Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Inżynieria środowiska
Studia na kierunku Inżynieria Środowiska mają charakter interdyscyplinarny, umożliwiający kształcenie specjalistów potrafiących łączyć wiedzę i umiejętności o charakterze inżynieryjno-technicznym z wiedzą przyrodniczą, w szczególności związaną z procesami zachodzącymi w środowisku naturalnym.


Sylwetka absolwenta studiów I stopnia

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska ma wiedzę z zakresu wybranych działów matematyki, fizyki, chemii, biologii i nauk o ziemi, dającą podstawy do zrozumienia opisu zjawisk i procesów zachodzących w środowisku, a także będącą podstawą teorii konstrukcji urządzeń i obiektów inżynierskich. Zna zasady geometrii wykreślnej i rysunku technicznego, ma wiedzę z zakresu sporządzania i odczytywania dokumentacji graficznej, w tym także z wykorzystaniem programów typu CAD, wspomagających projektowanie. Ponadto nie są mu obce zasady podstawowych pomiarów i opracowań geodezyjnych, ma wiedzę w zakresie wykorzystania fotogrametrii, teledetekcji, systemów informacji przestrzennej i oprogramowania GIS w inżynierii środowiska. Posiada wiedzę z zakresu branżowych przepisów prawnych, zna normy i wytyczne projektowania prostych systemów, obiektów i konstrukcji stosowanych w inżynierii środowiska lub ich elementów. Dysponuje wiedzą na temat podstawowych zjawisk i procesów zachodzących w atmosferze, w skali od lokalnej do globalnej. Zna zasady pomiaru, analiz i wykonywania opracowań elementów meteorologicznych i parametrów jakości powietrza. Ma wiedzę w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz wpływu działalności człowieka na środowisko, w tym oddziaływania urządzeń i obiektów inżynierskich. Zna zjawiska i procesy zachodzące w środowisku gruntowo-wodnym i glebowym, zwłaszcza związane z przepływem wody i transportem zanieczyszczeń oraz zasady stosowania odpowiednich metod i technik w ochronie środowiska gruntowo-wodnego i rekultywacji terenów zdegradowanych. Są mu znane fizyczne i mechaniczne właściwości materiałów i wyrobów powszechnie stosowanych w budownictwie. Ma wiedzę o podstawowych technologiach, rozwiązaniach konstrukcyjnych oraz o technicznych elementach budynku. Ma wiedzę w zakresie mechaniki gruntów i fundamentowania, zna zasady projektowania i wykonawstwa robót ziemnych, w tym budowli i konstrukcji ziemnych służących ochronie środowiska. Dysponuje wiedzą z zakresu mechaniki płynów, pozwalającą na określenie zmian parametrów opisujących stan płynów ściśliwych i nieściśliwych pod wpływem działania sił zewnętrznych. Posiada wiedzę w zakresie metodyki wyznaczania sił wewnętrznych w prostych ustrojach budowlanych oraz podstaw mechaniki budowli i wytrzymałości materiałów, zna zasady optymalizacji oddziaływań oraz kształtowania i wymiarowania prostych konstrukcji inżynierskich. Zna zjawiska i procesy hydrologiczne oraz zasady ich modelowania, zna zasady prowadzenia pomiarów hydrometrycznych i sporządzania opracowań hydrologicznych do celów projektowych i planistycznych. Ponadto znane mu są zasady gospodarki odpadami oraz procesy technologiczne i rozwiązania techniczne stosowane do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i przemysłowych. Absolwent jest świadomy zjawisk związanych z obiegiem wody, ciepła i substancji w glebie i w zlewni, zna potrzeby wodne roślin i siedlisk oraz zasady projektowania zabiegów, systemów i urządzeń melioracyjnych. Dysponuje wiedzą na temat procesów fluwialnych i ich wpływu na morfologię koryt rzecznych, zna potrzeby i zasady gospodarczego wykorzystania rzek i ochrony przed powodzią, zna zasady określania parametrów przepływu w korytach otwartych oraz projektowania obiektów gospodarki wodnej. Zna procesy związane z uzdatnianiem wody i oczyszczaniem ścieków, zna zasady działania i konstrukcji oraz projektowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Posiada wiedzę na temat wpływu procesów naturalnych i antropogenicznych na zasoby wodne zlewni, zna zasady i podstawy prawne procesów planistycznych w zlewni rzecznej, gospodarki wodnej i ochrony wód. Ma wiedzę dotyczącą technologii i organizacji wybranych robót w inżynierii środowiska. Zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej. Dysponuje podstawową wiedzą na temat prowadzenia działalności gospodarczej, zna normy i normatywy pracy w inżynierii budowlanej oraz zasady organizacji procesu inwestycyjnego i zarządzania budową, w tym zarządzania jakością robót budowlanych.

Absolwent studiów pierwszego stopnia potrafi odczytać rysunki budowlane i geodezyjne, sporządzić dokumentację graficzną oraz opracować i wykorzystać w projektowaniu programy komputerowe, w tym oprogramowanie pakietu CAD. Wykonuje podstawowe prace geodezyjne, umie korzystać z materiałów geodezyjnych i kartograficznych oraz z systemów informacji przestrzennej do analiz i opracowań z zakresu inżynierii środowiska. Jest w stanie wykonywać proste pomiary parametrów fizycznych i chemicznych, korzystać z wybranych programów komputerowych wspomagających analizy i projektowanie w inżynierii środowiska, umie krytycznie ocenić wyniki pomiarów oraz analizy statystycznej i numerycznej. Wie jak wykonać pomiary wybranych elementów meteorologicznych, korzysta z baz danych meteorologicznych i immisji zanieczyszczeń, a także analizuje je pod kątem opracowań klimatologicznych i oceny stanu jakości powietrza atmosferycznego. Klasyfikuje i określa właściwości gruntów i gleb, umie przeprowadzić interpretację wyników badań środowiskowych, identyfikować źródła zanieczyszczeń, ocenić stan środowiska oraz zastosować technologie jego rekultywacji. Wyznacza siły wewnętrzne i deformacje w prostych ustrojach budowlanych oraz projektuje wybrane elementy i proste konstrukcje budowlane. Opracowuje dokumentację badań podłoża, ocenia warunki geotechniczne posadowienia budowli i kwalifikuje budowle do kategorii geotechnicznej, opracowuje koncepcje wzmocnienia podłoża, prowadzi i interpretuje badania kontrolne środowiska gruntowo-wodnego. Umie sformułować i stosować modele obliczeniowe związane z opisem stanu spoczynku i przepływu płynów ściśliwych i nieściśliwych, jak również związane z przepływem ciepła. Wykonuje pomiary hydrometryczne, sporządza dokumentację hydrologiczną dla celów projektowych i planistycznych, potrafi opracować bilans wodno-gospodarczy oraz posługiwać się modelami hydrologicznymi. Określa i analizuje charakterystyki przepływu wody i transportu rumowiska w rzekach i zbiornikach, potrafi projektować wybrane budowle wodne, systemy ochrony przed powodzią oraz inne przedsięwzięcia w inżynierii rzecznej. Jest w stanie dobrać metody unieszkodliwiania odpadów, zaprojektować i wykonać rekultywację składowisk oraz systemy zabezpieczeń stosowane w gospodarce odpadami. Sporządza proste kosztorysy i harmonogramy robót budowlanych, potrafi organizować pracę na budowie zgodnie z zasadami technologii i organizacji budownictwa oraz zasadami BHP. Dokonuje wyboru, projektuje i realizuje właściwą technologię robót w inżynierii środowiska. Przeprowadza ocenę konieczności odwodnienia lub nawodnienia, potrafi projektować urządzenia i systemy odwadniające oraz nawadniające w obszarach wiejskich i na terenach zurbanizowanych. Umie rozpoznawać gatunki polskiej flory i fauny wykorzystywane w inżynierii środowiska oraz wykonać charakterystykę siedliska za pomocą bioindykacji. Jest w stanie zmierzyć i ocenić jakość wody i ścieków, potrafi przeprowadzić wybrane procesy oczyszczania wody i ścieków oraz zaplanować prosty układ technologiczny. Potrafi projektować wybrane elementy systemów wodociągowych, kanalizacyjnych i instalacji sanitarnych. Korzysta z technologii informacyjnych, zasobów Internetu oraz innych źródeł do wyszukiwania informacji, komunikacji oraz doboru odpowiedniego oprogramowania wspomagającego pracę projektanta i organizatora robót budowlanych. Posiada umiejętność przygotowania w języku polskim i języku angielskim dobrze udokumentowanego opracowania inżynierskiego oraz potrafi zaprezentować ustnie szczegółowe zagadnienia z zakresu inżynierii środowiska. Absolwent opanował także umiejętność porozumiewania się w języku obcym, łącznie ze znajomością elementów języka technicznego z zakresu inżynierii środowiska.


Sylwetka absolwenta studiów II stopnia

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska ma zaawansowaną wiedzę z zakresu wybranych działów matematyki, fizyki i chemii, która stanowi podstawę do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu inżynierii środowiska. Ponadto dysponuje rozszerzoną wedzą z zakresu branżowych przepisów prawnych oraz dotyczących ochrony środowiska, zna normy i wytyczne projektowania, w tym standardy obowiązujące w państwach UE, dotyczące planowania, projektowania i eksploatacji obiektów w inżynierii środowiska. Ma wiedzę o alternatywnych źródłach energii, zna podstawowe technologie i metody ich wykorzystywania. Zna zasady działania, projektowania i stosowania urządzeń i technologii chroniących powietrze atmosferyczne, zna czynniki stwarzające zagrożenie akustyczne oraz czynne i bierne sposoby ochrony przed hałasem. Posiada wiedzę na temat metod badań i oceny wpływu działalności człowieka i obiektów na środowisko, zna metody prognozowania rozprzestrzeniania się w nim zanieczyszczeń, zasady projektowania i wykonywania zabezpieczeń oraz sposoby oczyszczania i kierunki zagospodarowania terenów zdegradowanych. Dysponuje rozszerzoną wiedzą o pochodzeniu i właściwościach gruntów naturalnych i antropogenicznych oraz ich wykorzystaniu w konstrukcjach ziemnych, w tym hydrotechnicznych, zna także zasady określania i dokumentowania warunków gruntowo-wodnych. Ma rozszerzoną wiedzę w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz zna podstawy formalno-prawne, zasady oraz podstawowe metody i techniki stosowane w planowaniu przestrzennym, inżynierii i ochronie środowiska. Zna zasady projektowania, wykonania i eksploatacji złożonych układów oraz systemów wodociągowych i kanalizacyjnych oraz wybranych elementów instalacji sanitarnych, gazowych, grzewczych i klimatyzacyjnych. Nie są mu obce zasady planowania, projektowania, wykonawstwa i eksploatacji złożonych konstrukcji i obiektów w inżynierii środowiska, w tym realizowanych na potrzeby ochrony, rekultywacji i renaturyzacji środowiska. Posiada wiedzę na temat wybranych międzynarodowych programów monitoringu środowiska oraz podstawy prawne PMŚ w Polsce, ma wiedzę o bazach danych środowiskowych i przyrządach pomiarowych wykorzystywanych w monitoringu środowiska. Dysponuje wiedzą z zakresu systemowego zarządzania jakością w odniesieniu do produktu, środowiska i bezpieczeństwa, ma podstawową wiedzę w zakresie cyklu życia produktów i systemów oraz ich eko-projektowania. Ma rozszerzoną wiedzę o procesach hydrologicznych i fluwialnych, zna zasady ich modelowania oraz określania charakterystyk do celów planistycznych i projektowych, w tym związanych z ochroną przed powodzią. Nie są mu obce podstawowe pojęcia z zakresu teorii niezawodności systemów i układów technicznych oraz metody analizy ryzyka i zarządzania nim. Zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej. Ma podstawową wiedzę dotyczącą organizacji i zarządzania, w tym zarządzania jakością oraz prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie inżynierii środowiska, ma wiedzę na temat stosowania norm i normatywów pracy oraz organizacji i kierowania budową. Posiada wiedzę na temat podstawowych pojęć mikroekonomicznych stosowanych w działalności gospodarczej oraz metod i technik rozwiązywania typowych zagadnień ekonomicznych z zakresu inżynierii środowiska.

Absolwent studiów drugiego stopnia potrafi pozyskiwać informacje w zakresie inżynierii środowiska z literatury, baz danych oraz innych źródeł, w tym w języku obcym, umie integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadnione opinie. Umie przygotować w języku polskim i języku angielskim dobrze udokumentowane opracowanie inżynierskie oraz posiada umiejętność prezentacji ustnej szczegółowych zagadnień z zakresu inżynierii środowiska. Opanował także umiejętność porozumiewania się w języku obcym, łącznie ze znajomością elementów języka technicznego z zakresu inżynierii środowiska. Potrafi określać kierunki dalszego uczenia się i realizować proces samokształcenia w zakresie inżynierii środowiska. Wykorzystuje metody analityczne, eksperymentalne i symulacyjne, w tym z użyciem programów komputerowych, do rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych z zakresu inżynierii środowiska, umie interpretować i krytycznie ocenić uzyskane wyniki. Opracowuje programy badań środowiskowych, przeprowadza ich analizy i ocenia stan środowiska, dobiera właściwe metody i techniki ochrony, rekultywacji i renaturyzacji środowiska oraz projektuje odpowiednie urządzenia i zabezpieczenia. Wybiera lokalizację określonych budowli i obiektów inżynierii środowiska, ocenia ich wpływ na środowisko, dobiera rozwiązanie konstrukcyjne, kontroluje warunki wykonania, eksploatacji i rekultywacji. Jest w stanie projektować, wykonywać i eksploatować urządzenia i elementy systemów wodociągowych i kanalizacyjnych oraz wybrane elementy instalacji sanitarnych, gazowych, grzewczych i klimatyzacyjnych. Potrafi łączyć zadania inżynierskie na poziomie projektu, realizacji i eksploatacji z problematyką ochrony środowiska. Organizuje pracę na budowie zgodnie z zasadami technologii i organizacji budownictwa, sporządza harmonogramy robót budowlanych z uwzględnieniem elementów ryzyka i niepewności. Zbiera i analizuje dane dotyczące istniejących uwarunkowań rozwoju danego terenu oraz wykorzystuje je jako podstawę do opracowania własnej koncepcji zagospodarowania terenu. Przeprowadza proste analizy mikroekonomiczne i makroekonomiczne przedsięwzięć inżynierii środowiska oraz umie oszacować ryzyko i ocenić stopień bezpieczeństwa systemów inżynierskich.


Perspektywy zawodowe

Absolwenci mogą podjąć pacę projektanta i wykonawcy inwestycji z zakresu inżynierii sanitarnej, budownicwa lądowego i hydrotechnicznego, ochrony, kształtowania i rekultywacji środowiska przyrodniczego, w administracji i samorządzie terytorialnym, placówkach naukowo-badawczych, szkolnictwie.


Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec