Uniwersytet Wrocławski

Wydział Filologiczny

Wydział ten, ze względu na różnorodność prowadzonych kierunków i specjalności, jest bardzo rozbudowany. Każdy instytut żyje własnym życiem, prowadząc ciekawe badania, które znacznie wykraczają poza tradycyjne rozumienie literaturoznawstwa czy językoznawstwa. Absolwenci wydziału to nie tylko poloniści, nauczyciele języków obcych, dziennikarze czy bibliotekarze, ale przede wszystkim humaniści o bardzo szerokich horyzontach, a przy tym specjaliści w swoich dziedzinach.

Dziekanat
pl. Biskupa Nankiera 15,
tel. 71 375 22 25, 71 375 25 13, 71 343 30 29
www.wfil.uni.wroc.pl

Kierunki studiów:

 • antropologia literatury, teatru i filmu
 • informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna specjalność Journalism and Social Communication
 • filologia ze specjalnościami:
  • angielska,
  • germańska,
  • klasyczna,
  • klasyczna i kultura śródziemnomorska,
  • indyjska i kultura Indii,
  • judaistyka,
  • niderlandystyka, 
  • francuska,
  • hiszpańska,
  • czeska,
  • ukraińska,
  • rosyjska,
  • serbska i chorwacka
 • filologia polska
 • komunikacja społeczna
 • kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo
 • publikowanie cyfrowe i sieciowe


INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa


Studia skierowane są do osób interesujących się komunikacją medialną, zarządzaniem i przekazywaniem informacji we współczesnym świecie, chcących poznać świat książki, zdobyć umiejętności niezbędne do prowadzenia działalności wydawniczej oraz pragnącym zostać wykwalifikowanym bibliotekarzem.

W ramach studiów studenci wybierają specjalność i realizują obowiązkowy dla niej blok przedmiotów.
Mają do wyboru następujące specjalności:
• biblioteki cyfrowe,
• biblioteki naukowe,
• edytorstwo,
• prasa w systemie informacji,
• sztuka książki.

Na studiach I stopnia studentom oferowana jest specjalizacja nauczycielska:
• nauczyciel bibliotekarz w szkole podstawowej i gimnazjum
(specjalność główna),
• nauczyciel literatury i języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum
(specjalność dodatkowa).

Absolwent studiów pierwszego stopnia, po zdaniu egzaminu dyplomowego, otrzymuje tytuł licencjata informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. Absolwent studiów drugiego stopnia, po przedłożeniu pracy magisterskiej i zdaniu egzaminu magisterskiego, otrzymuje tytuł magistra informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. Po spełnieniu odpowiednich warunków, może kontynuować edukację na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).
DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Studia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna są dwustopniowe:
• I stopnia (3-letnie licencjackie)
• II stopnia (2-letnie magisterskie) 

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się placówek naukowych i dydaktycznych nie tylko w Uniwersytecie Wrocławskim lecz także w skali ogólnopolskiej.

Naszym dydaktycznym i naukowym umiejętnościom zaufało blisko 2500 studentów, którzy aktualnie studiują na kierunku dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Niemal każda dziedzina współczesnej komunikologii jest reprezentowana w badaniach naukowych i specjalizacjach oferowanych studentom. Pracownicy instytutu to najwybitniejsi fachowcy w swoich dziedzinach nie tylko w Polsce ale także w świecie. Wykładają u nas także najlepsi specjaliści z zakresu: dziennikarstwa, reklamy, Public Relations, marketingu czy brandingu.
 
Oferujemy nowoczesne specjalności, kształcące kompetencje związane z mediami, public relations oraz przemysłami kreatywnymi:
public relations
projektowanie komunikacji i wizerunku instytucji
dziennikarstwo radiowe i telewizyjne
dziennikarstwo prasowe
dziennikarstwo sportowe
creative writting
fotografia dziennikarska, reklamowa i artystyczna
nowe technologie multimedialne


Filologia angielska to studia dwustopniowe:
• I stopnia (licencjackie)
kończące się egzaminem licencjackim,
• II stopnia (magisterskie)
kończące się złożeniem pracy magisterskiej i egzaminem magisterskim.

Studia odbywają się w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (wieczorowym; zajęcia w piątki i soboty).

Absolwent po ukończeniu studiów licencjackich uzyskuje wszechstronne wykształcenie humanistyczne oraz znajomość literatury anglosaskiej i zagadnień teoretycznych językoznawstwa angielskiego. Doskonali swoje umiejętności językowe w zakresie konwersacji, gramatyki praktycznej, słownictwa i pisania akademickiego. W zależności od wyboru profilu specjalizacji, poznaje teorię i praktykę metodyczną bądź translatorską, co przygotowuje go do dalszej kariery zawodowej w wybranej dziedzinie.

Absolwent studiów magisterskich uzyskuje dogłębną znajomość wybranej dziedziny (literaturoznawstwo, językoznawstwo, językoznawstwo stosowane) i staje się specjalistą w jej zakresie. Może też zdobyć dodatkowe kwalifikacje w zakresie nauczania języka angielskiego. Po spełnieniu koniecznych warunków absolwent studiów drugiego stopnia otrzymuje tytuł magistra filologii w zakresie filologii angielskiej.
 
 


FILOLOGIA CZESKA, ROSYJSKA, SERBSKA, CHORWACKA, UKRAIŃSKA
Instytut Filologii Słowiańskiej

Instytut Filologii Słowiańskiej
prowadzi dwustopniowe studia (licencjackie i magisterskie) na następujących specjalnościach w ramach kierunku filologia:

• filologia czeska,
• filologia rosyjska,
• filologia serbska,
• filologia chorwacka,
• filologia ukraińska

Po trzech latach nauki na studiach pierwszego stopnia studenci przystępują do egzaminu licencjackiego, który obejmuje praktyczną znajomość języka kierunkowego oraz wybraną dziedzinę specjalizacyjną (językoznawstwo lub literaturoznawstwo). Po zdaniu egzaminu licencjackiego otrzymują dyplom licencjata.

Studenci filologii czeskiej, rosyjskiej, serbskiej, chorwackiej lub ukraińskiej, którzy otrzymają dyplom licencjata, mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich.

W trakcie studiów w Instytucie Filologii Słowiańskiej studenci mogą wybrać specjalizację translatoryczną lub blok zajęć rosjoznawczych.

Absolwent studiów magisterskich, po przedłożeniu pracy magisterskiej i zdaniu egzaminu magisterskiego otrzymuje tytuł magistra filologii czeskiej, rosyjskiej, serbskiej, chorwackiej lub ukraińskiej. Jest przygotowany do podjęcia kariery zawodowej w jednej z branż gospodarki lub w administracji, wszędzie tam, gdzie niezbędna jest biegła znajomość wybranego języka/wybranych języków słowiańskich. Po spełnieniu odpowiednich warunków może również podjąć studia III stopnia (doktoranckie).

Studia prowadzone są w:
• trybie stacjonarnym
studia licencjackie (I stopnia) i studia magisterskie (II stopnia)
• trybie niestacjonarnym (wieczorowym)
czterosemestralne studia magisterskie dla absolwentów studiów licencjackich filologii francuskiej.

Po zdaniu egzaminu licencjackiego absolwent studiów pierwszego stopnia uzyskuje tytuł licencjata. Absolwent studiów drugiego stopnia otrzymuje po przedłożeniu pracy magisterskiej i zdaniu egzaminu magisterskiego tytuł magistra filologii, który uprawnia go – po spełnieniu dodatkowych wymagań – do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Absolwenci mogą pracować w różnych gałęziach administracji i gospodarki, ich kariera zawodowa może odbywać się także na obszarze nauki i edukacji, wszędzie tam, gdzie istotnym elementem kompetencji jest znajomość języka francuskiego (języków romańskich).


FILOLOGIA GERMAŃSKA
Instytut Filologii Germańskiej

Studia prowadzone są w:
• trybie stacjonarnym
I i II stopień

• trybie niestacjonarnym
zaocznym – studia I stopnia
wieczorowym – studia II stopnia

Studenci mogą realizować jedną z wielu specjalizacji:
literaturoznawczych,
językoznawczych,
translatoryczną (tłumaczenia)
realioznawczą.

Program studiów germanistycznych przewiduje ponadto naukę drugiego języka germańskiego w ramach lektoratu. Dla osób, które w szkole średniej uczyły się języka angielskiego, oznacza to kontynuację nauki tego języka, natomiast pozostałe osoby uczestniczą w lektoracie języka duńskiego.

Po trzech latach nauki (6 semestrów) studenci przystępują do egzaminu licencjackiego, który obejmuje: praktyczną znajomość języka niemieckiego oraz wybraną dziedzinę specjalizacyjną (językoznawstwo, literaturoznawstwo, realioznawstwo). Po zdaniu egzaminu licencjackiego uzyskują tytuł licencjata.

Studenci, którzy otrzymają dyplom licencjata, mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia (studiach magisterskich).

Absolwent studiów II stopnia, po złożeniu pracy magisterskiej i zdaniu egzaminu magisterskiego, otrzymuje tytuł magistra filologii w zakresie filologii germańskiej.FILOLOGIA HISZPAŃSKA
Instytut Filologii Romańskiej

Studia prowadzone są w:
• trybie stacjonarnym
studia licencjackie i magisterskie
• trybie niestacjonarnym
- czterosemestralne studia magisterskie wieczorowe
dla absolwentów studiów licencjackich filologii hiszpańskiej
- pięciosemestralne studia magisterskie zaoczne
dla absolwentów zawodowych studiów licencjackich w zakresie filologii hiszpańskiej oraz dla absolwentów studiów licencjackich bądź magisterskich kierunków humanistycznych i artystycznych, którzy opanowali język hiszpański w stopniu pozwalającym na kontynuowanie edukacji w tym języku /poziom biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy/

Po zdaniu egzaminu licencjackiego, który obejmuje część pisemną sprawdzającą kompetencje językowe studenta w zakresie języka hiszpańskiego oraz ustną, sprawdzającą wiedzą o literaturze, kulturze oraz języku w oparciu o wypowiedź ustną w języku hiszpańskim, absolwent otrzymuje tytuł licencjata, który uprawnia go do kontynuowania edukacji na studiach drugiego stopnia (magisterskich).

Absolwent studiów licencjackich jest w stanie wykorzystywać język hiszpański w pracy zawodowej w urzędach i firmach utrzymujących kontakty z krajami hiszpańskojęzycznymi oraz przedsiębiorstwach z hiszpańskim kapitałem, w instytucjach kultury, wydawnictwach i mediach.

Absolwent studiów magisterskich po złożeniu pracy magisterskiej i zdaniu egzaminu magisterskiego otrzymuje tytuł magistra filologii, co uprawnia go do podjęcia dalszej nauki na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).


FILOLOGIA INDYJSKA I KULTURA INDII
Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych

Studia adresowane są do osób zainteresowanych literaturą, kulturą i historią Indii starożytnych oraz nowożytnych.

Wiodącymi przedmiotami tych studiów są dwa najbardziej znaczące języki indyjskie: sanskryt i hindi. Nauka obu tych języków kontynuowana jest przez pierwsze dwa lata studiów, później, w zależności od wyboru specjalizacji oraz zajęć opcyjnych, studenci mają możliwość dalszej nauki jednego z nich lub ich obu. Obok nauki języków, opcjonalnie poszerzonej o zajęcia z języków bengalskiego i urdu, oferowane są studentom inne różnorodne zajęcia z zakresu historii, literatury, historii sztuki, filozofii i religii, muzykologii, politologii, socjologii i ekonomii dawnych i współczesnych Indii.

Studenci trzeciego roku studiów wybierają jedną ze specjalizacji:
sanskrycką,
hindi,
bengalską.

Absolwenci zdobywają solidną wiedzę w zakresie starożytnej i współczesnej kultury Indii oraz języków tego obszaru, mają szerokie przygotowanie ogólnohumanistyczne, pozwalające na rozumienie społecznych procesów zachodzących we współczesnym świecie. Zdobyte kwalifikacje pozwalają im na podjęcie pracy w zawodach wymagających znajomości języków obcych, posiadania szerokich horyzontów intelektualnych oraz kreatywności w myśleniu. Uzyskana wiedza, zarówno filologiczna, jak i historyczna, socjologiczna oraz kulturoznawcza, umożliwia absolwentom znalezienie zatrudnienia w takich dziedzinach jak: filologia, tłumaczenie tekstu, edytorstwo, działalność kulturalna i oświatowa, media czy turystyka.
FILOLOGIA KLASYCZNA I KULTURA ŚRÓDZIEMNOMORSKA

Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych

Student zdobywa wiedzę na temat historii, historii sztuki, literatury i kultury regionu śródziemnomorza, od antyku po czasy współczesne. Po ukończeniu studiów biegle posługuje się jednym z czterech nowożytnych języków śródziemnomorskich: włoski, nowogrecki, hiszpański, arabski oraz rozumie proste teksty łacińskie i greckie.

Plan studiów licencjackich obejmuje poznanie podstaw języków klasycznych (greki i łaciny) oraz wiedzę o kulturze, historii i literaturze starożytnej Grecji i Rzymu.

Studenci mogą podjąć kształcenie w obrębie jednej ze specjalizacji:
helleńskiej,
italskiej,
nowołacińskiej,
arabskiej
biblijnej,
gdzie zdobędą solidną wiedzę w zakresie zagadnień kulturowych oraz języka w obrębie wybranego regionu.

Absolwent reprezentuje wysoki poziom przygotowania ogólnohumanistycznego oraz posiada ogólną znajomość literatury, kultury i historii krajów śródziemnomorskich, zarówno w starożytności, jak i w średniowieczu oraz epoce nowożytnej. Powinien także posiadać orientację w świecie współczesnym Śródziemnomorza oraz ogólne wykształcenie literaturoznawcze, kulturoznawcze i historyczne. Absolwent nauczy się także jednego z języków nowożytnych ,w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację. Znajomość greki i łaciny powinna umożliwić mu prace naukowe, popularyzatorskie i redakcyjne we wszelkich dziedzinach humanistyki, a wiedza o świecie śródziemnomorskim umożliwić odnalezienie się w różnych gałęziach gospodarki (np. w branży turystycznej),  czy w administracji; jego kariera zawodowa może odbywać się także na obszarze nauki i edukacji.Kandydat na studia filologii klasycznej powinien mieć zamiłowania językowe, literackie i historyczne oraz ciekawość świata.

Studenci filologii klasycznej w okresie studiów zapoznają się z językiem łacińskim i greckim, literaturą, kulturą i historią polityczną starożytnej Grecji i Rzymu oraz z podstawami literaturoznawstwa, językoznawstwa i historii filozofii.

Studia licencjackie umożliwiają podejmowanie pracy w bibliotekach naukowych, wydawnictwach, środkach przekazu oraz w innych instytucjach, gdzie wymagane jest przygotowanie humanistyczne. Przede wszystkim jednak umożliwiają absolwentom rozpoczęcie studiów drugiego stopnia (magisterskich), zarówno jako kontynuacji studiów filologii klasycznej, jak i na innych kierunkach i specjalnościach humanistycznych. Warunkiem ukończenia studiów i uzyskania tytułu zawodowego jest zaliczenie egzaminu licencjackiego ze znajomości języków greckiego i łacińskiego, w oparciu o teksty literackie traktujące o kulturze antycznej.

Na studiach II stopnia student ma do wyboru następujące specjalizacje:
opracowywanie tekstów  klasycznych,
neolatynistyczna.

Absolwent zna dwa języki antyczne, stanowiące podstawę europejskiej kultury, nauki, historii i cywilizacji. Jest to także podstawa do wszelkiej działalności naukowej w dziedzinie humanistyki. Posiada znajomość ogólnoeuropejskiego kodu kulturowego oraz kultury języka. Zgodnie z międzynarodową praktyką absolwenci filologii klasycznej są w stanie odnaleźć się w życiu zawodowym na dowolnym stanowisku, a umiejętność uczenia się nabyta podczas studiów, umożliwia im błyskawiczne nabycie specjalistycznej wiedzy w dowolnej dziedzinie administracji i biznesu. Ich kariera zawodowa może odbywać się także na obszarze nauki i edukacji.FILOLOGIA NIDERLANDZKA

Katedra Filologii Niderlandzkiej

Na filologii niderlandzkiej student ma możliwość opanowania od podstaw języka niderlandzkiego, używanego w Holandii i północnej części Belgii (Flandria), zapoznania się z bogatą kulturą i literaturą tych krajów, dawną i współczesną. Dzięki programowi wymiany międzyuczelnianej wielu studentów może poznać te kraje "od podszewki", podczas pobytu na uniwersytetach w Holandii i Flandrii.

Absolwent posiada przygotowanie w zakresie języka i kultury niderlandzkiej umożliwiające mu podjęcie pracy w różnych obszarach gospodarki i administracji, a także – po uzyskaniu tytułu magistra i przy spełnieniu odpowiednich warunków – studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Na studiach stacjonarnych I stopnia dostępna jest specjalizacja:
język, literatura i kultura niderlandzka w kontekście środkowoeuropejskim (DCC).

Studia DCC oferowane są przez Uniwersytet KRE w Budapeszcie (Węgry), Uniwersytet w Debreczynie (Węgry), Uniwersytet Wiedeński (Austria), Uniwersytet Masaryka w Brnie (Czechy), Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu (Czechy), Uniwersytet Wrocławski (Polska), Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie (Słowacja). Na wszystkich uniwersytetach studenci DCC studiują dokładnie to samo. Kandydat musi spełnić wszystkie warunki rekrutacji na filologię niderlandzką, deklaruje chęć realizacji programu specjalizacji, zna język angielski, w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w tym języku (od II roku jedne zajęcia w semestrze prowadzone są w j. angielskim) oraz zna język niemiecki, w stopniu umożliwiającym czytanie artykułów w tym języku. Kandydat nie musi znać języka niderlandzkiego, zajęcia z praktycznej znajomości tego języka są w programie od początku studiów. Każdy student specjalizacji musi odbyć na trzecim roku studiów 4-tygodniową praktykę zawodową.

 


W czasie studiów realizowane są elementy wiedzy polonistycznej z zakresu historii literatury, teorii literatury, wiedzy o kulturze, językoznawstwa historycznego i współczesnego. Studenci zdobywają także wiedzę ogólnohumanistyczną dzięki zajęciom z filozofii, logiki, historii i języka łacińskiego oraz kultury antycznej. Lektoraty nowożytnych języków obcych mają umożliwić porozumiewanie się i czytanie podstawowych tekstów w danych języku.

Specjalności (do wyboru po I roku studiów):
biblia w literaturze i kulturze polskiej
komunikologia
lingwistyka kulturowa
logopedia
retoryka stosowana
warsztat pisarski, analityczny i translatologiczny

Specjalizacje nauczycielskie (wybór w pierwszym tygodniu pierwszego semestru):
język polski z bibliotekoznawstwem (limit 25 osób)
język polski z historią (limit 25 osób).

Zapisy na specjalizację nauczycielską odbędą się podczas dni adaptacyjnych we wrześniu. Jeśli ilość chętnych przekroczy limit miejsc o przyjęciu decydować będzie miejsce w rankingu przyjętych na studia. Ukończenie specjalizacji nauczycielskiej daje uprawnienia do uczenia języka polskiego i przedmiotu dodatkowego w szkole podstawowej i w gimnazjum.

Absolwent studiów I stopnia posiada ogólne wykształcenie humanistyczne i podstawową wiedzę z obszaru filologii polskiej w zakresie nauki o języku i o literaturze. Rozumie i potrafi analizować zjawiska i procesy literackie, językowe i kulturowe. Przygotowany jest do pracy w placówkach oświatowych, kulturalnych i samorządu lokalnego, w wydawnictwach, czasopismach i mediach, a także w różnych dziedzinach gospodarki i administracji. Absolwent specjalizacji nauczycielskiej ma uprawnienia do uczenia języka polskiego i przedmiotu dodatkowego w szkole podstawowej i w gimnazjum. Absolwent otrzymuje tytuł licencjata i ma możliwość podjęcia studiów drugiego stopnia.

Studia II stopnia przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia filologii polskiej. Na studiach tych, oprócz zajęć literaturoznawczych i językoznawczych, prowadzone są specjalności:

edytorstwo
folklor, literatura popularna, literatura dziecięca
język i kultura Śląska
krytyka literacka i artystyczna
historia i kultura Żydów
nauczanie języka polskiego jako obcego
edukacja nieformalna; polonista jako lider i animator społeczności lokalnej
teatrologia
oraz specjalizacja nauczycielska w zakresie głównej specjalności języka polskiego.

Wybór specjalności i specjalizacji przeprowadzany jest w pierwszym semestrze, podczas zapisów na zajęcia.

Absolwent studiów magisterskich posiada wszechstronne wykształcenie humanistyczne i gruntowną wiedzę z zakresu filologii polskiej, pozwalające rozumieć oraz badać zjawiska i procesy literackie, językowe, kulturowe przeszłości, jak i współczesności. Jest przygotowany do pracy w szkolnictwie (tylko po ukończeniu specjalności nauczycielskiej), w placówkach oświatowych, kulturalnych i samorządu lokalnego, w wydawnictwach, w czasopismach oraz w mediach, a także w różnych dziedzinach gospodarki i administracji.  Absolwent otrzymuje tytuł magistra i ma możliwość kontynuowania edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Na studiach niestacjonarnych prowadzone są przedmioty z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa (historia literatury polskiej, teoria literatury, nauka o języku) oraz specjalności:

na studiach I stopnia:   
lingwistyka kulturowa,
logopedia,
na studiach II stopnia:   
edukacja nieformalna.
polonista jako lider i animator społeczności lokalnej,
edytorstwo,
komunikologia.

Kwalifikacje i uprawnienia absolwentów analogiczne są do uzyskanych na studiach stacjonarnych.KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) I stopnia, licencjackie.


 

Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Collegium Civitas
Warszawa, mazowieckie
2. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
3. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
4. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
5. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
6. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
7. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
8. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
9. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
12. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
13. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
14. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
15. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
16. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
17. Artystyczne Policealne Studium Zawodowe STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
18. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
19. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
20. VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
21. Szkoła Policealna Medyczna im. Marii Skłodowskiej - Curie
Wrocław, dolnośląskie
22. „Apeiron” – Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie
Kraków, małopolskie
23. Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych
Katowice, śląskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2014 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec