Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Warszawska Szkoła Filmowa

ul. Generała Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Telefon:
22 839 00 50

Fax:
22 839 00 50

Adres e-mail:
info@szkolafilmowa.pl

Adres www:
www.szkolafilmowa.pl

Warszawska Szkoła Filmowa

Kierunki studiów

REŻYSERIA

TRZYLETNIE STUDIA LICENCJACKIE

Studia na kierunku Reżyserii przygotowują do pracy w zawodzie reżysera filmowego. Absolwenci zdobędą umiejętności niezbędne do pracy nad różnymi formami filmowymi. Będą też mogli podjąć pracę w szeroko rozumianych sektorach kreatywnych, w tym w mediach i telewizji.
Program nauczania zawiera przedmioty kierunkowe, dotyczące różnych etapów i aspektów kreacji dzieła filmowego (m.in. podstawy języka filmu, inscenizacji, pracy z aktorem, elementy produkcji i post-produkcji filmu) oraz ogólne (m.in. historia filmu, historia sztuki, antropologia kultury).
Tok studiów przewiduje zajęcia prowadzone w warunkach planu filmowego, pozwalające na efektywną naukę praktycznych umiejętności składających się na warsztat pracy reżysera oraz realizację samodzielnych ćwiczeń / etiud filmowych podczas każdego roku nauki.
Nauka na kierunku Reżyseria w specjalności Reżyseria Filmowa trwa 3 lata (6 semestrów). Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym (dziennnym) i kończą się zdobyciem przez absolwenta tytułu licencjata.

PRZEDMIOTY:
 • Film współczesny - Język filmu, dr Maciej Ślesicki
 • Warsztat filmu fabularnego, Jarosław Kupść
 • Inscenizacja, dr hab. Sławomir Kryński
 • Podstawy pracy z kamerą, Andrzej Wolf
 • Sztuka operatorska I (1-szy rok nauki), dr hab. Andrzej Ramlau
 • Sztuka operatorska II (2-gi rok nauki), dr hab. Andrzej Ramlau
 • Nowe technologie w filmie i TV, mgr inż. Dariusz Jankowski
 • AVID Wprowadzenie do montażu filmowego, mgr Zbigniew Niciński
 • Scenariusz serialu telewizyjnego, mgr Agnieszka Kruk
 • Wprowadzenie do scenariopisarstwa, mgr Agnieszka Kruk
 • Antropologia kultury, dr Bożena Józefów-Czerwińska
 • Historia filmu polskiego, dr Paulina Kwiatkowska
 • Historia powszechna kina, dr Paulina Kwiatkowska
 • Kierunki rozwoju filmu współczesnego, dr Andrzej Kołodyński
 • Kultura popularna, dr Marta Hauschild

REŻYSERIA I PRODUKCJA GIER WIDEO

TRZYLETNIE STUDIA LICENCJACKIE

Studia mają dać absolwentom pełną wiedzę na temat procesu produkcyjnego gier oraz praktyczną wiedzę w zakresie projektowania gier, podstaw programowania gier oraz wytwarzania wszystkich elementów niezbędnych do stworzenia gry, tzw. cyfrowych assetów.
Skierowane są głównie do ludzi, którzy są zainteresowani tworzeniem własnych studiów tworzących gier, albo chcą kierować od strony kreatywnej pracami całych zespołów lub znaczących działów.
Nie zamierzamy tworzyć specjalistów doskonale radzących sobie w każdej dziedzinie składającej się na produkcję gier, bo to niemożliwe. Chcemy jednak, aby absolwenci otrzymali wszechstronną i pełną wiedzę na temat narzędzi i procesów stosowanych we wszystkich dziedzinach niezbędnych przy produkcji współczesnych gier. 
Chcemy, aby absolwenci byli wizjonerami, którzy pokierują swoimi własnymi zespołami w celu tworzenia oryginalnych i nietuzinkowych gier, oraz aby nie bali się także różnorakich wyzwań na etatach w funkcjonujących już firmach branży gier wideo.

PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY:
 • Wprowadzenie do gier video
 • Projektowanie gier
 • Produkcja gier
 • Cyfrowa kreacja artystyczna
 • Podstawy programowania gier
 • Warsztat projektowania gier
 • Warsztat tworzenia gier
 • Techniki filmowe w grach
 • Biznes produkcji gier
TRYB NAUKI

Stacjonarne studia pierwsze stopnie, trwające 6 semestrów, zakończone pracą dyplomową, czyli własną grą.

JEDYENE TAKIE STUDIA W POLSCE!

Większość czasu studiów do zajęcia poświęcone zdobywaniu praktycznej wiedzy w zakresie narzędzi i procesów używanych przez poszczególne działy typowej produkcji, które na licznych zajęciach warsztatowych będą zamieniały się we własne kreacje studentów. Studenci nie tylko będą uczyć się jak produkuje się gry wideo, ale będą je samodzielnie tworzyć.
Nigdzie w Polsce nie ma kierunku tak kompleksowo podchodzącego do tematyki produkowania i reżyserowania gier wideo, jak planowany kierunek. Chcemy kształcić nie specjalistów w konkretnej dziedzinie, ale kreatywnych leaderów, który skutecznie będą w stanie budować dobre zespoły i dobrze nimi kierować. Chcemy oprzeć się na aktywnych specjalistach z branży, aby mieć pewność, że przekazywana wiedza jest na czasie i ma praktyczne zastosowanie.

KIERUNEK OPERATORSKI - OBRAZ MULTIMEDIALNY

TRZYLETNIE STUDIA LICENCJACKIE

Obraz Multimedialny to kierunek którego celem jest wszechstronne przygotowanie studentów do pracy w charakterze operatora obrazu. Absolwent będzie przygotowany do pracy zarówno w przestrzeni rzeczywistej (plan filmowy, studio telewizyjne, studio fotograficzne) jak i wirtualnej (efekty komputerowe, animacja, multimedia). W programie nauczania znajdują się przedmioty kierunkowe (m.in.: podstawy sztuki operatorskiej, cyfrowy zapis obrazu w technologii klasycznej i stereoskopowej, kreacja efektów komputerowych, post-produkcyjna obróbka obrazu) oraz ogólne (m.in.: historia filmu, historia sztuki, antropologia kultury).
Obok klasycznych pryncypiów sztuki operatorskiej, a więc ogólnej wiedzy humanistycznej, estetyki i dramaturgii obrazu oraz umiejętności jego rejestracji, studenci zdobędą wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie kreowania przestrzeni wirtualnej 2D i 3D, komputerowych efektów specjalnych oraz coloringu. Absolwenci kierunku będą mieli kwalifikacje niezbędne w pracy operatora utworów multimedialnych i audiowizualnych, ze szczególnym uwzględnieniem filmu i telewizji. 

Tryb nauki 
Nauka na kierunku Obraz Multimedialny trwa 3 lata (6 semestrów). Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym (dziennym) i kończą się zdobyciem przez absolwenta tytułu licencjata.

PRZEDMIOTY:
 • Podstawy pracy z kamerą, Andrzej Wolf
 • Sztuka operatorska I (1-szy rok nauki), dr hab. Andrzej Ramlau
 • Sztuka operatorska II (2-gi rok nauki), dr hab. Andrzej Ramlau
 • Nowe technologie w filmie i TV, mgr inż. Dariusz Jankowski
 • Film współczesny - Język filmu, dr Maciej Ślesicki
 • Warsztat filmu fabularnego, Jarosław Kupść
 • Inscenizacja, dr hab. Sławomir Kryński
 • AVID Wprowadzenie do montażu filmowego, mgr Zbigniew Niciński
 • Scenariusz serialu telewizyjnego, mgr Agnieszka Kruk
 • Wprowadzenie do scenariopisarstwa, mgr Agnieszka Kruk
 • Antropologia kultury, dr Bożena Józefów-Czerwińska
 • Historia filmu polskiego, dr Paulina Kwiatkowska
 • Historia powszechna kina, dr Paulina Kwiatkowska
 • Kierunki rozwoju filmu współczesnego, dr Andrzej Kołodyński

KIERUNEK AKTORSKI - AKTORSTWO NOWYCH MEDIÓW

TRZYLETNIE STUDIA LICENCJACKIE

Studenci kierunku aktorskiego (Aktorstwo Nowych Mediów) przejdą pełny cykl kształcenia oparty o materiał klasyczny, dramaty i komedie oraz współczesne scenariusze filmowe i telewizyjne. W programie nauczania znajdują się zajęcia z ruchu scenicznego, wiersza, prozy, piosenki, dykcji i impostacji głosu. 
Studenci uzyskają unikalne kompetencje aktorskie w zakresie szermierki historycznej, jazdy konnej, tańca kostiumowego, pantomimy, podstaw sztuki kaskaderskiej, pracy na realistycznym i wirtualnym planie filmowym oraz pracy z wykorzystaniem najnowszych technologii i form komunikacji z odbiorcą. Uzyskają wiedzę na temat specyfiki środków wyrazu towarzyszących zarówno tradycyjnym jak i najnowszym formom wypowiedzi artystycznej. Nabędą umiejętności dotyczące kreacji i prezentacji własnego wizerunku, budowania relacji środowiskowych oraz zawodowych. 
Tok nauki obejmuje zajęcia praktyczne, gdzie oprócz klasycznych ćwiczeń aktorskich przewidziano zajęcia o charakterze warsztatowym, odbywające się w warunkach planu filmowego oraz zajęcia plenerowe na finansowanym przez uczelnię, dwutygodniowym obozie konno-szermierczym, podczas którego studenci uczą się jeździć konno i poznają podstawy władania białą bronią. 
W odróżnieniu od państwowych szkół teatralnych, studenci od samego początku uczą się pracy z kamerą oraz współpracy z reżyserem i operatorem filmowym, a także elementów technicznych koniecznych do pracy w filmie i telewizji - kierunków montażowych, chodzenia "po świetle", itp.

Tryb nauki
Nauka na kierunku Aktorstwo Nowych Mediów trwa 3 lata (6 semestrów). Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym (dziennym) i kończą się zdobyciem przez absolwenta tytułu licencjata.

Wybrane przedmioty z programu kierunku aktorskiego:
 • Podstawowa technika aktorska
 • Monolog aktorski wg Meisnera
 • Proza - Opowiadanie w trzeciej osobie - Monolog
 • Wiersz
 • Sceny z filmu i dramatu
 • Piosenka
 • Technika mowy
 • Kultura słowa - emisja głosu
 • Ruch sceniczny - podstawy pantomimy i tańca współczesnego
 • Ruch sceniczny - podstawy tańców kostiumowych i historycznych
 • Aktor przed kamerą - Podstawy języka filmu
 • Techniki cyfrowe w pracy aktora
 • Podstawy jazdy konnej
 • Podstawy szermierki
 • Wychowanie fizyczne z elementami kaskaderki
 • Prawo autorskie
 • Historia kultury i sztuki
 • Antropologia kultury
 • Ewolucja stylu aktorstwa filmowego
 • Historia filmu polskiego
 • Historia powszechna kina

FILMOZNAWSTWO PRAKTYCZNE

TRZYLETNIE STUDIA LICENCJACKIE

Propozycja Warszawskiej Szkoły Filmowej adresowana jest do osób, które chcą połączyć rzetelne wykształcenie kulturoznawcze i filmoznawcze z opanowaniem licznych umiejętności praktycznych. Nabyte umiejętności mają szerokie zastosowanie we współczesnym świecie mediów, kinematografii i w szeroko rozumianych sektorach kreatywnych. Stanowią także przepustkę do dalszych studiów filmowych, z kierunkiem reżyserii na czele. 
W ciągu trzech lat studiów studenci gruntownie poznają historię filmu, kierunki rozwoju kina współczesnego, teorię filmu, których nauczać będą najbardziej znani polscy filmoznawcy. Jednocześnie, pod okiem praktyków kina, będą pisać scenariusze i kręcić własne filmy. 
Przewaga WSF nad tradycyjnymi kierunkami filmoznawczymi polega na tym, że studia te odbywają się w ramach kierunku Reżyseria, a absolwenci licencjackich studiów na tym kierunku nabierają umiejętności kwalifikujących do pracy na profesjonalnych planach filmowych w charakterze asystenta reżysera, II reżysera lub reżysera krótkich form filmowych. Znajomość zasad scenariopisarstwa, narracji, reżyserii, techniki filmowej, pracy z aktorem, montażu i udźwiękowienia da naszym absolwentom nie tylko większe szanse zawodowe, ale także większą wiarygodność – będą pisać i mówić o tym, z czym sami zmagali się jako początkujący twórcy filmowi. 
Drugim wyróżnikiem warszawskiego filmoznawstwa jest jego praktyczny profil. Studenci od pierwszego do ostatniego semestru piszą – od krótkich form typu zapowiedź, streszczenie, komunikat prasowy do recenzji i eseju. Poznają zasady dziennikarstwa klasycznego, internetowego, podstawy pracy w radiu i telewizji. Będą uczyli się pisać nie tylko o filmach fabularnych, ale i o animacji, dokumencie, poznają podstawy komunikowania społecznego i public relations, mogą także specjalizować się w rzadszych dziedzinach, jak przemysł filmowy czy animacja kultury filmowej.
Warszawska Szkoła Filmowa przygotowuje absolwentów do pracy w charakterze programatora festiwali filmowych, specjalisty w dziedzinie edukacji filmowej, nowych mediów, zakupów programowych, menedżera i animatora kultury. To propozycja, jakiej na próżno szukać w programach największych polskich uczelni. 
Filmoznawstwo Praktyczne to kierunek stworzony przez aktywnych uczestników życia filmowego w Polsce, którzy, uważnie je od wielu lat obserwując i opisując, potrafią określić jego największe problemy, wyzwania i potrzeby rynku pracy.

Tryb nauki
Nauka na kierunku Reżyseria w specjalności Filmoznawstwo Praktyczne trwa 3 lata (6 semestrów). Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz w trybie niestacjonarnym (zaocznym). Studia kończą się zdobyciem przez absolwenta tytułu licencjata.

Wybrane przedmioty z programu FILMOZNAWSTWA PRAKTYCZNEGO:
 • Wstęp do filmoznawstwa
 • Historia filmu polskiego
 • Historia powszechna kina
 • Kierunki rozwoju filmu współczesnego
 • Warsztaty krytyki filmowej
 • Analiza filmu
 • Animacja kultury filmowej
 • Telewizja i nowe media
 • Teoria i praktyka filmu reklamowego
 • Programowanie filmowe i TV
 • Język filmu i podstawy reżyserii filmowej
 • Warsztat filmu fabularnego
 • Estetyka filmu animowanego
 • Podstawy pracy z kamerą
 • Podstawy wiedzy o świetle i technikach zdjęciowych
 • Estetyka filmu dokumentalnego
 • Warsztat filmu dokumentalnego
 • Podstawy dramaturgii filmowej
 • Antropologia kultury
 • Historia kultury i sztuki
 • Podstawy psychologii
 • Praca aktora nad rolą
 • Style aktorstwa filmowego
 • Produkcja filmowa - Zawody filmowe
 • Muzyka filmowa
 • Realizacja dźwięku w filmie (podstawy)
 • Podstawy montażu filmowego (podstawy)
 • Prawo autorskie
 • Technologia informacyjna

MONTAŻ FILMOWY

TRZYLETNIE STUDIA LICENCJACKIE

Program nauczania obejmuje zagadnienia bezpośrednio związane ze sztuką montażu różnych form filmowych i warsztatem reżyserii filmowej - podstawy pracy z kamerą i reżyserii filmowej, podstawy języka filmowego i montażu, montaż fabularny i dokumentalny, różne style opowiadania filmowego i wynikające z nich skutki montażowe, budowanie rytmów w scenach aktorskich, budowanie dramaturgii akcji, techniki montażu oddające strukturę czasu i przestrzeni w filmie. Studenci poznają podstawy budowy obrazu ekranowego oraz technik cyfrowych współczesnych systemów komputerowych. Dopełnieniem programu są przedmioty dotyczące historii powszechnej filmu, historii filmu polskiego oraz historii kultury i sztuki. 

Wybrane przedmioty z programu MONTAŻU FILMOWEGO:
 • Technologia montażu cyfrowego
 • Podstawy montażu filmowego
 • Język filmu w montażu
 • Montaż fabularny
 • Montaż dokumentalny
 • Język filmu. Podstawy reżyserii filmowej
 • Warsztat filmu fabularnego
 • Estetyka filmu dokumentalnego
 • Warsztat filmu dokumentalnego
 • Podstawy dramaturgii filmowej
 • Podstawy wiedzy o świetle i technikach zdjęciowych
 • Podstawy pracy z kamerą
 • Realizacja dźwięku w filmie
 • Compositing i efekty specjalne
 • Muzyka filmowa
 • Prawo autorskie
 • Historia filmu polskiego
 • Historia powszechna kina
 • Kierunki rozwoju filmu współczesnego
 • Historia idei
 • Historia kultury i sztuki
 • Podstawy psychologii
 • Antropologia kultury 
W trakcie nauki studenci realizują praktyczne ćwiczenia montażowe mające na celu naukę montażu na potrzeby form fabularnych i dokumentalnych, uwzględniając różnice techniki montażowej w zależności od rodzaju materiałów wyjściowych. Uczelnia zapewnia stanowiska montażowe do ćwiczeń podczas zajęć i do ćwiczeń indywidualnych. Tok nauki przewiduje zajęcia dydaktyczne o charakterze warsztatowym i analitycznym oraz pracę indywidualną nad własnymi ćwiczeniami montażowymi.
Studenci uczestniczą w zajęciach ogólnowydziałowych, projekcjach filmowych oraz w spotkaniach i wykładach prowadzonych przez specjalnych gości uczelni.
Tryb nauki
Nauka na kierunku Reżyseria w specjalności Montaż Filmowy trwa 3 lata (6 semestrów). Studia prowadzone są w trybie niestacjonarnym (zaocznym) i kończą się zdobyciem przez absolwenta tytułu licencjata


ORGANIZACJA PRODUKCJI FILMOWEJ

TRZYLETNIE STUDIA LICENCJACKIE

Studia przygotowują absolwentów do podjęcia pracy w zawodzie organizatora produkcji lub producenta w przemyśle filmowym i kulturalno-rozrywkowym. Program nauczania obejmuje cały szereg przedmiotów zawodowych, tworzących warsztat kierownika produkcji i producenta. 
Studenci poznają specyfikę polskiego rynku medialnego oraz poznają podstawy dramaturgii filmowej, reżyserii, sztuki operatorskiej, scenografii, udźwiękowienia, montażu. Nauczą się przygotowywać plan kalendarzowy filmu, plany produkcyjne, szczegółowy kosztorys produkcji oraz dokumenty finansowo – produkcyjne. 
Studenci poznają technologię produkcji filmu. Duży nacisk w programie nauczania kładzie się na nowoczesne środki produkcji, postprodukcji i dystrybucji filmów i produkcji audiowizualnych. Ćwiczenia obejmują wykonanie sprawozdania organizacyjno – ekonomicznego wraz z kosztorysem wynikowym filmu, budżetu P&A oraz media-planu dla całego okresu promocji filmu od developmentu do ostatniego okna eksploatacji. Ćwiczenia praktyczne uczą przygotowywania pakietów i wniosków o finansowanie produkcji oraz prezentacji sponsorskich i promocyjnych opartych o pracę w grupie w połączeniu z umiejętnością wystąpień publicznych.
Program nauczania obejmuje zagadnienia z obszaru nauk prawnych i ekonomicznych: prawo własności intelektualnej, przepisy prawne dotyczące zatrudniania i opodatkowania przedstawicieli wszystkich profesji związanych z filmem, zasady kosztorysowania i budżetowania filmu, podstawy księgowości i rachunkowości. 
Dopełnieniem są przedmioty dotyczące historii powszechnej filmu, historii filmu polskiego oraz historii kultury i sztuki. Tok nauki przewiduje zajęcia dydaktyczne o charakterze warsztatowym i analitycznym oraz pracę indywidualną przy realizacji produkcji filmowych studentów reżyserii. 
Tryb nauki
Nauka na kierunku Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej w specjalności Organizacja Produkcji Filmowej trwa 3 lata (6 semestrów). Studia prowadzone są w trybie niestacjonarnym (zaocznym) i kończą się zdobyciem przez absolwenta tytułu licencjata.

Wybrane przedmioty z programu PRODUKCJI FILMOWEJ:
 • Organizacja i ekonomika produkcji filmowej i kinematografii (ogólne pojęcia)
 • Technologia produkcji filmowej
 • Specyfika produkcji filmowych
 • Planowanie produkcji i kosztów filmu
 • Analiza i rozliczanie budżetu filmowego
 • Podstawy wiedzy o świetle i technikach zdjęciowych
 • Sztuka operatorska - realizacja zdjęć i oświetlenia
 • Język filmu i podstawy reżyserii filmowej
 • Podstawy realizacji dźwięku w filmie
 • Podstawy zagadnień inscenizacji (scenografia)
 • Podstawy sztuki montażu
 • Postprodukcja
 • Development filmu w Polsce
 • Marketing dystrybucji filmu i PR
 • Dystrybucja w nowych mediach i na nowych polach eksploatacji
 • Kooprodukcje międzynarodowe
 • Rynek medialny i przedsiębiorstwa medialne
 • Podstawy ekonomii i finansów
 • Podstawy rachunkowości
 • Podstawy zarządzania
 • Ekonomia i ekonomika kultury i mediów
 • Encyklopedia prawa i prawo gospodarcze
 • Prawo autorskie i umowy
 • Historia filmu polskiego
 • Historia powszechna kina
 • Historia kultury i sztuki
 • Sztuka negocjacji
 • Podstawy psychologii

FOTOGRAFIA

TRZYLETNIE STUDIA LICENCJACKIE

Absolwenci Fotografii zdobędą umiejętności praktyczne i wiedzę potrzebną do świadomego kształtowania własnej ścieżki twórczej i podjęcia działalności zawodowej w powiązaniu z mediami, wydawnictwami, galeriami sztuki. Będą przygotowani do prezentacji portfolio i różnych form sprzedaży własnych prac. 

Podczas trzyletniego toku nauki studenci uczestniczą w zajęciach dotyczących różnych aspektów i form fotografii (m.in.: fotografia reklamowa, portretowa, architektury, mody, akt i fotoreportaż) i przygotowują się do pracy w środowisku tradycyjnych technik fotograficznych oraz nowych, cyfrowych technologii zdjęciowych i technologii obróbki obrazu. 
Program nauczania przewiduje zajęcia praktyczne prowadzone w studio fotograficznym, w ciemni oraz zajęcia plenerowe. Nieodzownym elementem procesu nauczania są także zajęcia rozwijające wiedzę ogólną z zakresu kultury i sztuki oraz ćwiczenia dotyczące kreacji obrazu filmowego i audiowizualnego.

Tryb nauki
Nauka na kierunku Obraz Multimedialny w specjalności Fotografia trwa 3 lata (6 semestrów). Studia prowadzone są w trybie niestacjonarnym (zaocznym) i kończą się zdobyciem przez absolwenta tytułu licencjata.

WYKŁADOWCY
prof. Bogdan Dziworski
dr hab. Prot Jarnuszkiewicz prof. ASP - narracja fotograficzna
Lidia Popiel - portret
Piotr Kucia - moda, reklama
Krzysztof Gierałtowski - portret subiektywny
Marlena Bielińska - moda, portret
Olek Iwaszkiewicz - architektura i wnętrza
Robert Sobociński - fotografia reklamowa produktu
dr Mariusz Wideryński - architektura i pejzaż
Jerzy Gumowski – fotoreportaż

Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec