Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Telefon:
(012) 293 52 00

Adres www:
www.uek.krakow.pl

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Wydział Finansów

  • Kierunek: Finanse i rachunkowość
Oferta programowa kierunku Finanse i rachunkowość opiera się na pieniężnej naturze gospodarki. W procesach decyzyjnych podmioty stosunków ekonomicznych muszą uwzględnić istniejące parametry finansowe, takie jak: ceny, stopy procentowe, stopy podatkowe, kursy walutowe, stawki celne. Instytucje tworzące sektor finansowy: bank centralny, banki komercyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, posługują się różnymi instrumentami finansowymi. Instrumenty finansowe szeroko stosowane są przez państwo, zarówno na szczeblu centralnym, jak i samorządowym.

Program tego kierunku studiów obejmuje, zatem, oprócz podstawowej wiedzy ekonomicznej wykładanej w podobnym zakresie na wszystkich kierunkach studiów ekonomicznych, szeroki zakres przedmiotów, których treść pozwala na dogłębne zaznajomienie studentów z finansowymi mechanizmami funkcjonowania współczesnej gospodarki rynkowej, jej instytucji i podmiotów gospodarczych. W zakres programowy kierunku wchodzi również porównawcze przedstawienie podstawowych teorii pieniężno-ekonomicznych, wykształconych przez współcześnie rozwijające się nauki ekonomiczne w świecie oraz na tle praktycznych doświadczeń polskiej transformacji ustrojowej.

Specjalności oferowane na kierunku Finanse i rachunkowość:
• Bankowość,
• Doradztwo podatkowe,
• Finanse i  administracja publiczna,
• Finanse przedsiębiorstw,
• Inżynieria finansowa,
• Projektowanie i finansowanie ochrony środowiska,
• Rachunkowość i rewizja finansowa,
• Rynki finansowe i doradztwo inwestycyjne,
• Ubezpieczenia,
• Corporate Finance & Accounting

Specjalność: Bankowość
Studenci tej specjalności przygotowywani są do pracy w bankach i we wszystkich innych instytucjach finansowych szeroko rozumianego systemu bankowego. Program studiów obejmuje przedmioty z  zakresu teorii i praktyki funkcjonowania pieniądza i systemów pieniężnych, polityki monetarnej, rynków, instrumentów i instytucji finansowych, organizacji zarządzania finansowego bankami, rachunkowości bankowej, prawa bankowego, dewizowego, czekowego, wekslowego, papierów wartościowych. Ponadto ujęto w nim zagadnienia analizy finansowej i oceny efektywności inwestycji dla celów kredytowych, zasady polityki depozytowej i kredytowej, zarządzanie aktywami i pasywami banków.

Absolwenci tej specjalności są specjalistami znającymi dobrze wszystkie instytucje działające na rynku finansowym, w szczególności zaś banki, łącznie z bankiem centralnym i jego agendami. Znają bardzo dobrze mechanizm działania wszelkich segmentów rynku finansowego, tj. rynek dewizowy, rynek pieniężny i rynek kapitałowy, oraz wszystkie występujące na tych rynkach instrumenty finansowe: podstawowe i pochodne wszelkich typów. Potrafią analizować wszystkie sprawozdania finansowe – tak przedsiębiorstw, jak i instytucji finansowych – zarówno z punktu widzenia formalnoprawnego, jak i szczególnie z punktu widzenia treści ekonomicznych, które są istotne dla oceny wiarygodności i  zdolności kredytowej analizowanego podmiotu.

 
Specjalność: Doradztwo podatkowe
Program tej specjalności pozwala osiągnąć nie tylko wykształcenie ekonomiczne, ale w dużym stopniu także wykształcenie prawnicze, szczególnie w zakresie prawa podatkowego. W warunkach ciągle zmieniającego się prawa, jego zawiłości i powstających w związku z tym trudności w interpretacji przepisów prawa podatkowego, takie wykształcenie studenta specjalności Doradztwo podatkowe daje gwarancję dobrego przygotowania do wykonywania przez niego w przyszłości zawodu doradcy podatkowego. Oczywiście, aby móc ten wolny zawód wykonywać, należy zdobyć jeszcze odpowiednie doświadczenie praktyczne i zdać wymagane prawem egzaminy państwowe – program specjalności przygotowuje do tych egzaminów.

W programie specjalności Doradztwo podatkowe położony jest nacisk na te kwestie, których znajomość pozwoli na ochronę interesów podatnika. W szczególności przedstawione zostały: zagadnienia źródeł i  wykładni prawa podatkowego, materialne prawo podatkowe, ordynacja podatkowa, poszczególne podatki (np. dochodowe, pośrednie, lokalne), prawo administracyjne, administracja podatkowa i kontrola skarbowa, postępowanie administracyjne i egzekucyjne w administracji, status prawny doradcy podatkowego oraz prawo karne skarbowe. Te zagadnienia są osadzone w problematyce finansowej oraz rachunkowej a także wzbogacone o specjalistyczne zagadnienia ekonomiczne. Studentom specjalności oferowane są również liczne wykłady do wyboru z zakresu finansów, rachunkowości i prawa, pozwalające im na swobodę w   podjęciu decyzji w kwestii zdobycia dodatkowej wiedzy specjalistycznej.

Absolwent specjalności zdobędzie szczególne kwalifikacje, wyróżniające go od absolwentów innych specjalności uczelni ekonomicznych tym, że oprócz wykształcenia ekonomicznego zdobędzie gruntowną wiedzę prawniczą z zakresu prawa podatkowego, wzbogaconą o związane z nią specjalistyczne zagadnienia finansowe i rachunkowe. Będzie nie tylko ekonomistą, ale także specjalistą umiejącym interpretować przepisy prawa podatkowego i stosować je w praktyce.

 
Specjalność: Finanse i administracja publiczna
Integracja europejska jest stymulatorem przemian, jakie powinny nastąpić w polskiej administracji publicznej. Współcześnie pojawiają się nawet koncepcje poddania administracji urynkowieniu i   prywatyzacji. Generalnie ma to polegać na zatrudnianiu na stanowiskach urzędniczych menedżerów, stosowaniu krótkoterminowych kontraktów, uproszczeniu procedury zwalniania urzędników służby cywilnej itd. Wymaga to wszechstronnie wykwalifikowanej kadry, którą przygotować ma specjalność Finanse i administracja publiczna.

Studenci tej specjalności zdobywają wiedzę zarówno z zakresu finansów, jak i funkcjonowania administracji sektora publicznego. W programie studiów znajduje się szereg przedmiotów z zakresu ekonomii sektora publicznego, zarządzania instytucjami sektora publicznego, polityki fiskalnej, wydatków publicznych, jak również systemu administracji, procesu decyzyjnego w tym systemie, technik i metod działania administracji, finansów publicznych, samorządowych, rachunkowości budżetowej, elementów nauki o administracji.

Specjalność umożliwia wszechstronne poznanie finansów sektora publicznego i elementów nauki o administracji. Absolwenci specjalności o tym profilu przygotowani są głównie do pracy w  administracji publicznej (rządowej i samorządowej). Mogą także podejmować pracę w aparacie skarbowym oraz różnorodnych instytucjach sektora publicznego, np. publicznych funduszach celowych, agencjach władz publicznych, organach kontroli państwowej itd.

 
Specjalność: Finanse przedsiębiorstw
Studenci specjalności Finanse przedsiębiorstw poznają zagadnienia z zakresu ekonomiki przedsiębiorstwa, racjonalnej gospodarki i strategii finansowo-ekonomicznej w typowych rodzajach działalności gospodarczej przedsiębiorstw, zarządzania działalnością przedsiębiorstwa za pomocą instrumentów finansowych, zarządzania finansami przedsiębiorstwa, rachunkowości i ewidencji operacji gospodarczych, umiejętności przeprowadzenia analiz działalności gospodarczej, prawa gospodarczego, analizy finansowej.

Specjalność umożliwia studentom nabycie wiedzy w dziedzinie zarządzania finansowego w skali przedsiębiorstwa, bez względu na formy organizacyjne, prawne i własnościowe firm, a zatem stwarza zróżnicowane możliwości zatrudnienia.
Absolwenci tej specjalności przygotowani są do pracy w sferze zarządzania finansowego przedsiębiorstw i szeregu innych instytucji tworzących dla nich otoczenie ekonomiczne.

 
Specjalność: Inżynieria finansowa
Liberalizacja oraz pogłębiająca się internalizacja procesów gospodarczych spowodowały w ostatnich kilku latach rosnącą zmienność otoczenia każdego podmiotu gospodarczego i tym samym wzrost wpływu ryzyka finansowego na wyniki ekonomiczne. W rezultacie tych procesów pojawiła się nowa dyscyplina finansów, jaką jest inżynieria finansowa. Program specjalności został oparty na standardach programowych PRIMA. Oprócz wiedzy ogólnoekonomicznej i z zakresu finansów, w tym finansów międzynarodowych, studenci zapoznają się z podstawami wyceny instrumentów finansowych, teorią prawdopodobieństwa, teorią rynków finansowych, ryzykiem rynkowym, kredytowym i operacyjnym, kodeksem dobrych praktyk, największymi katastrofami finansowymi świata. Szeroka oferta przedmiotów do wyboru, pogłębiających wiedzę z zakresu inżynierii finansowej, pozwala na pogłębianie specjalizacji zgodnie z własnymi zainteresowaniami studenta. W ofercie tej m.in. znajdują się następujące przedmioty: podstawy matematyczne funkcjonowania rynków finansowych, analiza rozkładów ekstremalnych, analiza krzywych czasowych stóp procentowych, strategie handlu opcjami, rachunkowość instrumentów pochodnych, kredytowe instrumenty pochodne, prognozowanie rynków finansowych.

Absolwenci posiadać będą gruntowną wiedzę oraz umiejętności analizowania i rozwiązywania trudnych sytuacji na rynku finansowym. Atutem absolwentów tej specjalności na rynku pracy będą umiejętności rozpoznawania źródeł ryzyka, a następnie wykorzystywania istniejących oraz konstruowania nowych instrumentów finansowych w celu neutralizacji skutków ryzyka. Absolwenci przygotowani będą do zdawania egzaminów uprawniających do uzyskania międzynarodowych certyfikatów ACI oraz PRMIA.

 
Specjalność: Projektowanie i finansowanie ochrony środowiska
Studenci w trakcie zajęć na specjalności Projektowanie i finansowanie ochrony środowiska poznają szczegółowo źródła i metody finansowania inwestycji ekologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem nowych instrumentów o charakterze ekonomiczno-rynkowym. Zdobędą wiedzę o normach i standardach ekologicznych, sposobach ich ustalania i wpływu na podmioty gospodarcze. Nabędą także umiejętność stosowania norm i standardów ekologicznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem i podmiotami sektora publicznego.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w administracji rządowej i samorządowej, funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej wszystkich szczebli, Banku Ochrony Środowiska, ekologicznych funduszach inwestycyjnych oraz w przedsiębiorstwach konsultingowych zajmujących się doradztwem w zakresie realizacji projektów w ochronie środowiska w jednostkach samorządu terytorialnego i w przedsiębiorstwach.

 
Specjalność: Rachunkowość i rewizja finansowa
Studenci tej specjalności zdobywają wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej (pomiar i ujęcie przebiegu działalności gospodarczej, odpowiednie przygotowanie danych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych), rachunkowości zarządczej (wykorzystanie rachunku kosztów w podejmowaniu decyzji) oraz rewizji finansowej (kontrola gospodarcza, badanie sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta, w tym analiza finansowa) w odniesieniu do różnych branż (działalność produkcyjna, handlowa, bankowa, ubezpieczeniowa, sektor publiczny). W programie ujęto także zagadnienia prawne dotyczące funkcjonowania spółek (prawo spółek, prawo podatkowe, prawo dewizowe i prawo papierów wartościowych) oraz zagadnienia szeroko rozumianego zarządzania jednostką gospodarczą (przedsiębiorczość, rozwój, kształtowanie wartości przedsiębiorstwa, etyka biznesu, techniki negocjacji, audyt personalny), w tym problemy handlu zagranicznego i rachunkowości międzynarodowej. Prowadzenie rachunkowości finansowej i zarządczej oraz badanie sprawozdań finansowych zaprezentowano w programie specjalności również przy zastosowaniu technik komputerowych, które są coraz bardziej przydatne i szeroko wykorzystywane w przedsiębiorstwie i przez biegłych rewidentów.

Studenci tej specjalności zdobywają wiedzę niezbędną dla każdego ekonomisty – pracownika podmiotu gospodarczego w otoczeniu rynkowym, poznają rzeczowe i finansowe oraz prawne uwarunkowania działalności gospodarczej różnych jednostek. W szczególności zyskują szerokie umiejętności, począwszy od pomiaru i udokumentowania zdarzeń gospodarczych, poprzez zastosowanie procedur ich ewidencji, sporządzanie i badanie sprawozdania finansowego, aż do określenia przyczynowo-skutkowej przeszłości oraz analizę prospektywną, stanowiącą podstawę podejmowania decyzji dotyczących przyszłości.

Absolwenci specjalności mają szansę zdobycia interesującej pracy nie tylko w komórkach finansowo-księgowych każdej jednostki gospodarczej, ale także w biurach doradztwa podatkowego i firmach audytorskich. Chętnie są także zatrudniani w administracji państwowej i samorządowej oraz w organach skarbowych.

 
Specjalność: Rynki finansowe i doradztwo inwestycyjne
Specjalność ta oferowana jest studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych jako odpowiedź na potrzeby praktyki gospodarczej, w której rynki finansowe odgrywają coraz większą rolę. Oprócz wiedzy ogólnoekonomicznej i finansowej program specjalności umożliwia poznanie mechanizmów funkcjonowania rynku pieniężnego, kapitałowego, walutowego oraz instrumentów pochodnych. Dobór przedmiotów obowiązkowych pozwala na szczegółowe zaznajomienie się ze wszystkimi rodzajami instrumentów finansowych występujących na tych rynkach. W programie ujęto zarówno zagadnienia prawne dotyczące papierów wartościowych, jak i metody ich wyceny. W szerokim zakresie uwzględniono nowoczesne metody ilościowe stosowane na rynkach finansowych (włącznie z metodami zaawansowanymi). Ponadto prezentowane są: teoria inwestowania, analiza techniczna, analiza fundamentalna, a także rekomendacje inwestycyjne w   praktyce. Istotnym elementem programu są zagadnienia związane z zarządzaniem ryzykiem finansowym. Poza przedmiotami obowiązkowymi program specjalności zawiera szeroką ofertę przedmiotów do wyboru, które umożliwiają pogłębienie wiedzy zgodnie z   indywidualnymi zainteresowaniami studentów. W ofercie tej znajdują się między innymi następujące przedmioty ilościowe: statystyka w zastosowaniach finansowych, teoria optymalizacji w  zastosowaniach finansowych, ekonometryczne metody wyceny instrumentów pochodnych, metody ekonometryczne w zarządzaniu ryzykiem ceny.

Absolwenci tej specjalności mają szerokie możliwości znalezienia zatrudnienia w instytucjach finansowych prowadzących działalność inwestycyjną, tj. w bankach, funduszach inwestycyjnych, funduszach emerytalnych oraz towarzystwach ubezpieczeniowych. Mogą również podejmować pracę w domach maklerskich, firmach konsultingowych, a także w dużych przedsiębiorstwach.

Specjalność: Ubezpieczenia
Specjalność Ubezpieczenia jest ofertą dydaktyczną związaną z dynamicznie rozwijającym się sektorem ubezpieczeń w naszym kraju, wchodzeniem na polski rynek zagranicznych towarzystw ubezpieczeniowych.

Program specjalności umożliwia zapoznanie studentów m.in. z ekonomiką towarzystw ubezpieczeniowych, zarządzaniem ich portfelem, matematyką ubezpieczeniową, zasadami gospodarki finansowej towarzystw ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, z istotą działalności marketingowej w ubezpieczeniach, prawnymi podstawami działalności ubezpieczeniowej.

Absolwenci tej specjalności znajdują zatrudnienie w komercyjnych towarzystwach ubezpieczeniowych, towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwach reasekuracyjnych, funduszach emerytalnych, instytucjach pośrednictwa finansowego, podmiotach prowadzących działalność brokerską, a także w wielu podmiotach gospodarczych, w których ubezpieczenie odgrywa istotną rolę.

 
Specjalność: Corporate Finance & Accounting
Program specjalności Corporate Finance & Accounting zapewnia przekazanie studentom wiedzy z podstaw rachunkowości oraz rachunkowości finansowej, rachunkowości międzynarodowej i zarządczej. W zakresie finansów szczególny nacisk został położony na finanse przedsiębiorstw, zarządzanie finansami przedsiębiorstw, zarządzanie ryzykiem, pozyskiwanie funduszy unijnych oraz inżynierię finansową. Program uzupełniony jest przedmiotami pokrewnymi, niezbędnymi dla tej specjalności, w tym przedmiotami prawniczy.
Studenci tej specjalności zdobywają wiedzę niezbędną dla ekonomistów chcących wykonywać zawód związany z   rachunkowością, finansami przedsiębiorstw, bądź funkcjonowaniem instytucji rynku finansowego. Zajęcia prowadzone w języku angielskim powodują, że absolwenci specjalności mogą bez przeszkód konkurować na rynku pracy, także europejskim, z absolwentami renomowanych uczelni zagranicznych.
Absolwenci specjalności mają szansę znalezienia ciekawej pracy w strukturach finansowo-księgowych każdej jednostki gospodarczej, w biurach doradztwa finansowego, w sferze zarządzania finansowego oraz tworzących innych instytucjach. Ze względu na język wykładowy absolwenci specjalności maja uzasadnione podstawy do ubiegania się o zatrudnienie w oddziałach korporacji międzynarodowych, zagranicznych firmach, w tym konsultingowych, a także w ekonomiczno-finansowych strukturach instytucji międzynarodowych, takich jak np. UE, OECD, Bank Światowy czy EBOR.
 
  • Kierunek: Gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna jest unikalnym kierunkiem studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie prowadzonym od 1996 r. Integruje dziedziny nauk ekonomicznych z wybranymi dyscyplinami nauk technicznych, m.in. z urbanistyką i architekturą. Studia na tym kierunku mają na celu kształcenie wysoko kwalifikowanej kadry ekonomicznej o specjalistycznym interdyscyplinarnym przygotowaniu do pracy w różnych dziedzinach gospodarki regionalnej i lokalnej.

Program kształcenia kierunkowego obejmuje szeroki zestaw przedmiotów, m.in. z zakresu funkcjonowania gospodarki regionalnej i samorządowej, planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego, gospodarki miejskiej. Przekazywany jest zasób wiedzy teoretycznej i merytorycznej działania w zakresie planowania przestrzennego, programowania rozwoju regionalnego i lokalnego, współdziałania administracji rządowej i samorządowej oraz poprzez współpracę z regionami europejskimi.

Absolwenci kierunku Gospodarka przestrzenna znajdą zatrudnienie w różnych służbach administracji publicznej zajmujących się planowaniem przestrzennym, polityką oraz gospodarką gruntami i ochroną środowiska. Ponadto mogą być zatrudniani w biurach projektów, organizacjach społeczno-gospodarczych, regionalnych fundacjach i izbach gospodarczych.
W ramach kierunku Gospodarka przestrzenna oferowane są studentom dwie specjalności: Strategie rozwoju regionalnego i Zarządzanie miastem.

Specjalność: Strategie rozwoju regionalnego
Studenci zapoznawani są w szerokim zakresie m.in. z praktyką i zasadami programowania regionalnego w Unii Europejskiej oraz wynikającymi z tego wnioskami dla Polski. Bardziej specjalistycznej wiedzy dostarczają zajęcia dotyczące monitorowania rozwoju regionalnego i lokalnego, prognozowania rozwoju, procesów negocjacji oraz oceny osiągnięć realizowanej polityki rozwoju. Szczególna uwaga zwrócona jest na przedmioty związane z procedurami programowania strategicznego miast, gmin, powiatów i województw.

Specjalność umożliwia zdobycie wszechstronnej wiedzy z zakresu funkcjonowania i programowania rozwoju gospodarki regionalnej i lokalnej. Przygotowuje ekonomistów menedżerów zdolnych do obejmowania kierowniczych stanowisk w różnych ogniwach administracji rządowej i samorządowej.

Studia na tej specjalności przygotowują studentów do pracy w służbach planistyczno-zarządzających organów samorządowych wszystkich szczebli. Nowy model polityki regionalnej państwa w istotny sposób podnosi rangę programowania rozwoju jako narzędzia koordynowania lokalnych, regionalnych i ogólnokrajowych celów rozwoju.

 
Specjalność: Zarządzanie miastem
Program kształcenia na tej specjalności oferuje studentom wiedzę z zakresu funkcjonowania i rozwoju miast. Oferowany jest szeroki zestaw przedmiotów, w tym m.in. metody i techniki analizy regionalnej, marketing miejski, skarbowość, zarządzanie strategiczne, gospodarkę nieruchomościami, rynek turystyczny oraz rachunkowość Studenci tej specjalności zdobywają solidne podstawy wiedzy w zakresie funkcjonowania samorządów terytorialnych, gospodarki miejskiej, skarbowości oraz gospodarki nieruchomościami. Zdobywają także praktyczne umiejętności w dziedzinie planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego.

Absolwenci specjalności przygotowani są do pełnienia różnych funkcji w instytucjach planowania przestrzennego, zarządzania finansami publicznymi, zarządzania mieniem komunalnym oraz w organach samorządu terytorialnego wszystkich szczebli. Ponadto mogą być zatrudniani w biurach projektów i  pracowniach planistyczno-urbanistycznych.

 


Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec