Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Towaroznawstwo

Kierunek ma charakter interdyscyplinarny – ekonomiczno-techniczno-przyrodniczy i obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z badaniem i oceną właściwości użytkowych produktów oraz czynników determinujących ich jakość. Przygotowuje studentów do zarządzania produktem (żywność, zioła, drewno, płody rolne i ogrodnicze), wykorzystania technik mikro- i makroekonomii oraz marketingu.


Sylwetka absolwenta studiów I stopnia

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Towaroznawstwo ma podstawową wiedzę o charakterze towaroznawstwa, jego miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk. Dysponuje podstawową wiedzą o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (politycznych, prawnych i ekonomicznych) oraz ich relacjach w skali krajowej i międzynarodowej. Zna rodzaje więzi społecznych właściwych dla towaroznawstwa oraz rządzące nimi prawidłowości. Ma podstawową wiedzę o człowieku działającym w strukturach rynkowych. Znane są mu metody i narzędzia właściwe dla towaroznawstwa, w tym techniki pozyskiwania danych. Posiada wiedzę o normach prawnych i organizacyjnych właściwych dla towaroznawstwa niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej. Dysponuje wiedzą o strukturach i instytucjach społecznych oraz o rodzajach więzi rynkowych. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej. Znane mu są ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości. Ma podstawową wiedzę z zakresu chemii, fizyki, matematyki i nauk pokrewnych oraz wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną dostosowane do towaroznawstwa. Posiada ogólną wiedzę dostosowaną do towaroznawstwa na temat właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki, cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych, kształtowania środowiska, funkcjonowania organizmów żywych oraz o technicznych zadaniach inżynierskich. Wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów wykorzystywanych w kształtowaniu jakości towarów, stosowanych przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu towaroznawstwa. Dysponuje wiedzą o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz na temat stanu i czynników determinujących rozwój i funkcjonowanie obszarów wiejskich. Ma podstawową wiedzę na temat zarządzania, w tym zarządzania jakością w agrobiznesie.

Absolwent studiów pierwszego stopnia potrafi interpretować, analizować i prognozować procesy i zjawiska społeczne właściwe dla towaroznawstwa. Prawidłowo posługuje się normami i regułami prawnymi w celu rozwiązywania konkretnych zadań z zakresu towaroznawstwa. Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania konkretnych problemów i zadań pojawiających się w pracy towaroznawcy, potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania zadania oraz posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej. Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zachowań konsumentów na rynku towarów i usług szeroko rozumianego agrobiznesu. Wyszukuje, rozumie, analizuje i wykorzystuje potrzebne informacje pochodzące z różnych źródeł, w tym z wykorzystaniem technologii informatycznych właściwych dla towaroznawstwa. Wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadania badawcze i projektowe dotyczące szeroko rozumianego agrobiznesu, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski. Posiada zdolność identyfikacji, analizy i podejmowania działań rozwiązujących problemy i zadania inżynierskie o charakterze praktycznym w zakresie towaroznawstwa z wykorzystaniem metod analitycznych, symulacyjnych i eksperymentalnych. Jest w stanie przygotować w języku polskim pracę pisemną (projekt) dotyczącą zagadnień szczegółowych związanych z towaroznawstwem oraz jej streszczenie w języku angielskim. Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych (referatów, prezentacji). Ma umiejętności językowe w zakresie towaroznawstwa zgodnie z wymaganiami B2 ESOKJ. Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych, w szczególności urządzeń, obiektów, systemów, procesów i usług i dokonać ich oceny, dostrzegając ich aspekty systemowe i pozatechniczne. Projektuje i realizuje produkt, system, proces, używając metod, technik i narzędzi właściwych dla towaroznawstwa. Ma świadomość społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt i stan środowiska naturalnego oraz ryzyka związanego z wykonywaną działalnością.


Sylwetka absolwenta studiów II stopnia

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Towaroznawstwo ma zaawansowaną wiedzę z zakresu towaroznawstwa i nauk pokrewnych oraz poszerzoną wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną właściwą dla towaroznawstwa. Dysponuje ponadto rozszerzoną wiedzą o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (politycznych, prawnych, ekonomicznych) oraz o relacjach między nimi w odniesieniu do towaroznawstwa. Ma wiedzę o różnych rodzajach więzi społecznych i występujących między nimi prawidłowościach oraz wiedzę pogłębioną w odniesieniu do towaroznawstwa. Posiada rozszerzoną wiedzę o człowieku działającym w strukturach rynkowych. Zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia opisu, w tym techniki pozyskiwania danych właściwe dla towaroznawstwa. Dysponuje zaawansowaną wiedzą na temat wybranych systemów norm i reguł (prawnych, organizacyjnych i technicznych) właściwych dla towaroznawstwa. Ma pogłębioną wiedzę o zmianach struktur, instytucji i więzi społecznych właściwych dla towaroznawstwa oraz zna rządzące tymi zmianami prawidłowości. Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu własności intelektualnej, przemysłowej i prawa autorskiego. Posiada pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu organizmów żywych, przyrody, biosfery, chemicznych i fizycznych procesach w niej zachodzących oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do towaroznawstwa. Wykazuje znajomość zaawansowanych metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów wykorzystywanych w kształtowaniu jakości towarów, stosowanych przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu towaroznawstwa. Dysponuje rozszerzoną wiedzą o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz na temat stanu obszarów wiejskich i czynników determinujących ich funkcjonowanie i rozwój. Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością oraz na tym tle zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości.

Absolwent studiów drugiego stopnia potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne, relacje między nimi oraz właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społecznych właściwych dla towaroznawstwa, a także stawiać proste hipotezy badawcze i weryfikować je. Jest w stanie wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk społecznych właściwych dla towaroznawstwa oraz potrafi formułować własne opinie, krytycznie dobierać dane i metody analiz, jak również posiada umiejętność rozwiązywania problemów właściwych dla towaroznawstwa. Prognozuje i modeluje złożone procesy społeczne obejmujące zjawiska z różnych obszarów życia społecznego z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi w zakresie towaroznawstwa. Sprawnie posługuje się systemami normatywnymi, normami i regułami w celu rozwiązywania konkretnych problemów z zakresu towaroznawstwa. Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zachowań konsumentów na rynku towarów i usług szeroko rozumianego agrobiznesu, rozszerzoną o umiejętność pogłębionej teoretycznie oceny tych zjawisk, z zastosowaniem metody badawczej. Dysponuje pogłębionymi umiejętnościami przygotowania w języku polskim prac pisemnych i wystąpień ustnych dotyczących zagadnień szczegółowych związanych z towaroznawstwem oraz ich streszczenia w języku angielskim. Ma umiejętności językowe w zakresie towaroznawstwa zgodne z wymaganiami B2+ ESOKJ. Posiada umiejętność wyszukiwania, rozumienia, analizy i twórczego wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł (w tym z wykorzystaniem technologii informatycznych) właściwych dla towaroznawstwa. Wykazuje umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej. Samodzielnie planuje, przeprowadza, analizuje i ocenia poprawność wykonanego zadania lub eksperymentu, potrafi ocenić przydatność rutynowych metod z zakresu towaroznawstwa, potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację produktu. Samodzielnie i wszechstronnie analizuje problemy z zakresu towaroznawstwa, dobiera i modyfikuje typowe działania (w tym techniki i technologie) z zakresu towaroznawstwa, potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej. Ocenia wady i zalety podejmowanych działań, w tym ich oryginalność w rozwiązywaniu zaistniałych problemów zawodowych celem nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich. Ponadto ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego. Posiada znajomość działań zmierzających do ograniczenia ryzyka i przewidywania skutków działalności w zakresie szeroko rozumianego towaroznawstwa.


Perspektywy zawodowe

Absolwent może pracować w zawodach bezpośrednio związanych z kierunkiem studiów, np. specjalista w dziale jakości, audytor, menadżer produktu, technolog ds. innowacji, a także samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej. Jest także przygotowany do pracy w zawodach pośrednio związanych z kierunkiem studiów, np. jako przedstawiciel handlowy, specjalista w działach: eksportu, księgowości, finansowym, zakupów w różnych firmach związanych z szeroko pojętym agrobiznesem. Również przygotowany jest do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Wykaz przykładowych zajmowanych i potencjalnych miejsc i stanowisk pracy, do objęcia których absolwent jest przygotowany:
 • towaroznawca;
 • kierownik działu zapewnienia jakości;
 • specjalista w dziale kontroli np. w inspekcji jakości handlowej i sanitarnej lub urzędach celnych;
 • laborant, np. standaryzacja, atestacja, certyfikacja wyrobów;
 • specjalista ds. jakości marki;
 • technolog produktu;
 • specjalista ds. badań i rozwoju produktu lub opakowań;
 • specjalista ds. dystrybucji towarów;
 • koordynator ds. organizacji dostaw;
 • pracownik instytucji badawczych i ośrodków badawczo-rozwojowych;
 • samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej.Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec