Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Logistyka
Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do operacyjnego zarządzania logistycznego w ramach działów funkcjonalnych podmiotów gospodarczych. Poznają istotę zarządzania współczesnymi podmiotami gospodarczymi oraz zasady działalności logistycznej podmiotów gospodarczych.


Sylwetka absolwenta studiów I stopnia

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Logistyka ma podstawową wiedzę w obszarze nauk ekonomicznych w dziedzinie logistyki i jej podziałach funkcjonalnych, ze szczególnym uwzględnieniem agrologistyki oraz specyfiki agrobiznesu. Zna miejsce logistyki, w tym agrologistyki w systemie nauk i umie określić jej związki z innymi dziedzinami wiedzy oraz innymi naukami oraz ich wzajemne relacje. Dysponuje podstawową wiedzą o różnych rodzajach struktur i instytucji logistycznych (technicznych, ekonomicznych, prawnych i innych), w szczególności ich istotnych powiązaniach i elementach strukturalnych, obejmujących różne dziedziny w obszarze logistyki. Ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami logistycznymi w skali mikro, mezo, makro i eurologistyki. Wykazuje podstawową wiedzę o logistyce międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk i procesów dotyczących agrobiznesu. Znana mu jest podstawowa struktura międzynarodowych łańcuchów logistycznych, w tym struktura przepływu towarowego, osób, zwierząt i żywności oraz magazynowania i transportu produktów żywnościowych i innych typu FMCG. Zna i umie wypełnić podstawowe dokumenty w logistyce krajowej i międzynarodowej. Posiada wiedzę na temat rodzajów powiązań odpowiadających poszczególnym działom logistyki i koncepcjom logistycznymi, właściwym dla ogólnej koncepcji logistycznej, a ponadto zna prawa rządzące prawidłowościami w logistyce i agrologistyce. Dysponuje wiedzą o najnowszych trendach i koncepcjach logistycznych właściwych dla ogólnej koncepcji logistycznej oraz zna prawidłowości w logistyce, w tym prawidłowości i zjawiska zachodzące w działalności agrobiznesu. Zna rozwiązania w obszarze funkcjonowania infrastruktury logistycznej, centrów i parków logistycznych, magazynów oraz ma podstawową wiedzę o ich wyposażeniu w techniczne środki magazynowe i inne niezbędne do właściwego funkcjonowania. Ma podstawową wiedzę o człowieku i zawodzie logistyka, w szczególności jako podmiocie tworzącym struktury logistyczne, których zasady funkcjonowania w systemach logistycznych zna, ze szczególnym uwzględnieniem agrobiznesu. Identyfikuje i tworzy podstawowe struktury logistyczne w układzie podmiotowym i funkcjonalnym. Znane mu są podstawowe zasady funkcjonowania systemów logistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem działań w agrobiznesie. Posiada wiedzę na temat metod i narzędzi, w tym technik, pozyskiwania danych właściwych dla logistyki i pozwalających opisać struktury i instytucje logistyczne oraz procesy zachodzące między nimi. Dysponuje wiedzą o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, etycznych) organizujących struktury logistyki i o rządzących nimi prawidłowościach oraz ma wiedzę o ich źródłach, naturze, zmianach i oddziaływaniu. Ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucjach logistycznych, w tym w agrobiznesie oraz o elementach, przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian. Wykazuje się bieżącą wiedzą o poglądach na temat struktur i instytucji logistycznych oraz rodzajów więzi, jakie między nimi zachodzą, a także wiedzą na temat rozwoju i ewolucji logistyki. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej oraz prawa autorskiego i prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem stosowania takich norm w zawodzie logistyka. Znane mu są ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, z uwzględnieniem wiedzy z zakresu ekonomiki logistyki i zarządzania logistycznymi łańcuchami dostaw. Posiada wiedzę na temat trendów i zmian, które zachodzą na rynku usług logistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki rynku produktów rolno-spożywczych. Potrafi w praktyce wykorzystać zdobytą wiedzę z obszaru logistyki i agrologistyki. Dysponuje wiedzą dotycząca projektowania prostych łańcuchów dostaw, w tym łańcuchów dostaw produktów rolno-żywnościowych.

Absolwent studiów pierwszego stopnia prawidłowo interpretuje zjawiska w logistyce: polityczne, kulturowe, prawne, techniczne, ekonomiczne i inne, wykorzystując wiedzę z zakresu logistyki. Wykorzystuje podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskuje dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk logistycznych, zachodzących w łańcuchu logistycznym, w systemach transportowych, w systemach magazynowania towarów bezpiecznych oraz niebezpiecznych w logistyce. Właściwie analizuje przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk logistycznych zachodzących w poszczególnych elementach łańcuchów logistycznych, z uwzględnieniem procesów zaopatrzenia, wsparcia produkcji, dystrybucji, transportu, magazynowania oraz obsługi klienta na rynku usług logistycznych. Prognozuje proste procesy i zjawiska, które zachodzą w logistyce i logistycznych łańcuchach dostaw, z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie logistyki i agrologistyki. Prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami, w tym prawnymi, zawodowymi i moralnymi, w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu logistyki, w tym umie skonstruować proste umowy cywilno-prawne w obszarze magazynowania, transportu i obsługi klienta. Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej logistyka poprzez umiejętne zarządzanie łańcuchem dostaw i zamówieniami oraz obsługą zleceń, gospodarką magazynową i zapasami oraz transportem. Wykorzystuje systemy informatyczne stosowane w branży logistycznej i umie tworzyć proste harmonogramy działania z wykorzystaniem tych systemów w obszarach magazynowania i zarządzania transportem wewnętrznym i zewnętrznym. Dokonuje syntezy i umie agregować proste zjawiska zachodzące w transporcie produktów i gospodarce magazynowej oraz w obszarze obsługi klienta ze szczególnym uwzględnieniem efektywności tej obsługi. Samodzielnie projektuje łańcuch zdarzeń logistycznych, w tym dobiera odpowiednie środki transportowe, jednostki ładunkowe i inne środki niezbędne do funkcjonowania logistyki, zgodne z zasadami rynku, standardami w logistyce, normami prawnymi i innymi normami i zasadami obowiązującymi na rynku usług logistycznych. Rozumie i analizuje zjawiska zachodzące w logistyce, w logistycznych łańcuchach dostaw, ze szczególnym uwzględnieniem zaopatrzenia, wsparcia produkcji i dystrybucji, w tym produktów FMCG oraz logistyki zwrotnej, logistyki odpadów i ekologistyki. Przygotowuje typowe prace pisemne w języku polskim i obcym, uznawanym za podstawowy dla logistyki, dotyczące podstawowych zagadnień logistycznych i z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych. Przygotowuje wystąpienia ustne w języku polskim i obcym z zakresu logistyki, dotyczące zagadnień logistyki i logistycznego łańcucha dostaw. Ma umiejętności językowe ogólne i w obszarze terminologicznym logistyki, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Absolwenci znają i rozumieją przyczyny i skutki występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu makro- i mikroekonomicznym w warunkach otwartej gospodarki rynkowej, w tym związane z globalizacją przepływów towarowych i wzrastającą rolą logistyki. Posiadają umiejętności znajdowania materiałów źródłowych z zakresu logistyki i poszczególnych jej obszarów w skali przedsiębiorstwa, regionalnej i krajowej. Mają także umiejętności analizy materiałów źródłowych z obszaru zarządzania przedsiębiorstwami. Szczególną cechą wyróżniającą absolwentów Wydziału Nauk Ekonomicznych jest dobra znajomość specyfiki przedsiębiorstw funkcjonujących w sferze agrobiznesu. Absolwenci studiów są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku logistyka.


Sylwetka absolwenta studiów II stopnia

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Logistyka ma zaawansowaną wiedzę w obszarze nauk ekonomicznych w dziedzinie logistyki, o jej miejscu w systemie nauk i relacji do innych dziedzin wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno-menedżerskich dotyczących agrobiznesu. Dysponuje rozszerzoną wiedzą o różnych rodzajach struktur państwowych, zajmujących się problematyką transportu i pozostałej infrastruktury logistyki. Ma rozszerzoną wiedzę o instytucjach logistycznych, szczególnie w obszarze funkcjonowania instytucji rządowych i samorządowych. Wykazuje rozszerzoną wiedzę o instytucjach logistycznych (technicznych, ekonomicznych, prawnych i innych), w szczególności o ich powiązaniach ze strukturami państwowymi i samorządowymi. Posiada rozszerzoną wiedzę o międzynarodowych instytucjach logistycznych związanych z działalnością transportową, magazynową i dystrybucyjną, z uwzględnieniem instytucji odpowiadających za przepływy produktów rolno-spożywczych. Dysponuje rozszerzoną wiedzą o instytucjach z branży TSL działających na rynku krajowym i międzynarodowym. Ma pogłębioną wiedzę o relacjach między podmiotami gospodarczymi związanymi logistyką w skali mikro, mezo, makro, eurologistyki, ze szczególnych uwzględnieniem instytucji z branży agrobiznesu i logistyki produktów rolno-spożywczych. Wykazuje pogłębioną wiedzę o logistyce międzynarodowej, dotyczącej przepływu dóbr, usług i informacji w sferze agrobiznesu, z uwzględnieniem przewozu osób, zwierząt i produktów rolnych oraz towarów w grupie FMCG. Posiada szeroką wiedzę o funkcjonowaniu logistyki międzynarodowej w wybranych kręgach kulturowych i kontynentach świata. Zna różne powiązania odpowiadające działom logistyki i koncepcjom logistycznym, właściwym dla zarządzania logistycznego, w tym w agrobiznesie. Identyfikuje i stosuje prawa i prawidłowości w logistyce, związane z zarządzaniem zamówieniami, obsługą klienta, gospodarką magazynową i zarządzaniem zapasami w sferze krajowej i międzynarodowej, a także z zarządzaniem flotą samochodową i transportem wewnętrznym. Dysponuje poszerzoną wiedzą o wymaganych kompetencjach w zawodzie logistyka, w szczególności o jego roli w tworzeniu struktur logistycznych. Ma szeroką wiedzę o stosowaniu zasad funkcjonalnych logistyki w systemie logistycznym, w tym w systemach magazynowych i transportu w agrobiznesie. Zna w sposób pogłębiony odpowiednie metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania i przetwarzania danych, właściwe dla informatycznego wspomagania zarządzania przepływami w sferze zaopatrzenia i dystrybucji oraz właściwe dla wspomagania zarządzania zapasami i transportem. Znane mu są sposoby pozyskiwania i wykorzystania danych dotyczących logistyki, które umożliwiają dokonanie opisu procesów logistycznych we wszystkich sferach funkcjonalnych logistyki. Wykazuje się poszerzoną wiedzą o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, etycznych) oraz o rządzących nimi prawidłowościach, które stanowią podstawę do tworzenia struktur logistyki, a także ma wiedzę o źródłach, naturze i zmianach tych norm i reguł. Posiada pogłębioną wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji logistycznych oraz o przyczynach, przebiegu i konsekwencjach tych zmian. Dysponuje pogłębioną wiedzą o poglądach na temat struktur i instytucji logistycznych, ich rozwoju oraz rodzajach więzi, jakie między nimi zachodzą. Rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej oraz prawa autorskiego oraz wie, kiedy je zastosować w obszarze logistyki. Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wie, jak wykorzystać wiedzę z zakresu logistyki w praktycznym działaniu przedsiębiorczym w tym obszarze. Ma pogłębioną wiedzę na temat koncepcji, trendów i zmian, które zachodzą na rynku usług logistycznych. Wykazuje rozszerzoną wiedzę logistyczną, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru agrologistyki oraz potrafi w praktyce wykorzystać zdobytą wiedzę. Posiada rozszerzoną wiedzę dotyczącą projektowania łańcuchów logistycznych w różnych branżach przemysłu, w szczególności w przemyśle rolno-spożywczym.

Absolwent studiów drugiego stopnia identyfikuje złożone systemy logistyczne i łańcuchy dostaw we wszystkich obszarach logistyki, ze szczególnym uwzględnieniem łańcuchów dostaw w agrobiznesie. Prawidłowo interpretuje zjawiska (np. koszty, poprawność, zmienność zapotrzebowania) w logistyce oraz ocenia wzajemne relacje, które zachodzą między tymi zjawiskami w obszarach zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji, obsługi klienta, magazynowania i transportu. Wykorzystuje podstawową wiedzę teoretyczną do opisu i analizy konkretnych procesów i zjawisk logistycznych z uwzględnieniem finansowych aspektów zarządzania łańcuchem dostaw, gospodarki magazynowej i zarządzania zapasami oraz flotami samochodowymi. Samodzielnie formułuje opinie dotyczące wielkości ekonomicznych i finansowych w przedsiębiorstwie, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów i wyników w sferze logistyki i procesów z nią związanych. Samodzielnie stawia i weryfikuje proste hipotezy badawcze z zakresu zagadnień związanych z zaopatrzeniem, transportem, magazynowaniem i zarządzaniem zapasami w przedsiębiorstwach agrobiznesu. Analizuje przyczyny i przebieg zjawisk i procesów logistycznych w łańcuchach dostaw, takich jak prognozowanie popytu, wielkość zamówień i poziom obsługi logistycznej klienta w sektorze rolno-spożywczym. Identyfikuje zjawiska i procesy w systemach logistycznych biorąc pod uwagę konieczne czynności manipulacyjne i składowania w sferach gospodarki magazynowej, obsługi klienta, transportu i spedycji towarów, z uwzględnieniem magazynowania i przewozu materiałów i towarów neutralnych i niebezpiecznych. Prognozuje i modeluje, z wykorzystaniem prostych modeli logistycznych, procesy i zjawiska w rożnych sferach logistyki przedsiębiorstwa i w logistycznych łańcuchach dostaw. Stosuje nowoczesne metody, techniki i narzędzia informatyczne wspierające procesy logistyczne w obszarach logistyki, zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji oraz w sferze transportu. Sprawnie posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami dotyczącymi zagadnień logistyki (np. transportu, magazynowania, obsługi zamówień, organizacji pracy w magazynach), w tym normami prawnymi, zawodowymi i etycznymi w celu rozwiązywania konkretnych zadań z zakresu zarządzania w logistyce. Ma poszerzone umiejętności obsługi informatycznych systemów klasy MRP i ERP, stosowanych w branży usług transportowych i logistycznych w zakresie modułów służących wsparciu procesów logistycznych. Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów w różnych obszarach logistycznego łańcucha dostaw, ze szczególnym uwzględnieniem łańcuchów zaopatrzenia w produkty rolno-żywnościowe. Samodzielnie rozwiązuje proste zagadnienia transportowe, zagadnienia dotyczące zarządzania zapasami i związane z analizą finansową, a także umie przeprowadzić procedurę wyboru poprawnego rozwiązania tych zagadnień. Dokonuje syntezy zjawisk i umie agregować złożone zjawiska zachodzące w systemach logistycznych, przeprowadzając także krytyczną analizę uzyskanych wyników. Samodzielnie projektuje, wdraża i ocenia pod względem finansowym łańcuch dostaw, uwzględniając zasady współpracy na rynku, normy prawne, branżowe i etyczne obowiązujące na rynku usług logistycznych. Rozumie i analizuje zjawiska zachodzące w różnych sferach logistyki przedsiębiorstw i w logistycznych łańcuchach dostaw, ma umiejętność pogłębionej oceny zjawisk w wybranych obszarach logistyki przy wykorzystaniu wiedzy teoretycznej z zastosowaniem wybranej metody badawczej. Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania prac pisemnych w języku polskim i podstawową w języku obcym uznawanym za podstawowy dla logistyki, dotyczących szczegółowych zagadnień logistycznych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych z obszaru logistyki, a także wykorzystaniem innych źródeł, szczególnie z obszaru zarządzania i ekonomiki. Przygotowuje wystąpienia ustne w języku polskim i obcym w zakresie logistyki, dotyczące zagadnień logistyki i logistycznego łańcucha dostaw oraz zagadnień zarządzania logistycznego i ekonomiki procesów logistycznych. Ma umiejętności językowe w zakresie logistyki, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Absolwenci studiów II stopnia rozumieją istotę procesów logistycznych, funkcjonowanie i zależności między poszczególnymi sferami logistyki w przedsiębiorstwie, zarówno w ujęciu fazowym, jak i procesowym. Rozumieją rolę, uwarunkowana tworzenia i zasady funkcjonowania centrów logistycznych i logistycznych łańcuchów dostaw, a także znaczenie infrastruktury technicznej gospodarki dla sprawnego funkcjonowania logistyki krajowej. Potrafią przygotować odpowiednie procedury zarządzania zapasami oraz zaproponować właściwe ich stany z punktu widzenia poziomu obsługi klienta. W trakcie studiów studenci nabywają, między innymi, umiejętności przeprowadzania analiz dotyczących zarządzania zapasami, przepływu ładunków w magazynach, transportu wewnętrznego i zewnętrznego. Absolwenci są przygotowani do podejmowania decyzji o charakterze logistycznym w poszczególnych sferach logistyki: zarządzanie zapasami, magazynem, transportem, obsługą klienta. Rozumieją także konieczność ciągłego doskonalenia i uzupełniania wiedzy i umiejętności w trakcie szkoleń i dalszego kształcenia, np. na studiach podyplomowych.


Perspektywy zawodowe

Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w:
  • przedsiębiorstwach transportowych;
  • jednostkach zaopatrzenia i zbytu;
  • hurtowniach;
  • instytucjach zagranicznych i międzynarodowych związanych z transportem.Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec