Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Leśnictwo
Studia na kierunku Leśnictwo mają charakter przyrodniczy z elementami nauk ścisłych i technicznych; przygotowują do realizacji funkcji produkcyjnych i pozaprodukcyjnych w gospodarstwie leśnym i na leśnych obszarach chronionych, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i na podstawach naukowych.


Sylwetka absolwenta studiów I stopnia

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Leśnictwo ma podstawową wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i ekonomii, umożliwiającą analizowanie i rozwiązywanie problemów związanych z leśnictwem. Ponadto dysponuje podstawową wiedzą z zakresu taksonomii, biologii i ekologii roślin, grzybów i zwierząt, ich roli w ekosystemach leśnych, o zależnościach między nimi i oddziaływaniu na środowisko oraz funkcjonowaniu organizmów w tych ekosystemach i zmiennych warunkach środowiska. Zna podstawowe parametry statystyczne i przestrzenne, źródła, metody, techniki i technologie pozyskiwania danych służące do charakteryzowania środowiska leśnego i procesów w nim zachodzących oraz sposoby ich szacowania, pomiaru, opisu, przetwarzania, integracji wizualizacji i określania dokładności. Dodatkowo znane mu są właściwości gleby i procesy w niej zachodzące, zna podstawy klimatologii, hydrologii i rozumie rolę lasu w ochronie zasobów glebowych i wodnych oraz klimatu. Zdaje sobie sprawę z wpływu czynników biotycznych, abiotycznych i antropogenicznych na funkcjonowanie organizmów i ekosystemów leśnych, a zwłaszcza na ich wzrost, przyrost, produkcyjność, odporność i stabilność. Posiada wiedzę na temat budowy drewna, jego właściwości i zmienności w zależności od gatunku, warunków środowiskowych oraz sposobu gospodarowania. Potrafi określać, ograniczać i zwalczać zagrożenia ze strony czynników abiotycznych, w tym pożary. Zna symptomy, przebieg, sposoby ograniczania i zwalczania chorób lasu, gradacji i uszkodzeń powodowanych przez grzyby, owady i zwierzynę. Jest obeznany z budową i podstawami obsługi maszyn i narzędzi do prac urządzeniowych, geodezyjnych, hodowlanych i ochronnych w lesie oraz do pozyskania, zrywki i wywozu drewna. Posiada ogólną wiedzę z zakresu ochrony przyrody i środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemów leśnych. Dysponuje wiedzą z zakresu edukacji przyrodniczo-leśnej i kulturowego znaczenia lasów. Zna zasady planowania, organizowania i prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej, w tym prac urządzeniowych hodowlanych, szkółkarskich, ochronnych, pozyskaniowych, transportowych oraz gospodarowania populacjami zwierzyny. Ma podstawową wiedzę na temat inżynieryjnego zagospodarowania lasu w celu realizacji produkcyjnych i pozaprodukcyjnych funkcji lasu. Zna drzewne i niedrzewne produkty leśne, zasady ich użytkowania i kierunki wykorzystania. Posiada podstawową wiedzę dotyczącą analizy efektywności procesów gospodarczych w leśnictwie, finansów w leśnictwie, prowadzenia i analizy ekonomicznej działalności gospodarczej oraz wyceny funkcji lasu. Dysponuje wiedzą na temat gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi i finansowymi na różnych płaszczyznach funkcji zarządzania, rozumie i zna prawne i organizacyjne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej oraz zarządzania jakością. Potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej. Jest w stanie określić wpływ leśnictwa na rozwój obszarów wiejskich i jakość życia człowieka. Znane mu jest podstawowe ustawodawstwo, przepisy i procedury prawne dotyczące prowadzenia gospodarki leśnej, łowiectwa, ochrony przyrody, ochrony środowiska, ewidencji gruntów, certyfikacji gospodarki leśnej, prawa pracy, ochrony pracy, zamówień publicznych oraz ochrony własności przemysłowej i intelektualnej. Posiada wiedzę na temat znaczenia ruchu turystycznego dla lasów oraz organizacji i dostosowania ekosystemów leśnych na jego przyjęcie.

Absolwent studiów pierwszego stopnia potrafi rozpoznawać wszystkie rodzime i najważniejsze introdukowane gatunki drzew, ich nasiona i drewno, podstawowe gatunki krzewów leśnych oraz gatunki wskaźnikowe runa. Jest w stanie określić zespół roślinny oraz wykonać diagnozę siedliska i jego przydatność do produkcji leśnej, zwłaszcza na podstawie gleby oraz wskaźników fito- i zooindykacyjnych. Umie zastosować podstawowe metody laboratoryjne i analityczne przydatne w rozwiązywaniu zadań z zakresu leśnictwa. Posługując się odpowiednio dobranymi metodami i przyrządami potrafi wykonać pomiar drzewa i drzewostanu, określić jego cechy taksacyjne, wykonać pomiar surowca drzewnego oraz ocenić jego jakość. Rozpoznaje podstawowe grzyby występujące w lesie ze szczególnym uwzględnieniem gatunków powodujących choroby drzew i niszczących drewno, określa zdrowotność drzewostanów oraz ustala metody i środki zapobiegania chorobom lub ich zwalczania. Jest w stanie zaplanować i przeprowadzić oraz ocenić wykonanie prac i zabiegów związanych z nasiennictwem i szkółkarstwem oraz pielęgnacyjno-ochronnych dla wszystkich faz rozwojowych drzewostanu, z uwzględnieniem wymagań przyrodniczych. Wie, jak odpowiednio do warunków dobrać środki techniczne oraz zaplanować, zorganizować, wykonać i ocenić proces technologiczny związany z pozyskaniem i transportem surowca drzewnego. Rozpoznaje najważniejsze gatunki owadów występujących w lesie i ich żerowiska, ocenia stopień zagrożenia lasu ze strony fitofagów, wykonuje prognozę zagrożenia oraz organizuje i realizuje procesy zapobiegania i zwalczania podstawowych owadów gradacyjnych. Potrafi rozpoznawać gatunki, tropy i ślady kręgowców związanych z ekosystemami leśnymi. Jest w stanie przeprowadzić proces planowania łowieckiego, zastosować zasady selekcji osobniczej i populacyjnej oraz zorganizować polowanie. Wie, jak sporządzać dokumenty związane z prowadzeniem gospodarki leśnej, z wykorzystaniem aktualnie stosowanych technologii i aplikacji oraz umie ocenić ich przydatność. Wykorzystuje w praktyce instrukcje, dokumentacje, mapy, zdjęcia i inne opracowania związane z leśnictwem. Klasyfikuje, mierzy, przedstawia graficznie i kartometrycznie różne fragmenty przestrzeni leśnej oraz projektuje budowle i urządzenia inżynieryjne, z zastosowaniem nowoczesnych technologii. Ponadto potrafi pozyskiwać, przetwarzać, integrować i prezentować informacje o lesie i gospodarce leśnej, posługując się nowoczesnymi technologiami i aktualnie stosowanymi aplikacjami. Jest w stanie zaplanować i wykonać kompleksową inwentaryzację i ocenę ekosystemu leśnego i zasobów leśnych z wykorzystaniem właściwych metod statystycznych i jednostek miar, dokonać analizy wyników i przeprowadzić prognozę rozwoju lasu, drzewostanu i drzewa. Umie opracować i skontrolować podstawowe leśne plany gospodarcze i ochronne z uwzględnieniem uwarunkowań zewnętrznych i prawnych. Potrafi przygotować zarówno w języku polskim, jak i obcym prace pisemne i wystąpienia ustne, wygłosić prezentację oraz prowadzić dyskusję na tematy związane z leśnictwem w różnych środowiskach, także z wykorzystaniem dostępnych technologii informacyjnych. Umie ocenić stan istniejącej infrastruktury inżynieryjnej, zaplanować potrzeby inwestycyjne i nadzorować wykonanie prac. Jest w stanie analizować ekonomiczne, środowiskowe i społeczne konsekwencje działań prowadzonych w gospodarstwie leśnym oraz prowadzić działania w sytuacjach kryzysowych.

Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada wiedzę zapewniającą możliwość realizacji wielostronnych funkcji lasu, wynikających zarówno z założeń gospodarki leśnej, jak i potrzeb ochrony przyrody i środowiska. Posiada umiejętności i kompetencje dotyczące projektowania, urządzania, organizowania i zarządzania gospodarstwem leśnym. Umie organizować produkcję szkółkarską, hodowlę oraz ochronę lasu. Zdobyta wiedza pozwala absolwentowi na podjęcie niezbędnych działań przyczyniających się do ochrony lasu przed zagrożeniami biotycznymi, abiotycznymi i antropogenicznymi. Czyni to zgodnie z zasadami ochrony środowiska i prawami przyrody. Absolwent jest przygotowany do sporządzania i realizacji planów gospodarczych, ochronnych i finansowych, projektowania i realizacji inżynieryjnego zagospodarowania lasu oraz prowadzenia nadzoru inżynierskiego nad wykonawstwem prac leśnych.

Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy w zakresie zagadnień szczegółowych z obszaru leśnictwa, potrafić korzystać z literatury fachowej w języku obcym oraz wykonywać prace pisemne, posługując się nim. Posiada także umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu leśnictwa. Absolwent może podjąć studia drugiego stopnia.


Sylwetka absolwenta studiów II stopnia

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Leśnictwo ma zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, umożliwiającą samodzielne konstruowanie alternatywnych rozwiązań problemów związanych z leśnictwem. Dysponuje wiedzą pozwalającą mu na rozumienie wyzwań współczesnego świata i kształtowanie polityki w zakresie szeroko rozumianego środowiska. Ma wiedzę na temat społeczno-gospodarczych trendów rozwoju leśnictwa. Posiada również wiedzę z zakresu zarządzania i organizacji pracy, w tym kierowania zespołami ludzkimi. Rozszerzona wiedza z zakresu biologii i ekologii roślin, grzybów i zwierząt pozwala mu na kształtowanie stabilnych ekosystemów leśnych w zmieniających się warunkach środowiskowych i gospodarczych. Absolwent dysponuje ponadto pogłębioną wiedzą na temat funkcjonowania ekosystemów leśnych, krajobrazu i biosfery. Posiada wiedzę na temat metod, technik i technologii stosowanych w zakresie kształtowania środowiska leśnego. Ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą potencjalnych przyrodniczych, organizacyjnych, technicznych, prawnych, społecznych i ekonomicznych uwarunkowań oraz konsekwencji prowadzenia gospodarki leśnej. Zdobyta wiedza pozwala mu na kształtowanie procesów przyrodniczych i gospodarczych umożliwiających rozwój zasobów przyrodniczych i wzrost efektywności ekonomicznej gospodarki leśnej. Ponadto posiada wiedzę z zakresu innowacyjnych technik i technologii stosowanych w leśnictwie, uwzględniających uwarunkowania ekonomiczne, ergonomiczne i ekologiczne, pozwalających w pełni wykorzystać potencjał przyrody. Zdobyta podczas studiów wiedza pozwala mu na analizę zależności i budowę rozwiązań przyrodniczo-gospodarczo-społecznych w sektorze leśnym. Absolwent posiada wiedzę z zakresu leśnictwa światowego oraz przyczyn i skutków zmian zachodzących w leśnictwie, w skali zarówno regionalnej, jak i globalnej. Dysponuje rozszerzoną wiedzą dotyczącą roli lasów i leśnictwa w funkcjonowaniu obszarów wiejskich, pozwalającą na prognozowanie i kreowanie kierunków ich rozwoju. Zna i rozumie podstawowe pojęcia oraz zasady dotyczące ochrony własności przemysłowej i intelektualnej w stopniu pozwalającym na korzystanie z nich w pracy zawodowej, potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej. Dodatkowo znane mu są zasady inicjowania i prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności związanej z leśnictwem i środowiskiem przyrodniczym.

Absolwent studiów drugiego stopnia potrafi gromadzić, selekcjonować i wykorzystywać dane niezbędne do prowadzenia gospodarki leśnej oraz do określania stanu i prognozowania rozwoju zasobów przyrodniczych. Posiada umiejętności analizowania trendów rozwojowych lasów i leśnictwa oraz konsekwencji zmian zachodzących w leśnictwie w skali regionalnej i globalnej. Wykorzystuje różne metody komunikacji werbalnej i niewerbalnej do przekazywania informacji i wiedzy w zależności od grupy odbiorców. Umie wykorzystywać nowe technologie informacyjne niezbędne do uzyskiwania i przetwarzania danych o środowisku leśnym. Jest w stanie dokonać krytycznej analizy stosowanych technik i technologii oraz wskazać kierunki ich modyfikacji. Planuje, przeprowadza, analizuje i ocenia działania z zakresu leśnictwa. Potrafi analizować problemy gospodarki leśnej na płaszczyźnie ludzkiej, finansowej, rzeczowej, przyrodniczej i technicznej w celu tworzenia i wprowadzania rozwiązań optymalnych. Posiada umiejętność budowania odpowiednich struktur zarządzania i organizacji pracy w leśnictwie dla różnych form własności. Analizuje i prognozuje stan środowiska i zasobów przyrodniczych na podstawie monitoringu i bioindykacji. Umie rozpoznać zagrożenia ekosystemów, tworzyć metody ich wykrywania, monitorowania i badania oraz projektować kompleksowe działania zapobiegawcze, profilaktyczne i ratownicze. Jest w stanie dobrać techniki i technologie do stanu i potencjału środowiska przyrodniczego oraz zmieniających się warunków zewnętrznych w celu poprawy jakości życia człowieka. Potrafi ocenić mocne i słabe strony podejmowanych zadań z zakresu leśnictwa w celu eliminowania problemów, wykorzystując dostępne rozwiązania, jak i kreując własne. Posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych zarówno w języku polskim, jak i obcym, w tym o charakterze naukowym, z zakresu leśnictwa i środowiska przyrodniczego. Umie przygotować wystąpienia ustne w języku polskim i obcym z wykorzystaniem słownictwa fachowego w zakresie leśnictwa i środowiska przyrodniczego. Absolwent posługuje się fachowym językiem obcym dotyczącym leśnictwa na poziomie B2+ (określonym w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego).

Absolwent studiów drugiego stopnia jest przygotowany merytorycznie do realizacji idei trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej, także w kontekście rozwoju regionalnego oraz zapewnienia trwałości funkcjonowania ekosystemów leśnych. Jego umiejętności, kompetencje i kwalifikacje wpływają na charakter i jakość sporządzanych planów gospodarczych i finansowych. Absolwent potrafi formułować samodzielnie sądy oraz prowadzi właściwie komunikację z otoczeniem. Pozwala mu to na samodzielne prowadzenie ustawicznego kształcenia, szczególnie w kontekście zmian wynikających z potrzeb rynku pracy. Jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) i uczestniczenia w pracach badawczych w zakresie leśnictwa.

Absolwent studiów na kierunku Leśnictwo jest przygotowany do pracy w jednostkach Lasów Państwowych na wszystkich poziomach zarządzania oraz w organach administracji publicznej odpowiedzialnych za leśnictwo oraz ochronę przyrody i środowiska. Posiada również kwalifikacje do pracy w firmach związanych z leśnictwem, łącznie z ich tworzeniem i prowadzeniem. Po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) jest przygotowany do pracy w szkolnictwie.


Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku Leśnictwo mogą podjąć pracę w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych (nadleśnictwach, dyrekcjach regionalnych, dyrekcji generalnej, zakładach), instytucjach związanych z ochroną środowiska, biurach urządzania lasu i geodezji leśnej, przedsiębiorstwach leśnych, przemyśle drzewnym, przedsiębiorstwach leśnej produkcji niedrzewnej, placówkach ochrony przyrody i parkach narodowych, placówkach naukowo-badawczych i szkolnictwie, administracji państwowej i samorządowej. Absolwenci przygotowani są również do podejmowania własnej działalności gospodarczej, szczególnie w obszarze sektora leśno-drzewnego.

Wykaz przykładowych miejsc pracy absolwentów oraz potencjalnych, do pracy w których absolwent jest przygotowany:
 • PGL LP,
 • Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej,
 • Ministerstwo Środowiska,
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ,
 • Parki Narodowe,
 • Parki Krajobrazowe,
 • Dyrekcja Ochrony Środowiska,
 • Instytut Badawczy Leśnictwa,
 • Zakłady Usług Leśnych,
 • jednostki samorządu terytorialnego w szczególności – gminy i powiaty,
 • NGOS,
 • wydawnictwa leśne i środowiskowe,
 • jednostki edukacji przyrodniczej i leśnej – zwykle firmy prywatne,
 • przemysł drzewny – szczególnie w aspekcie zarządzania firmą i pozyskiwania surowca drzewnego,
 • przedsiębiorstwa prywatne prowadzące działalność w obszarze środowiska np. oferujące ekspertyzy, raporty środowiskowe.Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec