Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Technologia drewnaKierunek Technologia Drewna obejmuje obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, jednak ze względu na swoją specyfikę zawiera wiele elementów z obszaru nauk technicznych, co ma swoje głębokie uzasadnienie w rzeczywistym zapotrzebowaniu gospodarczym ze strony przemysłu drzewnego i meblarskiego. Kierunek ten obejmuje efekty kształcenia prowadzące do uzyskania kompetencji inżynierskich. Jest w znacznej mierze kierunkiem interdyscyplinarnym, częściowo związanym bezpośrednio z kierunkiem leśnictwo oraz pośrednio i w mniejszym stopniu z takimi kierunkami jak: inżynieria materiałowa, wzornictwo, budownictwo oraz konserwacja i restauracja dzieł sztuki.


Sylwetka absolwenta studiów I stopnia

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Technologia Drewna ma podstawową wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do kierunku technologii drewna, a ponadto wiedzę z zakresu anatomii roślin drzewiastych, budowy drewna i innych surowców lignocelulozowych. Dysponuje podstawową wiedzą z zakresu chemii i nauk pokrewnych dostosowaną do kierunku technologia drewna. Ma elementarną wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną dostosowaną do studiowanego kierunku oraz wiedzę z pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej. Posiada ogólną wiedzę na temat środowiska i zachodzących w nim zmian oraz podstaw techniki i kształtowania środowiska, dostosowaną do kierunku technologia drewna. Dysponuje również ogólną wiedzą o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich, dostosowaną do kierunku technologia drewna. Wykazuje znajomość materiałów stosowanych przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich z zakresu technologii drewna oraz technologii, metod i narzędzi stosowanych przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich z zakresu szeroko pojętego drzewnictwa. Ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego oraz zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej, jak również o jego zagrożeniach. Posiada podstawową wiedzę na temat stanu czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich w powiązaniu z funkcjonowaniem przemysłu drzewnego. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi też korzystać z zasobów informacji patentowej. Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla technologii drewna. Dysponuje podstawową wiedzą o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych stosowanych w przemyśle drzewnym i meblarskim. Ma podstawową wiedzę dotycząca zarządzania, w tym zarządzania jakością oraz prowadzenia i kreowania działalności gospodarczej. Zna typowe technologie inżynierskie w zakresie drzewnictwa.

Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada umiejętności wyszukiwania, rozumienia i analizy wiadomości z zakresu technologii drewna, pochodzących z różnych źródeł i podanych w różnych formach, a także dokonywania ich interpretacji, wyciągania wniosków oraz formułowania i uzasadniania opinii. Potrafi precyzyjnie porozumiewać się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej. Stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji drzewnej. Wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadania badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego drzewnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski. Dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję w zakresie drzewnictwa, zdrowie ludzkie, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do technologii drewna. Posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji drzewnej oraz technicznych i organizacyjnych zadań inżynierskich w zakresie technologii drewna. Posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych w celu nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich. Posiada umiejętność przygotowania typowych technicznych prac pisemnych w języku polskim i obcym (angielskim lub niemieckim, ewentualnie rosyjskim lub francuskim), dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu technologii drewna, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz pochodzących z różnych źródeł. Wie, jak przygotować wystąpienie ustne w języku polskim i obcym (angielskim lub niemieckim, ewentualnie rosyjskim lub francuskim) dotyczące zagadnień szczegółowych z zakresu technologii drewna, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych lub pochodzących z różnych źródeł. Ma umiejętności językowe w zakresie drzewnictwa i leśnictwa, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskiwane wyniki i wyciągać wnioski. Wykorzystuje do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne. Potrafi w tym względzie dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne, jak również dokonywać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich. Jest w stanie dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych, w szczególności urządzeń, systemów i procesów w zakresie technologii drewna i ocenić je. Umie dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla technologii drewna, ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do ich rozwiązania oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia. Jest w stanie – zgodnie z zadaną specyfikacją – zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla technologii drewna, używając właściwych metod, technik i narzędzi.

Absolwent studiów I stopnia na kierunku technologia drewna posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk o drewnie, mechanicznej obróbki drewna i tworzyw drzewnych, chemicznego przetwórstwa surowców drzewnych oraz konstrukcji i technologii wyrobów z drewna. Ponadto charakteryzuje go znajomość użytkowania maszyn i narzędzi do obróbki drewna, a także urządzeń transportowych stosowanych w przemyśle drzewnym, pozwalająca na samodzielny dobór optymalnych rozwiązań technologicznych. Dodatkowo przejawia umiejętność obsługi aparatury diagnostycznej i pomiarowej stosowanej w drzewnictwie oraz posługiwania się informatycznymi systemami projektowymi.


Sylwetka absolwenta studiów II stopnia

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Technologia Drewna ma rozszerzoną wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych, dostosowaną do kierunku technologii drewna, a ponadto wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną. Dysponuje również zaawansowaną wiedzą na temat środowiska i zachodzących w nim zmian oraz na temat właściwości surowców roślinnych, a także podstaw techniki i kształtowania środowiska, dostosowaną do kierunku technologia drewna. Ma pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz zadaniach technicznych, dostosowaną do studiowanego kierunku. Wykazuje znajomość zaawansowanych metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów pozwalających wykorzystywać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka. Posiada rozszerzoną wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz o jego zagrożeniach. Dysponuje zaawansowaną wiedzą na temat stanu czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich w kontekście funkcjonowania przemysłu drzewnego. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej, prawa autorskiego i konieczności zarządzania zasobami własności intelektualnej, potrafi również korzystać z zasobów informacji patentowej. Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystując wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla technologii drewna. Ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych stosowanych w przemyśle drzewnym i meblarskim. Posiada podstawową wiedzę dotycząca zarządzania, w tym zarządzania jakością oraz prowadzenia i kreowania działalności gospodarczej oraz zna typowe technologie inżynierskie i rozwiązania niekonwencjonalne w zakresie drzewnictwa.

Absolwent studiów drugiego stopnia posiada umiejętności wyszukiwania, zrozumienia, analizy i twórczego wykorzystania potrzebnych informacji z zakresu technologii drewna pochodzących z różnych źródeł i mających różne formy. Wie, jak precyzyjnie porozumiewać się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej. Rozumie i stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z obszaru produkcji drzewnej. Samodzielnie planuje, przeprowadza, analizuje i ocenia poprawność wykonywanego zadania z zakresu drzewnictwa. Samodzielnie i wszechstronnie analizuje czynniki wpływające na produkcję w zakresie drzewnictwa, zdrowie ludzkie, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik dostosowanych do technologii drewna oraz ich optymalizacji. Posiada umiejętność doboru i modyfikacji typowych działań (w tym technik i technologii) dotyczących technologii drewna. Ocenia wady i zalety podejmowanych działań, w tym ich oryginalność w rozwiązywaniu zaistniałych problemów zawodowych, w celu nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich. Dysponuje pogłębioną umiejętnością przygotowania różnych prac pisemnych (w tym technicznych) w języku polskim i języku obcym (angielskim lub niemieckim, ewentualnie rosyjskim lub francuskim), dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu technologii drewna oraz treści leżących na pograniczu różnych dyscyplin naukowych z nią związanych. Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim lub obcym (angielskim lub niemieckim, ewentualnie rosyjskim lub francuskim), dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu technologii drewna. Ma umiejętności językowe w zakresie drzewnictwa i leśnictwa zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskiwane wyniki i wyciągać wnioski. Wykorzystuje do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych metod badawczych metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne. Potrafi w tym zakresie integrować wiedzę, dostrzegając aspekty systemowe i pozatechniczne, włączając dokonanie wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich oraz ocenę przydatności nowych osiągnięć w zakresie technologii drewna. Jest w stanie dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych, w szczególności urządzeń, obiektów, systemów, procesów i usług w zakresie technologii drewna, ocenić je, jak również zaproponować ich ulepszenie (usprawnienia). Dokonuje identyfikacji złożonych zadań inżynierskich charakterystycznych dla technologii drewna, w tym zadań nietypowych oraz formułuje ich specyfikację Ocenia przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania praktycznego zadania inżynierskiego charakterystycznego dla technologii drewna oraz wybiera i stosuje właściwą metodę i narzędzia, dostrzegając ich ograniczenia. Potrafi, zgodnie z zadaną specyfikacją uwzględniającą aspekty pozatechniczne, zaprojektować oraz zrealizować złożone urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla technologii drewna, używając właściwych metod, technik i narzędzi. W tym względzie radzi też sobie z zadaniami nietypowymi oraz zawierającymi komponent badawczy.

Absolwent II stopnia studiów na kierunku Technologia Drewna posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu nauk o drewnie, mechanicznej obróbki drewna i tworzyw drzewnych, chemicznego przetwórstwa surowców drzewnych oraz konstrukcji i technologii wyrobów z drewna. Ponadto charakteryzuje go zaawansowana znajomość dotycząca użytkowania maszyn i narzędzi do obróbki drewna, a także urządzeń transportowych stosowanych w przemyśle drzewnym, pozwalająca na samodzielny dobór optymalnych rozwiązań technologicznych. Dodatkowo ma umiejętność obsługi aparatury diagnostycznej i pomiarowej stosowanej w drzewnictwie oraz posługiwania się informatycznymi systemami projektowymi.


Perspektywy zawodowe

Drzewnictwo i meblarstwo to jedne z najsilniejszych gałęzi polskiego przemysłu, gdyż pracuje w nich ponad 65 tysięcy podmiotów gospodarczych (firm), którym brakuje wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Absolwenci technologii drewna są przygotowani do pracy w:
 • zakładach przemysłu drzewnego, w branży meblarskiej, stolarki budowlanej, płyt drewnopochodnych i tartacznictwie;
 • przedsiębiorstwach przemysłu budowlanego, stoczniowego i maszynowego;
 • firmach i przedstawicielstwach handlowych;
 • biurach projektowych;
 • placówkach naukowo-badawczych;
 • szkolnictwie zawodowym;
 • pracowniach ochrony i konserwacji zabytków.

Wykaz zajmowanych przez absolwentów stanowisk pracy:
 • kierownik produkcji (np. firma Swedspan);
 • kierownik technologii (np. firma Swedspan);
 • technolog (np. firma Kronospan);
 • mistrz produkcji;
 • operator obrabiarek sterowanych numerycznie;
 • zakłady produkcji mebli (około 65 tys. zarejestrowanych podmiotów);
 • projektant w pracowniach konserwatorskich;
 • doradca techniczny lub handlowy;
 • pracownik działu kontroli jakości;
 • konserwator drewna zabytkowego np. w muzeach;
 • specjalista z zakresu środków i metod ochrony drewna np. w skansenach.Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec