Uniwersytet Wrocławski

Informacje o uczelni


rok założenia: 1702

 
Na rok akademicki 2016/2017 Uniwersytet Wrocławski będzie prowadził rekrutację na ponad 60 kierunków studiów I stopnia (licencjackich i inżynierskich), 2 kierunki studiów jednolitych magisterskich oraz ponad 50 kierunków studiów II stopnia (magisterskich). Oferta obejmuje także ponad 20 kierunków i specjalności w języku angielskim.

Łącznie oferta UWr obejmuje ponad 70 kierunków studiów i blisko 250 specjalności w pięciu obszarach kształcenia:

Kształcenie odbywa się w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (wieczorowym i zaocznym). Studenci mają do wyboru wiele specjalności i specjalizacji (w sumie blisko 250 – niektóre trzeba wybrać na etapie rekrutacji, inne w trakcie studiów np. na początku I lub II roku).  

Jeśli chcesz przystąpić do postępowania rekrutacyjnego, musisz zarejestrować się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. Rejestracja rozpocznie się 1.IV.2016 roku. 

W postępowaniu rekrutacyjnym na stacjonarne studia I stopnia oraz jednolite magisterskie w przypadku kandydatów z tzw. nową maturą (zdawaną w latach 2002, 2005–2016) brane są pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z określonych przedmiotów. Jeśli nie zdawałeś któregoś z nich, otrzymasz 0 punktów, ale możesz przystąpić do postępowania rekrutacyjnego (nie dotyczy filologii angielskiej, matematyki, informatyki).

Rekrutację na niektóre kierunki uzupełnia dodatkowa rozmowa kwalifikacyjna lub egzamin praktyczny. Jeśli masz tzw. starą maturę (zdawaną do 2004 roku włącznie), musisz przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.Jak przeliczyć wyniki nowej matury na punkty?


Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, należy pomnożyć przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli (patrz: zasady rekrutacji pod interesującym Cię kierunkiem w katalogu kierunków). W ten sposób uzyskasz liczbę punktów, które otrzymasz w postępowaniu rekrutacyjnym.

Przykład:
75% x współczynnik dla poziomu rozszerzonego wynoszący 1 = 75 pkt
90% x współczynnik dla poziomu podstawowego wynoszący 0,5 = 45 pkt

Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, to pod uwagę będzie brany ten wynik, który ostatecznie okaże się dla kandydata korzystniejszy. 

Lista rankingowa tworzona jest na podstawie sumy uzyskanych punktów, a przyjęcie na studia odbywa się w ramach ustalonego limitu miejsc. Pamiętaj, że Uniwersytet Wrocławski nie określa minimalnych progów punktowych (nie dotyczy filologii, matematyki, informatyki, indywidualnych studiów informatyczno-matematycznych). Spośród osób, które zadeklarowały chęć podjęcia studiów na danym kierunku czy specjalności, przyjmowane są – aż do wyczerpania limitu miejsc – te osoby, które otrzymały w postępowaniu rekrutacyjnym najwięcej punktów. Jeśli nie udało Ci się dostać na wybrany kierunek w I turze naboru, to o ile zostaną wolne miejsca, możesz zostać przyjęty w kolejnych turach.

Na niektóre kierunki prowadzona jest również rekrutacja zimowa (styczeń–luty). 

Na większość kierunków studiów niestacjonarnych przyjęcie następuje na podstawie złożonych dokumentów.

Rekrutacja kandydatów z maturą zagraniczną, maturą międzynarodową i dwujęzyczną przebiega według odrębnych zasad.

Rekrutacja cudzoziemców przebiega według odrębnych zasad. Zob. także Informator dla cudzoziemców opracowany przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

Bez postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci lub finaliści olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego oraz laureaci wybranych konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich.

Studia stacjonarne są bezpłatne dla Polaków i osób z UE, dla osób spoza UE – płatne, zaś studia niestacjonarne i anglojęzyczne – płatne. Ceny na rok akademicki 2016/2017 będą znane w terminie późniejszym, ale dla porównania można zobaczyć roczne opłaty za studia w języku polskim obowiązujące cudzoziemców w roku akademickim 2015/2016 oraz wysokość opłat za I rok studiów niestacjonarnych (zaocznych i wieczorowych) rozpoczynających się w roku akademickim 2015/2016.

Wykaz dokumentów, które kandydaci na studia są zobowiązani złożyć w trakcie postępowania rekrutacyjnego, będzie znany w terminie późniejszym, ale dla porównania można zobaczyć, jakie dokumenty należało złożyć w poprzedniej rekrutacji na studia I stopnia i jednolite magisterskie oraz studia II stopnia.

Limity miejsc na rok akademicki 2016/2017 i liczba osób na 1 miejsce w poprzedniej rekrutacji będą znane w terminie późniejszym, ale dla porównania można zapoznać się z limitami na rok 2015/2016 na stacjonarne studia I stopnia i jednolite magisterskie oraz studia II stopnia.

Szczegółowe procedury rejestracji, harmonogram rekrutacji oraz wszelkie informacje dotyczące opłat rekrutacyjnych, opłat za studia niestacjonarne, limitów przyjęć, wymaganych dokumentów, miejsca ich składania itp. zostaną opublikowane w kwietniu 2016 roku.
Informacji dotyczących zasad rekrutacji udziela

Dział Nauczania
pl. Uniwersytecki 1 (gmach główny)
50-137 Wrocław
poniedziałek–piątek 10.00–15.00 

tel. +48 71 343 01 43, +48 71 375 22 37, +48 71 375 22 55
 Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej
Wrocław, dolnośląskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
14. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
15. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
16. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
17. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
18. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
19. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
20. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
21. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
22. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
23. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
24. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
25. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
26. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2017 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec