Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Telefon:
71 36 80 789

Fax:
71 36 80 782

Adres e-mail:
rekrutacja@ue.wroc.pl

Adres www:
www.ue.wroc.pl

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Wydział Ekonomii, Zarządzanie i Turystyki w Jeleniej GórzeI STOPIEŃ STUDIÓW.


Wydział oferuje 6-semestralne, stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia, kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego „licencjat”.

Ma on szczególne osiągnięcia, w skali krajowej i międzynarodowej, w takich dziedzinach badań, jak:
 • ekonometria i statystyka,
 • statystyczna analiza wielowymiarowa,
 • badania regionalne i euroregionalne,
 • zarządzanie gospodarką turystyczną,
 • makroekonomia i mikroekonomia,
 • logistyka,
 • zarządzanie jakością i środowiskiem.
Efektem prowadzonych badań są publikacje książkowe, artykuły naukowe i referaty.OPIS KIERUNKÓW


Ekonomia

SPECJALNOŚĆ: Ekonomia menedżerska

Posiadasz zdolności analitycznego myślenia? Chcesz doskonalić tę umiejętność tak ważną i cenioną przez pracodawców? Ekonomia menedżerska jest specjalnością dla Ciebie! Po jej ukończeniu będziesz mógł pracować w departamentach analitycznych przedsiębiorstw, instytucjach finansowych i gospodarczych, centrach decydenckich szczebla regionalnego.
 
SPECJALNOŚĆ: Gospodarka i administracja publiczna

Specjalność Gospodarka i administracja publiczna przygotowuje przyszłych pracowników administracji rządowej i samorządowej, gospodarki komunalnej, biur obrotu nieruchomościami oraz projektowania urbanistycznego. Wykształcenie w zakresie gospodarki i administracji publicznej umożliwia absolwentom lepszy start w ubieganiu się o pracę m.in. w administracji rządowej, urzędach miast i gmin, starostwach powiatowych i zarządach powiatów, czy urzędach wojewódzkich.

 SPECJALNOŚĆ: Rachunkowość i doradztwo finansowe

Ukończenie tej specjalności umożliwi Ci zdobycie wymarzonej pracy zarówno w sektorze usług publicznych, jak i w sektorze gospodarczym. Jeśli chcesz zostać specjalistą we wszystkich sferach go- spodarki, otworzyć dla siebie możliwości rozwoju kariery zawodowej w prestiżowych i prawnie chronionych zawodach w drodze po- zyskiwania krajowych i międzynarodowych certyfikatów oraz przy- stępowania do egzaminów państwowych m.in. na biegłego rewidenta, analityka finansowego, maklera itp., jest to z pewnością specjalność dla Ciebie!


Turystyka

 SPECJALNOŚĆ: Spa & Wellness

Specjalność ta kształci przyszłych przedsiębiorców oferujących usługi z zakresu SPA & Wellness, tj. menedżerów zakładów lecznic- twa uzdrowiskowego, ośrodków i gabinetów odnowy biologicznej, a także menedżerów obiektów hotelarskich specjalizujących się w obsłudze segmentów rynku uzdrowiskowego. Kształcenie na specjalności obejmuje m.in.: turystykę SPA & Wellness, podstawy balneologii, promocję i profilaktykę zdrowotną, zarządzanie przedsiębiorstwem uzdrowiskowym, funkcjonowanie gmin uzdrowiskowych, kształtowanie oferty i jakości usług w ośrodkach SPA & Wellness.

SPECJALNOŚĆ: Turystyka w regionie

Specjalność Turystyka w regionie kształci specjalistów w zakresie zarządzania rozwojem turystyki w miejscowościach i regionach turystycznych, przygotowuje do pełnienia funkcji kierowniczych w organach administracji publicznej szczebla lokalnego (urzędy wojewódzkie i marszałkowskie), a także krajowego (urzędy centralne) oraz w instytucjach współpracy na rzecz rozwoju turystyki (np. euroregiony, lokalne i regionalne organizacje turystyczne, jednostki samorządu terytorialnego itp.).

SPECJALNOŚĆ: Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym

Specjalność ta przygotowuje kadry menedżerskie dla przedsiębiorstw obsługi ruchu turystycznego, tj. hoteli, biur podróży, firm transportowych, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w turystyce, w tym w agroturystyce. Kształcenie na specjalności obejmuje m.in.: międzynarodowe korporacje w turystyce, zarządzanie jakością w przedsiębiorstwach turystycznych, kształtowanie wizerunku przedsiębiorstw, obsługę klienta w turystyce oraz rachunkowość firm turystycznych.


Zarządzanie

SPECJALNOŚĆ: Logistyka menedżerska

Jeśli chcesz zostać cenionym specjalistą – menedżerem zarządzającym i koordynującym procesy logistyczne w przedsiębiorstwach produkcyjnych, rozważ specjalność Logistyka menedżerska. Poznasz zagadnienia z zakresu zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji i re- dystrybucji. Nabędziesz umiejętności analizy systemu logistycznego oraz łańcucha dostaw przedsiębiorstwa. Studiując tę specjalność poznasz sposoby doskonalenia procesów logistycznych w przedsiębiorstwie i łańcuchu dostaw. Będziesz miał również okazję do doskonalenia umiejętności w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem poprzez uczestnictwo w tzw. firmie symulacyjnej. Dla studentów chcących rozwijać się naukowo z zakresie logistyki, proponujemy uczestnictwo w Kole Naukowym LoGRiT.

SPECJALNOŚĆ: Zarządzanie jakością i środowiskiem

Jeżeli chcesz uzupełnić swoją ogólną wiedzę z zakresu zarządzania o kompleksową, specjalistyczną wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania jakością i środowiskiem studiuj tę specjalność. Da Ci ona możliwość diagnozowania i rozwiązywania problemów w organizacjach oraz ich doskonalenia i rozwoju. Absolwenci tej specjalności są cenionymi specjalistami na rynku pracy.II STOPIEŃ STUDIÓW

 

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Wydział oferuje 4-semestralne, stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia, kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego „magister”.

Ma on szczególne osiągnięcia, w skali krajowej i międzynarodowej, w takich dziedzinach badań, jak:
 • ekonometria i statystyka,
 • statystyczna analiza wielowymiarowa,
 • badania regionalne i euroregionalne,
 • zarządzanie gospodarką turystyczną,
 • makroekonomia i mikroekonomia,
 • logistyka,
 • zarządzanie jakością i środowiskiem.
Efektem prowadzonych badań są publikacje książkowe, artykuły naukowe i referaty.OPIS KIERUNKÓW


Ekonomia

SPECJALNOŚĆ: Ekonomia menedżerska

Posiadasz zdolności analitycznego myślenia? Chcesz doskonalić tę umiejętność tak ważną i cenioną przez pracodawców? Ekonomia menedżerska jest specjalnością dla Ciebie! Po jej ukończeniu będziesz mógł pracować w departamentach analitycznych przedsiębiorstw, instytucjach finansowych i gospodarczych, centrach decydenckich szczebla regionalnego.

SPECJALNOŚĆ: Gospodarka i administracja publiczna

Specjalność Gospodarka i administracja publiczna przygotowuje przyszłych pracowników administracji rządowej i samorządowej, gospodarki komunalnej, biur obrotu nieruchomościami oraz projektowania urbanistycznego. Wykształcenie w zakresie gospodarki i administracji publicznej umożliwia absolwentom lepszy start w ubieganiu się o pracę m.in. w administracji rządowej, urzędach miast i gmin, starostwach powiatowych i zarządach powiatów, czy urzędach wojewódzkich.

SPECJALNOŚĆ: Rachunkowość i doradztwo finansowe

Ukończenie tej specjalności umożliwi Ci zdobycie pracy w zarządach i radach nadzorczych przedsiębiorstw, instytucjach kontrolnych (kontroli skarbowej, celnej, regionalnych izbach obrachunkowych), firmach konsultingowych i audytorskich, firmach doradztwa finansowego, kancelariach podatkowych, na stanowiskach zarządczych w publicznej administracji rządowej i samorządowej oraz instytucjach świadczących usługi publiczne (np. edukacyjne, zdrowotne, zapewnienia porządku publicznego), agencjach rozwoju regionalnego, funduszach celowych, na stanowiskach zarządczych w instytucjach bankowych, ubezpieczeniowych, biurach maklerskich, towarzystwach funduszy inwestycyjnych.


Turystyka

SPECJALNOŚĆ: Menedżer turystyki

Specjalność ta pozwoli Ci zapoznać się z problematyką podejmowania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej w sektorze usług turystycznych. W ramach tej specjalności przygotowuje- my studentów do pełnienia funkcji zarządczych w każdym przedsiębiorstwie turystycznym, a także szerzej w przedsiębiorstwie usługowym. Stale wzbogacany i aktualizowany, zwracający uwagę na najnowsze trendy w turystyce oraz wymiar międzynarodowy działalności turystycznej program nauczania nie tylko dostarcza nowoczesnej i niezbędnej wiedzy do prowadzenia własnego biznesu, ale również ułatwia przedsiębiorstwom zarządzanym przez naszych absolwentów osiąganie sukcesu rynkowego.

SPECJALNOŚĆ: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw turystycznych

Celem tej specjalności jest przekazanie wiedzy pozwalającej profesjonalnie zarządzać finansami przedsiębiorstw turystycznych dzięki zastosowaniu nowoczesnych narzędzi i metod zarządczych. Kształtuje ona umiejętność podejmowania korzystnych dla przedsiębiorstwa turystycznego decyzji finansowych pozwalających osiągać wy- soki poziom rentowności i płynności finansowej. Specjalista z dziedziny rachunkowości finansowej i podatkowej to szczególnie poszukiwany zawód przez podmioty gospodarcze działające w turystyce. Oprócz wiadomości i umiejętności z dziedziny finansów i rachunkowości absolwent zdobędzie również wiedzę nt. prawa w turysty- ce, marketingu, specyfiki funkcjonowania firm turystycznych na rynkach międzynarodowych oraz wykorzystania Internetu w działalności gospodarczej w turystyce.


 Zarządzanie

SPECJALNOŚĆ: Zarządzanie przedsiębiorstwem i łańcuchem dostaw

Specjalność ta kształci przyszłych menedżerów zarządzających firmami produkcyjnymi, handlowymi i usługowymi oraz łańcuchami dostaw. Ucząc się przedsiębiorczości przygotowany będziesz do podjęcia własnych inicjatyw gospodarczych. Studiując tę specjalność zapewnisz sobie wszechstronność, pozwalającą łatwiej dostosować Ci się do potrzeb europejskiego rynku pracy. W trakcie studiów na specjalności Zarządzanie przedsiębiorstwem i łańcuchem dostaw uczymy myśleć nieszablonowo. Podejmując dyskusje na zajęciach dajemy Ci możliwość samodzielnego rozwiązywania problemów. Możesz nabyć wiedzę o tym, jak kreować wartość przedsiębiorstwa oraz łańcucha dostaw poprzez doskonalenie poszczególnych obszarów ich funkcjonowania.

SPECJALNOŚĆ: Zarządzanie jakością, środowiskiem i ryzykiem

Jeżeli chcesz uzupełnić swoją ogólną wiedzę z zakresu zarządzania o kompleksową, specjalistyczną wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania jakością, środowiskiem i ryzykiem studiuj tę specjalność. Da Ci ona możliwość diagnozowania i rozwiązywania problemów w organizacjach oraz ich doskonalenia i rozwoju. Absolwenci tej specjalności są cenionymi specjalistami na rynku pracy.

Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec