Uniwersytet Wrocławski

Wydział Biotechnologii

Biotechnologia jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin nauki, techniki i gospodarki. Przewiduje się, że produkty biotechnologiczne zdominują wkrótce światowe rynki medyczne, farmaceutyczne, rolnicze.


Główne kierunki badań

Cechą Wydziału Biotechnologii jest szerokie spektrum tematyki badawczej, począwszy od inżynierii białek, poprzez badania mechanizmu biosyntezy glikoprotein, biotechnologię roślin, biochemię mitochondriów, badania nad niektórymi białkami zaangażowanymi w fotosyntezę, badania struktury błon komórkowych, molekularnych podstaw ruchu komórki i patologii z tym związanych, badania cytotoksyczności leków znanych i nowo-projektowanych oraz substancji zanieczyszczających środowisko naturalne.

Rozwijane są również badania dotyczące zastosowania liposomów w medycynie i projekty z biotechnologii roślin mające na celu pozyskanie nowych odmian o ulepszonych własnościach technologicznych i wzmocnionej oporności na zmienne warunki klimatu i środowiska. Ponadto realizowane są projekty związane z projektowaniem i produkcją białek o polepszonych parametrach farmakokinetycznych i biofarmaceutycznych. Ich efektem będzie opracowanie systemów diagnostycznych oraz systemów dostarczających substancje lecznicze w oparciu o bionanocząstki, opracowanie nowych testów diagnostycznych chorób nowotworowych, zaprojektowanie i synteza nowych efektorów białek zidentyfikowanych jako cele w terapii chorób uznanych za cywilizacyjne.

Jednocześnie na Wydziale Biotechnologii prowadzone są badania z zakresu bioinformatyki i mikrobiologii molekularnej. Te ostatnie dotyczą nowych metod analizy składu mikroorganizmów w różnych biocenozach. Będąca efektem tych badań identyfikacja mikroorganizmów prowadzić będzie do wyodrębniania genów, których potencjalne produkty mogą znaleźć zastosowanie w przemyśle biotechnologicznym jako antybiotyki, związki przeciw-pasożytnicze, herbicydy, farmakologicznie aktywne metabolity, enzymy o zastosowaniu przemysłowym.

Wszystkie wymienione projekty badawcze znajdują zabezpieczenie materialne w postaci grantów i są intensywnie rozwijane.

Warto zaznaczyć, że tematyka badawcza wydziału jest włączona do oferty dydaktycznej, co jest niezmiernie ważne dla nowoczesnego kształcenia studentów.

Uniwersytecka biotechnologia jest eksperymentalnym kierunkiem studiów – dużo uwagi poświęca się biochemii, biologii molekularnej, inżynierii genetycznej, strukturze i funkcji cząsteczek biologicznych. Nauka zaczyna się od pewnych ogólnych i istotnych podstaw. Już od II roku można brać udział w pracy laboratoryjnej pod opieką pracowników naukowych Wydziału. Można w ten sposób zapoznać się już na studiach I stopnia z metodyką pracy naukowej.


Kierunek studiów

Biotechnologia to interdyscyplinarne trzystopniowe studia eksperymentalne prowadzone przez Wydział Biotechnologii przy współpracy z Wydziałem Chemii i Wydziałem Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniką Wrocławską i Instytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu.

Studiowanie biotechnologii pozwala na poznanie:
  • metod badawczych oraz programów komputerowych, stosowanych zarówno w codziennej pracy laboratoryjnej jak i w wyspecjalizowanych badaniach naukowych,
  • sposobów ukierunkowanej modyfikacji genetycznej organizmów, a także konstrukcji nowych białek i organizmów w celu ich wykorzystania w gospodarce człowieka.

Studiując na tym kierunku, można zapoznać się z molekularnymi podstawami oraz zastosowaniem biotechnologii tj. można poznać procesy biochemiczne i biofizyczne zachodzące w komórkach i organizmach (także w organizmach modyfikowanych genetycznie) oraz sposoby ich wykorzystania w praktyce (przemyśle, medycynie, rolnictwie)

Studia I stopnia trwają 3 lata (6 semestrów; 180 ECTS). Absolwent po przedłożeniu pracy i zdaniu egzaminu licencjackiego uzyskuje tytuł licencjata. Począwszy od roku akademickiego 2010/11, aż do 2015 studia biotechnologii I stopnia są studiami zamawianymi. Są one finansowane w ramach projektu „Uatrakcyjnienie oraz wzbogacenie kształcenia oraz zwiększenie liczby absolwentów na kierunku Biotechnologia I stopnia” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 4.1.2. Uczestnicy projektu mogą ubiegać się o stypendium motywacyjne w wysokości 1000 zł (50% studentów na roku)

Studia I stopnia obejmują wykłady i ćwiczenia z przedmiotów biologicznych (biologia, fizjologia roślin i zwierząt, mikrobiologia, genetyka), jak również z matematyki, biofizyki i chemii (ogólnej, analitycznej, organicznej, biofizycznej). Z zakresu biochemii program obejmuje wykłady i ćwiczeniadotyczace struktury i funkcji białek, cukrów, związków lipidowych, kwasów nukleinowych oraz ich metabolizmu. Ważnym uzupełnieniem studiów są wykłady i ćwiczenia z przedmiotów specjalistycznych takich jak: biotechnologia, enzymologia, molekularna organizacja komórki, preparatyka biochemiczna, biochemia genetyczna, techniki biologii molekularnej, inżynieria bioprocesorowa, mikrobiologia przemysłowa i metody biotechnologii środowiska oraz hodowle komórek i tkanek. Ponadto nasi studenci uczestniczą w seminariach w języku angielskim. Obowiązuje egzamin z języka angielskiego na poziomie B2.

Studia II stopnia trwają 2 lata (4 semestry, 120 ECTS) kończą się wykonaniem pracy magisterskiej i zdaniem egzaminu magisterskiego.
Studia II stopnia są prowadzone w zakresie pięciu specjalności:
  • biotechnologii peptydów i białek
  • biologii molekularnej
  • biotechnologii medycznej
  • mikrobiologii molekularnej
  • bioinformatyki

Student wybiera specjalność na pierwszym semestrze studiów magisterskich.
Plan studiów obejmuje wykłady i ćwiczenia z przedmiotów specjalistycznych, takich jak m.in.: struktura i funkcje białek, błon biologicznych, budowa genomu pro- i eukariotycznego, metody analityczne w chemii białka i glikoprotein, a także z inżynieria białka, technologie liposomowe, bioinformatyka, metagenomika czy molekularne podstawy mikrobiologii lekarskiej. Ponadto oferujemy studentom szereg wykładów do wyboru, m.in.: biologia genu, biologia mitochondrium, mykologia, neurobiologia komórkowa, inżynieria genetyczna bioproduktów. Zajęcia laboratoryjne są prowadzone bezpośrednio w laboratoriach naukowych w oparciu o nowoczesną, specjalistyczną aparaturę. Seminaria są prowadzone w języku polskim i angielskim.
W trakcie studiów istnieje możliwość semestralnego pobytu za granicą w ramach programu LLP-ERASMUS, jak również dobrze funkcjonuje system krajowych i zagranicznych praktyk zawodowych.

Absolwent kierunku biotechnologia jest przygotowany do podjęcia pracy w tych dziedzinach gospodarki, które korzystają z procesów biotechnologicznych lub wykorzystują produkty tych procesów (przemysł farmaceutyczny, spożywczy, chemii gospodarczej, paszowy), przede wszystkim w działach biopreparacji i kontroli jakości biopreparatów, a ponadto w placówkach naukowo-badawczych i wdrożeniowych oraz w placówkach służby zdrowia.

Od kandydatów na studia biotechnologiczne wymagane jest zainteresowanie naukami ścisłymi i przyrodniczymi oraz zdolności manualne.

Wydział Biotechnologii UWr oferuje również III stopień kształcenia studentów – czteroletnie stacjonarne studia doktoranckie biologii molekularnej.Więcej informacji na stronie Wydziału Biotechnologii
Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec