Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz

Telefon:
52 374 94 01, 52 374 94 11

Adres e-mail:
rdd@utp.edu.pl

Adres www:
www.utp.edu.pl

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Rekrutacja 2018/2019



 




Rejestracja internetowa kandydatów na studia I i II stopnia na rok akademicki 2018/2019

rozpocznie się 4 czerwca 2018 r.


Możliwość rejestracji w Uczelni   
w Punkcie Rekrutacyjnym:

 Al. prof. S. Kaliskiego 7  w Bydgoszczy, Auditorium Novum (Fordon)








STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 
– STACJONARNE I NIESTACJONARNE

1) Podstawą ubiegania się o przyjęcie na I rok studiów wyższych na kierunki i formy studiów prowadzonych w UTP jest posiadanie świadectwa dojrzałości i spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego obowiązującego na danym kierunku studiów.

2) Przyjęcie kandydatów na I rok studiów następuje w ramach limitów przyjęć wnioskowanych przez rady wydziałów i zatwierdzonych przez Senat UTP w trybie odrębnej uchwały.

3) Laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez uczelnię przyjmowani są na I rok studiów przez wydziałowe komisje rekrutacyjne zgodnie ze szczegółowymi zasadami uchwalonymi przez Senatu UTP.

4) Przyjmowanie kandydatów na studia, których nie dotyczy pkt. 3 i 4 odbywa się na podstawie wyników postępowania klasyfikacyjnego w ramach ustalonego na kierunek studiów limitu miejsc i ma charakter rankingu sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na egzaminie maturalnym.

5) Sumę punktów z przedmiotów obowiązkowych zdawanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym oblicza się dodając wynik procentowy każdego z nich przy zastosowaniu różnych wag. Szczegółowe zasady klasyfikacji na poszczególne kierunki studiów przedstawiono w rozdziale VIII.


STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 
– STACJONARNE I NIESTACJONARNE 

1) Podstawa przyjecia na I rok studiów drugiego stopnia jest posiadanie dyplomu ukonczenia studiów pierwszego stopnia z tytulem inzyniera lub licencjata lub jednolitych studiów magisterskich (tytul: magistra inzyniera, magistra lub równorzedny) obieranego kierunku lub innego wymienionego w szczególowych zasadach podanych w rozdziale VIII oraz zlozenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie i spelnienie wymogów postepowania klasyfikacyjnego obowiazujacego na danym kierunku zgodnie z zasadami podanymi w rozdziale VIII.

2) Kandydat, który posiada dyplom potwierdzajacy ukonczenie studiów wyzszych za granica moze ubiegac sie o przyjecie na studia drugiego stopnia, jezeli dyplom ten zostal uznany na podstawie umowy miedzynarodowej albo uznany za równorzedny z odpowiednim polskim dyplomem ukonczenia studiów wyzszych, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukonczenia studiów wyzszych uzyskanych za granica. Jezeli dyplom potwierdzajacy ukonczenie studiów wyzszych za granica uprawnia do podjecia studiów drugiego stopnia w panstwie, w którego system szkolnictwa wyzszego dziala uczelnia, która ten dyplom wydala, moze byc uznany na podstawie art. 191a ust. 3 i 4 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyzszym. Do zagranicznego dyplomu kandydat zalacza kopie dokumentów pozwalajacych ocenic przebieg i czas trwania studiów (np. suplement do dyplomu, wykaz przedmiotów i ocen, indeks lub inny dokument).

3) Rozmowe kwalifikacyjna dla kandydatów-absolwentów kierunków studiów I stopnia innych niz kierunek obieralny i/lub wymieniony w szczególowych zasadach rekrutacji (rozdzial VIII) przeprowadza komisja zlozona z nie mniej niz 3 czlonków rady programowej danego kierunku studiów powolana przez dziekana.

4) Komisja, o której mowa w pkt. 3 wskazuje przedmioty z zakresu I stopnia do uzupelnienia efektów ksztalcenia zgodnie ze szczególowymi  zasadami podanymi w rozdziale VIII.

5) Podstawa umieszczenia kandydata na liscie rankingowej jest ocena na dyplomie ukonczenia studiów lub ocena z rozmowy kwalifikacyjnej w ramach okreslonego limitu.

6) W przypadku jednakowej oceny na dyplomie lub oceny z rozmowy kwalifikacyjnej, o kolejnosci przyjecia na studia decyduje srednia z ocen: na dyplomie i z egzaminu dyplomowego lub z toku studiów I stopnia.

7) Szczególowe zasady postepowania klasyfikacyjnego przedstawiono w rozdziale VIII. 




Uchwały rekrutacyjne
AKT PRAWNY

  • Uchwała nr 5/390 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie: warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia w UTP w roku akademickim 2017/2018 pdf
  • Uchwała nr 10/400 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie: limitów przyjęć na I rok studiów wyższych w roku akademickim 2017/2018 pdf
  • Uchwała nr 8/370 w sprawie: szczegółowych zasad przyjmowania na studia w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. J.J. Śniadeckich laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego na lata 2015-2017 pdf 
  • Uchwała nr 2/381 Senatu w sprawie: szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez uczelnie pdf 
  • Uchwała nr 7/388 Senatu z dnia 16 marca 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale nr 2/381 Senatu UTP z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie: szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez uczelni pdf 
  • Uchwała nr 9/400 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku zielarstwo i fitoterapia na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii  pdf 


Zapraszamy !

www:  rekrutacja.utp.edu.pl

e-mail: rekrutacja@utp.edu.pl










Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec