Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Rolnictwo
Studia mają charakter przyrodniczo-techniczny, obejmujący podstawowe dyscypliny przyrodnicze dostarczające studentom poszerzoną wiedzę biologiczną i chemiczną oraz wiedzę o środowisku. Student może wybrać własną indywidualną ścieżkę kształcenia i w ponad 30% decyduje o programie realizowanych studiów przez wybór z szerokiej oferty specjalności i przedmiotów fakultatywnych. Studia na kierunku Rolnictwo kształtują także cechy osobowości, jak umiejętność kreatywnego myślenia i twórczego działania, przystosowując absolwentów do twórczej pracy w bardzo szybko zmieniającej się rzeczywistości.


Sylwetka absolwenta studiów I stopnia

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Rolnictwo ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki i fizyki, niezbędną do rozumienia zjawisk i procesów zachodzących w rolniczej przestrzeni produkcyjnej i środowisku. Opisuje i analizuje zjawiska składające się na funkcjonowanie przyrody ożywionej i nieożywionej na różnych poziomach jej organizacji. Klasyfikuje i stosuje podstawowe metody statystyczne i narzędzia informatyczne służące ocenie i analizie zjawisk oraz procesów zachodzących w rolnictwie. Ponadto dysponuje podstawową wiedzą ekonomiczną, prawną i społeczną niezbędną do organizowania produkcji rolniczej i funkcjonowania społeczności obszarów wiejskich. Przedstawia i analizuje podstawowe procesy biologiczne zachodzące w roślinie i łanie roślin z uwzględnieniem czynników determinujących wielkość i jakość plonu roślin oraz ich reakcje na czynniki środowiska. Ocenia znaczenie czynników determinujących dziedziczenie cech organizmów żywych oraz sposobów genetycznego doskonalenia właściwości roślin. Klasyfikuje i ocenia podstawowe cechy i czynniki determinujące właściwości środowiska glebowego oraz prawidłowo interpretuje zależności między środowiskiem glebowym, rośliną i ekosystemem. Rozpoznaje i klasyfikuje podstawowe patogeny, szkodniki i chwasty, opisuje i ocenia szkodliwość ich występowania w uprawach rolniczych oraz wybiera i planuje sposoby regulacji ich występowania. Opisuje i planuje zastosowanie oraz ocenia efekt stosowania podstawowych metod, technik i technologii oraz narzędzi i materiałów pozwalających na maksymalizację plonu i jego jakości w warunkach zrównoważonego rolnictwa. Absolwent posiada ogólną wiedzę z zakresu biologii, żywienia i chowu podstawowych gatunków zwierząt gospodarskich oraz podstawową wiedzę w zakresie ochrony środowiska - analizuje i ocenia wpływ produkcji rolniczej na stan środowiska przyrodniczego. Rozpoznaje i analizuje rekreacyjno-społeczne funkcje przestrzeni rolniczej i środowiska przyrodniczego. Ponadto posiada wiedzę z zakresu polityki rozwoju obszarów wiejskich, w tym Wspólnej Polityki Rolnej UE. Posiada podstawową wiedzę z zakresu ekonomiki, zarządzania, rachunkowości i marketingu w działalności rolniczej. Analizuje i ocenia właściwości podstawowych surowców roślinnych i zwierzęcych oraz sposoby ich wykorzystania, a także planuje technologie ich produkcji.

Absolwent studiów pierwszego stopnia potrafi zdobywać i gromadzić wiedzę z różnych źródeł, analizować informacje i wnioskować oraz stale poszerzać zdobytą wiedzę w procesie samokształcenia. Identyfikuje i analizuje interakcje między osiągnięciami nauk przyrodniczych i postawami społeczeństwa. Rozpoznaje standardowe zjawiska przyrodnicze, ekonomiczne i społeczne. Stosuje i ocenia przydatność podstawowych technik i technologii oraz metod matematycznych i statystycznych w celu gromadzenia, przetwarzania i analizy danych eksperymentalnych. Analizuje i prawidłowo interpretuje przeczytany tekst naukowy i techniczny oraz fakty doświadczalne, używając języka typowego dla danej dyscypliny wiedzy. Projektuje i wykonuje pod nadzorem zadania badawcze. Umie pozyskiwać oraz przetwarzać dane i informacje stosując technologie informatyczne, a ponadto posiada zdolność podejmowania decyzji z zastosowaniem informatycznych systemów wspomagania. Przygotowuje i przedstawia typowe prace pisemne i prelekcje w języku polskim i wybranym języku obcym z zakresu rolnictwa, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Absolwent wykorzystuje mechanizmy Wspólnej Polityki Rolnej dla potrzeb rozwoju gospodarstw rolnych i obszarów wiejskich. Analizuje i optymalizuje efekty ekonomiczne produkcji rolniczej. Ocenia i interpretuje podstawowe parametry biologiczne roślin w celu diagnozowania fizjologiczno-biochemicznego stanu roślin. Ponadto ocenia parametry oraz projektuje modyfikacje stanu środowiska glebowego w celu polepszenia warunków wzrostu roślin i stanu środowiska przyrodniczego. Rozpoznaje rodzaje i poziom porażenia roślin patogenami i zachwaszczenia łanu oraz projektuje właściwe sposoby zwalczania patogenów, szkodników i chwastów. Opisuje i projektuje sposoby optymalizacji warunków produkcji roślinnej wykorzystując znajomość metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów oraz potencjału środowiska w celu maksymalizacji wielkości i jakości plonu. Identyfikuje i opisuje czynniki determinujące dobrostan zwierząt i sposoby jego kształtowania.


Sylwetka absolwenta studiów II stopnia

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Rolnictwo ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i możliwości jej aplikacji w kształtowaniu potencjału przyrody dla poprawy życia człowieka. Dodatkowo dysponuje poszerzoną wiedzą ekonomiczną, prawną i społeczną, włącznie z zasadami ochrony własności przemysłowej, prawa autorskiego i korzystania z zasobów informacji patentowej. Zna zaawansowane techniki i technologie produkcji oraz nieprodukcyjną rolę rolnictwa. Rozumie zasady WPR UE, rozwijające indywidualną i zespołową przedsiębiorczość oraz działania determinujące funkcjonowanie i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.

Absolwent studiów drugiego stopnia posiada zaawansowaną umiejętność zbierania i gromadzenia informacji pochodzących z różnych źródeł oraz ich analizy i przetwarzania. Ma ponadto zaawansowane umiejętności prezentowania swoich poglądów w formie werbalnej, pisemnej i graficznej z użyciem technologii informatycznych. Umie samodzielnie uzasadnić, zaplanować, założyć, wykonać eksperyment i zinterpretować uzyskane wyniki z wykorzystaniem metod statystycznych. Analizuje i projektuje sposoby optymalizacji produkcji roślinnej z wykorzystaniem znajomości metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów oraz potencjału środowiska w celu maksymalizacji wielkości i jakości plonu oraz efektów ekonomicznych. Absolwent samodzielnie przygotowuje i przedstawia pogłębione prace pisemne i prelekcje w języku polskim i wybranym języku obcym z zakresu rolnictwa, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Absolwenci kierunku rolnictwo posiadają specjalistyczną wiedzę w zakresie technologii produkcji rolniczej, zwłaszcza roślinnej oraz praktyczne przygotowanie do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego. Ponadto są przygotowani do pracy w usługach i doradztwie rolniczym. Są kompetentni w zakresie wykorzystywania technik informatycznych, zarządzania produkcją rolniczą i jej kontroli oraz wykorzystywania i funkcjonowania infrastruktury rolniczej.


Perspektywy zawodowe

Absolwenci są przygotowani do pracy w agrobiznesie, placówkach naukowo-badawczych i szkolnictwie, administracji rządowej i samorządowej, firmach hodowlano-nasiennych oraz zajmujących się marketingiem środków ochrony roślin, firmach agro-konsultingowych, jednostkach zajmujących się ochroną i rekultywacją środowiska, inspekcjach ochrony środowiska, stowarzyszeniach ekologicznych i jednostkach certyfikujących gospodarstwa ekologiczne, redakcjach czasopism rolniczych, redakcjach radiowych i telewizyjnych.

Wykaz przykładowych zajmowanych i potencjalnych miejsc i stanowisk pracy, do których objęcia absolwent jest przygotowany:
  • administracja rządowa i samorządowa związana z rolnictwem, np. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rynku Rolnego, Agencja Nieruchomości Rolnych, Sejmiki Województw, Urzędy Marszałkowskie, Urzędy Gminne, Starostwa Powiatowe; stanowiska takie jak: referent, samodzielny referent, specjalista, starszy specjalista, kierownik działu, dyrektor;
  • przedsiębiorstwa produkcyjne zajmujące się w szczególności produkcją surowców rolnych, nawozów i środków ochrony roślin;
  • przedsiębiorstwa usługowo-handlowe zajmujące się w szczególności obrotem surowcami rolnymi, nawozami, środkami ochrony roślin, w tym na rynkach wtórnych, jak rynki hurtowe i giełdy towarowe;
  • przedsiębiorstwa przetwórstwa żywności, zwłaszcza wstępnego przerobu, jak: przetwórstwo owoców i warzyw, cukrownie, młyny zbożowe, elewatory, fermy zwierzęce;
  • grupy producenckie oraz jednostki doradztwa rolniczego, w tym rządowe Ośrodki Doradztwa Rolniczego; na stanowiskach doradcy oraz stanowiskach kierowniczych, Stacje Chemiczno-Rolnicze itp.;
  • instytuty resortowe i branżowe oraz jednostki certyfikujące;
  • własne specjalistyczne gospodarstwa rolne;
  • przedsiębiorstwa produkcji rolniczej; jako właściciele i menedżerowie zarządzający produkcją rolniczą.Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec