Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Finanse i rachunkowośćStudenci zdobywają wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych i banków oraz umiejętność analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych. Są teoretycznie i praktycznie przygotowani do ewidencji zaszłości gospodarczych i zarządzania na szczeblu operacyjnym finansami przedsiębiorstw, instytucji finansowych oraz samorządów terytorialnych.


Sylwetka absolwenta studiów I stopnia

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość ma podstawową wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych i ich relacji do innych nauk. Interpretuje treści współczesnych doktryn ekonomicznych i teorii przedsiębiorstwa posługując się terminologią nauk ekonomicznych na podstawowym poziomie. Wyjaśnia fundamentalne zasady i koncepcje teorii ekonomii odnośnie funkcjonowania rynku oraz gospodarowania w warunkach ograniczonych zasobów. Dysponuje wiedzą na temat podstawowych metod pozyskiwania i przetwarzania danych właściwych dla nauk ekonomicznych. Ma podstawową wiedzę o istocie rolnictwa i agrobiznesu oraz ich znaczeniu w gospodarce narodowej. Zna podstawowe regulacje prawne dotyczące funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Objaśnia znaczenie form i standardów w poszczególnych obszarach działalności społeczno-gospodarczej. Wykazuje się podstawową wiedzą o człowieku, w szczególności jako podmiocie tworzącym struktury gospodarcze i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. Znane mu są ogólne zasady tworzenia i rozwoju form działalności w obszarach: sektora finansów publicznych, rynków finansowych, przedsiębiorstw, banków oraz zakładów ubezpieczeń. Identyfikuje i rozumie współzależności między finansami a zjawiskami społeczno-gospodarczymi. Posiada podstawową wiedzę na temat stosowania i interpretacji zasad rachunkowości, analizy finansowej przedsiębiorstw oraz instytucji finansowych. Dysponuje podstawową wiedzą o instrumentach finansowych oraz kryteriach ich wyboru w zależności od potrzeb podmiotów indywidualnych i instytucjonalnych działających na rynku. Ma podstawową wiedzę o finansowaniu działalności gospodarczej, ustalaniu kosztu kapitału i ocenie efektywności projektów inwestycyjnych. Wykazuje się podstawową wiedzą z zakresu ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw, szczególnie w obszarze agrobiznesu i gospodarki żywnościowej. Zna i rozumie podstawowe zagadnienia z zakresu finansów publicznych i polityki gospodarczej. Posiada wiedzę na temat podstaw bankowości komercyjnej i spółdzielczej, w tym zasad ustalania stóp procentowych, analizy sytuacji finansowej banków, oceny ryzyka. Dysponuje podstawową wiedzą o systemie ubezpieczeń, w tym z zakresu ubezpieczeń społecznych i gospodarczych. Zna i rozumie podstawowe pojęcia, zasady i instrumenty z zakresu matematyki finansowej oraz ma wiedzę na temat możliwości ich zastosowania do rozwiązywania problemów finansowych podmiotów sektora finansów publicznych, rynków finansowych, przedsiębiorstw, banków oraz zakładów ubezpieczeń. Ma podstawową wiedzę z zakresu opracowywania działań marketingowych dla różnych produktów i usług finansowych z uwzględnieniem ich specyfiki.

Absolwent studiów pierwszego stopnia wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej, w tym ocenia środowisko pracy pod kątem psychologicznym, fizycznym i społeczno-ekonomicznym. Potrafi prawidłowo analizować i interpretować zjawiska wykorzystując wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, w tym szczególnie finansów i rachunkowości. Umie posługiwać się podstawową wiedzą teoretyczną oraz pozyskiwać i przetwarzać dane do analizy prostych problemów z zakresu finansów i rachunkowości. Prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi, normami i regułami w celu realizacji prostego zadania z zakresu finansów i rachunkowości, formułuje wnioski oraz sądy na podstawie wyników. Prawidłowo prognozuje procesy i zjawiska finansowe. Analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów finansowo-rachunkowych i proponuje odpowiednie rozstrzygnięcia. Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk ekonomiczno-finansowych. Jest w stanie przygotować prace pisemne w języku polskim oraz języku obcym o tematyce finanse i rachunkowość. Umie przygotować wystąpienia ustne w języku polskim oraz języku obcym poruszające zagadnienia z zakresu finansów i rachunkowości. Ma umiejętności językowe w tym zakresie na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Dokonuje oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów gospodarczych z uwzględnieniem warunków ich funkcjonowania. Potrafi ocenić przyczyny i konsekwencje zjawisk finansowych oraz przedstawić ich merytoryczne uzasadnienie. Pozyskuje dane i weryfikuje ich jakość, w celu analizowania procesów i zjawisk z zakresu finansów i rachunkowości. Określa potrzebę i kierunki dalszego samodoskonalenia. Jest w stanie zaprezentować wyniki badań własnych wraz z uzasadnieniem. Przygotowuje biznesplan (także plan finansowy) oraz wykonuje analizę finansową przedsiębiorstwa, włączając przedsiębiorstwa z sektora agrobiznesu. Wykonuje analizę finansową i ocenia sytuację finansową budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Interpretuje informacje nt. zmian poziomu stóp procentowych, przygotowuje analizę sytuacji finansowej banków oraz ocenia ryzyka w obszarze bankowości komercyjnej i spółdzielczej. Umie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk zachodzących na rynku ubezpieczeniowym, w tym np. umie oszacować podstawowe elementy konstrukcji składki ubezpieczeniowej oraz wybranych świadczeń. Posługuje się podstawową wiedzą teoretyczną z zakresu matematyki finansowej, a także pozyskuje oraz przetwarza dane do analizy prostych problemów finansowych. Wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu marketingu usług finansowych do rozstrzygania dylematów zawodowych związanych z pozycjonowaniem produktów i usług finansowych na rynku. Potrafi dokonać oceny efektywności projektów inwestycyjnych i wyboru najkorzystniejszej propozycji, w zależności od zapotrzebowania. Jest w stanie także określić koszt kapitału i dokonać prawidłowego wyboru źródeł finansowania działalności. Umie księgować operacje gospodarcze i wykonywać kalkulacje, a także podejmować na ich podstawie decyzje finansowe.

Po studiach I stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość absolwent zdobywa gruntowną wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych i banków oraz umiejętność analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych. Absolwenci znają i rozumieją przyczyny i skutki występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu makro- i mikroekonomicznym w warunkach otwartej gospodarki rynkowej. Posiadają umiejętności znajdowania materiałów źródłowych z zakresu finansów i rachunkowości oraz ich analizowania. Absolwenci znają język obcy oraz potrafią posługiwać się nim w zakresie specjalistycznym w obszarze finansów i rachunkowości. Szczególną cechą wyróżniającą absolwentów Wydziału Nauk Ekonomicznych jest biegła znajomość specyfiki przedsiębiorstw i jednostek gospodarczych funkcjonujących w sferze szeroko rozumianego agrobiznesu. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.


Sylwetka absolwenta studiów II stopnia

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość ma zawansowaną wiedzę dotyczącą głównych teorii i metod badawczych z dziedziny nauk ekonomicznych, w tym szczególnie nauki finanse. Interpretuje treści współczesnych doktryn ekonomicznych, teorii przedsiębiorstwa i nauki finanse, posługując się terminologią nauk ekonomicznych na rozszerzonym poziomie. Wyjaśnia zaawansowane koncepcje teorii ekonomii dotyczące funkcjonowania rynku oraz gospodarowania w warunkach ograniczonych zasobów, szczególnie w obszarze zjawisk finansowych. Dysponuje rozszerzoną wiedzą na temat metod pozyskiwania i przetwarzania danych właściwych dla nauk ekonomicznych, w tym w szczególności w obszarach: sektora finansów publicznych, rynków finansowych, przedsiębiorstw, banków oraz zakładów ubezpieczeń. Ma pogłębioną wiedzę o istocie polityki pieniężnej oraz jej znaczeniu w gospodarce narodowej. Wykazuje się pogłębioną wiedzą o istocie rolnictwa i agrobiznesu oraz ich znaczeniu w gospodarce narodowej. Posiada pogłębioną wiedzę na temat regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Objaśnia w poszerzonym zakresie znaczenie form i standardów w poszczególnych obszarach działalności gospodarczej, w tym w szczególności w obszarach: sektora finansów publicznych, rynków finansowych, przedsiębiorstw, banków oraz zakładów ubezpieczeń. Dysponuje rozszerzoną wiedzą o człowieku, w szczególności jako podmiocie tworzącym finansowe struktury gospodarcze i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach. Zna i rozumie poszerzony zakres pojęć i zasad z obszaru ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego w obszarach: sektora finansów publicznych, rynków finansowych, przedsiębiorstw, banków oraz zakładów ubezpieczeń. Znany mu jest poszerzony zakres zasad tworzenia i rozwoju form działalności w obszarach: sektora finansów publicznych, rynków finansowych, przedsiębiorstw, banków oraz zakładów ubezpieczeń. Identyfikuje i rozumie zaawansowane współzależności między finansami a zjawiskami społeczno-gospodarczymi. Ma pogłębioną wiedzę na temat stosowania i interpretacji zasad rachunkowości, analizy finansowej przedsiębiorstw oraz instytucji finansowych. Wykazuje pogłębioną wiedzę o instrumentach finansowych oraz kryteriach ich wyboru w zależności od potrzeb podmiotów indywidualnych i instytucjonalnych działających na rynku. Posiada pogłębioną wiedzę o finansowaniu działalności gospodarczej i projektów inwestycyjnych. Dysponuje pogłębioną wiedzą z zakresu rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej. Zna i rozumie złożone zasady doradztwa finansowego oraz zjawisk finansowych w perspektywie krajowej i międzynarodowej. Ma pogłębioną wiedzę na temat stosowania i interpretacji prawa finansowego oraz sprawozdawczości finansowej. Wykazuje się pogłębioną wiedzą o instrumentach inżynierii finansowej oraz kryteriach ich wyboru w zależności od potrzeb podmiotów indywidualnych i instytucjonalnych działających na rynku. Zna systemy informatyczne wykorzystywane przez podmioty działające na rynku. Posiada pogłębioną wiedzę na temat struktur i instytucji, w szczególności w zakresie zarządzania instytucjami finansowymi. Dysponuje pogłębioną wiedzą na temat gromadzenia, podziału i wydatkowania środków publicznych oraz finansowania deficytu budżetowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Wyjaśnia zaawansowane koncepcje teorii ryzyka, w szczególności w obszarze jej praktycznych działów, jak : analiza ryzyka, szacowanie ryzyka, percepcja ryzyka i zarządzanie ryzykiem.

Absolwent studiów drugiego stopnia potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska ekonomiczne oraz wzajemne relacje między nimi, w tym umie analizować i interpretować przyczyny oraz skutki zjawisk finansowych. Wykorzystuje wiedzę teoretyczną na temat danego zagadnienia dotyczącego procesów i zjawisk ekonomicznych, w tym w szczególności z zakresu finansów i rachunkowości. Właściwie analizuje przyczyny i przebieg złożonych procesów i zjawisk z zakresu finansów i rachunkowości, formułuje własne opinie oraz stawia proste hipotezy badawcze i je weryfikuje. Prognozuje i modeluje złożone procesy i zjawiska z zakresu finansów i rachunkowości z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi. Biegle posługuje się systemami normatywnymi, normami i regułami w celu rozwiązania złożonych problemów z obszaru finansów i rachunkowości. Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej, rozszerzoną o krytyczną analizę skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy. Samodzielnie proponuje rozwiązania konkretnych problemów ekonomiczno-finansowych i przeprowadza procedury podjęcia rozstrzygnięć w tym zakresie. Rozumie i analizuje zjawiska w obszarze finansów i rachunkowości oraz ocenia je teoretycznie. Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, w tym potrafi sporządzić pisemną pracę semestralną. Cechuje go pogłębiona umiejętność przygotowania wystąpień ustnych z zakresu finansów i rachunkowości, zarówno w języku polskim, jak i w języku obcym, z wykorzystaniem ujęć teoretycznych. Biegle posługuje się językiem obcym, wykorzystując specjalistyczną terminologię w zakresie finansów i rachunkowości, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Potrafi formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane i metody analiz procesów i zjawisk z zakresu finansów i rachunkowości. Samodzielnie określa potrzeby i kierunki dalszego samodoskonalenia. Posiada umiejętność księgowania złożonych operacji gospodarczych oraz wykonania skomplikowanych kalkulacji w zależności od potrzeb zarządczych. Umie analizować potrzeby doradcze i zjawiska finansowe w perspektywie krajowej i międzynarodowej. Interpretuje prawo finansowe oraz przygotowuje kompletne sprawozdania finansowe, a także podejmuje na ich podstawie decyzje. Dokonuje wyboru odpowiednich instrumentów z zakresu inżynierii finansowej w zależności od potrzeb podmiotów indywidualnych i instytucjonalnych działających na rynku. Sprawnie obsługuje systemy informatyczne wykorzystywane w podmiotach indywidualnych i instytucjonalnych działających na rynku. Potrafi formułować własne opinie, dobierać krytycznie dane i metody analizy procesów i zjawisk w procesie zarządzania instytucjami finansowymi. Prawidłowo analizuje, interpretuje i formułuje własne opinie na temat procesów związanych z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem środków publicznych oraz finansowaniem deficytu budżetowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Właściwie wyjaśnia zaawansowane koncepcje teorii ryzyka, w szczególności w obszarze jej praktycznych działów, jak : analiza ryzyka, szacowanie ryzyka, percepcja ryzyka i zarządzanie ryzykiem.

Absolwenci studiów II stopnia posiadają zaawansowaną wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości. Rozumieją przyczyny i istotę zjawiska ryzyka na rynku finansowym oraz znają sposoby zarządzania ryzykiem. W trakcie studiów studenci nabywają umiejętności przeprowadzania analiz finansowych oraz wyciągania z nich właściwych wniosków. Absolwenci są przygotowani do podejmowania decyzji o charakterze finansowym oraz prowadzenia działalności doradczej. Absolwenci Wydziału Nauk Ekonomicznych są przygotowani do pracy w instytucjach finansowych i niefinansowych oraz do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich). Rozumieją także konieczność ciągłego doskonalenia swych umiejętności i dalszego kształcenia, np. na studiach podyplomowych.


Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku są przygotowani do podjęcia pracy w:
  • instytucjach finansowych i bankach;
  • firmach ubezpieczeniowych;
  • giełdach i biurach maklerskich;
  • instytucjach rachunkowych;
  • agencjach konsultingowych;
  • przedsiębiorstwach agrobiznesu;
  • administracji państwowej i samorządowej;
  • placówkach naukowo-badawczych.Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec