Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Turystyka i rekreacjaKierunek ma charakter interdyscyplinarny i dotyczy obszarów z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych oraz rolniczych i leśnych. Umożliwia studentom zaznajomienie się z problematyką funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku usług turystycznych, turystyki na obszarach leśnych i przyrodniczo cennych, turystyki wiejskiej oraz hotelarstwa i gastronomii.


Sylwetka absolwenta studiów I stopnia

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Turystyka i Rekreacja ma podstawową wiedzę na temat interdyscyplinarnego charakteru turystyki i rekreacji oraz ich miejsca w systemie nauk. Zna podstawowe pojęcia z zakresu turystyki i rekreacji. Wie, jakie są funkcje i rodzaje turystyki oraz ma ogólną wiedzę na temat prawidłowości rozwoju turystyki, z uwzględnieniem zasad koncepcji zrównoważonego rozwoju. Znane są mu zasady i uwarunkowania funkcjonowania rynku usług turystycznych w gospodarce, a zwłaszcza posiada wiedzę na temat potencjału turystycznego obszarów niezurbanizowanych. Dysponuje podstawową wiedzą z zakresu zarządzania w turystyce na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym oraz funkcjonowania organizacji krajowych i międzynarodowych działających na rynku turystycznym. Ma wiedzę o ogólnych zasadach funkcjonowania (organizacji i zarządzania) przedsiębiorstw sektora usług turystycznych. Zna metody i techniki obsługi ruchu turystycznego. Wykazuje się podstawową wiedzą na temat historii, kultury, architektury, sztuki, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, krajoznawstwa oraz ich znaczenia dla turystyki. Identyfikuje uwarunkowania rozwoju turystyki w wybranych regionach świata i krajach. Posiada ogólną wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego, funkcjonowaniu ekosystemów i metodach oceny ich przydatności, sposobach przystosowania ekosystemów dla potrzeb turystyki i rekreacji oraz ich zmianach zachodzących pod wpływem turystyki i rekreacji. Dysponuje podstawową wiedzą z zakresu ochrony przyrody w Polsce. Ma podstawową wiedzę o uwarunkowaniach funkcjonowania organizmu ludzkiego i jego potrzebach, szczególnie podczas uprawiania turystyki i rekreacji. Wykazuje podstawową wiedzę z zakresu organizowania przestrzeni turystycznej i rekreacyjnej oraz potrzeb i oczekiwań konsumenta w odniesieniu do terenów wypoczynkowych. Posiada wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, społeczno-kulturowych oraz ekologicznych efektów rozwoju turystyki. Zna wybrane technologie informacyjne stosowane w organizacji i obsłudze ruchu turystycznego. Dysponuje podstawową wiedzą na temat aspektów prawa z zakresu turystyki i rekreacji, ochrony własności intelektualnej, ochrony konsumenta na rynku usług turystycznych oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii. Ma podstawową wiedzę z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

Absolwent studiów pierwszego stopnia potrafi identyfikować i opisywać problemy w obszarze turystyki i rekreacji oraz proponować ich rozwiązania. Umie analizować i oceniać stan rozwoju usług turystycznych i rekreacyjnych oraz czynników wpływających na rozwój różnych form turystyki i rekreacji. Przygotowuje ofertę turystyczną z uwzględnieniem elementów poznawczych, kształcących i wychowawczych. Ocenia przydatność środowiska przyrodniczego dla turystyki i rekreacji oraz zmiany zachodzące w nim pod wpływem turystyki i rekreacji. Jest w stanie projektować elementy infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w ramach zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego terenu. Wyszukuje i analizuje dane dotyczące branży turystycznej, stanu rozwoju usług turystycznych oraz przedstawia wykonaną analizę. Ocenia walory krajoznawcze i dokonuje waloryzacji turystycznej regionu. Interpretuje mapy i inne źródła informacji dotyczące orientacji w terenie. Identyfikuje problemy zarządzania organizacją oraz dobiera odpowiednie metody i techniki w zarządzaniu organizacją. Potrafi projektować zajęcia z zakresu różnych form rekreacji. Wykorzystuje w praktyce zasady komunikowania się i autoprezentacji. Posiada umiejętność tworzenia podstawowych projektów i typowych prac pisemnych z obszaru turystyki i przedstawienia ich w formie prezentacji ustnej. Ma umiejętności językowe na poziomie B2, ze szczególnym uwzględnieniem terminologii fachowej. Identyfikuje problemy etyczne i zawodowe związane z turystyką i rekreacją.

Absolwent kierunku turystyka i rekreacja na studiach I stopnia posiada wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, rolniczych i leśnych oraz przyrodniczych. Jest przygotowany do podejmowania działalności w zakresie turystyki i rekreacji. Posiada umiejętności organizowania pracy oraz podejmowania przedsięwzięć w tej dziedzinie, przygotowywania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców, nawiązywania kontaktów i komunikowania się z interesariuszami, prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie organizacji turystyki i rekreacji. Absolwent studiów I stopnia może kontynuować naukę na studiach II stopnia lub studiach podyplomowych.


Sylwetka absolwenta studiów II stopnia

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja ma zaawansowaną, aktualną wiedzę na temat turystyki. Potrafi scharakteryzować jej poszczególne formy i rodzaje oraz określić ich specyfikę. Dysponuje pogłębioną wiedzą na temat uwarunkowań (kulturowych, przyrodniczych, prawnych, ekonomicznych, etycznych) funkcjonowania sektora usług turystycznych i rekreacyjnych. Ma rozszerzoną wiedzę z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych na rynku, także w relacjach z innymi podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, klientami i interesariuszami. Wykazuje się szczegółową i aktualną wiedzą na temat roli człowieka w turystyce i jego potrzeb. Posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania grup społecznych w turystyce i rekreacji. Dysponuje pogłębioną wiedzą z zakresu różnorodnych źródeł danych oraz oprogramowania wykorzystywanego w turystyce i rekreacji. Zna trendy i kierunki rozwoju rynku usług turystycznych w powiązaniu z rozwojem gospodarczym i potrzebami interesariuszy. Ma poszerzoną wiedzę na temat technik i narzędzi analizy oraz planowania rozwoju turystyki i rekreacji. Wykazuje poszerzoną wiedzę na temat systemu polityki turystycznej, jego instrumentów i zasad ich stosowania na poziomie centralnym i regionalnym. Posiada wiedzę z zakresu budowy produktu turystycznego, strategii jego rozwoju i pozycjonowania. Dysponuje rozszerzoną wiedzą na temat mechanizmów oddziaływania turystyki i rekreacji na środowisko przyrodnicze i otoczenie społeczno-gospodarcze. Zna możliwości wykorzystania cennych zasobów przyrodniczych oraz obszarów wiejskich dla potrzeb turystyki i rekreacji. Ma rozszerzoną wiedzę na temat delimitacji i oceny walorów regionów turystycznych. Wykazuje się wiedzą z zakresu metod i technik pracy doradczej w turystyce.

Absolwent studiów drugiego stopnia potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do samodzielnego analizowania przeobrażeń zachodzących na rynku usług turystycznych, wpływu turystyki i rekreacji na środowisko społeczno-gospodarcze i przyrodnicze. Umie przygotować ofertę turystyczną dla wybranych grup konsumentów oraz przygotować strategię jej promocji. Posiada umiejętności w zakresie budowania strategii nowego produktu turystycznego oraz analizowania istniejących produktów. Wie, jak dokonać analizy porównawczej różnych modeli i struktur zarządzania turystyką w Polsce i w innych krajach. Dobiera narzędzia stymulowania i wspierania rozwoju turystyki w skali lokalnej, regionalnej i krajowej. Integruje wiedzę z różnych obszarów związanych z turystyką i rekreacją: przyrodniczego, społeczno-kulturowego, prawnego i gospodarczego. Przewiduje konsekwencje przyrodnicze oraz społeczno-gospodarcze działań związanych z rozwojem turystyki i rekreacji. Potrafi wykonać projekty z zakresu turystyki i rekreacji. Sprawnie posługuje się normami i zasadami prawnymi w zakresie turystyki i rekreacji oraz wiedzą z zakresu nauk społecznych i przyrodniczych do rozwiązywania zagadnień związanych z turystyką i rekreacją. Formułuje wnioski na temat podstawowych kwestii z obszaru turystyki i rekreacji na podstawie różnych źródeł informacji o tej tematyce. Potrafi zaprojektować zadanie terenowe związane z obsługą grupy turystycznej i organizacją imprez turystycznych. Planuje i realizuje zadanie badawcze z zakresu turystyki i rekreacji, wykorzystując różnorodne źródła informacji. Potrafi zaprezentować problem badawczy z zakresu turystyki i rekreacji z wykorzystaniem techniki multimedialnej, również w języku angielskim. Komunikuje się, stosując właściwy język i terminologię z zakresu turystyki i rekreacji. Posiada umiejętności językowe na poziomie B2+ ze szczególnym uwzględnieniem terminologii fachowej.

Absolwent kierunku Turystyka i Rekreacja na studiach II stopnia posiada wiedzę i umiejętności stosowne do wymagań współczesnego rynku pracy i zachodzących w nim zmian. Wiedza ta jest poszerzona w stosunku do studiów pierwszego stopnia, co umożliwia podejmowanie przez niego samodzielnej działalności gospodarczej w obszarze turystyki i rekreacji. Samodzielność i kreatywność absolwentów jest kształtowana podczas różnego rodzaju ćwiczeń, zajęć terenowych i seminariów oraz przez realizację pracy magisterskiej. Absolwent potrafi formułować zagadnienia i wydawać opinie z zakresu turystyki i rekreacji. Jest on przygotowany do podejmowania decyzji, kreatywnego rozwiązywania problemów związanych z działalnością w sferze turystyki i rekreacji oraz zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi i rekreacyjnymi. Umie współpracować z ludźmi i kierować zespołami ludzkimi. Posiada wiedzę z zakresu szeroko rozumianego zarządzania i organizacji w zakresie turystyki i rekreacji.


Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku są przygotowani do podjęcia pracy w:
  • biurach podróży;
  • hotelach i ośrodkach wypoczynkowych;
  • ośrodkach sportowych i rekreacyjnych oraz centrach rekreacji;
  • gospodarstwach agroturystycznych;
  • administracji rządowej i samorządowej;
  • organizacjach społecznych.Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec