Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Technologia żywności i żywienie człowieka (na WNoŻ)
Technologia Żywności i Żywienie Człowieka to kierunek związany z naukami technicznymi, chemicznymi i biologicznymi. Kształcenie obejmuje podstawy produkcji żywności i żywienia człowieka, znajomość inżynierii żywności i maszynoznawstwa przemysłu spożywczego, chemicznych, biologicznych i fizycznych przemian w procesach przetwarzania i utrwalania żywności, kształtowania jakości produktów spożywczych, metod i technik analizy chemicznej, fizykochemicznej, biologicznej, fizycznej i sensorycznej surowców, półproduktów i produktów żywnościowych, zagadnień związanych z ekonomiką i organizacją procesów przetwarzania żywności oraz zagadnień prawnych żywności.


Sylwetka absolwenta studiów I stopnia

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka ma podstawową wiedzę z zakresu chemii, matematyki, biologii, fizyki i nauk pokrewnych, niezbędną do rozumienia zjawisk i procesów zachodzących w technologii żywności i żywieniu człowieka. Dysponuje ogólną wiedzą na temat funkcjonowania organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zagadnieniach inżynierskich, przydatną do produkcji żywności i żywienia człowieka. Zna podstawowe metody, techniki, technologie i narzędzia w zakresie wykorzystania i kształtowania potencjału przyrody w celu doskonalenia jakości i bezpieczeństwa żywności oraz żywienia człowieka. Ma ogólną wiedzę na temat chemicznych, biologicznych i fizycznych właściwości surowców, półproduktów i produktów roślinnych i zwierzęcych. Znane mu są typowe technologie produkcji żywności i żywienia człowieka. Posiada wiedzę o podstawowych procesach mikrobiologicznych, biochemicznych, chemicznych i fizycznych zachodzących w produkcji żywności i żywieniu człowieka. Dysponuje wiedzą na temat podstawowych operacji i procesów jednostkowych stosowanych w produkcji żywności, a ponadto zna metody i aparaturę do badania podstawowych właściwości fizycznych, chemicznych i fizykochemicznych żywności. Ma wiedzę o podstawowych metodach i technikach analizy chemicznej, fizykochemicznej, biologicznej, fizycznej i sensorycznej surowców, półproduktów i finalnych produktów żywnościowych. Znana mu jest budowa i zasady funkcjonowania maszyn, urządzeń i aparatów wchodzących w skład linii produkcyjnych przetwórstwa żywności. Zna podstawy kontroli parametrów materiałów i procesów stosowanych w produkcji żywności. Posiada wiedzę na temat zasad identyfikowania zagrożeń jakości i bezpieczeństwa w łańcuchu żywnościowym i żywieniu człowieka. Dysponuje wiedzą o ogólnych zasadach kontroli i zarządzaniu jakością i bezpieczeństwem w łańcuchu żywnościowym i żywieniu. Zna zasady technologicznego projektowania linii produkcyjnych zakładów przemysłu spożywczego oraz ich właściwej lokalizacji i wpływu na środowisko. Znane mu są podstawy fizjologii człowieka, rola żywienia w zachowaniu zdrowia i jego profilaktyce oraz zasady projektowania technologii racjonalnego żywienia. Posiada podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną niezbędną w zakresie produkcji żywności. Ma wiedzę w zakresie funkcjonowania organizmów gospodarczych, ich zarządzania, nadzoru i kontroli. Dysponuje podstawową wiedzą w zakresie ekologii i odnowy środowiska w aspekcie produkcji żywności i żywienia człowieka. Zna zasady zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, organizacji systemów ekologicznych i ich wpływu na jakość i bezpieczeństwo żywności oraz bezpieczeństwo żywnościowe. Znane mu są podstawowe metody statystyczne i narzędzia informatyczne do analizy i oceny zjawisk i procesów zachodzących w produkcji żywności i żywieniu człowieka. Nie są mu obce elementarne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w działaniach na rzecz produkcji żywności. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady związane z ochroną własności intelektualnej. Posiada wiedzę na temat polskiej i angielskiej terminologii w obszarze gospodarki żywnościowej.

Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada umiejętności wykonywania obserwacji i pomiarów, wyznaczania wartości oraz oceny dokładności pomiarów w odniesieniu do wielkości biologicznych, chemicznych i fizycznych związanych z procesami produkcji żywności. Potrafi wykonywać proste zadania badawcze związane z identyfikacją jakości materiałów i zmian zachodzących podczas ich przetwarzania. Umie ocenić istniejące operacje i procesy jednostkowe oraz zaproponować rozwiązania alternatywne, uwzględniające doskonalenie jakości, bezpieczeństwo żywności i efektywność procesu technologicznego. Wykorzystuje metody eksperymentalne, matematyczno-statystyczne oraz informatyczne do opisu i analizy zjawisk zachodzących w procesach technologicznych produkcji żywności i żywienia człowieka. Posiada umiejętności samodzielnej interpretacji uzyskanych danych empirycznych i wyciągania wniosków. Umie wyszukiwać, interpretować i oceniać przydatność danych związanych z technologią i gospodarką żywnościową. Identyfikuje zagrożenia biologiczne, chemiczne i fizyczne oraz źródła ich pochodzenia środowiskowego lub przemysłowego. Przeprowadza analizy ryzyka i korzyści oraz umie sformułować wytyczne do zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności. Przygotowuje udokumentowane źródłowo opracowania dotyczące produkcji żywności, technologii żywności i żywienia człowieka oraz zapewnienia bezpieczeństwa żywności. Posiada umiejętności praktycznego wykorzystywania wiedzy w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania i przygotowania żywności do spożycia. Określa i ocenia wartość odżywczą, energetyczną i prozdrowotną surowców i produktów spożywczych, a także odpowiednio bilansuje dietę. Korzysta z podstawowych technologii informatycznych do pozyskiwania, przetwarzania, analizy i wykorzystywania danych odnoszących się do produkcji żywności i żywienia człowieka. Wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadania badawcze lub projektowe, dotyczące szeroko rozumianego przetwarzania żywności. Potrafi dokonać wstępnej syntezy i analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich. Ocenia i planuje gospodarkę odpadową, wodną i ściekową, uwzględniając zintegrowane zarządzanie środowiskiem i kryteria zrównoważonego rozwoju. Absolwent ma umiejętności studiowania literatury i samodzielnego uczenia się oraz komunikowania w obszarze problemowym technologii żywności i żywienia człowieka w języku polskim i angielskim na poziomie B2. Ponadto ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję bezpiecznej i stabilnej jakościowo żywności. Zdaje sobie sprawę z ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianej gospodarki żywnościowej. Jest wrażliwy na estetykę, autentyczność oraz jakość i bezpieczeństwo żywności w odniesieniu do konsumenta oraz na zachowanie dobrostanu środowiska naturalnego. Rozumie wagę zapewniania odpowiednich warunków pracy w przetwarzaniu i obrocie żywnością oraz przestrzegania zasad higieny pracy.


Sylwetka absolwenta studiów II stopnia

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka ma zaawansowaną wiedzę z zakresu chemii, matematyki, biologii, fizyki i nauk pokrewnych, niezbędną do rozumienia zjawisk i procesów zachodzących w technologii żywności i żywieniu człowieka. Wykazuje znajomość zaawansowanych metod, technik, technologii i narzędzi w zakresie korzystania i kształtowania potencjału przyrody w celu doskonalenia jakości i bezpieczeństwa żywności oraz żywienia człowieka. Dysponuje pogłębioną wiedzą na temat chemicznych, biologicznych i fizycznych właściwości surowców, półproduktów i produktów roślinnych i zwierzęcych. Wykazuje znajomość zaawansowanych technologii produkcji żywności i żywienia człowieka. Ma pogłębioną wiedzę na temat procesów mikrobiologicznych, biochemicznych, chemicznych i fizycznych zachodzących w produkcji żywności i żywieniu człowieka. Posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu operacji i procesów jednostkowych oraz technik kontroli parametrów stosowanych w produkcji żywności. Dysponuje rozszerzoną wiedzą na temat metod i technik analizy chemicznej, fizykochemicznej, biologicznej, fizycznej i sensorycznej surowców, półproduktów i gotowych produktów żywnościowych. Zna budowę i zasady funkcjonowania maszyn, urządzeń i aparatów wchodzących w skład linii produkcyjnych w przetwórstwie żywności. Ma rozszerzoną wiedzę na temat identyfikowania zagrożeń, zasad kontroli oraz zarządzania jakością i bezpieczeństwem w łańcuchu żywnościowym i żywieniu. Znane mu są zasady technologicznego projektowania linii produkcyjnych zakładów przemysłu spożywczego oraz ich właściwej lokalizacji i wpływu na środowisko. Posiada zaawansowaną wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną niezbędną w zakresie produkcji żywności. Dysponuje wiedzą na temat funkcjonowania organizmów gospodarczych, ich zarządzania, nadzoru i kontroli oraz zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości. Ma rozszerzoną wiedzę w zakresie ekologii i odnowy środowiska w aspekcie produkcji żywności i żywienia człowieka. Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą zasad zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, organizacji systemów ekologicznych i ich wpływu na jakość i bezpieczeństwo żywności oraz bezpieczeństwo żywnościowe. Zna podstawowe metody statystyczne i narzędzia informatyczne do analizy i oceny zjawisk i procesów zachodzących w produkcji żywności i żywieniu człowieka. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady związane z ochroną własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej. Znana jest mu polska i angielska terminologia z obszaru gospodarki żywnościowej.

Absolwent studiów drugiego stopnia potrafi samodzielnie zaplanować i wykonać pomiary, wyznaczyć wartości oraz dokonać oceny dokładności pomiarów w odniesieniu do wielkości biologicznych, chemicznych i fizycznych związanych z procesami produkcji żywności. Przeprowadza operacje i procesy jednostkowe, potrafi je dobrać, ocenić i zaproponować rozwiązania alternatywne, uwzględniające doskonalenie jakości, bezpieczeństwo żywności oraz efektywność procesu technologicznego. Samodzielnie stosuje metody eksperymentalne, matematyczno-statystyczne oraz informatyczne do opisu i analizy zjawisk zachodzących w procesach technologicznych produkcji żywności i żywienia człowieka oraz posiada umiejętności samodzielnej interpretacji uzyskanych danych empirycznych i wyciągania wniosków. Posiada pogłębioną umiejętność identyfikowania zagrożeń biologicznych, chemicznych i fizycznych oraz źródeł ich pochodzenia środowiskowego lub przemysłowego. Umie samodzielnie przygotować opracowanie dotyczące technologii żywności i żywienia człowieka oraz zapewnienia bezpieczeństwa żywności w oparciu o udokumentowane źródła. Ponadto dysponuje pogłębionymi umiejętnościami praktycznego wykorzystywania wiedzy w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania i przygotowania do spożycia żywności oraz potrafi powiązać ze sobą i zaprezentować zdobyte umiejętności. Jest w stanie syntetyzować i analizować problemy zawodowe, w tym ekonomiczne, związane z doskonaleniem podejmowanych działań inżynierskich. Samodzielnie ocenia i planuje gospodarkę odpadową, wodną i ściekową, uwzględniając zintegrowane zarządzanie środowiskiem i kryteria zrównoważonego rozwoju. Posiada pogłębioną umiejętność komunikowania się w obszarze problemowym technologii żywności i żywienia człowieka w języku polskim i angielskim na poziomie B2+. Absolwent rozumie znaczenie społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję bezpiecznej i stabilnej jakościowo żywności w odniesieniu do konsumenta i dobrostanu środowiska naturalnego. Potrafi identyfikować problemy zawodowe, odpowiednio określić priorytety służące działalności szeroko rozumianej gospodarki żywnościowej. Rozumie wagę zapewniania odpowiednich warunków pracy w przetwarzaniu i obrocie żywnością oraz przestrzegania zasad higieny pracy.


Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku mogą podjąć pracę w:
  • przedsiębiorstwach różnych branż przemysłu spożywczego;
  • instytutach naukowych i badawczo-rozwojowych;
  • laboratoriach i instytucjach kontrolnych;
  • jednostkach zajmujących się dystrybucją żywności;
  • placówkach upowszechniających wiedzę, w firmach doradczych i audytujących;
  • innych instytucjach łańcucha żywnościowego.Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec