Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Uniwersytet Śląski - Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie

ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn

Telefon:
33 85 46 135

Fax:
33 85 46 101

Adres e-mail:
dziekanat.weinoe@us.edu.pl

Adres www:
www.weinoe.us.edu.pl

Uniwersytet Śląski - Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie

O uczelni

Kierunki studiów

 • ANIMACJA SPOŁECZNO-KULTURALNA
  Z EDUKACJĄ KULTURALNĄ 

  STACJONARNE: I stopnia
CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU
Studia przygotowują studentów do prowadzenia działań o charakterze animacji społeczno-kulturalnej  i edukacji kulturalnej dla instytucji kultury (ośrodków kultury i instytucji upowszechniania kultury), dla samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, dla mediów lokalnych, instytucji zajmujących się profilaktyką społeczną. 
Program daje możliwość wyboru kilka modułów, w tym z zakresu turystyki kulturalnej, zajęć warsztatowych obejmujący różne dziedziny twórczości artystycznej oraz zajęć przygotowujący do pracy w trudnych społecznie środowiskach społecznych.
Absolwenci mogą tworzyć autorskie instytucje i formy działania, wykorzystujące głównie możliwości występowania z oryginalnymi, własnymi projektami działań w zakresie animacji społeczno-kulturalnej i edukacji kulturalnej. 

 • EDUKACJA KULTURALNA
  STACJONARNE: II stopnia 
CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU
Student zdobywa wiedzę o formach organizacyjnych podmiotów prowadzących działalność kulturalną na tle społecznych i politycznych przemian. Poznaje on typy i rodzaje instytucji kultury oraz potrafi projektować działalność kulturalną, mając na uwadze zarówno specyfikę danej instytucji, jak i rodzaj publiczności. 
Student nabywa umiejętności wykorzystania różnych metod i technik pracy edukacyjnej, animacyjnej i mediacyjnej warunkujących właściwy poziom projektowania, realizacji i ewaluacji instytucjonalnej działalności kulturalnej. Zdobywa umiejętności prowadzenia badań naukowych związanych z edukacją, animacją i mediacją w kulturze, a także tworzenia nowych form instytucjonalnych związanych z kulturą. Uzyskuje ponadto umiejętności wykorzystywania działań instytucji kultury w profilaktyce społecznej i resocjalizacji.

 • ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA
  STACJONARNE: I stopnia, II stopnia
CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU 
W trakcie studiów przekazywana jest wiedza o dziedzictwie kulturowym Polski i Europy, kulturach społeczeństw tzw. globalnego Południa (szczególnie Afryki i Bliskiego Wschodu) oraz mniejszości etnicznych. Kierunek umożliwia rozwijanie pasji związanych ze sztuką ludową oraz folk¬lorem (np. etnodizajn, folk). Student zyskuje umiejętności związane z badaniem i interpretowaniem współczesnych zjawisk społecznych i kulturowych, zwłaszcza w zakresie mechanizmów rządzących procesem globalizacji oraz charakteryzujących społeczności wielokulturowe w erze ponowoczesności. 
Program kształcenia umożliwia zrozumienie procesów migracyjnych, mechanizmów globalnej gospodarki, transnarodowych kontaktów, współpracy transgranicznej i wielu innych kluczowych dla współczesnego świata zjawisk. 
Studia mają wymiar praktyczny dzięki badaniom terenowym prowadzonym zarówno w Polsce, jak i zagrani¬cą (na różnych obszarach kulturowych), w trakcie których student uczy się warsztatu i podejścia metodologicznego w warunkach skomplikowanych procesów transformacji kul¬turowych, m. in. takich, które zachodzą na pograniczach politycznych czy kulturowych. 

Specjalności na studiach I stopnia:
  • dziedzictwo kulturowe w sektorze kreatywnym
  • antropologia stosowana i studia kulturowe 
Specjalności na studiach II stopnia: 
  • ekologia kulturowa
  • antropologia stosowana w projektowaniu gier (NOWOŚĆ!)
 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA Z ARTETERAPIĄ
  STACJONARNE: I stopnia
  NIESTACJONARNE: I stopnia

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU
Studia mają na celu wykształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry pracowników edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, między innymi placówek resortu oświaty (przedszkoli, szkół, ośrodków szkolno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych specjalistycznych) oraz resortu pracy i polityki społecznej (warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej, dziennych ośrodków wsparcia i innych), a także organizacji trzeciego sektora specjalizujących się w pomocy i wsparciu osób z niepełnosprawnością intelektualną ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zajęć i działań o charakterze arteterapeutycznym.
Studia kierowane są dla osób posiadających dyplom dojrzałości ukończenia szkoły średniej, które cechują się wrażliwością na potrzeby osób z niepełnosprawnością, wykazują przy tym zainteresowanie w zakresie wykorzystywania różnych dziedzin sztuki w działaniach terapeutycznych.
Dużym walorem kierunku jest możliwość korzystania z kapitału wykwalifikowanej kadry akademickiej, praktyków, bogatego zaplecza dydaktycznego ale także zdobywania kompetencji podczas obozów integracyjnych oraz zupełnie nowej formy „tutoringu z praktyką”. 

 • PEDAGOGIKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ARTETERAPIĄ
  STACJONARNE: II stopnia
  NIESTACJONARNE: II stopnia

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU
Studia mają na celu przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry do pracy w różnych formach edukacji, rehabilitacji i opieki osób (dzieci, młodzieży i osób dorosłych) z niepełnosprawnością intelektualną różnego stopnia (niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym,  znacznym  i  głębokim, sprzężoną niepełnosprawnością) oraz w instytucjach wspierających te procesy, szczególnie z wykorzystywaniem w pracy zasobów i możliwości zastosowania różnych metod i technik terapii przez sztukę. Absolwent przygotowany jest do pracy w placówkach (oddziałach) kształcenia specjalnego, integracyjnego i włączającego oraz instytucjach opieki całkowitej (internatach specjalnych ośrodkach, domach pomocy społecznej i in.) i dziennej (warsztatach terapii zajęciowej, dziennych ośrodkach wsparcia i in.), organizacjach pozarządowych.
Dużym walorem kierunku jest „tutoring z praktyką”, jako forma dogłębnego poznania pracy z danym dzieckiem i daną placówką, polegająca na stałym kontakcie w toku całego cyklu studiów (cztery semestry). Jest to jednocześnie szansa na zapoznanie się z potencjalnym pracodawcą i zaprezentowanie się w roli przyszłego pracownika. 


 • PEDAGOGIKA
  STACJONARNE I stopnia, II stopnia
  NIESTACJONARNE I stopnia, II stopnia

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU
Szeroka oferta dydaktyczna w ramach kierunku pedagogika zawarta została w planach studiów, opracowanych w ramach poszczególnych specjalności.

Specjalności na studiach I stopnia:
 • doradztwo zawodowe i edukacyjne z socjoterapią,
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z asystentem rodziny,
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna,
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.

Specjalności na studiach II stopnia:
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną,
 • resocjalizacja z edukacją międzykulturową (w wersji językowej polskiej i angielskiej)
 • wychowanie przedszkolne z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka,
 • pedagogika społeczna z geragogiką,
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna,
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.

DORADZTWO ZAWODOWE I EDUKACYJNE Z SOCJOTERAPIĄ
Student jest przygotowany do aktywności w różnych obszarach działań społecznych i edukacyjnych oraz do pracy w instytucjach świadczących pomoc osobom o zróżnicowanych możliwościach i predyspozycjach rozwoju, wywodzących się zarówno ze środowisk o stabilnej kondycji rodzinnej oraz socjoekonomicznej, jak i różnym grupom osób (dzieci, młodzieży, dorosłym) potrzebującym ukierunkowania, wsparcia i profesjonalnej pomocy w życiu codziennym i edukacji.

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z ASYSTENTEM RODZINY
Student nabywa pełne kwalifikacje pedagogiczne. Jest on odpowiednio przygotowany do pełnienia roli asystenta rodziny - zawodu skierowanego do pracy z rodziną nieradzącą sobie z problemami życiowymi, z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym w szczególności w pracy z rodzinami w kryzysie, z osobami uzależnionymi i niepełnosprawnymi.

ZINTEGROWANA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I TERAPIA PEDAGOGICZNA
Student jest przygotowany do pracy w zawodzie nauczyciela klas I – III, prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z terapii pedagogicznej (korekcyjno-kompensacyjnych w zakresie terapii deficytów parcjalnych), zwanych zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi w systemie szkół publicznych i niepublicznych. 

ZINTEGROWANA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
Student poznaje teorie kształcenia i wychowania, współczesne nauki pedagogiczne, koncepcje szkoły i jej funkcjonowanie, dydaktyki szczegółowe, działania projektowe, ocenianie i ewaluację, wychowawcze aspekty pracy szkoły, diagnozę pedagogiczną oraz na przepisy prawne dotyczące systemu oświaty i statusu zawodowego nauczyciela. 

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ
Student rozwija kwalifikacje zawodowe w zakresie profesjonalnej pracy opiekuńczo-wychowawczej z osobami, które nie są w stanie samodzielnie żyć i przejąć pełnej odpowiedzialności za siebie i innych (dziećmi, młodzieżą), a także wówczas, gdy człowiek, tracąc te kompetencje u kresu swego życia lub w wyniku choroby, niepełnosprawności, ponownie potrzebuje opieki (w okresie wczesnej, średniej i późnej dorosłości). Absolwenci tych studiów są przygotowani do pracy w zawodzie pedagoga, opiekuna/wychowawcy w ramach instytucji rządowych i pozarządowych.

RESOCJALIZACJA Z EDUKACJĄ MIĘDZYKULTUROWĄ
Studia wzbogacają o wiedzę, umiejętności i postawy w pracy w środowisku zróżnicowanym kulturowo i/lub z klientem (jego rodziną), mającym problemy z adaptacją do systemu norm społecznych i prawnych z uwagi na odmienność kulturową, religijną, narodowość czy pochodzenie społeczne. Studia realizowane są w języku polskim i angielskim  w odrębnych grupach, po spełnieniu warunków kwalifikacji.  

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Z WCZESNYM WSPOMAGANIEM ROZWOJU DZIECKA
Studia mają na celu wykształcenie wysoko wykwalifikowanych nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz specjalistów w zakresie wczesnego wspomagania zaburzeń rozwojowych dzieci niepełnosprawnych. Student jest przygotowany do prowadzenia procesu wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka, do edukacji dziecka w wieku przedszkolnym od strony organizacji procesu dydaktycznego, wychowawczo-społecznego, kreatywnego i terapeutycznego. 

PEDAGOGIKA SPOŁECZNA Z GERAGOGIKĄ
Studia mają na celu wykształcenie pedagogów, animatorów, terapeutów, podejmujących zadania opiekuna środowiskowego wspomagającego osoby starsze. Absolwent jest przygotowany do aktywności w różnych obszarach działań edukacyjnych, kulturalnych i opiekuńczo-terapeutycznych, do planowania pracy jednostek i grup oraz podejmowania roli kierowniczej w palcówkach świadczących usługi osobom starszym.
 

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec