Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

ul. Sterlinga 26, 90-212 Łódź

Telefon:
(42) 631-58-00, infolinia 800 080 888

Adres e-mail:
rekrutacja@ahe.lodz.pl

Adres www:
www.ahe.lodz.pl

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

O AKADEMII

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
posiada status uczelni wyższej od 1993 roku (wpis do rejestru MEN pod nr 30 w dniu 05.10.1993), jest jedną z największych uczelni niepublicznych w Polsce oferującą studentom szerokie spektrum możliwych kierunków i specjalizacji. Mamy uprawnienia do prowadzenia studiów na 11 kierunkach, w ramach których oferujemy studentom kilkadziesiąt specjalizacji, stale aktualizowanych pod kątem zapotrzebowania na rynku pracy.
Dla humanistów uczelnia oferuje studia na pedagogice, filologii: angielskiej, germańskiej, filologii polskiej, dziennikarstwie i komunikacji społecznej, politologii, administracji. Młodzież uzdolniona artystycznie może rozwijać swoje pasje na takich kierunkach jak kulturoznawstwo, grafika i taniec. Ofertę uzupełnia transport i pielęgniarstwo. Dzięki rozbudowanej infrastrukturze, specjalistycznych pracowniach, uczelnia daje studentom nie tylko możliwość zdobycia teoretycznej wiedzy, przekazywanej przez najbardziej cenioną kadrę profesorską, ale tak ważnych na rynku pracy umiejętności praktycznych.

Tym, co wyróżnia Akademię Humanistyczno - Ekonomiczną na tle innych uczelni wyższych, jest podmiotowe podejście do każdego studenta oraz rozwijanie w nim umiejętności twórczego rozwiązywania stawianych przed nim zadań i problemów.

Nasi studenci i wykładowcy mają do dyspozycji m.in. kilkadziesiąt świetnie wyposażonych sal wykładowych, laboratoria komputerowe i multimedialne, studio radiowe, studia telewizyjne, pracownie naukowe i galerie wystawowe ze słynnym w Polsce "Patio", własną stołówkę a także największą wśród uczelni niepublicznych w Łodzi bibliotekę o wolnym dostępie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, jakie przed wszystkimi uczelniami stawia Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi realizuje proces przygotowania nowych programów studiów zgodne z wymogami Krajowych Ram Kwalifikacji. Efektem studiów ma być nie tylko zdobyta wiedza, ale także posiadane umiejętności. Uczelnia będzie musiała dbać m.in. o to, aby jej absolwent umiał uczyć się przez całe życie, pracować w zespole czy skutecznie komunikować się w grupie. Ważne jest zdobycie kompetencji personalnych i społecznych. Powyższe cele przyświecają działalności Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, która od początku istnienia rozwija innowacyjne techniki i metody dydaktyczne.
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna jest Uczelnią nowoczesnych technologii. Wszystkie kierunki studiów można studiować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym z wykorzystaniem platformy zdalnego nauczania.

E-learning daje możliwość zdobywania wiedzy każdemu, kto ma dostęp do komputera podłączonego do sieci. Po zalogowaniu do systemu student może korzystać z biblioteki cyfrowej, podręczników, zbiorów zadań i multimedialnych ćwiczeń.

Unikalność szkoły to także jej siedziba - zachowane fragmenty fabrycznych ścian tworzą niepowtarzalny industrialny klimat. W odnowionych XIX-wiecznych budynkach z czerwonej cegły odbywają się przeróżne imprezy biznesowe i kulturalne. Uczelnia pełni rolę mecenasa kultury, skupiającego wokół siebie ludzi zaangażowanych w życie kulturalne Łodzi. Promuje twórców i wydarzenia związane ze sztuką.

Kierunki studiów


Wszyst­kie kie­run­ki stu­diów można stu­dio­wać zarówno w trybie stacjonar­nym, jak i nie­stacjonar­nym.

 
Aka­de­mia Hu­ma­nistycz­no-Eko­nomicz­na w Łodzi jest uczel­nią o za­sięgu ogólnopol­skim, po­sia­da utworzone na pod­stawie de­cyzji Mi­nister­stwa Edu­ka­cji Na­ro­dowej, Wy­działy Za­miej­scowe:


WAR­SZA­WA- stu­den­ci mają możliwość ksz­tałcenia się na stu­diach I stop­nia na kie­run­ku Pielęgniar­stwo.

Oferta Wydziału Zamiejscowego w Warszawie:
 • studia I stopnia na kierunku pielęgniarstwo – niestacjonarne pomostowe
 • studia I stopnia na kierunku pielęgniarstwo – 3-letnie stacjonarne
 • studia I i II stopnia przez Internet
 • studia podyplomowe
 • studia podyplomowe przez Internet

WO­DZISŁAW ŚLĄSKI - stu­den­ci uczel­ni ksz­tałcą się na trzech wy­działach: na Wy­dzia­le Za­miej­scowym w Wo­dzisławiu Śląskim, na Wy­dzia­le Hu­ma­nistycz­nym oraz na Wy­dzia­le In­for­ma­ty­ki, Zarządzania i Tran­s­por­tu. Na każdym z kie­runków stu­dia mają charak­ter stacjonar­ny i nie­stacjonar­ny, są to stu­dia I stop­nia i tr­wają: 3 lata - stu­dia licen­cjac­kie oraz 3,5 ro­ku - stu­dia inżynier­skie. Ukończe­nie tych stu­diów umożliwia kon­ty­nuowanie nau­ki na uzupełniających stu­diach ma­gister­skich we wszyst­kich uczel­niach w kraju i za­gra­nicą. Aka­de­mia również umożliwia ksz­tałcenie na stu­diach II stop­nia (stu­dia uzupełniające ma­gister­skie).

Oferta Wydziału Zamiejscowego w Wodzisławiu Śląskim:
 • studia I stopnia na kierunku: Pedagogika
 • studia I i II  stopnia przez Internet
 • studia podyplomowe
 • studia podyplomowe przez Internet

JASŁO - stu­den­ci mają możliwość ksz­tałcenia na stu­diach I stop­nia na kie­run­ku Po­li­to­logia. Ośro­dek dy­dak­tycz­ny w Jaśle ist­nie­je od 2004 ro­ku. Licz­ba ab­sol­wentów wy­nosi 400 osób. Sie­dziba mieści się w bu­dyn­ku Ze­społu Szkół nr 4 (daw­ny Eko­nomik). Stu­den­ci WZ w Jaśle mają dostęp do nowocze­snych sal dy­dak­tycz­nych, au­li wykłado­wej, pra­cow­ni kom­putero­wych. Uczel­nia za­pew­nia dostęp do księgo­zbiorów znaj­dujących się w cyfro­wej bi­blio­tece AHE (ibuk), bi­blio­tece ZOD- u, Bi­blio­tece Publicz­nej w Krośnie, Pe­dago­gicz­nej Bi­blio­tece Wo­jewódz­kiej w Krośnie oraz jej fi­liach. Bu­dynek sz­koły ja­ko jedyny w po­wie­cie ja­siel­skim po­sia­da udogod­nie­nia dla osób nie­pełnospraw­nych. Sz­koła położona jest w cen­trum mia­sta, co ułatwia zloka­lizowanie i do­tar­cie na zajęcia. W sąsiedz­twie bu­dyn­ku znaj­du­je się par­king z 30 miej­sca­mi par­kin­go­wymi, re­stau­racje, skle­py oraz przy­stanek au­to­bu­so­wy ko­mu­nika­cji miej­skiej.

Oferta Wydziału Zamiejscowego w Jaśle:
 • studia I stopnia na kierunku Politologia
 • studia I i II stopnia przez Internet
 • studia podyplomowe
 • studia podyplomowe przez Internet

TRZ­CIAN­KA
stu­den­ci mają możliwość ksz­tałcenia na stu­diach I stop­nia na kie­run­ku Pe­dago­gika. Ośro­dek dy­dak­tycz­ny w Trz­cian­ce działa od sierp­nia 2006 ro­ku i jest jedną z naj­ważniej­szych in­sty­tu­cji edu­ka­cyj­nych w tej oko­licy. Do tej po­ry mu­ry na­sze­go Ośrod­ka opuściło ok. 270 za­do­wolonych ab­sol­wentów kie­run­ku Pe­dago­gika. By jak naj­le­piej wy­ksz­tałcić na­szych stu­dentów za­trud­nia­my wy­so­ce wy­kwalifi­ko­waną kadrę dy­dak­tyczną - przy­jazną i życz­liwą stu­den­to­wi. Ośro­dek zyskał po­pular­ność dzięki codzien­nej pra­cy dla stu­den­ta i in­dywidu­al­nego po­dejścia do każde­go stu­den­ta.

Oferta Wydziału Zamiejscowego w Trzciance
 • studia I stopnia na kierunku Pedagogika
 • studia I stopnia przez Internet
 • studia II stopnia przez Internet
 • studia podyplomowe
 • studia podyplomowe przez InternetZa­miej­scowe Ośrod­ki Dy­dak­tycz­ne:
 • Ja­rosław
 • Kar­tu­zy
 • Kołobrzeg
 • Ko­sza­lin
 • Wo­dzisław Śląski
 • Za­ko­pa­ne
 • Ząbko­wice Śląskie
 • Gru­dziądz
 • Lu­blin
 • Radom­sko
 • Starachowice
 • War­sza­wa
 • Wie­luń

Ofertę edu­ka­cyjną uczel­ni, a także wszel­kie in­for­ma­cje można zna­leźć na stro­nie in­ter­neto­wej www.ahe.lodz.pl

oraz dzwoniąc na bezpłatną in­fo­linię 800 080 888.Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec