Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Telefon:
(012) 293 52 00

Adres www:
www.uek.krakow.pl

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

  • Kierunek: Administracja (studia pierwszego stopnia)
Kierunek został utworzony z myślą o przeprofilowaniu tradycyjnego postrzegania administracji jako wyłącznej domeny prawa na rzecz uwzględnienia ekonomicznych i organizacyjnych aspektów funkcjonowania szeroko pojmowanej sfery publicznej. Studia są osadzone w praktyce społeczno-gospodarczej i umożliwiają wszechstronny rozwój osobisty oraz pogłębianie pozanaukowych zainteresowań.
Absolwenci charakteryzują się solidnym wykształceniem w dziedzinach: administracji, prawa, ekonomii, nauk politycznych i zarządzania. Posiadają umiejętności analitycznego myślenia oraz doświadczenia w zespołowym rozwiązywaniu problemów. W pracy zawodowej potrafią skutecznie posługiwać się nowoczesnymi technikami informatycznymi.
Kierunek przygotowuje kompetentną i etyczną kadrę dla potrzeb administracji publicznej, dobrze znającą przepisy prawa i posiadającą gruntowną wiedzę ekonomiczną.
  • Kierunek: Ekonomia (studia pierwszego i drugiego stopnia)
Nauczanie na tym kierunku koncentruje się na zjawiskach ekonomicznych charakterystycznych dla gospodarki rynkowej, ujmowanej tak w makro- i mikroskali, jak i w przekroju krajowym i międzynarodowym. Kierunek stwarza możliwość poznania różnych aspektów działalności gospodarczej oraz metod i technik prowadzenia analiz ekonomicznych.
W nauczaniu akcentuje się kształtowanie u studentów wartości, postaw i umiejętności niezbędnych w działalności gospodarczej ukierunkowanej na sprawność i efektywność.
 
Specjalności oferowane na kierunku Ekonomia:
1. Ekonomia menedżerska
2. Gospodarowanie nieruchomościami
3. Przedsiębiorczość i innowacje
4. Strategie rozwoju i doradztwo ekonomiczne
5. Strategie rozwoju społeczno ekonomicznego
6. Public Management and Administration
7. Zarządzanie i doradztwo personalne
 
Ekonomia menedżerska
Program specjalności ukierunkowany jest na zdobycie wiedzy z zakresu umiejętności podejmowania decyzji strategicznych dla rozwoju przedsiębiorstwa, zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji, ryzyka i zmienności otoczenia. Zdobyta wiedza umożliwia zrozumienie i interpretację rzeczywistości ekonomicznej i mechanizmów funkcjonowania współczesnej gospodarki, ułatwia także praktyczne wykorzystywanie informacji gospodarczej i jej umiejętne przetwarzanie.
Celem specjalności jest przygotowanie kadr profesjonalnie przygotowanych do podejmowania optymalnych decyzji gospodarczych, korzystnych dla danego podmiotu ekonomicznego, przewidywania sytuacji ekonomicznych oraz analizy uwarunkowań i czynników wyznaczających dokonywanie właściwych wyborów na różnych szczeblach decyzyjnych,
z uwzględnieniem otoczenia mikro- i makroekonomicznego. Za bardzo ważne uznano wyposażenie absolwenta w umiejętność praktycznego wykorzystywania metod ilościowych i jakościowych przy podejmowaniu właściwych decyzji ekonomicznych.
Absolwenci będą przygotowani do podjęcia pracy kierowniczej na różnych szczeblach struktury organizacyjnej zarówno przedsiębiorstw, banków, firm konsultingowych, jak i instytucji publicznych czy organizacji non-profit.
 
Gospodarowanie nieruchomościami
Program tej specjalności uzyskał certyfikat CEPI Eur, będący zaświadczeniem, że jest on dostosowany do wymogów Unii Europejskiej. Certyfikat ułatwi studentom pracę w zawodach pośrednika i zarządcy nieruchomości w krajach UE. W ramach specjalności prowadzone są przedmioty o zróżnicowanym charakterze. Omawiane są problemy związane z rynkiem nieruchomości, rynkiem inwestycyjno-budowlanym, zarządzaniem nieruchomościami oraz wyceną nieruchomości. Obok tematyki ekonomicznej poruszana jest tematyka techniczna, dotycząca podstaw  technik budowlanych, kosztorysowania, oraz geodezji i geologii inżynierskiej.
Jest to sprawdzony, nowoczesny, oraz dostosowany do realiów rynkowych program.
Absolwenci po ukończeniu tej specjalności wyposażeni zostaną w wiedzę
o ekonomice procesu inwestycyjnego, zasobach i rynku nieruchomości, metodach wyceny obiektów budowlanych oraz zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi i mieszkaniowymi. Ukończenie tej specjalności ułatwia absolwentom postępowanie przy staraniach o uzyskanie państwowych licencji w trzech zawodach, wymienionych w ustawie o gospodarce nieruchomościami, a mianowicie:
• rzeczoznawca majątkowy,
• pośrednik w obrocie nieruchomościami,
• zarządca nieruchomości.
Posiadanie powyższych licencji zawodowych umożliwia utworzenie i prowadzenie własnej firmy w tych dziedzinach.
Ukończenie specjalności pozwala na podjęcie pracy w:
• przedsiębiorstwach publicznych i prywatnych oraz w różnorodnych instytucjach w zakresie gospodarowania ich majątkiem i sterowania rozwojem tego majątku,
• instytucjach prowadzących swą działalność w zakresie procesów inwestycyjnych, obrotu i zarządzania nieruchomościami,
• firmach konsultingowych w zakresie spraw inwestycyjnych i gospodarki nieruchomościami,
• własna działalność gospodarcza w zakresie: pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, zarządzania nieruchomościami, wyceny nieruchomości, doradztwa inwestycyjnego, itp.
 
 
Przedsiębiorczość i innowacje
Studenci kierunku Ekonomia zdobywają w ciągu pierwszych 3 lat studiów wiedzę z przedmiotów podstawowych, ogólnoekonomicznych i kierunkowych, w tym wiedzę z zakresu podstaw przedsiębiorczości. Ci spośród nich, którzy wybierają specjalność przedsiębiorczość i innowacje - w ciągu czterech kolejnych semestrów poznają program specjalistycznych studiów w zakresie ekonomiki i zarządzania w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.
Studia na tej specjalności przeznaczone są dla studentów, którzy chcą dobrze poznać zasady, metody i techniki przedsiębiorczego działania w różnych organizacjach i w różnych dziedzinach gospodarki oraz nabyć umiejętności umożliwiające samodzielne prowadzenie firmy tworzonej przez siebie lub innego przedsiębiorcę.
Absolwenci najczęściej znajdują zatrudnienie jako menedżerowie - zarówno w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, jak i w dużych krajowych i zagranicznych przedsiębiorstwach. Część z nich znajduje pracę w sektorze bankowym, a także w instytucjach publicznych, administracji państwowej i samorządowej.
 
 
Strategie rozwoju i doradztwo ekonomiczne
Specjalność ta przeznaczona jest dla przyszłych menedżerów i ekspertów rozumiejących potrzeby współczesnych przedsiębiorstw. Podczas studiów zwraca się uwagę na konieczność zmian w przedsiębiorstwie, stałe dążenie do doskonalenia działania, rolę dynamiki otoczenia w stymulowaniu rozwoju i wykorzystanie nowoczesnych metod zarządzania. W grupie przedmiotów kierunkowych plan nauczania obejmuje: zarządzanie rozwojem organizacji, gospodarka przestrzenna, przedsiębiorczość i innowacje, ekorozwój, wycena nieruchomości i przedsiębiorstw, rozwój kapitału ludzkiego. Przedmioty specjalizacyjne i specjalnościowe zapewniają zdobycie nowoczesnej i pogłębionej wiedzy w zakresie zarządzania rozwojem przedsiębiorstw.
Absolwenci posiadają wiedze teoretyczną oraz znajomość wielu praktycznych problemów zarządzania przedsiębiorstwem i sposobów ich rozwiązywania.
Absolwenci mogą podjąć prace w przedsiębiorstwach przemysłowych, developerskich, handlowych, w bankach, agrobiznesie, firmach konsultingowych. Są również przygotowani do podjęcia własnej działalności.
 
 
Strategie rozwoju społeczno ekonomicznego
Program specjalności przewiduje wykłady dotyczące strategii rozwoju kraju, regionów i firm, polityki regionalnej i rolnej UE oraz możliwości wykorzystania funduszy strukturalnych, strategii rozwoju miast, konkurencyjności regionów i firm. W programie przewiduje się również szeroki kontakt z praktyką gospodarczą i potencjalnymi pracodawcami, czemu służyć będą seminaria z praktykami gospodarczymi, praktyki w instytucjach i firmach, wyjazdowe sympozja połączone z wizytacją specjalnych stref ekonomicznych, samorządów regionów, powiatów i gmin oraz agencji rozwoju regionalnego. Najlepsi studenci mają również możliwość odbywania praktyk zagranicznych w krajach UE i jej instytucjach oraz firmach.
Absolwenci są specjalistami posiadającymi wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności w zakresie programowania rozwoju społeczno-ekonomicznego, które stanowią standard funkcjonowania Unii Europejskiej. Umiejętność programowania rozwoju dotyczy wszystkich poziomów gospodarowania tj. kraju, regionów, powiatów, miast i gmin, jak również podmiotów gospodarczych. Ważnym atutem absolwentów tej specjalności jest również znajomość zagadnień integracji Polski z UE oraz wynikające z niej możliwości pozyskania środków pomocowych.
Absolwenci mają szerokie możliwości pozyskania atrakcyjnej pracy w instytucjach i agencjach rządowych, samorządowych, agencjach rozwoju regionalnego i podmiotach gospodarczych oraz firmach konsultingowych. Absolwenci mogą również zakładać własne podmioty specjalizujące się w świadczeniu usług konsultingowych w zakresie opracowywania projektów i programów rozwojowych oraz biznes planów. Absolwenci mogą się ubiegać o stanowiska pracy w różnych instytucjach UE oraz jej krajach członkowskich.
 
 
Public Management and Administration
Specjalność ta została utworzona z myślą o poszerzeniu i unowocześnieniu oferty dydaktycznej na studiach uzupełniających magisterskich wieczorowych. Program studiów obejmuje jeden semestr studiów za granicą oraz automatyczne uznanie zdawanych tam egzaminów. Program został skonstruowany w sposób atrakcyjny tak z punktu widzenia studentów polskich jak i zagranicznych. Studia są czterosemestralne z językiem wykładowym angielskim. W pierwszym, drugim i czwartym semestrze studenci studiować będą na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, w trzecim semestrze na uczelni zagranicznej.
Absolwent tej specjalności charakteryzuje się solidnym wykształceniem w dziedzinie ekonomii, prawa, nauk politycznych i zarządzania. W pracy zawodowej potrafi skutecznie rozwiązywać problemy, pracować w grupie, posługiwać się komputerem. Specjalność przygotowuje kompetentną i etyczną kadrę ekonomistów dla służby cywilnej, administracji rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw i instytucji szeroko pojętego sektora publicznego.
 
 
Zarządzanie i doradztwo personalne
Specjalność ta adresowana jest do zainteresowanych pracą na rynku usług związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim. Zmieniająca się gospodarka, której charakterystycznymi cechami stają się globalizacja, informatyzacja oraz wiedza, prowadzi do zmian w obszarze zatrudnienia i funkcji personalnej przedsiębiorstwa. Wyrazem ich są zarówno upowszechniające się nietypowe formy wykonywania pracy, jak również zmiany w sposobie zarządzania jednym z najcenniejszych kapitałów, za jaki uznaje się obecnie kapitał ludzki, będący ważnym źródłem konkurencyjności w warunkach nowej gospodarki. Postawę programu specjalności stanowią przedmioty wykształcenia ogólnego, kierunkowe ekonomiczne i z zakresu problematyki międzynarodowej.
Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności specjalistyczne z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi osadzone w wiedzy z zakresu ekonomii, zarządzania i stosunków międzynarodowych, co będzie ich wyróżniało pozytywnie na rynku pracy w nowej gospodarce. Umiejętności dotyczą m.in. rozwiązywania problemów związanych z rekrutacją, ocenianiem, motywowaniem i szkoleniem pracowników, budowaniem strategii zarządzania kapitałem ludzkim.
Rynek pracy dla absolwentów tej specjalności jest szeroki i stale rozwija się dzięki rosnącej roli kapitału ludzkiego w walce konkurencyjnej nowoczesnych przedsiębiorstw. Mogą oni znaleźć pracę w małych, średnich i dużych firmach działających lokalnie, na rynku krajowym i na arenie międzynarodowej, a ponadto w instytucjach administracji państwowej i samorządowej, organizacjach pracodawców oraz firmach doradczych i szkoleniowych.
 
  • Kierunek: Europeistyka (studia pierwszego stopnia)
Kierunek Europeistyka dostarcza szerokiej wiedzy teoretycznej z zakresu integracji europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem aspektów instytucjonalnych (system instytucjonalny UE, procedury decyzyjne, zakres kompetencji i uprawnień organów UE), prawnych (system prawny, źródła prawa wspólnotowego, rodzaje aktów prawnych i ich funkcjonowanie w krajowym systemie prawnym) oraz ekonomicznych (mikro- i makropodstawy procesów integracyjnych, pogłębianie integracji rynków, idea jednolitego rynku europejskiego i zasady funkcjonowania swobodnego przepływu towarów, osób, usług i kapitału oraz ich konsekwencje dla podmiotów gospodarczych, znajomość zasad polityk wspólnotowych).
Studia adresowane są do osób, których zainteresowania lub wykonywane obowiązki skłaniają do poszerzania wiedzy z zakresu integracji europejskiej i które chcą odpowiedzieć na  zapotrzebowanie społeczne na specjalistów z tej dziedziny a także do tych którzy zamierzają związać swą karierę zawodową z instytucjami Unii Europejskiej.
 
 
  • Kierunek: Gospodarka i administracja publiczna (studia pierwszego stopnia)
Kierunek Gospodarka i Administracja Publiczna został stworzony w celu kształcenia ekonomistów dla szeroko rozumianego sektora publicznego. Wyróżnia go nowoczesny i zarazem unikatowy w skali kraju program nauczania, gwarantujący zdobycie gruntownej wiedzy oraz umiejętności, stwarzający korzystne warunki dla kształtowania kariery zawodowej i osobistego rozwoju.
Oferta dydaktyczna obejmuje przedmioty kierunkowe z zakresu gospodarki publicznej, zarządzania publicznego i administracji publicznej, ponadto studenci przygotowywani są do codziennego poruszania się w labiryncie przepisów, a także wykorzystywania możliwości wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej. W programie znajduje się blok przedmiotów ukierunkowanych na kształcenie kadr dla szeroko rozumianego sektora publicznego, a także przedmioty zapewniające uniwersalność kształcenia.
Kierunek oferuje możliwość wytyczenia indywidualnej ścieżki rozwoju poprzez wybór profilu kształcenia. Nasi absolwenci pracują w różnych instytucjach sektora publicznego, wielu z nich jest także menedżerami i specjalistami w firmach prywatnych oraz pracuje w sektorze organizacji pozarządowych.
 
  • Kierunek: Stosunki międzynarodowe
Stosunki międzynarodowe to interdyscyplinarne studia pozwalające na zdobycie umiejętności analizy zjawisk i procesów zachodzących we współczesnym świecie oraz swobodnego się w nim poruszania.
 
Studentom oferowane są następujące specjalności:
• Studia wschodnie,
• Międzynarodowe stosunki polityczne,
• Polityka i komunikacja międzynarodowa,
• Zarządzanie międzynarodowe.
 
Studia wschodnie (studia pierwszego stopnia)
Od kilku lat w polityce światowej jak i w polskiej polityce zagranicznej obserwuje się narastające zainteresowanie szeroko rozumianą problematyką wschodnią. Uzasadnione, więc staje się kształcenie specjalistów w zakresie stosunków międzynarodowych, którzy dzięki zrozumieniu „odmienności" Wschodu potrafiliby w przyszłości szybko i efektywnie nawiązywać kontakty o charakterze politycznym, ekonomicznym i kulturalnym z partnerami z tamtych części świata.
Absolwenci Studiów wschodnich zdobędą kwalifikacje do pracy w firmach działających na rynkach rosyjskim i chińskim oraz w spółkach z kapitałem japońskim i koreańskim inwestujących w Polsce. Otwarte dla nich będą organizacje i instytucje międzynarodowe, placówki dyplomatyczne i konsularne, biura handlu zagranicznego, przedsiębiorstwa rozwijające współpracę zagraniczną, środki masowego przekazu, administracja publiczna oraz organizacje pozarządowe. Wśród absolwentów specjalizacji będą także znakomicie wykształceni eksperci unijni, specjaliści i konsultanci biznesowi.
Absolwenci tej specjalności przygotowani będą do pracy w charakterze doradców (ekspertów) w instytucjach publicznych i prywatnych organizujących współpracę naszego kraju z krajami Europy Środkowo-Wschodniej i Azji. Ich rola będzie szczególnie doniosła w kontekście rozszerzania Unii Europejskiej i NATO na Wschód oraz w kontekście wzrastającego znaczenia Rosji i Ukrainy oraz wielkich państw azjatyckich w polityce i gospodarce światowej.
 
 
Międzynarodowe stosunki polityczne (studia drugiego stopnia)
Świat przełomu XX i XXI wieku znalazł się w kolejnej fazie globalizacji, którą charakteryzuje szereg złożonych tendencji i przebieg procesów rozwojowych na różnych poziomach. Odzwierciedlają one m.in. w dynamicznych przemianach politycznych i gospodarczych sceny międzynarodowej. Studia na specjalności Międzynarodowe stosunki polityczne przybliżają studentom zarówno ich złożoność, jak i genezę, aby mogli zrozumieć współczesny świat oraz określić w nim miejsce współczesnej Polski, a tym samym odnaleźć się we współczesnej rzeczywistości, w tym zawodowej.
Absolwenci specjalności Międzynarodowe stosunki polityczne będą mogli podjąć pracę w organizacjach międzynarodowych, stowarzyszeniach, ośrodkach kultury, fundacjach krajowych i zagranicznych, przedsiębiorstwach rozwijających współpracę zagraniczną, środkach masowego przekazu. Mogą także znaleźć zatrudnienie zarówno w organach administracji centralnej lub lokalnej, jak i w polskich placówkach dyplomatycznych i konsularnych.
 
Polityka i komunikacja międzynarodowa (studia pierwszego i drugiego stopnia)
Program specjalności oferuje wykłady specjalistyczne dotyczące społecznej i gospodarczej problematyki międzynarodowej, w tym problemów rynków energii, ochrony zdrowia, ochrony środowiska oraz problemów rozwoju państw Ameryki Łacińskiej, Afryki i Azji. W programie specjalności silny nacisk kładziony jest na zrozumienie i praktyczne opanowanie technik komunikacji międzykulturowej. Znaczna część zajęć prowadzona jest z udziałem zewnętrznych, zagranicznych i krajowych ekspertów i praktyków. Studenci specjalności mają możliwość wyjazdów na semestralne studia zagraniczne dostępne w ramach oferty uczelnianej i w ramach specjalnych ofert dostępnych wyłącznie dla studentów specjalności.
Absolwenci są specjalistami umiejącymi identyfikować problemy gospodarcze i społeczne oraz projektować efektywne sposoby ich rozwiązywania. Specjalność przygotowuje osoby myślące kreatywnie i umiejące tworzyć i realizować projekty realizowane w zespołach międzynarodowych.
Silną stroną absolwentów jest umiejętność zastosowania narzędzi analizy ekonomicznej do rozwiązywania problemów biznesowych i społecznych w kontekście międzynarodowym. W czasie studiów studenci wielokrotnie realizują projekty badawcze i wdrożeniowe, budując w ten sposób własne kwalifikacje oraz nabywając umiejętność pracy w zespołach.
Absolwenci specjalności uzyskują wysokie prawdopodobieństwo zatrudnienia w polskich i zagranicznych firmach i instytucjach szukających kreatywnych pracowników i oferujących im interesujące ścieżki kariery zawodowej i rozwoju profesjonalnego (w tym w bankowości, finansach, ubezpieczeniach oraz w międzynarodowych organizacjach pozarządowych).
Absolwenci mogą także tworzyć własne firmy oferujące usługi doradcze w zakresie międzynarodowej współpracy oraz programów pomocy rozwojowej. Wielu absolwentów uzyska także możliwość pracy w instytucjach i organizacjach międzynarodowych.
Studenci specjalności korzystają z pomocy pracowników i absolwentów w zakresie organizowania praktyk zawodowych oraz uzyskiwania stałego zatrudnienia.

Zarządzanie międzynarodowe (studia drugiego stopnia)
Studenci, którzy wybiorą tę specjalność otrzymują gruntowną wiedzę na temat prowadzenia międzynarodowej działalności gospodarczej, obejmującą m.in. problematykę funkcjonowania przedsiębiorstw międzynarodowych, logistykę i marketing międzynarodowy, zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach międzynarodowych. Ponadto poznają one szereg metod i technik zarządzania, negocjacji i skutecznego komunikowania się w warunkach różnorodności kulturowej. Uświadamiają sobie, że wiele zjawisk zachodzących w otoczeniu ma charakter ponadnarodowy.
Studenci nauczą się samodzielnie rozwiązywać problemy, pracować w grupie, łączyć i wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki. W zmienności otoczenia dostrzegać będą zarówno nowe możliwości rozwoju, jak i jego potencjalne ograniczenia.
Absolwenci znajdują zatrudnienie w rodzimych przedsiębiorstwach prowadzących działalność ponadnarodową, korporacjach zagranicznych, firmach konsultingowych oraz innych organizacjach gospodarczych o zasięgu międzynarodowym. Wiedza z zakresu zarządzania w kontekście międzynarodowym oraz umiejętności negocjacji i skutecznego komunikowania się a ludźmi pochodzącymi z różnych obszarów kulturowych, pozwolą spełnić wymagania stawiane bardzo dobrym absolwentom Uczelni ekonomicznych przez podmioty krajowe i zagraniczne.
Kierunek: Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Międzynarodowe stosunki gospodarcze to dziedzina naukowa powstała na bazie teorii ekonomii i polityki gospodarczej w skali gospodarki światowej oraz elementów związanych ze globalnymi stosunkami polityczno - społecznymi między różnymi krajami. Przedmiotem jej zainteresowania są procesy globalizacji, internacjonalizacji gospodarki światowej, handel międzynarodowy i jego techniki, procesy integracji ekonomicznej, międzynarodowe stosunki finansowe, międzynarodowe negocjacje gospodarcze, funkcjonowanie międzynarodowych instytucji gospodarczych i firm na rynkach międzynarodowych. Studentom oferowane są następujące specjalności: Gospodarka światowa, Handel zagraniczny, International Business, Logistyka międzynarodowa.

Gospodarka światowa (studia pierwszego i drugiego stopnia)
Jest to unikalna specjalność łącząca międzynarodowe stosunki gospodarcze, polityczne i społeczne, ponieważ dotyczy procesów i zjawisk w skali globalnej, regionalnej i narodowej, przemian w międzynarodowym podziale pracy oraz na rynkach światowych. Problematyka ta związana jest także z procesami międzynarodowej integracji gospodarczej, wielostronnymi i bilateralnymi stosunkami gospodarczymi między krajami, zagadnieniami makroekonomii gospodarki otwartej, przemianami na światowych rynkach towarowych, przepływem usług, kapitału i pracy w skali międzynarodowej, aktualnymi tendencjami w dyplomacji gospodarczej czy konsekwencjami zagranicznej polityki ekonomicznej, szczególnie mocarstw gospodarczych.
Absolwenci tej specjalności otrzymują w trakcie dwustopniowych studiów tytuł magistra ekonomii w zakresie Międzynarodowych stosunków gospodarczych, co oznacza wykwalifikowanego ekonomistę w zakresie globalnych, międzynarodowych i regionalnych problemów gospodarki światowej.
Ukończenie studiów tej na specjalności daje szerokie możliwości pracy w przedsiębiorstwach międzynarodowych, firmach konsultingowych, firmach zagranicznych i ich przedstawicielstwach, międzynarodowych organizacjach gospodarczych, szczególnie agendach Unii Europejskiej, przedstawicielstwach dyplomatycznych, ministerstwach i instytucjach centralnych.
 
 
Handel zagraniczny (studia pierwszego i drugiego stopnia)
Podstawowe problemy objęte tokiem kształcenia na tej specjalności są następujące: ekonomika handlu zagranicznego, organizacja i technika handlu zagranicznego, marketing i reklama w handlu zagranicznym, prognozowanie procesów rynkowych i giełdowych, zasady podejmowania decyzji na giełdach towarowych i kapitałowych, ekonomika i organizacja przedsiębiorstw międzynarodowych, zagadnienia prawne, celne, podatkowe itp. w obrocie międzynarodowym, finansowo-księgowe aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w sferze handlu zagranicznego, modelowanie i optymalizacja strumieni handlu zagranicznego, zagadnienia szeroko rozumianej współpracy międzynarodowej, zasady funkcjonowania międzynarodowych organizacji gospodarczych, badanie międzynarodowych rynków towarowych, surowcowych, walutowych, zasady zawierania umów i kontraktów w sferze obrotu międzynarodowego, analiza procesów integracyjnych jednoczącej się Europy i perspektyw Polski w tym względzie.
Absolwenci tej elitarnej specjalności posiadają, obok głębokiej wiedzy merytorycznej, dobrą znajomość dwóch zachodnich języków, umieją posługiwać się wieloma użytkowymi pakietami programów komputerowych i potrafią rozwiązywać problemy w zakresie szeroko rozumianej międzynarodowej współpracy gospodarczej.
Ukończenie studiów na wymienionej specjalności stwarza dużą szansę znalezienia dobrej i wysoko płatnej pracy, m.in. w przedsiębiorstwach prowadzących działalność importowo-eksportową, w firmach konsultingowych, biurach maklerskich, agencjach reklamowo-promocyjnych, spółkach joint venture, przedsiębiorstwach międzynarodowych itp.
 
 
International Business (studia pierwszego i drugiego stopnia)
Specjalność stanowi ofertę studiów w języku angielskim na studiach wieczorowych licencjackich i uzupełniających magisterskich. Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do pełnienia różnych ról w życiu społeczno-politycznym i kulturalnym w sytuacji postępującej integracji w skali globalnej i regionalnej, szczególnie w Europie, a także przygotowanie do pracy naukowej. Studia odbywają się w środowisku międzynarodowym, z udziałem studentów zagranicznych. Elementem programu nauczania są, co najmniej semestralne studia odbywane za granicą. Studenci mają możliwość rozwijania indywidualnych zainteresowań oraz wyboru określonego profilu specjalności.
Absolwenci, oprócz gruntownej wiedzy z zakresu ekonomii, zarządzania i stosunków międzynarodowych, będą posiadać praktyczną znajomość, co najmniej dwóch języków obcych, rozumienie różnic kulturowych jak również umiejętności adaptacyjne nabyte w trakcie studiów i praktyk realizowanych za granicą.
Absolwenci, w zależności od obranego profilu specjalności będą mogli podejmować pracę zarówno w organach administracji państwowej kształtujących politykę zagraniczną i gospodarczą, organizacjach i instytucjach międzynarodowych, w przedsiębiorstwach rozwijających współpracę międzynarodową jak i w placówkach naukowo-badawczych, kulturalnych, wydawnictwach i środkach masowego przekazu zajmujących się zagadnieniami międzynarodowymi.
Logistyka międzynarodowa (studia pierwszego stopnia)

Studenci specjalności otrzymują gruntowna wiedzę w zakresie międzynarodowych strategii logistycznych, organizacji logistyki międzynarodowej, integracji działań logistycznych, a także wielu innych zagadnień związanych z logistyką. Naszym celem jest zapoznanie studentów z wpływem procesów globalizacji na systemy logistyczne, pokazanie złożoności i wieloaspektowości międzynarodowych systemów logistycznych oraz pokazanie możliwości i warunków kształtowania procesów logistycznych w ujęciu międzynarodowym.

 Studenci nauczą się samodzielnie rozwiązywać problemy, pracować w grupie, łączyć i wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki. W zmienności otoczenia dostrzegać będą zarówno nowe możliwości rozwoju, jak i jego potencjalne ograniczenia. Studia te kształcą także umiejętności komunikowania międzynarodowego.
Absolwenci posiadają kwalifikacje umożliwiające podjęcie pracy w rodzimych przedsiębiorstwach logistycznych działających w skali międzynarodowej, korporacjach zagranicznych oraz innych organizacjach gospodarczych o zasięgu międzynarodowym, m.in. jako specjaliści ds. logistyki w przedsiębiorstwach handlowych, usługowych i przemysłowych. Studia przygotowują merytorycznie do pracy w firmach spedycyjno-transportowych, centrach usług logistycznych, logistycznych centrach dystrybucji oraz firmach doradczych.


Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec