Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Telefon:
71 36 80 789

Fax:
71 36 80 782

Adres e-mail:
rekrutacja@ue.wroc.pl

Adres www:
www.ue.wroc.pl

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Wydział Inżynieryjno-EkonomicznyI STOPIEŃ STUDIÓW


Wydział kształci menedżerów o przygotowaniu technicznym. Oferuje studia I stopnia, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji.

Kwalifikacje absolwentów odpowiadają aktualnym wymaganiom rynku pracy. Wydział realizuje interdyscyplinarny program nauczania, łączący wiedzę z dziedzin inżynierskich z wiedzą ekonomiczną i menedżerską.

Na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu jedynie Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny nadaje tytuł zawodowy inżyniera.Wielodyscyplinarny charakter kształcenia na Wydziale IE jest odpowiedzią na potrzeby rynku i nawiązuje do popularnego w Europie Zachodniej kierunku engineering management. Umożliwia kształcenie fachowców, którzy potrafią łączyć specjalistyczną wiedzę i umiejętności inżynierskie z kompetencjami menedżerskimi.


Sylwetka absolwenta
Pierwszy stopień studiów trwa 3,5 roku, absolwenci uzyskują tytuł inżyniera i posiadają: wiedzę merytoryczną i umiejętności z wybranej dziedziny inżynierskiej oraz z zakresu projektowania i utrzymywania procesów, jak też systemów produkcyjnych, wdrażania innowacji technologicznych oraz nietechnologicznych, sterowania produkcją, jej obsługą logistyczną i techniczną, kwalifikacje obejmujące wiedzę merytoryczną z zakresu marketingu, zarządzania pracą, przedsiębiorstwem, jego kosztami, finansami, kapitałem oraz inwestycjami.OPIS KIERUNKU

Zarządzanie i inżynieria produkcji
(studia inżynierskie)


SPECJALNOŚĆ: Inżynieria produktów żywnościowych

Studenci tej specjalności zdobywają wiedzę pozwalającą wszechstronnie przygotować inżynierów do zarządzania produkcją artykułów żywnościowych. Zapoznają się z zasadami i technikami wytwarzania stosowanymi podczas produkcji i przechowywania wyrobów. Zgłębiają wiedzę na temat nowoczesnych technik i technologii stosowanych w przemysłowej produkcji żywności. Na przykładzie firm sektora żywnościowego zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie opracowywania, wdrażania i analizy systemów zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego oraz zarządzania jakością. Opanowują też umiejętność ewidencjonowania oraz analizy wyników ekonomiczno-finansowych działalności firmy. Absolwenci są przygotowani do pracy w działach ekonomicznych oraz finansowych firm produkcyjnych i usługowych, laboratoriach referencyjnych a także naukowo-badawczych, jako menedżerowie jakości i produkcji, technolodzy czy specjaliści z zakresu zarządzania produktem.


SPECJALNOŚĆ: Inżynieria ochrony środowiska

Studenci tej specjalności poszerzają swoją wiedzę z ekologii, chemii środowiska oraz ekotrofologii. W czasie studiów zdobywają wiedzę oraz umiejętności dotyczące technik i technologii wykorzystywanych w ochronie środowiska, do oczyszczania ścieków a także unieszkodliwiania odpadów. Uczą się organizacji prowadzenia prac monitoringowych w zakresie skażeń środowiska oraz rozwiązywania problemów gospodarki wodnościekowej w zakładach przemysłowych. W rezultacie absolwenci potrafią projektować procesy eliminacji zanieczyszczeń ze ścieków i utylizacji odpadów.


SPECJALNOŚĆ: Inżynieria produktów chemicznych

Wiedza w ramach tej specjalności ukierunkowana jest na wszechstronne przygotowanie inżynierów w zakresie zarządzania produkcją artykułów chemicznych. Studenci poznają specyfikę techniczno- ekonomiczną branży, jej procesy, technologie produkcji, produkty i rynek oraz ekologiczne aspekty działalności gospodarczej. Uczą się zarządzać firmą i jej zasobami. Nabywają umiejętność ewidencjonowania oraz analizy wyników produkcyjnych i ekonomiczno-finansowych działalności przedsiębiorstwa. Absolwenci są przygotowani do pracy jako menedżerowie produkcji, technolodzy a także specjaliści zarządzania jakością w firmach handlowych oraz usługowych.


SPECJALNOŚĆ: Inżynieria bioproduktów

Studenci zdobywają wiedzę m.in. z zakresu biologii i inżynierii komórki, mikrobiologii, procesów biotechnologicznych oraz inżynierii bioprocesowej. Poznają zagadnienia inżynieryjne i techniczne związane z praktyczną realizacją przemysłowych bioprocesów, stosowanych w produkcji żywności oraz ochronie środowiska. Poszerzają wiedzę z zakresu biotechnologii przemysłowej, a w szczególności procesów biosyntezy i fermentacji stosowanych w produkcji żywności oraz ochronie środowiska. Absolwenci są przygotowani do pracy na stanowiskach menedżerów produkcji i technologów w przemy- śle biotechnologicznym, fermentacyjnym, spożywczym, biopreparatów, w służbach sanitarnych, laboratoriach analitycznych oraz placówkach badawczych.

II STOPIEŃ STUDIÓW


Wydział kształci menedżerów o przygotowaniu technicznym. Oferuje studia II stopnia, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji.

Kwalifikacje absolwentów odpowiadają aktualnym wymaganiom rynku pracy. Wydział realizuje interdyscyplinarny program nauczania, łączący wiedzę z dziedzin inżynierskich z wiedzą ekonomiczną i menedżerską. Na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu jedynie Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny nadaje tytuł zawodowy inżyniera.


Wielodyscyplinarny charakter kształcenia na Wydziale IE jest odpowiedzią na potrzeby rynku i nawiązuje do popularnego w Europie Zachodniej kierunku engineering management. Umożliwia kształcenie fachowców, którzy potrafią łączyć specjalistyczną wiedzę i umiejętności inżynierskie z kompetencjami menedżerskimi.

Drugi stopień studiów trwa tylko 1,5 roku i kończy się nada- niem absolwentom tytułu magistra. Posiadają oni: wiedzę z za- kresu zarządzania strategicznego, projektowania produktów oraz zarządzania projektami, innowacjami, wiedzą, zmianą i kapitałem, kwalifikacje do pełnienia funkcji kierowniczych w innowacyjnych organizacjach, kładących szczególny nacisk na zarządzanie wiedzą.


OPIS KIERUNKU


Zarządzanie i inżynieria produkcji


SPECJALNOŚĆ: Przedsiębiorczość i innowatyka

Studia na tej specjalności przygotowują do pełnienia funkcji liderów przedsiębiorczości na potrzeby różnych środowisk.
Absolwenci mogą pracować w doradztwie gospodarczym (consultingu), administracji terenowej, bankach, itp. Jako kadra kierownicza wyróżniają się znajomością zarówno problemów technicznych, jak i ekonomicznych.

Absolwent posiada wiedzę na temat wielu obszarów działalności przedsiębiorstw, np.: badań i rozwoju, innowacji i wynalazczości, projektowania procesów produkcji i pracy, zarządzania produktami, marką i projektami, prognozowania i controllingu.


SPECJALNOŚĆ: Zarządzanie rozwojem

W ramach tej specjalności kształcimy kadrę kierowniczą mającą dobre przygotowanie techniczne i ekonomiczne oraz posiadającą wiedzę z zakresu zarządzania. Absolwenci znajdują pracę w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, nastawionych na rozwój, a także w instytucjach usługowych np. w bankach, biurach projektowych, firmach konsultingowych oraz agencjach rządowych i instytucjach odpowiedzialnych za politykę prorozwojową w ramach Unii Europejskiej.

Absolwent posiada wiedzę na temat: badań i rozwoju, organizacji systemów produkcyjnych, innowacji i wynalazczości, finansowania i zarządzania projektami, zarządzania produktem, projektowania oraz controllingu.


SPECJALNOŚĆ: Zarządzanie produkcją i usługami

Absolwenci tej specjalności są przygotowani do prowadzenia działalności innowacyjnej i kierowania nią oraz do pracy w doradztwie gospodarczym (consultingu), bankach, ośrodkach badawczo-rozwojowych, itp. Wyróżniają się znajomością nowoczesnych rozwiązań z zakresu ekonomii i zarządzania, przydatnych w kierowaniu przedsiębiorstwami produkcyjnymi, handlowymi i usługowymi. Absolwent posiada wiedzę na temat: przedsiębiorczości technologicznej, handlu wewnętrznego i zagranicznego, wyceny przedsiębiorstw, zarządzania produkcją, usługami oraz projektami, prognozowania i controllingu.


SPECJALNOŚĆ: Zarządzanie technologią

Studia na tej specjalności przygotowują specjalistów do zarządzania zasobami wiedzy w innowacyjnych przedsiębiorstwach. Absolwenci tej specjalności są wysokiej klasy specjalistami z zakresu zarządzania zmianami technologicznymi. Są też dobrze przygotowani do pracy w doradztwie gospodarczym, ośrodkach badawczo-ro- zwojowych, agencjach i instytucjach zajmujących się modernizacją oraz rozwojem.

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu: nowoczesnych technologii, strategii technologicznej firmy, kierowania innowacyjnością w przedsiębiorstwie, zarządzania projektami badawczo-rozwojowy- mi, audytu technologii.


Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec