Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Budownictwo

oferta studiów 2017STUDIA I STOPNIA
przedmioty rekrutacyjne: matematyka albo chemia, albo fizyka

uzyskany tytuł: inżynier

STACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 150
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 3,5 roku (7 semestrów)

NIESTACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 120 początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 4 lata (8 semestrów)

STUDIA II STOPNIA
rekrutacja:
 • dyplom inżyniera studiów I stopnia kierunku budownictwo;
 • dyplom inżyniera innego (pokrewnego) kierunku studiów I stopnia, dla którego efekty kształcenia są zbieżne z efektami kształcenia oczekiwanymi od kandydatów; jeżeli zbieżność ta jest niepełna, student zobowiązany będzie do uzupełnienia braków kompetencyjnych poprzez zaliczenie wskazanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przedmiotów, w wymiarze nieprzekraczającym 30 ECTS (granica dopuszczalnej rozbieżności);
 • w przypadku liczby kandydatów przekraczającej limit przyjęć w pierwszej kolejności (na podstawie średniej ocen ze studiów I stopnia) przyjmowani będą absolwenci studiów I stopnia kierunku budownictwo, dla pozostałych kryterium dodatkowym jest średnia ocen ze studiów I stopnia.
uzyskany tytuł: magister inżynier

STACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 80
początek zajęć: semestr letni
czas trwania studiów: 1,5 roku (3 semestry)

NIESTACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 70 początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 2 lata (4 semestry)

CHARAKTERYSTYKA
Studia na kierunku budownictwo mają charakter techniczny z elementami wiedzy przyrodniczej. Zakres wykładanej problematyki obejmuje:
 • budownictwo ogólne: projektowanie i realizację obiektów mieszkalnych, użyteczności publicznej, rolnych oraz komunikacyjnych,
 • inżynierię hydrotechniczną: małe budowle wodne (budowle piętrzące, zapory ziemne, obwałowania),
 • techniczną infrastrukturę komunikacyjną: drogi, mosty, place składowe, składowiska odpadów komunalnych i przemysłowych,
 • organizację i zarządzanie przedsiębiorstwami budowlanymi.
Program studiów zapewnia absolwentom zdobycie wysokich kwali kacji odpowiadających aktualnym potrzebom społecznym i gospodarczym w dziedzinie budownictwa.

W programie studiów:
STUDIA I STOPNIA: matematyka,  zyka, technologie informacyjne, geologia, hydraulika, mechanika teoretyczna, wytrzymałość materiałów, mechanika budowli, mechanika gruntów,  zyka budowli, materiały budowlane, podstawy projektowania kons- trukcji, budownictwo ogólne, ziemne i tunelowe, metalowe, żelbetowe, komunikacyjne, hydrotech- niczne, kierowanie procesem inwestycyjnym.

STUDIA II STOPNIA: teoria sprężystości i plastyczności, mechanika skał i budownictwo podziemne, plano- wanie przestrzenne, złożone konstrukcje betonowe i metalowe, budownictwo wodne, zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi.
W zależności od poziomu i formy studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie następujących zagadnień:
 • konstrukcje budowlane,
 • geotechnika,
 • budownictwo hydrotechniczne.
Absolwenci po odbyciu odpowiednich praktyk mogą ubiegać się o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz do projektowania bez ograniczeń w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, mostowej, drogowej, kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych, hydrotechnicznej i wyburzeniowej, a także w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności architektonicznej.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwenci mogą podejmować pracę:
 • projektanta i wykonawcy inwestycji z zakresu budownictwa ogólnego, hydrotechnicznego, mostowego, drogowego, kolejowego (obiekty infrastruktury),
 • w administracji i samorządach terytorialnych,
 • w placówkach naukowo-badawczych i w szkolnictwie, • w placówkach dystrybucji materiałów budowlanych.

Strona wydziału: www.wbis.sggw.pl
Więcej o tym kierunku: www.maturzysta.sggw.pl

Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej
Wrocław, dolnośląskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
14. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
15. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
16. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
17. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
18. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
19. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
20. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
21. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
22. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
23. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
24. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
25. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
26. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec