Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

ul. Sterlinga 26, 90-212 Łódź

Telefon:
(42) 631-58-00, infolinia 800 080 888

Adres e-mail:
rekrutacja@ahe.lodz.pl

Adres www:
www.ahe.lodz.pl

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

BEZ BARIER

Bu­dyn­ki Aka­de­mii są do­sto­so­wane do po­trzeb osób nie­pełnospraw­nych - win­dy, sze­ro­kie przejścia, to­ale­ty. W większości bu­dynków przy wejściach są wy­bu­dowane specjal­ne po­d­jaz­dy dla osób po­ruszających się na wózkach in­walidz­kich.

Uczel­nia wy­po­sażona jest w specja­listycz­ny sprzęt: pętle in­duk­to­fo­nicz­ne, od­bior­niki Ami­go R1, na­daj­niki Ami­go T20 i T 21 oraz drukar­ka i ko­piar­ka braj­low­ska to sprzęt, z które­go od nowe­go ro­ku mogą ko­rzystać nie­dosłyszący i nie­do­widzący stu­den­ci Aka­de­mii. Pętle in­duk­to­fo­nicz­ne zo­stały za­mo­cowane w dwóch naj­większych au­lach Aka­de­mii przy ul. Re­wolu­cji 1905 r. nr 52 (H i G1), gdzie pro­wadzonych jest większość wykładów. Dzięki urządze­niu nie­dosłyszący stu­den­ci będą le­piej słyszeć pro­wadzony wykład. Stu­den­ci niesłyszący i jed­nocześnie nie­do­widzący mogą ko­rzystać z nowocze­snej ko­piar­ki i drukar­ki, która jest do ich użyt­ku w bi­blio­tece. Na po­trze­by stu­dentów nie­pełnospraw­nych uczel­nia za­kupiła również ta­blice in­terak­tyw­ne Clasus 77’ oraz ko­loro­wy po­większal­nik ekranowy Ec­lip­se Scholar.


 


Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec