Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Akademia Teatralna w Warszawie

ul. Miodowa 22/24, 00-246 Warszawa

Telefon:
22 635 74 14

Fax:
22 831 41 14

Adres www:
www.at.edu.pl

Akademia Teatralna w Warszawie

Kierunki kształcenia


Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza
odwołując się do obywatelskich idei Collegium Nobilium i tradycji Szkoły Dramatycznej Wojciecha Bogusławskiego, założonej w 1811 roku oraz kontynuując dorobek Państwowego Instytutu Sztuki Teatralnej, utworzonego w 1932 roku, twórczo uczestniczy w rozwoju sztuki, nauki i kultury narodowej. Działając zgodnie z zasadami wolności nauczania, twórczości artystycznej i naukowej oraz poszanowania kulturowego dziedzictwa, Akademia kształci i wychowuje studentów w duchu prawdy, humanizmu, patriotyzmu i tolerancji, przygotowując ich do odpowiedzialnego współuczestnictwa w życiu kulturalnym Rzeczypospolitej Polskiej.
fragment statutu AT
Wydział Aktorski

Kandydat
Kandydat ubiegający się o miejsce na kierunku aktorstwo, prowadzonym na Wydziale Aktorskim, ze względu na specyfikę zawodu aktora, powinien być sprawny fizycznie, mieć poczucie rytmu i naturalną koordynację ruchową. Zwraca się uwagę na „warunki sceniczne” i proporcjonalną budowę ciała. Kandydat powinien dysponować zdrowym głosem, nadającym się do kształcenia, prawidłowo zbudowanym aparatem mowy i dobrą artykulacją. Wstępnie wymaga się od kandydata zdolności do abstrakcyjnego myślenia i wyobraźni przestrzennej pozwalającej w trakcie improwizacji swobodnie zagospodarować przestrzeń sceniczną.

W ramach uwarunkowań psychicznych pożądane są: krytycyzm, intuicja, otwartość i zdolność do wyrażania emocji w interpretowanych tekstach oraz duża wrażliwość emocjonalna, w połączeniu z wewnętrzną siłą psychiczną i odpornością na stres. Kandydat powinien mieć orientację w zakresie dramatu i teatru polskiego, z uwzględnieniem tła historycznego, literackiego, filozoficznego i estetycznego ważnych epok teatralnych (do współczesności włącznie) oraz wykazywać zainteresowanie współczesnym życiem społeczno-kulturalnym.

Program kształcenia na kierunku aktorstwo przebiega w cyklu 9-semestralnym, w czterech głównych grupach przedmiotów:

I.   Przedmioty aktorskie
II.  Przedmioty kształcenia głosu i mowy
III. Przedmioty usprawniające ciało i ekspresję ruchową
IV.  Przedmioty teoretyczne

Osoby rozpoczynające studia w roku akademickim 2013 studiują według programu kształcenia obejmującego opis zakładanych efektów kształcenia, zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji. Pozostali studenci kształcą się zgodnie ze standardami kształcenia dla kierunku aktorstwo.

Student
Wydział aktorski kształci przyszłych aktorów. W toku studiów zapewnia studentom wszechstronne kwalifikacje obejmujące wyspecjalizowane umiejętności zawodowe zarówno w rzemieślniczym, jak i twórczym aspekcie oraz daje takie podstawy ogólnej wiedzy humanistycznej i etosu zawodowego, by w przyszłości mogli stać się elitą aktorską, przygotowaną do podjęcia współodpowiedzialności za kształt i rozwój polskiego teatru.

Od roku akademickiego 2007/2008 studia trwają dziewięć semestrów, podczas których student przechodzi ostry trening zawodowy (elementarne zadania aktorskie, sceny dialogowe, praca nad rolą, interpretacja wiersza i prozy, piosenka, praca z kamerą, technika mowy, impostacja, rytmika, taniec, plastyka ruchu, szermierka, walki sceniczne) oraz kurs wiedzy teoretycznej (historia teatru polskiego i powszechnego, historia dramatu i literatury, historia sztuki, muzyki, filmu i filozofii, antropologia kultury, lektorat języka obcego).
Warsztat dyplomowy stanowi podsumowanie procesu kształcenia;jest również naturalną promocją młodych aktorów na rynku pracy.

Absolwent
Absolwent Wydziału Aktorskiego łączy opanowanie techniki z inwencją twórczą i dysponuje umiejętnością samodzielnego artystycznego myślenia opartego na rzetelnej wiedzy humanistycznej i świadomym wyborze wartości etycznych. Jego własna aktywność, głębokie zainteresowanie dla różnorodnych przejawów i form współczesnej kultury oraz umiejętność stymulowania i kierowania kreacyjną aktywnością innych, pozwalają mu na podjęcie pracy w charakterze:
  • aktora w teatrze, filmie, radiu i telewizji,
  • animatora działań kulturalnych,
  • prezentera i redaktora w masmediach,
  • wykładowcy w średnim i wyższym szkolnictwie artystycznym.

Wydział Reżyserii

Wydział Reżyserii (wymyślony i założony w 1933 roku przez wielkiego inscenizatora Leona Schillera) jest wydziałem praktyczno-teoretycznym. Od roku akademickiego 2007/2008 studia magisterskie na kierunku reżyseria trwają 5 lat (10 semestrów). Wyrazisty kierunek edukacji na Wydziale Reżyserii wyznaczyli reżyserzy: Leon Schiller, Bohdan Korzeniewski i Zygmunt Hübner.

Na Wydziale Reżyserii studiowali m.in.: Erwin Axer, Aleksander Bardini, Konrad Swinarski, Jan Kulczyński, Izabela Cywińska, Maciej Englert, Jerzy Grzegorzewski, Maciej Prus.

Absolwent
Absolwent Wydziału Reżyserii posiada wszechstronne wykształcenie profesjonalne, pozwalające w interesujący i kreatywny sposób uprawiać działalność artystyczną na wszelkich polach wymagających zawodowych umiejętności reżyserskich. Ma wszelkie dane, by stać się świadomym i aktywnym uczestnikiem współczesnej kultury, łączącym wiedzę humanistyczną z własnym doświadczeniem artystycznym. Zdobyte kwalifikacje pozwalają mu podjąć pracę w charakterze:
  • reżysera teatrów dramatycznych i muzycznych, widowisk i filmów telewizyjnych, filmów fabularnych
  • scenarzysty, adaptatora, dramaturga
  • dyrektora instytucji artystycznej

Wydział Wiedzy o Teatrze

Od roku akademickiego 2007/2008 Wydział prowadzi 5-letnie studia stacjonarne (dwustopniowe - 3 letnie licencjackie i 2 letnie magisterskie); absolwenci otrzymują tytuł magistra sztuki w zakresie wiedzy o teatrze. Studia otwierają szansę poznania i zrozumienia teatru: jak patrzeć na teatr i jego funkcje w przeszłości i teraźniejszości, na czym polega sztuka teatru, jak analizować dawne i nowe przestawienia teatralne. Złożona natura teatru zmusza także do poznania innych dziedzin kultury: literatury, filozofii, antropologii kultury, sztuki, muzyki, filmu, telewizji. Program dopełniają przedmioty ułatwiające absolwentom elastyczne zachowania na zmieniającym się rynku pracy: zarządzanie i promocja, wiedza o mediach, podstawy prawa, organizacja pracy.

WOT odróżnia od studiów teatrologicznych na innych uczelniach łączenie kształcenia humanistycznego o charakterze uniwersyteckim z autentycznym „doświadczeniem teatru” – istotnym segmentem programu są przedmioty praktyczne: reżyseria, praca z aktorem, kultura słowa, przestrzeń sceniczna, warsztat pisania o teatrze, metody „teatru dla życia”.

Absolwent
Dyplom Wydziału WOT jest wszędzie wysoko cenionym paszportem do kariery zawodowej w teatrach (działy literackie, biblioteki i archiwa teatralne, działy organizacji widowni i organizacji pracy artystycznej); w instytucjach kultury, agencjach reklamowych i castingowych, w mediach – prasie, radio i telewizji; w działach i redakcjach kulturalnych, w muzeach sztuk widowiskowych; w strukturach nieinstytucjonalnych, takich jak stowarzyszenia kulturalne i fundacje; w niezawodowym ruchu teatralnym (jako animatorzy i instruktorzy); w instytucjach naukowych prowadzących badania i edukację teatralną; w instytucjach prowadzących terapię lub resocjalizację przez teatr.


Zapraszamy!!!

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec