Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Ochrona środowiska




Kierunek ochrona środowiska kształci specjalistów o szerokim, interdyscyplinarnym profilu posiadających wiedzę z obszaru nauk przyrodniczych, technicznych i rolniczych. Program nauczania jest realizowany przez specjalistów z różnych wydziałów SGGW, a także z innych uczelni krajowych i zagranicznych.


Sylwetka absolwenta studiów I stopnia

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Ochrona Środowiska opisuje podstawowe zjawiska i procesy zachodzące w środowisku przyrodniczym oraz posiada wiedzę z wybranych działów matematyki, fizyki, chemii, biologii i nauk o Ziemi, dającą podstawę do rozumienia zjawisk i procesów zachodzących w środowisku oraz przydatną do rozwiązywania zadań z zakresu jego ochrony. Dysponuje wiedzą na temat podstawowych metod statystycznych i narzędzi informatycznych do analizy zjawisk i procesów zachodzących w środowisku. Zna metody i aparaturę do badania podstawowych właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych poszczególnych zasobów środowiska. Zna polską i angielską terminologię przyrodniczą w obszarze problemowym ochrony środowiska. Znane są mu metody inwentaryzacji przyrodniczej. Identyfikuje i objaśnia w układzie przyczynowo-skutkowym zjawiska zachodzące w atmosferze, hydrosferze i biosferze. Posiada wiedzę na temat podstaw funkcjonowania organizmów żywych i interpretuje podstawowe reakcje fizjologiczne. Rozumie koncepcję zrównoważonego rozwoju oraz interdyscyplinarny charakter działań na rzecz ochrony środowiska. Dysponuje wiedzą na temat organizacji systemów ekologicznych i różnych form ochrony przyrody. Zna podstawowe procesy biochemiczne i mikrobiologiczne zachodzące w środowisku oraz opisuje zagrożenia i zmiany w środowisku spowodowane działalnością człowieka. Zna naturalne i antropogeniczne źródła i cykle pierwiastków biogenicznych w rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz technologie produkcji roślinnej i zwierzęcej wraz z ich oddziaływaniem na środowisko. Znane są mu różnorodne funkcje lasów i ich znaczenie dla środowiska w różnej skali. Posiada wiedzę na temat podstawowych technologii przemysłowych i technologii gromadzenia i przetwarzania danych o środowisku. Dysponuje wiedzą na temat podstawowych technik i technologii stosowanych w ochronie środowiska oraz zasad tworzenia technologii i systemów przyjaznych środowisku, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich. Zna podstawowe techniki i technologie rekultywacji gleb i wód, oczyszczania powietrza, zasady kształtowania krajobrazu oraz rozumie ekologiczne znaczenie agroekosystemów i ich rolę w zrównoważonym rozwoju. Ma podstawową wiedzę w zakresie ekonomiki środowiska. Zna podstawowe regulacje prawne i ekonomiczne oraz podstawowe instrumenty systemowego zarządzania jakością środowiska. Znane są mu podstawowe pojęcia, zasady i wybrane zagadnienia prawa autorskiego i prawa patentowego. Posiada wiedzę na temat elementarnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w działaniach na rzecz ochrony środowiska. Nie jest mu obca wiedza w zakresie zasad tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości.

Absolwent studiów pierwszego stopnia wykonuje obserwacje i pomiary, wyznacza wartości oraz ocenia ich dokładność w odniesieniu do wielkości fizycznych i chemicznych oraz właściwości biologicznych środowiska. Wykorzystuje metody matematyczno-statystyczne oraz informatyczne i eksperymentalne do opisu i analizy zjawisk zachodzących w środowisku. Umie wykonać proste zadania badawcze związane z obserwacjami środowiskowymi. Potrafi identyfikować zagrożenia środowiskowe, wykazując umiejętność wnioskowania na podstawie różnych źródeł. Korzysta z podstawowych technologii informatycznych do pozyskiwania, przetwarzania, analizy i wykorzystania danych o środowisku. Ocenia stan zasobów glebowych i wodnych, klimat i jakość powietrza atmosferycznego oraz stopień przeobrażenia krajobrazu. Jest w stanie ocenić istniejące systemy produkcji rolnej, z uwzględnieniem kryteriów zrównoważonego rozwoju i OZE oraz umie je zaplanować. Inwentaryzuje i waloryzuje ekosystemy naturalne i antropogeniczne. Ocenia środowisko życia zwierząt wolnożyjących, dobrostan zwierząt hodowlanych oraz zagrożenia środowiskowe związane z koncentracją produkcji. Potrafi ocenić istniejącą i zaplanować gospodarkę odpadową zgodną z KPG oraz gospodarkę ściekową, uwzględniając specyfikę obszarów wiejskich oraz działania renaturyzacyjne i rekultywacyjne. Wykonuje samodzielnie lub w interdyscyplinarnym zespole oceny oddziaływania na środowisko. Ma opanowaną umiejętność studiowania literatury i samodzielnego uczenia się. Umie przygotować na podstawie własnych badań oraz różnorodnych źródeł literaturowych dobrze udokumentowane opracowanie środowiskowe oraz posiada umiejętność prezentacji i innych form komunikowania się w obszarze problemowym ochrony środowiska w języku polskim i angielskim na poziomie B2. Potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich. Absolwent jest ponadto wrażliwy na zachowanie piękna krajobrazu i dobrostanu środowiska. Ma świadomość konieczności zachowania różnorodności biologicznej, konieczności efektywnego i racjonalnego użytkowania zasobów oraz wielofunkcyjnego rozwoju obszarów leśnych i użytkowanych rolniczo. Rozumie globalne zagrożenia środowiskowe, potrafi postępować w stanach zagrożenia. Posługuje się argumentami na rzecz zrównoważonego rozwoju i potrafi przekazywać społeczeństwu informacje w sposób powszechnie zrozumiały. Prawidłowo identyfikuje problemy zawodowe, potrafi określać priorytety działań i jest odpowiedzialny za rzetelność rozstrzygnięć. Przestrzega zasad etyki, prawa własności intelektualnej i przemysłowej oraz rozumie zasady tworzenia i rozwoju indywidualnej aktywności zawodowej; potrafi działać w sposób przedsiębiorczy na rzecz ochrony środowiska.


Sylwetka absolwenta studiów II stopnia

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Ochrona Środowiska opisuje zjawiska i złożone procesy zachodzące w środowisku w różnej skali czasowej i przestrzennej. Posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie matematyki i statystyki, dla oceny i interpretowania zjawisk i procesów zachodzących w środowisku. Ponadto dysponuje pogłębioną wiedzą z zakresu narzędzi informatycznych i modelowania procesów zachodzących w środowisku oraz z zakresu analizy ryzyka środowiskowego i ryzyka dla zdrowia człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności. Ma poszerzoną wiedzę z zakresu przepływu zanieczyszczeń i zachowania bezpieczeństwa w stosowaniu agrochemikaliów oraz w zakresie uwarunkowań środowiskowych, społecznych i prawnych, determinujących wykorzystanie zasobów naturalnych oraz funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich, z uwzględnieniem działalności inżynierskiej. Posiada poszerzoną wiedzę w zakresie metod, technik, technologii i materiałów oraz analizy cyklu życia do ochrony i wykorzystania potencjału przyrody, w celu zapewnienia odpowiedniej jakości życia człowieka. Dysponuje wiedzą z zakresu planowania przestrzennego oraz pogłębioną wiedzą z zakresu polityki ekologicznej, strategii rozwoju społeczności lokalnych, systemów zarządzania środowiskiem, finansowania badań i inwestycji ochrony środowiska oraz edukacji ekologicznej. Ma pogłębioną wiedzę z zakresu planowania i metodologii pracy badawczej, prezentowania wyników badań i komunikacji społecznej w obszarze problemowym ochrony środowiska. Posiada wiedzę z zakresu ochrony praw autorskich, ochrony własności przemysłowej i prawa patentowego. Zna podstawowe zasady BHP i ergonomii oraz zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości.

Absolwent studiów drugiego stopnia potrafi analizować złożone procesy środowiskowe, objaśniając ich funkcjonowanie w układzie przyczynowo-skutkowym z wykorzystaniem metod statystycznych i narzędzi informatycznych. Wie, jak zaplanować i zrealizować zadania praktyczne i badawcze z zakresu ochrony środowiska, wykorzystując różnorodne źródła informacji oraz metody analityczne, symulacyjne i empiryczne. Podejmuje decyzje środowiskowe na podstawie różnorodnych źródeł informacji, stosując narzędzia prawne, ekonomiczne i systemy wspomagania decyzji. Analizuje czynniki wpływające na stan środowiska, jakość żywności i jakość zdrowia człowieka. Potrafi ustalić stan wiedzy specjalistycznej w planowanym zagadnieniu badawczym na podstawie literatury w języku polskim i angielskim, posługując się krytycznie różnorodnymi źródłami oraz odpowiednimi technologiami informatycznymi. Rygorystycznie przestrzega praw autorskich i prawa ochrony własności przemysłowej. Przeprowadza analizę wyników badań środowiskowych z zastosowaniem odpowiednich metod statystycznych i odniesień do obszarów referencyjnych oraz na tej podstawie formułuje specyfikację zadania. Opisuje własne zakończone zadanie badawcze w formie pracy naukowej ze streszczeniem w języku angielskim. Jest w stanie zaprezentować problem badawczy z zakresu ochrony środowiska z wykorzystaniem techniki multimedialnej, również w języku angielskim. Formułuje opinie zawodowe w sprawach ochrony środowiska, łącząc wiedzę z zakresu różnych przedmiotów, dokonując analizy wad i zalet różnych wariantów oraz możliwości wykorzystania nowych technik i technologii w rozwiązywaniu zadania inżynierskiego. Potrafi dokonać krytycznej analizy istniejącego rozwiązania technicznego w zakresie ochrony środowiska i zaproponować jego ulepszenie. Planuje własny rozwój osobisty. Ponadto absolwent posiada poszerzone umiejętności w zakresie komunikacji społecznej i edukacji ekologicznej. Ma poczucie odpowiedzialności za decyzje związane ze stanem środowiska, bezpieczeństwem żywności i jakością życia, kierując się zasadą przewidywania skutków i ograniczenia ryzyka. Identyfikuje zagrożenia środowiskowe, wyznacza priorytety działań i odpowiedzialnie realizuje zadania.


Perspektywy zawodowe

Absolwenci są przygotowani do pracy w instytucjach ochrony i kształtowania środowiska, administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorstwach inżynierii komunalnej, w zakładach przemysłowych, biurach projektowych i konsultingowych oraz instytutach naukowo-badawczych i edukacji.








Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec