Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Socjologia

Studia na kierunku Socjologia przeznaczone są dla osób, które pasjonuje praca z ludźmi i wszelkie aspekty funkcjonowania człowieka w społeczeństwie. Studenci uzyskują wiedzę na temat najnowszych metod i technologii informatycznych, które wykorzystywane są do analizy zjawisk społecznych. Potrafią analizować zachodzące przekształcenia społeczne i prognozować ich kierunki, a także przewidywać konsekwencje tych przekształceń dla regionów i społeczności lokalnych. Potrafią także prowadzić badania zmian rynku pracy, działać w zakresie problemów komunikacji społecznej i diagnozować zjawiska patologii społecznej. W zależności od poziomu i formy studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie: komunikacji społecznej, socjologii polityki i stosunków międzynarodowych, a także socjologii spraw publicznych.


Sylwetka absolwenta studiów I stopnia

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Socjologia zna i rozumie podstawowe terminy i pojęcia stosowane w socjologii oraz najważniejsze teorie socjologiczne. Posiada ogólną wiedzę z zakresu socjologii, poszerzoną o podstawy nauk społecznych, a ponadto zna podstawowe zagadnieniach z zakresu psychologii i ekonomii. Dysponuje ogólną wiedzą o relacjach między socjologią a innymi naukami społecznymi, o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi naukami społecznymi. Ma ogólną wiedzę o człowieku jako podmiocie umiejscowionym w strukturze relacji społecznych, których jest współtwórcą i w ramach których podejmuje działania oraz o rodzajach więzi społecznych i rządzących nimi prawidłowościach. Absolwent posiada ogólną wiedzę o strukturach i instytucjach społecznych, o normach i regułach będących podstawą ich funkcjonowania, o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi. Dysponuje ogólną wiedzą o procesach zmian struktur i instytucji społecznych, przyczynach, przebiegu i implikacjach tych zmian oraz powiązaniach między różnymi układami instytucjonalnymi w społeczeństwie. Ma ogólną wiedzę zarówno o współczesnych, jak i klasycznych koncepcjach socjologicznych, podejmujących problematykę struktur i instytucji społecznych. Znane mu są podstawowe metody i techniki prowadzenia badań socjologicznych oraz posiada wiedzę na temat nowych technik wykorzystywanych w badaniach socjologicznych. Ma ogólną wiedzę dotyczącą możliwości zastosowania poszczególnych rodzajów badań socjologicznych oraz zdaje sobie sprawę z norm i zasad obowiązujących w pracy socjologa. Dysponuje podstawową, uporządkowaną wiedzą o różnych subdyscyplinach w socjologii, obejmującą podstawowe pojęcia, metody i koncepcje. Ma wiedzę o podstawowych pojęciach i zasadach ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego. Posiada wiedzę niezbędną do przygotowania prostej analizy zjawiska lub procesu społecznego.

Absolwent studiów pierwszego stopnia potrafi wykorzystać teoretyczną wiedzę z dziedziny socjologii do analizy i interpretacji zjawisk i procesów społecznych. Posługuje się podstawowymi koncepcjami teoretycznymi w celu analizowania przyczyn i implikacji konkretnych zjawisk i procesów społecznych. Posiada umiejętność realizowania podstawowych etapów procedury badawczej: gromadzi dane i przeprowadza proste badania zjawisk społecznych, wykorzystując metody ilościowe i jakościowe, potrafi sformułować wnioski i przedstawić wyniki. Wykonuje podstawowe analizy statystyczne, posługując się narzędziami informatycznymi oraz ocenia przydatność podstawowych metod i technik do realizacji konkretnych celów badawczych. Jest w stanie samodzielnie, korzystając z różnych źródeł, zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne. Umie posługiwać się zasadami i normami etycznymi, dostrzegać i analizować dylematy etyczne w swoich działaniach, dokonać oceny efektów podejmowanych przez siebie działań oraz wprowadzić ewentualnie niezbędne korekty. Potrafi na podstawie zgromadzonych źródeł przygotować wypowiedź ustną i pracę pisemną, dotyczącą zagadnień społecznych w języku polskim. Porozumiewa się w języku obcym. Jest w stanie przygotować prostą prognozę zjawisk społecznych oraz znaleźć teoretyczne uzasadnienie wniosków uzyskanych na podstawie badań empirycznych. Ponadto potrafi dokonać prostej weryfikacji wyników badań społecznych i przedstawić ich ocenę pod kątem trafności, rzetelności i wiarygodności. Umie dokonać oceny wiarygodności źródeł informacji i danych.

Absolwent studiów pierwszego stopnia rozumie potrzebę systematycznego aktualizowania swojej wiedzy oraz potrafi rozwijać i doskonalić swoje kompetencje. Umie współdziałać w zespole i przyjmować rożne role społeczne, dzięki posiadanym podstawowym umiejętnościom organizacyjnym umożliwiającym realizację zamierzonych działań. Potrafi w spójny sposób komunikować się w zakresie problematyki społecznej zarówno ze specjalistami, jak i odbiorcami spoza grona specjalistów. Działa zgodnie z zasadami etyki i jest przygotowany do rozstrzygania etycznych dylematów związanych z pracą socjologa. Jest przygotowany do aktywnego działania przy opracowaniu i realizacji projektów społecznych, podejmowanych przez różne organizacje i instytucje. Zwraca uwagę na możliwości zastosowania różnych metod w badaniu i analizowaniu procesów i zjawisk społecznych.


Sylwetka absolwenta studiów II stopnia

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Socjologia ma zaawansowaną wiedzę z zakresu związków współczesnej socjologii z dorobkiem innych nauk oraz o różnych strukturach i instytucjach społecznych, o normach i regułach będących podstawą ich funkcjonowania oraz o zachodzących w nich procesach. Ponadto dysponuje pogłębioną wiedzą o wybranych subdyscyplinach w socjologii, obejmującą pojęcia, metody i koncepcje. Ma rozszerzoną wiedzę na temat relacji między różnymi rodzajami struktur społecznych oraz procesów zmian struktur i instytucji społecznych, przyczyn, przebiegu i implikacjach tych zmian. Posiada ponadto rozbudowaną wiedzę na temat złożoności współczesnego społeczeństwa i dynamiki zachodzących w nim zmian. Dysponuje pogłębioną wiedzą w zakresie wybranych metod i technik prowadzenia badań socjologicznych. Jego wiedza umożliwia mu przygotowanie i realizację badań ilościowych i jakościowych; znane mu są podstawowe techniki badań terenowych i interpretacji ich wyników, w szczególności wie, jak projektować, monitorować i ewaluować programy służące rozwiązywaniu problemów społecznych. Posiada wiedzę o wybranych metodologicznych problemach współczesnej socjologii i jej poznawczych ograniczeniach. Wie, w jaki sposób interpretować i wykorzystać wyniki badań socjologicznych.

Absolwent studiów drugiego stopnia potrafi wykorzystać teoretyczną wiedzę z dziedziny socjologii do analizy i interpretacji zjawisk i procesów społecznych oraz zaprojektować badania ilościowe i jakościowe, korzystając z podstawowych technik badań terenowych oraz interpretacji ich wyników. W szczególności umie projektować, monitorować i ewaluować programy służące rozwiązywaniu problemów społecznych. Jest w stanie przedstawić własną propozycję rozwiązania problemu społecznego i przeprowadzić procedurę ewaluacji tego rozwiązania. Rozumie metodologiczne problemy socjologii i jej poznawcze ograniczenia. Interpretuje i poprawnie wykorzystuje wyniki badań socjologicznych. W sposób pogłębiony analizuje zjawiska społeczne, formułuje własne pytania badawcze i je weryfikuje. Potrafi w oparciu o źródła polsko- oraz obcojęzyczne przygotować zarówno rozbudowaną pracę pisemną, jak i wypowiedź ustną, dotyczącą zagadnień społecznych. Umie porozumiewać się w języku obcym na poziomie B2+.

Absolwent studiów drugiego stopnia rozumie potrzebę systematycznego aktualizowania swojej wiedzy oraz potrafi rozwijać i doskonalić swoje kompetencje. Umie współdziałać w zespole i przyjmować różne role społeczne dzięki posiadanym podstawowym umiejętnościom organizacyjnym, umożliwiającym realizację zamierzonych działań. Potrafi w spójny sposób komunikować się w zakresie problematyki społecznej zarówno ze specjalistami, jak i odbiorcami spoza grona specjalistów. Działa zgodnie z zasadami etyki i jest przygotowany do rozstrzygania etycznych dylematów związanych z pracą socjologa. Jest przygotowany do aktywnego działania przy opracowaniu i realizacji projektów społecznych podejmowanych przez różne organizacje i instytucje.


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują specjalistów do pracy w:
 • różnego rodzaju instytucjach i organizacjach społecznych;
 • instytutach badania opinii publicznej;
 • przedsiębiorstwach badań rynkowych;
 • agencjach reklamowych;
 • organizacjach pozarządowych;
 • instytucjach resocjalizacyjnych;
 • instytucjach pomocy społecznej;
 • placówkach oświatowych i kulturalnych;
 • mediach, wydawnictwach prasowych, radiu, telewizji, reklamie;
 • zakresie działalności public relations;
 • firmach doradztwa personalnego;
 • na różnych stanowiskach wymagających odpowiedzialności za sprawy organizacyjne, personalne i marketingowe.Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec