Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Ul. Bitwy Warszawskiej 1920r 18 , 02-366 Warszaw

Telefon:
+48 22 646 20 60

Adres e-mail:
rekrutacja@wsiiz.pl

Adres www:
www.wsiiz.pl

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

O uczelniWyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia
jest nie­publiczną wyższą uczel­nią za­wodową utworzoną na pod­stawie Ustawy z dnia 26 czerw­ca 1997 ro­ku o wyższych sz­kołach za­wodowych (Dz. U. Nr 96 poz. 590 z później­szy­mi zmia­na­mi). Akt założyciel­ski uczel­ni zo­stał sporządzony dnia 24 września 2003 ro­ku na pod­stawie po­zwole­nia Mi­nistra Edu­ka­cji Na­ro­dowej i Spor­tu nr DSW-3-4001-628/WB/03 z dnia 17 września 2003 ro­ku. Wyższa Sz­koła In­frastruk­tu­ry i Zarządzania zo­stała wpisana do re­jestru nie­państwowych wyższych uczel­ni za­wodowych dnia 04 listo­pa­da 2003 ro­ku pod numerem 142. Obec­ny numer re­jestracyj­ny WSIiZ to 284.

Jesteśmy Uczel­nią nie­publiczną zo­rien­to­waną na po­trze­by ryn­ku. Naszą misją jest profesjonal­ne ksz­tałcenie wy­so­ko wy­kwalifi­ko­wanych kadr zgod­nie z po­trze­bami ro­z­wijającej się go­spo­dar­ki kraju oraz jed­noczącej się Eu­ro­py. Tworzymy uczel­nię, która po­przez wy­soką ja­kość działania w pełni sa­tys­fak­cjonuje na­szych klientów i pra­cow­ników.

Władze Uczel­ni

Kanclerz
- dr hab. Marcin Jarosław Geryk, prof. WSIiZ
Rektor
- prof. zw. dr hab. inż. Krzysztof Florian Wierzbicki
Dziekan Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury
- dr inż. Oleksiy Kopylov
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
- dr n. med. Agata Wolska - Adamczyk
Dziekan Wydziału Inżynierii
- dr n. chem. Sebastian Grzyb
Prodziekan ds. studenckich
- dr n. społ. Joanna Klonowska
Oferujemy ksz­tałcenie na pre­stiżowych kie­run­kach studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich:

 • Chemia kosmetyczna
Studia I stopnia, inżynierskie, 3,5 roku (7 semestrów)
Studia prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym

 • Dietetyka
Specjalności:
- Dietetyka stosowana
- Dietetyka kliniczna

Organizacja studiów:
Czas trwania: 3 lata
Forma studiów: stacjonarna i niestacjonarna
Tytuł zawodowy absolwenta: Licencjat

 • Kosmetologia
Studia I stopnia
Organizacja studiów:
Czas trwania: 3 lata
Forma studiów: stacjonarna i niestacjonarna
Tytuł zawodowy absolwenta: licencjat
 
Studia II stopnia magisterskie
Specjalności:
- Technologia kosmetyków
- Kosmetologia praktyczna
- Kosmetologia bioestetyczna
- Podologia
- Trychologia kosmetologiczna

Organizacja studiów:
Czas trwania: 2 lata
Forma studiów: stacjonarna i niestacjonarna
Tytuł zawodowy absolwenta: Magister


 

Studia podyplomowe:
 • Kosmetologia stosowana

 • Kosmetologia bioestetyczna

 • Podologia

 • Trychologia kosmetologiczna

 • Technologia produkcji kosmetyków

 • Żywienie kliniczne

 • Dietetyka i suplementacja

 • Dietetyka
Organizacja studiów:
Cas trwania: 1 rok (2 semestry)
Forma studiów: niestacjonarna
Poziom kształcenia: studia podyplomoweNa­szym stu­den­tom stwarzamy ma­terial­ne i in­telek­tu­al­ne warun­ki ro­z­woju oraz możliwość ksz­tałcenia kwalifi­ka­cji zgod­nych z po­trze­bami ryn­ku. Ab­sol­wen­tom da­jemy przy­go­to­wanie i wspar­cie umożliwiające zna­le­zie­nie do­brej pra­cy, po­ten­cjal­nym pra­codaw­com za­pew­nia­my war­tościo­wych pra­cow­ników.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.wsiiz.pl oraz profilu na portalach społecznościowych. Tam na bieżąco można zapoznać się z aktualnymi wydarzeniami z tętniącego życia akademickiego w WSIiZ.
Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec