Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

al. Mickiewicza 21, Kraków

Telefon:
12 6624274

Fax:
12 6336245

Adres e-mail:
rercstud@ur.krakow.pl

Adres www:
www.ur.krakow.pl

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Informacja o uczelni


Władze Uniwersytetu Rolniczego:


Rektor

Prof. dr hab. Włodzimierz  Sady

Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Ostrowski

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą 
prof. dr hab. inż. Florian Gambuś

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich
Dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR

Uniwersytet Rolniczy to uczelnia mogąca poszczycić się długą i bogatą historią oraz unikatowym profilem edukacyjno-badawczym. Jej historia sięga XVIII wieku, kiedy to za sprawą ks. Hugona Kołłątaja utworzono Katedrę Rolnictwa. Ponad sto lat później w 1890 roku przy Uniwersytecie Jagiellońskim powstało pierwsze Studium Rolnicze.

Obecnie Uniwersytet Rolniczy w Krakowie tworzą 3 kampusy, 11 obiektów dydaktycznych, 29 stacji doświadczalnych, Leśny Zakład Doświadczalny w Krynicy-Zdrój – gwarantuje to  dogodne warunki dydaktyczne dla studentów jak i możliwość rozwoju naukowego dla pracowników. Uczelnia stale się rozwija, do najważniejszych przedsięwzięć ostatnich lat zalicza się powstanie Ośrodka Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnej w ramach Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR, utworzenie Centrum Edukacji Gleboznawczej - Muzeum Gleb na Wydziale Leśnym, powstanie nowoczesnej hali sportowej wybudowanej w technologii pasywnej. Planowane jest utworzenie Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej i Hodowli Zwierząt Polski Południowej.

Uniwersytet dzisiaj, to kilkadziesiąt kierunków i specjalności, na których kształci się około 11 tysięcy studentów. Oferta edukacyjna obejmuje także ponad 30 rodzajów studiów podyplomowych, a około 100 kursów prowadzonych jest w języku angielskim. Studenci oraz pracownicy naukowi mogą korzystać z wymiany międzynarodowej w ramach programu Erasmus Plus i CEEPUS.

Za­daniem Uniwer­sy­tetu Rol­nicze­go jest ksz­tałcenie specja­listów do pra­cy w sze­ro­ko pojętej go­spo­dar­ce żyw­nościo­wej, leśnej, ksz­tałto­wania i och­ro­ny śro­dowiska przy­rod­ni­cze­go oraz eko­nomi­ki czy mar­ketin­gu. Dzięki wie­lo­let­niej współpra­cy z po­nad 100 ośrod­ka­mi nau­ko­wymi w kraju i za gra­nicą stu­den­ci mogą od­bywać cie­ka­we zajęcia prak­tycz­ne i zdobywać cen­ne doświad­cze­nie za­wodowe.

Pro­gra­my stu­denc­kie
 •  Erasmus
 •  Sty­pen­dium rek­to­ra dla naj­lep­szych stu­dentów
 •  Sty­pen­dium mi­nistra za osiągnięcia w nau­ce 
 •  lub wy­bit­ne osiągnięcia spor­to­we
 •  Sty­pen­dium so­cjal­ne
 •  Za­po­mo­ga
 •  Sty­pen­dium specjal­ne dla osób nie­pełnospraw­nych

Przy Uniwer­sy­tecie Rol­niczym działa Cen­trum Kul­tu­ry Stu­denc­kiej. Cen­trum pro­wadzi działal­ność kul­tu­ralną, ar­ty­styczną i oświa­tową na rzecz stu­dentów i pra­cow­ników Uczel­ni, a w jej skład wchodzą: Chór Uniwer­sy­tetu Rol­nicze­go, Stu­denc­ki Zespół Góral­ski „Skal­ni”, Klub Aka­de­mic­ki „Ar­ka” i Klub „Bu­da”.

Najważniejszymi jednostkami Uczelni są wydziały, w chwili obecnej na Uniwersytecie Rolniczym istnieje 7 wydziałów oraz UCMW UJ-UR.Najważniejszymi jednostkami Uczelni są wydziały, w chwili obecnej na Uniwersytecie Rolniczym istnieje 7 wydziałów oraz UCMW UJ-UR.

Oferowane kierunki studiów


Wydział Rolniczo Ekonomiczny
 • Rolnictwo
 • Ochrona Środowiska 
 • Biogospodarka
 • Jakość i Bezpieczeństwo Środowiska
 • Zarządzanie
 • Ekonomia

Wydział Leśny
 • Leśnictwo
 • Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym
 • Przetwórstwo Drewna

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
 • Zootechnika
 • Ichtiobiologia Rybactwo Śródlądowe
 • Biologia
 • Bioinżynieria zwierząt

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
 • Inżynieria Środowiska
 • Geodezja i Kartografia 
 • Gospodarka Przestrzenna
 • Inżynieria i Gospodarka Wodna
 • Architektura Krajobrazu

Wydział Biotechnologii i  Ogrodnictwa
 • Ogrodnictwo
 • Biotechnologia
 • Sztuka Ogrodowa
 • Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
 • Technika Rolnicza i Leśna
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
 • Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami
 • Inżynieria Biosystemów

Wydział Technologii Żywności
 • Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
 • Towaroznawstwo
 • Dietetyka 
 • Jakość i Bezpieczeństwo Żywności

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR
 • Weterynaria

 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Kraków, al. Mickiewicza 21
tel. 12 6624274
fax.12 6336245
rercstud@ur.krakow.pl
www.ur.krakow.pl
Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec