Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Telefon:
(012) 293 52 00

Adres www:
www.uek.krakow.pl

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Wydział Towaroznastwa

  • Kierunek: Towaroznawstwo

Towaroznawstwo jest samodzielnym kierunkiem studiów, łączącym w szczególny sposób nauki ekonomiczne z podstawami wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych-technicznych. Oprócz wiedzy ogólnoekonomicznej studenci zdobywają aktualną i dogłębną wiedzę specjalistyczną w zakresie kształtowania i zapewnienia jakości wyrobów w całym cyklu ich istnienia, (czyli od zaprojektowania, poprzez wytwarzanie, aż po ich utylizację) i usług, które to czynniki stają się skutecznym narzędziem dla organizacji gospodarczych w walce konkurencyjnej na rynku. Na wykładach, ćwiczeniach i zajęciach laboratoryjnych studenci zapoznają się z: efektywnym sterowaniem procesami kształtowania jakości produktów (wyrobów i usług); oczekiwanymi przez klientów właściwościami tych produktów; metodami badania i oceny jakości produktów; systemami zapewnienia ich jakości; racjonalnym marketingiem, jako narzędziem w lansowaniu i promocji produktów.

Studenci mogą specjalizować się w określonej problematyce na wybranej przez siebie specjalności, seminarium dyplomowym, wykładach do wyboru, praktyce dyplomowej. Mogą doskonalić się także poprzez uczestnictwo w pracach studenckich kół naukowych. W wyniku podpisania umowy między Wydziałem Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie a Polskim Centrum Badań i Certyfikacji studenci Wydziału Towaroznawstwa mogą przystąpić do egzaminu i otrzymać certyfikat asystenta jakości oraz pełnomocnika systemu zarządzania jakością, wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.

Specjalności oferowane na kierunku Towaroznawstwo:
1. Ekologia wyrobów
2. Handlowo – celna
3. Menedżer produktu
4. Zarządzanie jakością wyrobów
 
Specjalność: Ekologia wyrobów
Ekologia wyrobów jest specjalnością w zakresie interakcji wyrobów ze środowiskiem w pełnym cyklu życia, zgodnie ze standardami Unii Europejskiej. Podstawowymi przedmiotami tej specjalności są: biotechnologia, czyste technologie, opakowania a ekologia, gospodarka opakowaniami, ekonomika ochrony środowiska, prawo w ochronie środowiska, systemy zarządzania środowiskowego, projektowanie wyrobów, akredytacja, certyfikacja i audyt jakości, dokumentacja systemów jakości, konsumencka ocena jakości.
Absolwenci, oprócz wiedzy teoretycznej ogólnoekonomicznej i ogólnotowaroznawczej posiadają wiedzę o ekologicznym projektowaniu wyrobów i opakowań, kształtowaniu cech ekologicznych w procesie technologicznym, likwidacji, utylizacji, recyklingu i gospodarki opakowaniami, systemach zarządzania środowiskowego według ISO 14000. Są przygotowani, aby zgodnie z wymogami ekologii oddziaływać na proces wytwarzania i eksploatacji wyrobów.
Absolwenci tej specjalności znajdują pracę w firmach produkcyjnych i handlowych: w zespołach projektowych, działach przygotowania produkcji, marketingu i reklamy, działach jakości, w laboratoriach badawczych, w jednostkach certyfikujących jakość wyrobów i procesów wytwarzania, wydziałach ochrony środowiska administracji państwowej i samorządowej Państwowej Inspekcji Handlowej.
Specjalność: Handlowo-celna
 
Specjalność Towaroznawstwo handlowo-celne
kształci ekspertów w zakresie jakości towarów znajdujących się w obrocie krajowym i międzynarodowym. Podstawowymi przedmiotami tej specjalności są: handel zagraniczny, polityka celna, prawo celne, postępowanie celne, procedury celne, TQM i systemy jakości, labeling towarów, akredytacja, certyfikacja i audyt jakości, towaroznawstwo przemysłowe i towaroznawstwo żywności, finanse międzynarodowe, ochrona dóbr kultury, prawo gospodarcze.
Absolwenci tej specjalności są przygotowani do badania i oceny towarów według obowiązujących w kraju i za granicą norm, wymogów technicznych oraz przepisów celnych. Są specjalistami w zakresie zapewnienia jakości produktu i wykorzystania jej w osiąganiu wysokiej pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa.
Absolwenci znajdują zatrudnienie w różnych segmentach gospodarki, a szczególnie w sferze handlu wewnętrznego i międzynarodowego, gospodarce magazynowej, działach dystrybucji i logistyki produktów, urzędach celnych, administracji państwowej i terenowej.
 
Specjalność: Menedżer produktu
Specjalność ta stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie praktyki gospodarczej na specjalistów odpowiedzialnych za technologiczne, rynkowe i jakościowe kształtowanie produktu i wizerunku jego marki. Podstawowymi przedmiotami tej specjalności są: towaroznawstwo przemysłowe, towaroznawstwo spożywcze, handel zagraniczny, logistyka, analiza informacji o produkcie, zarządzanie produktem, marketing strategiczny, projektowanie i innowacyjność produktu, prawo gospodarcze.
Absolwent będzie aktywnie, kreatywnie i skutecznie działać w warunkach gospodarki rynkowej. Posiadając wiedzę interdyscyplinarną, będzie sprawować pieczę nad produktem (usługą) - poczynając od projektu wyrobu, poprzez cały cykl życia, aż po jego właściwe zagospodarowanie po zużyciu czy uszkodzeniu. Absolwent będzie samodzielnie podejmował decyzje związane z budową i umocnieniem konkurencyjności przedsiębiorstwa. Studia na tej specjalności przygotowują do praktycznego kreowania i weryfikowania pomysłów na produkt, zgodnie z potrzebami klientów. Absolwent tej specjalności będzie poszukiwanym i wartościowym specjalistą w zakresie tworzenia nowych potrzeb uczestników rynku i ich urzeczywistniania przez kształtowanie produktów, zdobywanie informacji o zjawiskach i procesach rynkowych, niezbędnych do podejmowania decyzji oraz rynkowego zarządzania produktem i marką w przedsiębiorstwie.
Absolwenci znajdą zatrudnienie w różnych działach gospodarki, a szczególnie w przedsiębiorstwach handlu wewnętrznego i zagranicznego, działach projektów i wzornictwa przemysłowego, działach gospodarki magazynowej, transporcie, firmach spedycyjnych, działach kształtowania jakości, firmach logistycznych, laboratoriach badawczych w przemyśle i handlu, działach marketingu przedsiębiorstw wytwórczych, a także we własnych firmach produkcyjnych i handlowych.
Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji
 
  • Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zarządzanie i inżynieria produkcji jest samodzielnym kierunkiem studiów, który łączy nauki ekonomiczne, nauki o zarządzaniu z podstawami nauk technicznych w wybranym zakresie inżynierii produkcji. Kształci specjalistów do spraw przygotowania i zarządzania procesami produkcyjnymi. W każdym przedsiębiorstwie potrzebny jest zespół specjalistów zajmujących się zarządzaniem, czyli: kierowaniem, organizowaniem i nadzorowaniem projektowania i realizacji procesów produkcyjnych.

Absolwenci tego kierunku posiadają umiejętności menadżerskie oraz umiejętności rozwiązywania zagadnień z wybranego zakresu inżynierii produkcji, w tym wiedzę z zakresu: projektowania nowych i nadzorowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych. Poza tym wiedza absolwenta będzie obejmować nadzorowanie obiektów i systemów zarządzania, doboru i szkolenia personelu oraz wiedzę z zakresu zarządzania kosztami, finansami i kapitałem, zarządzania przedsiębiorstwem, marketingu, logistyki, formułowania zadań z zakresu technologii i finansów, transferu technologii i innowacyjności. Absolwenci są przygotowani do zarządzania procesami produkcyjnymi w wybranym zakresie inżynierii produkcji. Posiadają wiedzę do organizowania i zarządzania personelem oraz koordynowania prac zespołów pracowniczych. Biorą udział w realizacji i wdrażaniu prac badawczo- rozwojowych, zwłaszcza dotyczących innowacji technologicznych i organizacyjnych oraz w pracach dotyczących doradztwa technicznego i organizacyjnego w wybranym zakresie inżynierii wytwarzania.

Menadżerowie produkcji mogą podjąć pracę na stanowiskach kierowniczych w:
• przedsiębiorstwach produkcyjnych w pionie dyrektora ds. produkcji
• w dziale głównego technologa
• w działach: przygotowania produkcji, marketingu, logistyki, zbytu
• w jednostkach badawczo- rozwojowych.

Absolwenci są przygotowani do pracy w małych, średnich i dużych jednostkach projektowych i doradczych ( zajmujących się wybranym zakresem inżynierii produkcji), jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne.

 


Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec