Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Telefon:
(012) 293 52 00

Adres www:
www.uek.krakow.pl

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Wydział Zarządzania

  • Kierunek: Zarządzanie
Kierunek oferuje studentom możliwość opanowania szerokiej specjalistycznej wiedzy i umiejętności koniecznych do sprawnego zarządzania rynkowo zorientowanymi przedsiębiorstwami, a także instytucjami non profit. Studenci tego kierunku poznają problemy ekonomiki, organizacji i finansów przedsiębiorstwa, rachunkowości finansowej i zarządczej, marketingu, metod i procesów zarządzania firmą, ze szczególnym uwzględnieniem sektora handlu, turystyki i polityki kadrowej.

Kierunek kształci przyszłych menedżerów i ekspertów z dziedziny zarządzania zatrudnianych w różnego rodzaju instytucjach jak i prowadzących samodzielną działalność gospodarczą.

Studia na kierunku Zarządzanie są dwustopniowe. Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata (6 semestrów), natomiast studia drugiego stopnia  2 lata (4 semestry). Studia są prowadzone w formie stacjonarnej (studia dzienne) i niestacjonarnej (zaoczne).

Specjalności  oferowane na kierunku Zarządzanie:
1. Controlling i zarządzanie finansami przedsiębiorstw
2. Marketing
3. Funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw
4. Rachunkowość
5. Zarządzanie firmą
6. Zarządzanie sprzedażą w produkcji i handlu
7. Zarządzanie turystyką i hotelarstwem
8. Zarządzanie zasobami ludzkimi
 
Specjalność: Controlling i zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Specjalność kształci w zakresie konstruowania, wdrażania i rozwijania systemów controllingu oraz zarządzania finansami przedsiębiorstw. Wiele uwagi poświęca się powiązaniu zagadnień controllingu z problematyką rachunkowości oraz sferą finansów przedsiębiorstwa.
Absolwenci tej specjalności dzięki szerokiej wiedzy z zakresu controllingu i zarządzania finansami predysponowani są do pracy w działach finansów, controllingu, analiz i rachunkowości zarządczej. Znajomość zagadnień finansów i nowoczesnych metod zarządzania pozwala na zatrudnienie w firmach konsultingowych oraz w organizacjach sfery usług finansowych - bankach, firmach ubezpieczeniowych, funduszach inwestycyjnych.
 
Specjalność: Marketing
Studia na tej specjalności dają możliwość opanowania wiedzy i umiejętności niezbędnych do prawidłowego formułowania marketingowych strategii skutecznego działania między innymi na jednolitym rynku wewnętrznym Unii Europejskiej. Zależnie od zainteresowań, studenci mogą specjalizować się w różnych dziedzinach branżowego marketingu, takich jak: marketing przemysłowy, merchandising, marketing usług, marketing w sporcie, marketing polityczny, marketingowe bazy danych, a także pogłębiać swą wiedzę i umiejętności w dziedzinie metodologii analizy marketingowej, badań marketingowych i zarządzania informacjami oraz kształtowania wizerunku i budowania strategii konkurowania na rynku globalnym.

Absolwenci tej specjalności są przygotowani do zajmowania stanowisk specjalistów do spraw marketingu. Zdobyta wiedza umożliwia także prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej.

Specjalność: Funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw
Specjalność umożliwia zdobycie wszechstronnej wiedzy z zakresu funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa, bez względu na przedmiot i rodzaj jego działalności, formę organizacyjno-prawną, formę własności czy też wielkość.
Absolwenci posiadają znajomość procesów funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, zasad gospodarowania jego kapitałem finansowym, rzeczowym i ludzkim, rodzajów i zakresu współdziałania przedsiębiorstwa z innymi podmiotami gospodarczymi, samorządem terytorialnym administracją centralną, a także umiejętność samodzielnego dokonywania analiz i ocen wyników działalności gospodarczej przedsiębiorstw. Daje im to szerokie perspektywy zatrudnienia i pracy w różnego typu organizacjach.
 
 
Specjalność: Rachunkowość
Specjalność kształci specjalistów w zakresie szeroko rozumianej rachunkowości dostosowanej do współczesnych standardów międzynarodowych. Na specjalności studenci zdobywają wiedzę o finansowych aspektach funkcjonowania przedsiębiorstw. Program specjalności obejmuje takie przedmioty, jak: rachunkowość finansowa, rachunkowość zarządcza, zarządzanie finansami w firmach, rewizja sprawozdań finansowych, analiza finansowa. Ważnym elementem kształcenia są także zagadnienia rachunkowości podatkowej, rachunkowości małych firm oraz organizacji non-profit i budżetowych.

Absolwenci tej specjalności przygotowani są do obejmowania samodzielnych stanowisk w zakresie rachunkowości finansowej, zarządczej i controllingu oraz stanowisk kierowniczych w działach rachunkowości i zarządzania finansami jednostek prowadzących działalność gospodarczą, instytucji finansowych i jednostek sfery budżetowej.

Specjalność: Zarządzanie firmą
Absolwenci specjalności posiadają wiedzę menedżerską i organizatorską niezbędną do zarządzania nowoczesnymi organizacjami. Są także specjalistycznie przygotowani w zakresie doskonalenia organizacji procesów pracy produkcyjnej i administracyjnej, projektowania systemów zarządzania i doradztwa organizacyjnego.

Ukończenie specjalności Zarządzanie firmą daje możliwości pracy w różnych typach instytucji i podmiotów gospodarczych, od administracji rządowej i samorządowej, instytucji finansowych, po małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, zwłaszcza na stanowiskach menedżerskich i samodzielnych specjalistów zajmujących się planowaniem działalności i doskonaleniem organizacji. Specjalność przygotowuje także do pracy w firmach doradczych zajmujących się wdrażaniem nowoczesnych systemów zarządzania. Zdobyta wiedza menedżerska pozwala na samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej w sferze handlu, produkcji lub usług.

 
Specjalność: Zarządzanie sprzedażą w produkcji i handlu
Specjalność umożliwia zdobycie wiedzy profesjonalnego handlowca, potrafiącego sprawnie organizować i zarządzać sprzedażą w różnych jej wariantach oraz kierować zespołem sprzedażowym. Absolwenci tej specjalności znajdują głównie zatrudnienie na stanowiskach związanych ze sprzedażą towarów i usług w różnego typu przedsiębiorstwach.
 
 
Specjalność: Zarządzanie turystyką i hotelarstwem
Studia na tej specjalności przygotowują specjalistów w zakresie obsługi ruchu turystycznego: pracowników biur podróży, przedsiębiorstw hotelowych i jednostek administracji państwowej.

Absolwenci posiadają wiedzę teoretyczną i praktyczną umożliwiającą wykazanie się następującymi umiejętnościami: identyfikowanie potrzeb klienta i motywów podróżowania, zdobywanie i przetwarzanie informacji o rynku turystycznym za pomocą różnorodnych metod badawczych i programów komputerowych, tworzenie i sprzedaż produktu turystycznego, opracowywanie strategii marketingowych na potrzeby własnego przedsiębiorstwa lub regionu, pozyskiwanie klienta i promowanie właściwego produktu dla określonego segmentu klientów, tworzenie pozytywnego wizerunku firmy w otoczeniu. W procesie kształcenia szczególną uwagę zwraca się na zdobywanie wiedzy z zakresu orientacji marketingowej oraz organizacji instytucji obsługi ruchu turystycznego. Absolwenci znajdują zatrudnienie w obiektach hotelarskich, biurach podróży, administracji samorządowej i administracji zasobów naturalnych.

 
Specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi
Specjalność kształci przyszłych menedżerów i ekspertów zajmujących się efektywnym pozyskiwaniem i wykorzystywaniem zasobów pracy w jednostkach gospodarczych i instytucjach. Nabyta wiedza specjalistyczna umożliwia podejmowanie zadań w zakresie: rekrutowania, doboru personelu i optymalizowania zatrudnienia, konstruowania systemów oceniania i wynagradzania pracowników, negocjowania warunków pracy oraz rozwiązywania konfliktów, programowania szkoleń zawodowych i kształtowania karier, monitorowania i analiz rynku pracy. Absolwenci znajdują zatrudnienie w firnach konsultingu personalnego, departamentach zasobów ludzkich, instytucjach pośrednictwa pracy, poradnictwa i szkolenia zawodowego oraz organizacjach związkowych.
 
  • Kierunek: Informatyka i ekonometria
Kierunek kształci specjalistów w zakresie informatyki ekonomicznej, w szczególności projektowania i wdrażania systemów informatycznych, tworzenia baz danych oraz administrowania sieciami komputerowymi, a także zastosowania metod ilościowych do analizy zjawisk gospodarczych w skali mikro i makroekonomicznej. Studia na tym kierunku systematyzują wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu ekonomii, informatyki, zarządzania oraz modelowania i prognozowania gospodarczego. Studia na tym kierunku dają duże szanse i perspektywy zawodowe.

Absolwenci są przygotowani do pracy w różnego rodzaju podmiotach gospodarczych (przedsiębiorstwa, banki, towarzystwa i fundusze inwestycyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe), w których wymagane jest stosowanie metod ilościowych i narzędzi informatycznych w zarządzaniu i podejmowaniu decyzji gospodarczych. Jako wysoko wykwalifikowani pracownicy mogą być zatrudnieni w firmach branży komputerowej, komórkach zarządzania przedsiębiorstwem, ośrodkach przetwarzania informacji oraz instytucjach administracji państwowej i samorządowej (w działach analiz, planowania i prognozowania).

Studia na kierunku Informatyka i ekonometria są dwustopniowe. Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata (6 semestrów), natomiast studia drugiego stopnia 2 lata (4 semestry). Studia są prowadzone w formie stacjonarnej (studia dzienne) i niestacjonarnej (zaoczne).

Specjalności oferowane na kierunku Informatyka i ekonometria:
1. Informatyka ekonomiczna
2. Modelowanie i prognozowanie procesów gospodarczych
3. Zarządzanie informacjami
 
Specjalność: Informatyka ekonomiczna 
Specjalność kształci specjalistów z zakresu informatyki i jej zastosowań w zarządzaniu. Kształcenie informatyczne obejmuje między innymi: algorytmikę, metody i języki programowania, systemy operacyjne, bazy i hurtownie danych, sieci komputerowe, projektowanie systemów informacyjnych, urządzenia techniki komputerowej oraz bezpieczeństwo systemów komputerowych. Oprócz gruntownej wiedzy z zakresu informatyki studenci specjalności zdobywają wykształcenie z zakresu zarządzania, a w szczególności rachunkowości, marketingu, finansów, bankowości, ekonomiki przedsiębiorstw i przedsiębiorczości.

Absolwenci specjalności mają szerokie perspektywy zawodowe ze względu na dynamiczny rozwój technologii informacyjnych we wszystkich sferach życia społeczno-ekonomicznego, w komputerowych ośrodkach przetwarzania informacji, w kierowniczych ośrodkach zarządzania. Znajdują zatrudnienie jako specjaliści z zakresu projektowania, produkcji oraz wdrażania systemów informatycznych wspomagających zarządzanie, systemów gromadzenia, przechowywania i analizy danych, serwisów internetowych i rozwiązań z zakresu biznesu ekonomicznego.

Specjalność: Modelowanie i prognozowanie procesów gospodarczych
Ta specjalność została utworzona w związku z szerokim zastosowaniem i wykorzystaniem technik komputerowych w analizach, prognozach i optymalizacjach gospodarczych. Absolwent tej specjalności będzie wyposażony w metody i narzędzia matematyczne, statystyczne i ekonometryczne niezbędne do analizy zjawisk gospodarczych w skali mikro- i makroekonomicznej. Dzięki poszerzonej wiedzy z zakresu ekonometrii oraz znajomości zaawansowanych technik modelowania, prognozowania i wielowymiarowych analiz gospodarczych, absolwenci, będą zdolni do samodzielnego wyznaczania celów ekonomicznych i sposobów ich realizacji. Ponadto nabędą umiejętność budowania i wykorzystywania opisowych modeli ekonometrycznych, modeli prognoz ostrzegawczych, modeli przepływów międzygałęziowych, modeli optymalizacyjnych oraz znajdą pracę w działach analiz, planowania i prognozowania, pozwalającą na operowanie najnowszymi programami komputerowymi. Będzie wyposażony w metody i narzędzia rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji w skali mikro- i makroekonomicznej.
 
Absolwent będzie zasobny w wiedzę ogólnoekonomiczną oraz w wiedzę matematyczną, statystyczną, ekonometryczną, informatyczną pozwalającą na operowanie najnowszymi programami komputerowymi. Będzie posiadał także wiedzę w poszerzonym zakresie z matematyki, ekonometrii, mikroekonometrii i ich zastosowań w gospodarce oraz znajomość zaawansowanych technik modelowania, prognozowania i analiz scenariuszy gospodarczych (strategii rozwoju).
Absolwent będzie posiadał również wiedzę o najnowszych programach komputerowych oraz umiejętność swobodnego opracowywania, wdrażania i wykorzystywania systemów komputerowych wspomagających podejmowanie decyzji gospodarczych. Będzie posiadał umiejętność budowania i wykorzystywania opisowych modeli ekonometrycznych, modeli prognostyczno-symulacyjnych, modeli prognoz decyzji giełdowych, modeli prognoz ostrzegawczych, modeli przepływów międzygałęziowych, modeli optymalizacyjnych.
 
Absolwent może m. in. specjalizować się w zakresie rachunkowości, bankowości, finansów publicznych, ubezpieczeń, administracji samorządowej, regionalnej lub centralnej, handlu międzynarodowego, zastosowań metod statystycznych i ekonometrycznych do opisu, analiz i diagnoz i prognoz zachowań gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Kwalifikacje absolwenta wskazują na szerokie możliwości aktywności zawodowej w nowocześnie prosperujących firmach, przedsiębiorstwach, bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, w administracji samorządowej, regionalnej lub centralnej, a także w działalności konsultingowej.
 
Specjalność: Zarządzanie informacjami
Specjalność ma za zadanie przygotowanie kadry w zakresie wspomagania informacyjnego kierownictwa. Zaletą tej specjalności jest przygotowanie do zarządzanie działalnością gospodarczą firmy instytucji sektora publicznego w środowisku informacyjnym. Absolwent specjalności posiada przygotowanie menedżerskie i specjalistyczne w zakresie diagnostyki i projektowania w sferze ekonomicznej i organizacyjnej firmy (np. zarządzanie strategiczne, zarządzanie zasobami ludzkimi, logistyka), jak również w zakresie analizy decyzyjnej i planowania.
Absolwenci tej specjalności znajdują zatrudnienie jako menedżerowie projektów, analitycy, planiści, projektanci systemów zarządzania, konsultanci. Specjalność ma za zadanie przygotowanie kadry w zakresie wspomagania informacyjnego kierownictwa. Domeną tej specjalności jest zarządzanie działalnością gospodarczą firmy i instytucji sektora publicznego w środowisku informacyjnym. Oferta ta powstaje jako konsekwencja istnienia określonej rzeczywistości społecznej i gospodarczej, w której procesy informacyjne są już formalnie wyodrębnioną dziedziną działalności (firmy, sfery publicznej) i podlegają specjalizacji. Absolwent posiada przygotowanie menedżerskie i specjalistyczne w zakresie diagnostyki i projektowania w sferze ekonomicznej i organizacyjnej firmy (dotyczy m. in. takich funkcji jak: zarządzania strategicznego, zarządzania zasobami ludzkimi, marketingu, produkcji, logistyki) jak również w zakresie analizy decyzyjnej i planowania.
Absolwenci tej specjalności znajdują zatrudnienie jako menedżerowie projektów, analitycy i planiści, projektanci systemów zarządzania, konsultanci.
 
  • Kierunek: Turystyka i rekreacja
Program studiów na kierunku Turystyka i rekreacja umożliwi studentom uzyskanie wszechstronnej zarówno teoretycznej, jak i praktycznej wiedzy z zakresu turystyki, hotelarstwa, gastronomii, działania biur podróży oraz systemów informatycznych w turystyce. Absolwenci tego kierunku będą mieli także odpowiednie przygotowanie do zakładania własnej działalności gospodarczej w sektorze turystycznym.

Absolwent kierunku Turystyka i rekreacja będzie posiadał umiejętności: organizowania pracy oraz podejmowania przedsięwzięć w sferze turystyki i rekreacji, przygotowania oferty turystycznej i  rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców oraz nawiązywania kontaktów i komunikowania się w językach obcych. Absolwent będzie przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w sektorze turystycznym, a także do pracy w: biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych, centrach rekreacji i odnowy biologicznej, gospodarstwach agroturystycznych i ośrodkach doradztwa rolniczego, administracji rządowej i samorządowej, organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach.
Zdobyta wiedza i umiejętności ułatwią przyszłym absolwentom znalezienie ciekawej pracy zarówno w kraju, jak i zagranicą.

Specjalności na kierunku Turystyka i rekreacja:
1. Turystyka międzynarodowa
2. Hotelarstwo i gastronomia
 
Specjalność: Turystyka międzynarodowa
Studenci tej specjalności oprócz uzyskiwania ogólnej wiedzy z zakresu ekonomii i organizacji sektora usług turystycznych szerzej zapoznają się z funkcjonowaniem: międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych, międzynarodowego rynku turystycznego, międzynarodowych organizacji turystycznych oraz ze strategiami marketingowymi międzynarodowych przedsiębiorstw turystycznych oraz grup hotelowych.
Studenci tej specjalności uzyskują wszechstronną wiedzę z zakresu: historii architektury i sztuki, ekonomii organizacji i zarządzania, międzynarodowych stosunków ekonomicznych, międzynarodowych rynków turystycznych, programowania produktu w turystyce międzynarodowej, strategii marketingowych międzynarodowych grup hotelowych, marketingu międzynarodowego w turystyce trwające 6 semestrów studia stacjonarne i niestacjonarne są podzielone na dwie części: Studium podstawowe - w jego trakcie student zapozna się z podstawowymi dyscyplinami, takimi jak: historia architektury, informatyka, ekonomia, organizacja i zarządzanie, rachunkowość, statystyka, psychologia, ekologia, marketing, geografia turystyczna, podstawy turystyki oraz Studium kierunkowe i specjalnościowe - obejmie trzy ostatnie semestry. W jego ramach będą realizowane przedmioty kierunkowe oraz specjalnościowe.
Zakres studiów na specjalności obejmuje m.in.: krajoznawstwo, podstawy hotelarstwa, ekonomikę turystyki i rekreacji, marketing usług turystycznych i rekreacyjnych, podstawy turystyki, metody i techniki obsługi ruchu turystycznego, badania marketingowe w turystyce, systemy informatyczne w turystyce i hotelarstwie, organizację i działalność biur podróży, zarządzanie transportem w turystyce, międzynarodowy rynek turystyczny, strategie marketingowe międzynarodowych grup hotelowych, międzynarodowe organizacje turystyczne, zarządzanie dziedzictwem kulturowym. Absolwent tej specjalności, z tytułem zawodowym licencjata, posiadał będzie rzetelną, wszechstronną, nowoczesną wiedzę z zakresu obsługi zagranicznego ruchu turystycznego, zarządzania hotelami i biurami podróży.
Osoby kończące tę specjalność będą posiadać kwalifikacje w zakresie przygotowywania produktów turystycznych w zagranicznej turystyce wyjazdowej i komercjalizacji produktów. Zostaną w pełni przygotowane do podjęcia pracy zawodowej, związanej z obsługą przyjazdowej i wyjazdowej turystyki zagranicznej, działając w założonych przez siebie firmach lub pracując w zagranicznych firmach i instytucjach obsługujących ruch turystyczny
 
Specjalność: Hotelarstwo i gastronomia
Specjalność umożliwia studentom zdobycie wiedzy dotyczącej organizacji i techniki pracy w obiektach hotelarskich i gastronomicznych. W procesie kształcenia szczególną uwagę zwraca się na przekazanie  wiedzy i umiejętności z zakresu ekonomiki, rachunkowości, organizacji i zarządzania oraz marketingu w obiektach hotelarskich i gastronomicznych. Studenci tej specjalności uzyskują wszechstronną wiedzę z zakresu historii architektury i sztuki, ekonomii organizacji i zarządzania, organizacji i techniki pracy w obiektach hotelarskich.
 
Zajęcia odbywają się w formie wykładów, konwersatoriów, ćwiczeń, seminariów, laboratoriów internetowych, zajęć terenowych, wyjazdów studyjnych. Praktyczna nauka języków obcych odbywać się będzie w małych grupach językowych. Trwające 6 semestrów studia stacjonarne i niestacjonarne są podzielone na dwie części: Studium podstawowe - w jego trakcie student zapozna się z podstawowymi dyscyplinami, takimi jak: historia architektury i sztuki, informatyka, ekonomia, organizacja i zarządzanie, rachunkowość, statystyka, prawo, psychologia, ekologia, marketing, geografia turystyczna, podstawy turystyki oraz studium kierunkowe i specjalnościowe - obejmuje trzy ostatnie semestry. W jego ramach realizowane są przedmioty kierunkowe oraz specjalnościowe.
Zakres studiów na specjalności obejmuje m.in.: ekonomikę turystyki i rekreacji, marketing usług turystycznych i rekreacyjnych, podstawy turystyki, teorię i metodykę rekreacji, metody i techniki obsługi ruchu turystycznego, systemy informatyczne w turystyce i hotelarstwie, podstawy hotelarstwa, strategie marketingowe międzynarodowych grup hotelowych, organizację i technikę pracy w obiektach hotelarskich, marketing w hotelarstwie, ekonomikę i organizację gastronomii.
Absolwenci specjalności Hotelarstwo i gastronomia będą w pełni przygotowani do pracy w hotelach, zakładach gastronomicznych oraz do zakładania własnych firm w tej branży. Sektor ten w Polsce jest w dalszym ciągu słabo rozwinięty i ma korzystne szanse dalszego rozwoju. W trakcie studiów absolwenci zdobędą umiejętności posługiwania się dwoma językami obcymi, będą mieli więc szansę znalezienia pracy w hotelach prowadzonych przez międzynarodowe koncerny hotelowe w Polsce oraz za granicą.

Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec