Uniwersytet Wrocławski

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

W ogólnopolskim rankingu wydziałów prawniczych, WPAE od lat jest w ścisłej czołówce. W roku 2013 zajął 3. miejsce wśród uczelni publicznych, potwierdzając tym samym, że znajduje się w gronie uczelni kształcących najlepszych prawników.

Dla wyróżniających się absolwentów z tytułem magistra, zamierzających uzyskać stopień nauko­wy doktora nauk prawnych albo nauk o administracji, funkcjonuje od kilku lat studium doktoranc­kie. Osobom z wyższym wykształceniem Wydział oferuje szerokie możliwości uzupełniania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w formie studiów podyplomowych. Ofertę Wydziału uzupełniają kursy dokształcające i szkolenia.

 

Prawo

Studia prawnicze przygotowują do podjęcia pracy w organach wymiaru sprawiedliwości (sądach), organach ścigania (np. prokuraturze, policji), w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych oraz organach administracji rządowej i samorządowej. Temu celowi służy program studiów, który zawiera przedmioty kierunkowe (m.in. prawo cywilne, karne, administracyjne, finansowe, konstytucyjne, międzynarodowe i europejskie, postępowanie cywilne, karne, administracyjne). Program studiów obejmuje również przedmioty ogólnoteoretyczne i historycznoprawne (teoria i filozofia prawa, powszechna historia państwa i prawa, prawo rzymskie, historia państwa i prawa polskiego, historia doktryn politycznych i prawnych) oraz tzw. przedmioty do wyboru, uchwalane co roku przez Radę Wydziału. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów i seminariów. Studia prawnicze trwają pięć lat.

Studia jednolite magisterskie, 5-letnie

Studia II stopnia magisterskie (2,5-letnie) zaoczne


Administracja

Studia mają na celu przygotowanie do wykonywania pracy w organach państwa, samorządu terytorialnego i administracji podmiotów gospodarczych. Do wiodących przedmiotów wykładanych na kierunku administracja należą m.in. prawo administracyjne, administracja publiczna i polityka administracyjna, prawo administracyjne gospodarcze, postępowanie administracyjne i sądownictwo administracyjne, prawo finansowe, prawo pracy, organizacja i zarządzanie, ochrona środowiska, prawo Unii Europejskiej, system bankowy i kredytowy. Studia I stopnia (licencjackie) trwają trzy lata i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata, po złożeniu pracy licencjackiej i egzaminu, natomiast studia II stopnia (magisterskie) trwają dwa lata i po złożeniu pracy magisterskiej oraz zdaniu egzaminu magisterskiego absolwenci otrzymują tytuł magistra.

Studia są dwustopniowe

I stopnia 3-letnie licencjackie

SPECJALNOŚCI

  • Bezpieczeństwo wewnętrzne
  • Administracja europejska
  • Samorząd terytorialny
  • Administracja sektora publicznego

 II stopnia 2-letnie magisterskie


Ekonomia

Studia licencjackie przygotowują absolwenta do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach (publicznych i pozarządowych) w kraju i za granicą oraz do podjęcia własnej działalności gospodarczej. Absolwent studiów magisterskich zdobywa przygotowanie do opracowywania projektów, do pozyskiwania i wykorzystania zasobów przez podmioty sektora prywatnego i publicznego oraz świadczenia usług doradczych w kraju i za granicą. Studenci w ramach zajęć zdobywają gruntowną i wszechstronną wiedzę w zakresie teorii ekonomii, integracji europejskiej oraz zarządzania, poznają prawo gospodarcze, handlowe i podatkowe oraz technologie informacyjne, pogłębiają znajomość języków obcych.Studia są dwustopniowe:

I stopnia 3-letnie licencjackie

  • Prawo w biznesie
  • Rachunkowość i podatki.

II stopnia 2-letnie magisterskie w specjalnościach:

  • Ekonomia menedżerska,
  • Rynki finansowe.


Ponadto Wydział prowadzi
Dane teleadresowe 

Sekretariat Dziekana
ul. Uniwersytecka 22-26
50-145 Wrocław; pok. 8
tel. +48 71 375 23 38

Dziekanat
ul. Uniwersytecka 22-26
50-145 Wrocław; pok. 21

Stacjonarne Studia Prawa
ul. Uniwersytecka 22-26
50-145 Wrocław; pok. 20
tel. +48 71375 23 34, +48 71 375 22 66

Stacjonarne Studia Administracji
ul. Uniwersytecka 22-26
50-145 Wrocław; pok 22
tel. +48 71 375 23 01

Niestacjonarne Studia Prawa (zaoczne i wieczorowe)
ul. Uniwersytecka 22-26
50-145 Wrocław; pok. 16
tel. +48 71 375 23 12, +48 71 375 28 25

Niestacjonarne Studia Administracji
ul. Uniwersytecka 22-26
50-145 Wrocław; pok 22
tel. +48 71 375 23 47, +48 71 375 29 25

Stacjonarne i Niestacjonarne Studia Ekonomii
ul. Uniwersytecka 22-26
50-145 Wrocław; pok 22
tel. +48 71 375 28 99, +48 71 375 29 25

Sekcja Obsługi Studiów Doktoranckich i Innych Form Kształcenia
ul. Kuźnicza 46-47
50-145 Wrocław; pok. 103
tel. +48 71 375 23 71, +48 71 344 47 19
 


Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec