Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium

ul. Pstrowskiego 3a, 62-200 Gniezno

Telefon:
(61) 425 75 70

Adres e-mail:
gniezno@milenium.edu.pl

Adres www:
www.milenium.edu.pl

Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium

Informacje ogólne
Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium od 2000 roku tworzy i na bieżąco modyfikuje ofertę edukacyjną dostosowaną do potrzeb europejskiego rynku pracy.

Zajęcia dydaktyczne w Uczelni Milenium wyróżnia przede wszystkim ich praktyczny charakter. Nasi wykładowcy to doświadczeni praktycy, którzy swój zawodowy sukces przełożyli na działalność naukową, tworząc w ten sposób bezkonkurencyjny produkt edukacyjny.

Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium to uczelnia wyróżniająca się na rynku szkolnictwa wyższego poziomem relacji ze studentami, których postawą jest kompetentna i życzliwa obsługa administracyjna przy wykorzystaniu najnowszych technologii oraz partnerski stosunek z wykładowcami.

W roku akademickim 2015/2016 oferujemy naukę na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kilkunastu specjalnościach w ramach dwóch kierunków zarządzanie i pedagogika. Wysokość czesnego na studiach pierwszego stopnia wynosi od 320 do 330 zł miesięcznie, natomiast na studiach drugiego stopnia wynosi od 380 do 415 zł na miesiąc.

W roku akademickim 2015/2016 oferujemy także naukę na studiach podyplomowych na kilkunastu specjalnościach nauczycielskich i menedżerskich (dwu i czterosemestralnych). Wysokość czesnego za studia podyplomowe w zależności specjalności kształtuje się w przedziale od 1900 do 4800 zł (całość).


Kierunki


studia drugiego stopnia:

 • zarządzanie
 • pedagogika

studia pierwszego stopnia:

 • zarządzanie
 • pedagogika

studia podyplomowe:

  • nauczycielskie (2 i 4 semestralne)
  • menedżerskie (2 semestralne)Dlaczego warto studiować zarządzanie w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium?

Zarządzanie to kierunek, który uzyskał w naszej uczelni pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej, kontrolującej jakość kształcenia we wszystkich polskich uczelniach. Nieustannie przoduje w rankingach popularności. Prosta analiza ogłoszeń o pracy wskazuje na wciąż znaczące zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny. Dla absolwentów zarządzania istnieją więc możliwości znalezienia zatrudnienia w dynamicznie rozwijających się jednostkach krajowych i zagranicznych, w sektorze prywatnym i państwowym, w szerokiej gamie przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, w urzędach administracji państwowej i samorządowej, w instytucjach, fundacjach, stowarzyszeniach pozarządowych… Absolwenci są jednak przygotowani również do kreowania nowych miejsc pracy poprzez własną działalność gospodarczą.

 Warto studiować zarządzanie w Milenium, ponieważ:

 • absolwenci tego kierunku zostają wyposażeni w szeroką wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim w realne umiejętności zawodowe oraz kompetencje społeczne przydatne we wszystkich aspektach działania przedsiębiorstw, instytucji gospodarczych, administracyjnych, krajowych i międzynarodowych;
 • zajęcia na uczelni prowadzą nie tylko wybitni naukowcy, ale przede wszystkim praktycy: menedżerowie (ds. marketingu, logistyki, zarządzania potencjałem społecznym, zarządzania jakością, wykorzystania systemów informatycznych w procesach zarządzania, zarządzania finansami oraz rachunkowości), eksperci na rynku inwestycji, specjaliści ds. finansów, rachunkowości, eksperci ds. projektów współfinansowanych z funduszy unijnych i inni;
 • program studiów nie jest przepełniony wiedzą książkową, lecz uczy praktycznych umiejętności kierowania organizacjami we wszystkich zakresach ich funkcjonowania, ponieważ został przygotowany we współpracy z przedsiębiorstwami, instytucjami gospodarczymi, administracyjnymi, krajowymi i międzynarodowymi;
 • program kształcenia jest nowoczesny i przygotowuje do pracy zawodowej po zgodnie z aktualnymi potrzebami rynku pracy w kraju i za granicą, ponieważ uczelnia wdraża Europejskie Standardy Nauczania w formie Krajowych Ram Kwalifikacji (KRK);
 • stosujemy nowoczesne metody kształcenia; studenci uczestniczą nie tylko w tradycyjnych wykładach, ale również ćwiczeniach audytoryjnych, ćwiczeniach projektowych, warsztatach oraz zajęciach w formie e-learningu;
 • ambitni i aktywni studenci mają możliwość zaangażowania się w działalność organizacji studenckich o szerokim spektrum działań.


                                                                               dr Anna Knocińska
                                                      Dziekan Wydziału Nauk Społecznych


Studia na kierunku zarządzanie przygotowują do pracy zawodowej związanej z funkcjonowaniem przedsiębiorstw i organizacji niekomercyjnych na rynku.
Plan studiów obejmuje przedmioty wspólne dla całego kierunku, w ramach których realizowane są zajęcia z zakresu m.in. nauk o organizacji i zarządzaniu, marketingu, psychologii oraz prawa. Ponad połowa przewidzianych w programie studiów przedmiotów ma charakter praktyczny, w dużej mierze ukierunkowany na wyrabianie wśród studentów umiejętności w zakresie wybranej specjalności.

Specjalności na kierunku zarządzanie w Gnieźnie (studia licencjackie):

 • zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • zarządzanie w administracji publicznej
 • zarządzanie sprzedażą

Specjalności na kierunku zarządzanie w Gnieźnie (studia magisterskie):

 • przedsiębiorczość w działalności gospodarczej
 • zarządzanie wizerunkiem organizacji
 • zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami
 • zarządzanie w administracji publicznej
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 

Dlaczego warto studiować pedagogikę w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium?

Pedagogika to kierunek, na którym kształcimy w naszej Uczelni od ponad 10 lat. Studenci mają do wyboru jedną z kilku atrakcyjnych specjalności, które co roku dostosowujemy do potrzeb rynku pracy. Wbrew doniesieniom medialnym rola zawodów pedagogicznych stale wzrasta. Osoby z pedagogicznym wykształceniem mają liczne zadania do spełnienia nie tylko w sektorze oświaty i wychowania, ale również w rozlicznych służbach społecznych, specjalistycznych usługach, ochronie zdrowia, opiece społecznej, ochronie porządku publicznego, wymiarze sprawiedliwości i innych. Działalność pedagogiczna była, jest i będzie zawsze potrzebna, bo to po prostu praca z człowiekiem – od dziecka po seniora.

Warto studiować pedagogikę w Milenium, ponieważ:

 • absolwenci tego kierunku zostają wyposażeni w szeroką wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim w użyteczne umiejętności zawodowe oraz kompetencje społeczne przydatne nie tylko w praktyce pedagogicznej, lecz także w życiu codziennym;
 • zajęcia na uczelni prowadzą nie tylko wybitni naukowcy, ale przede wszystkim praktycy: pedagodzy, psycholodzy, terapeuci, nauczyciele, wychowawcy i dyrektorzy poszczególnych placówek, kuratorzy, biegli sądowi i inni;
 • program studiów nie jest przepełniony wiedzą książkową, lecz uczy praktycznego wymiaru zawodu pedagoga, ponieważ został przygotowany we współpracy ze szkołami, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, jednostkami administracji samorządowej itp.;
 • program kształcenia jest nowoczesny i przygotowuje do pracy zawodowej po studiach zgodnie z aktualnymi potrzebami rynku pracy w kraju i za granicą, ponieważ uczelnia wdraża Europejskie Standardy Nauczania w formie Krajowych Ram Kwalifikacji (KRK);
 • stosujemy nowoczesne metody kształcenia; studenci uczestniczą nie tylko w tradycyjnych wykładach, ale również konwersatoriach, ćwiczeniach audytoryjnych, warsztatach oraz zajęciach w formie e-learningu;
 • ambitni i aktywni studenci mają możliwość zaangażowania się w działalność organizacji studenckich o szerokim spektrum działań.

                                                                               dr Anna Knocińska
                                                      Dziekan Wydziału Nauk Społecznych


Jakie przedmioty kierunkowe?

Plan studiów obejmuje następujące przedmioty podstawowe, wspólne dla wszystkich specjalności na kierunku: podstawy studiowania, pedagogikę ogólną, pedagogikę społeczną, teoretyczne podstawy wychowania, podstawy dydaktyki ogólnej, historię myśli pedagogicznej, psychologię ogólną, psychologię rozwojową i osobowości, filozofię, etykę zawodową, socjologię, zagrożenia i patologie społeczne, komunikację społeczną, metody badań pedagogicznych, podstawy diagnostyki psychopedagogicznej, zaburzenia rozwoju i zachowania, podstawy terapii pedagogicznej, technologię informacyjną, język obcy, higienę i emisję głosu .

UWAGA: na wszystkich specjalnościach kierunku pedagogika na ostatnim roku studiów wprowadzono przedmiot "Przedsiębiorczość w oświacie", który ma przygotować absolwentów do:

 • aktywnego poszukiwania pracy i kształtowania własnej kariery zawodowej,
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej, zwłaszcza w obrębie opanowywanej specjalności (np. prowadzenie niepublicznych placówek oświatowych różnego typu), a także własnej działalności terapeutycznej, korekcyjno-wychowawczej, opiekuńczo-wychowawczej, itp.


Studenci poznają więc m.in. zasady prowadzenia własnej firmy, techniki samoprezentacji, prowadzenia negocjacji, komunikacji interpersonalnej.

Absolwenci kierunku pedagogika w trakcie studiów drugiego stopnia w GSW Milenium uzyskają zakładane dla kierunku efekty kształcenia.

Specjalności na kierunku pedagogika w Gnieźnie (studia licencjackie):

 • poradnictwo i pomoc psychologiczno-pedagogiczna
 • edukacja elementarna z terapią pedagogiczną 
 • resocjalizacja i bezpieczeństwo w środowisku lokalnym


Specjalności na kierunku pedagogika w Gnieźnie (studia magisterskie):

 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapia pedagogiczna
 • resocjalizacja i profilaktyka społeczna
 • edukacja elementarna z profilaktyką logopedycznąWięcej informacji na

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec