Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Ogrodnictwo
Ogrodnictwo jest dziedziną nauki i praktyki rolniczej nastawioną na poprawę jakości życia człowieka. Kształci specjalistów o szerokim profilu zawodowym, umożliwiając im zdobycie wszechstronnej wiedzy ogólnoprzyrodniczej i fachowej. W programach nauczania duży nacisk został położony na doskonalenie praktycznego stosowania zdobytej na zajęciach wiedzy z zakresu proekologicznych technologii produkcji ogrodniczej i marketingu, kształtowania krajobrazu i ochrony przyrody oraz wdrażania szeroko pojętego postępu naukowo-technicznego w ogrodnictwie, ze szczególnym uwzględnieniem metod nowoczesnej biotechnologii roślin.


Sylwetka absolwenta studiów I stopnia

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Ogrodnictwo ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii i nauk pokrewnych, niezbędną do rozumienia procesów zachodzących w roślinach ogrodniczych oraz wiedzę ekonomiczną z zakresu ogrodnictwa i ekonomiczno-prawnych podstaw biznesu. Ponadto ma ogólną wiedzę na temat zjawisk i procesów zachodzących w atmosferze i środowisku glebowym oraz na temat funkcjonowania organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, pozwalającą na wykorzystanie tych organizmów w ogrodnictwie. Zna chemiczne i niechemiczne metody ochrony roślin oraz zasady ich stosowania. Dodatkowo absolwent zna podstawowe metody, techniki i technologie stosowane w produkcji roślin ogrodniczych oraz pozwalające kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka. Dysponuje wiedzą na temat gatunków i odmian roślin ogrodniczych, ich zastosowania oraz metod ich tworzenia. Posiada wiedzę na temat środowiskowych, społecznych i ekonomicznych uwarunkowań produkcji ogrodniczej. Nie są mu obce czynniki wpływające na jakość produktów ogrodniczych, a ponadto zna metody i techniki stosowane do oceny jakości produktów ogrodniczych. Ma ogólną wiedzę na temat wpływu produktów ogrodniczych i zawartych w nich substancji na jakość życia. Dysponuje podstawową wiedzą o użytkowaniu obiektów, urządzeń i narzędzi wykorzystywanych w ogrodnictwie oraz wiedzę dotyczącą różnorodności biologicznej i zrównoważonego jej użytkowania. Zna podstawowe zasady i metody ochrony środowiska naturalnego oraz zagrożenia związane z działalnością ogrodniczą. Absolwent zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady dotyczące ochrony własności intelektualnej oraz posiada wiedzę na temat współczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Absolwent studiów pierwszego stopnia potrafi pracować w podstawowych obiektach produkcji ogrodniczej i utrzymać ich funkcjonowanie na optymalnym poziomie. Umie dokonać analizy i oceny przydatności rozwiązań technicznych, obiektów, urządzeń i maszyn stosowanych w produkcji ogrodniczej. Wykorzystuje wiedzę na temat metod i technologii stosowanych w uprawie roślin w planowaniu produkcji ogrodniczej. Projektuje wyposażenie i infrastrukturę gospodarstw ogrodniczych oraz dostosowuje rodzaj oraz standardowe metody produkcji ogrodniczej do uwarunkowań środowiskowych. Podejmuje decyzje w zakresie prowadzenia produkcji ogrodniczej na poziomie zawodowym oraz jest w stanie dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich związanych z działalnością ogrodniczą. Identyfikuje potencjalne zagrożenia związane z podejmowaną działalnością ogrodniczą. Potrafi wykorzystać metody analityczne do oceny materiału roślinnego. Wykorzystuje podstawowe technologie informatyczne w celu pozyskiwania i przetwarzania informacji, a ponadto potrafi korzystać z bibliotecznych i internetowych baz danych. Posługuje się fachowym słownictwem z zakresu ogrodnictwa. Absolwent posiada umiejętność przeprowadzenia – pod kierunkiem opiekuna naukowego – prostego eksperymentu i interpretacji uzyskanych wyników. Przygotowuje i interpretuje prace projektowe z zakresu działalności ogrodniczej. Wykonuje prace pisemne dotyczące zagadnień związanych z ogrodnictwem. Potrafi zaprezentować szczegółowe zagadnienie związane z ogrodnictwem w formie wystąpienia ustnego wspartego prezentacją multimedialną. Ponadto posiada znajomość języka obcego w stopniu pozwalającym na korzystanie z literatury fachowej oraz na komunikację.


Sylwetka absolwenta studiów II stopnia

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Ogrodnictwo ma zaawansowaną wiedzę z zakresu biologii, chemii i nauk pokrewnych, niezbędną do rozumienia procesów zachodzących w roślinach ogrodniczych, jak również rozszerzoną wiedzę ekonomiczną z zakresu ogrodnictwa i ekonomiczno-prawnych podstaw biznesu. Ponadto cechuje się pogłębioną wiedzą na temat zjawisk i procesów zachodzących w atmosferze i środowisku glebowym oraz rozszerzoną wiedzą o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, pozwalającą na wykorzystanie tych organizmów w ogrodnictwie. Ma zaawansowaną wiedzę na temat chemicznych i niechemicznych metod ochrony roślin i zasad ich stosowania oraz dodatkowo zna zaawansowane metody, techniki i technologie stosowane w produkcji roślin ogrodniczych, pozwalające kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka. Absolwent dysponuje wiedzą na temat gatunków i odmian roślin ogrodniczych, ich zastosowania oraz zaawansowanych metod ich hodowli. Ma poszerzoną wiedzę w zakresie środowiskowych, społecznych i ekonomicznych uwarunkowań produkcji ogrodniczej. Nie są mu obce czynniki wpływające na jakość produktów ogrodniczych. Ponadto zna zaawansowane metody i techniki stosowane do oceny jakości produktów ogrodniczych oraz ma pogłębioną wiedzę na temat wpływu produktów ogrodniczych i zawartych w nich substancji na jakość życia. Ma poszerzoną wiedzę o użytkowaniu obiektów, urządzeń i narzędzi wykorzystywanych w ogrodnictwie oraz dotyczącą różnorodności biologicznej i zrównoważonego jej użytkowania. Dysponuje rozszerzoną wiedzą na temat zasad i metod ochrony środowiska naturalnego oraz zagrożeń związanych z działalnością ogrodniczą. Ponadto zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady dotyczące ochrony własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego. Posiada rozszerzoną wiedzę na temat współczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Absolwent studiów drugiego stopnia potrafi pracować w rozbudowanych obiektach produkcji ogrodniczej i utrzymać ich funkcjonowanie na optymalnym poziomie. Dokonuje zaawansowanej analizy i oceny przydatności rozwiązań technicznych, obiektów, urządzeń i maszyn stosowanych w produkcji ogrodniczej oraz krytycznej analizy metod i technologii stosowanych w uprawie roślin, planując produkcję ogrodniczą. Projektuje wyposażenie i infrastrukturę specjalistycznych gospodarstw ogrodniczych. Dostosowuje rodzaj oraz zaawansowane metody produkcji ogrodniczej do uwarunkowań środowiskowych. Samodzielnie podejmuje decyzje w zakresie prowadzenia działalności ogrodniczej na poziomie zawodowym. Jest w stanie dokonać analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich związanych z działalnością ogrodniczą. Identyfikuje i wszechstronnie analizuje problemy i zagrożenia związane z podejmowaną działalnością ogrodniczą. Wykorzystuje zaawansowane metody analityczne do oceny materiału roślinnego. Posługuje się odpowiednimi technologiami informatycznymi w celu pozyskiwania i przetwarzania informacji. Korzysta z bibliotecznych i internetowych baz danych w sposób zaawansowany. Posługuje się fachowym słownictwem z zakresu ogrodnictwa. Planuje i przeprowadza eksperymenty naukowe i interpretuje uzyskane wyniki. Samodzielnie przygotowuje i interpretuje prace projektowe z zakresu działalności ogrodniczej. Potrafi przygotować różnego rodzaju prace pisemne dotyczące zagadnień związanych z ogrodnictwem. Posiada pogłębioną umiejętność prezentacji zagadnień związanych z ogrodnictwem w formie wystąpień ustnych, wspartych prezentacjami multimedialnymi. Cechuje go pogłębiona znajomość języka obcego w stopniu pozwalającym na korzystanie z literatury fachowej i komunikację.


Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku przygotowani są do podjęcia pracy w:
  • specjalistycznych gospodarstwach ogrodniczych;
  • przetwórstwie owocowo-warzywnym;
  • administracji, usługach i doradztwie ogrodniczym;
  • instytucjach związanych z kształtowaniem i konserwacją terenów zieleni;
  • instytutach badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz szkolnictwie.Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec