Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Uniwersytet Muzyczny im. F. Chopina w Warszawie

ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa

Telefon:
(22) 827 72 41

Fax:
(22) 827 83 09

Adres e-mail:
info@chopin.edu.pl

Adres www:
www.chopin.edu.pl

Uniwersytet Muzyczny im. F. Chopina w Warszawie

O Uczelni


Uni­wer­sy­tet 
kształci na sze­ściu wydzia­łach w War­sza­wie oraz na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w Bia­łym­stoku (d. Filia w Bia­łym­stoku), w nastę­pu­ją­cych kie­run­kach: kom­po­zy­cja i teo­ria muzyki, dyry­gen­tura, instru­men­ta­li­styka, woka­li­styka, edu­ka­cja arty­styczna w zakre­sie sztuki muzycz­nej, muzyka kościelna, taniec i reży­se­ria dźwięku.

Uni­wer­sy­tet pro­wa­dzi stu­dia pierw­szego i dru­giego stop­nia oraz, wyga­sa­jąco, jed­no­lite stu­dia magi­ster­skie. Od roku aka­de­mic­kiego 2006/2007 pro­wa­dzi także stu­dia dok­to­ranc­kie. Innymi for­mami kształ­ce­nia w UMFC są stu­dia pody­plo­mowe i staże arty­styczne, które są odpłatne, zaś ich koszty pokry­wane są z wpły­wów uzy­ska­nych z opłat doko­ny­wa­nych przez uczest­ni­ków. Stu­dia na poszcze­gól­nych wydzia­łach odby­wają się według pla­nów stu­diów przy­ję­tych przez rady wydzia­łów i zatwier­dzo­nych przez senat uczelni.

Pro­gram kształ­ce­nia obej­muje przed­mioty ogól­no­mu­zyczne i kie­run­kowe, jak np.: kształ­ce­nie słu­chu, histo­ria muzyki z lite­ra­turą muzyczną, formy muzyczne, for­te­pian, dyry­gen­tura; przed­mioty ogólne: język obcy, wycho­wa­nie fizyczne; przed­mioty huma­ni­styczne: filo­zo­fia, este­tyka, histo­ria sztuki, sztuka XX wieku, histo­ria filmu. Zaję­cia zbio­rowe mają formę otwartą.

Uni­wer­sy­tet przy­znaje swoim absolwentom:
  • tytuł zawo­dowy licen­cjata w zakre­sie sztuki — po ukoń­cze­niu stu­diów I stopnia
  • tytuł zawo­dowy magi­stra sztuki z okre­śle­niem uzy­ska­nych kwa­li­fi­ka­cji — po ukoń­cze­niu jed­no­li­tych stu­diów magi­ster­skich lub stu­diów II stopnia.
Stu­denci pro­wa­dzący aktywną dzia­łal­ność arty­styczną i naukową, przy­go­to­wu­jący się do udziału w mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sach lub innych zna­czą­cych przed­się­wzię­ciach arty­stycz­nych i nauko­wych oraz mający szcze­gól­nie trudne warunki bytowe lub cier­piący na okre­sowe scho­rze­nia mogą stu­dio­wać wg indy­wi­du­al­nego planu i pro­gramu stu­diów na zasa­dach okre­ślo­nych przez radę wydziału.
Każ­dego roku Uczel­nię koń­czy około 150 dyplo­man­tów. W Uczelni stu­diuje bli­sko 900 studentów.

Uniwersytet kształci na wydziałach:

I — Kom­po­zy­cji, Dyry­gen­tury i Teo­rii Muzyki

Insty­tut Kom­po­zy­cji i Dyry­gen­tury Symfonicznej
Kate­dra Kompozycji
Kate­dra Dyrygentury
Insty­tut Nauk o Muzyce
Kate­dra Teo­rii Muzyki
Kate­dra Nauk Humanistycznych

II — For­te­pianu, Kla­we­synu i Orga­nów

Kate­dra Fortepianu
Kate­dra Orga­nów i Klawesynu
Kate­dra Kame­ra­li­styki Fortepianowej
Stu­dium Muzyki Nowej

III — Instru­men­talny

Kate­dra Instru­men­tów Smyczkowych
Kate­dra Instru­men­tów Dętych
Mię­dzy­uczel­niana Kate­dra Akordeonistyki
Mię­dzy­wy­dzia­łowa Kate­dra Kameralistyki
Zakład Harfy, Gitary i Perkusji
Stu­dium Muzyki Dawnej

IV — Wokalno-Aktorski

Kate­dra Wokalistyki
Kate­dra Audio­lo­gii i Foniatrii

V — Dyry­gen­tury Chó­ral­nej, Edu­ka­cji Muzycz­nej, Muzyki Kościel­nej, Ryt­miki i Tańca

Kate­dra Dyry­gen­tury Chóralnej
Kate­dra Edu­ka­cji Muzycznej
Mię­dzy­uczel­niana Kate­dra Kształ­ce­nia Słuchu
Mię­dzy­wy­dzia­łowy Zakład For­te­pianu Ogólnego
Zakład Metod Edukacyjnych
Zakład Muzyki Kościelnej
Zakład Tańca
Mię­dzy­wy­dzia­łowe Stu­dium Pedagogiczne

VI — Reży­se­rii Dźwięku

Kate­dra Reży­se­rii Dźwięku
Kate­dra Aku­styki Muzycznej

VII — Instrumentalno-Pedagogiczny w Bia­łym­stoku

Zakład Dyry­gen­tury Chóralnej
Zakład Instru­men­tów Smyczkowych
Zakład Instru­men­tów Dętych, Akor­de­onu, Per­ku­sji i Gitary
Zakład Woka­li­styki
Zakład For­te­pianu, Kla­we­synu i Organów

Mię­dzy­wy­dzia­łowa Kate­dra Psychologii


Zapraszamy !!

www.chopin.edu.pl

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec