Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie

ul. Kasprzaka 2/8, 01-211 Warszawa

Telefon:
22 886 50 12, 886 50 13

Fax:
22 886 50 14

Adres e-mail:
rekrutacja@lingwistyka.edu.pl

Adres www:
www.lingwistyka.edu.pl

Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie

O UczelniLingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie


nr 1 w profesjonalnej edukacji językowej, to największa prywatna uczelnia językowa w centralnej Polsce. Uczelnia powstała w 1999 r. Głównym założeniem naszej uczelni jest praktyczna nauka zawodu. Kształcimy przyszłych profesjonalistów językowych na najwyższym poziomie, łącząc wiedzę akademicką z praktycznymi umiejętnościami. Na przestrzeni 15 lat prowadzona przez uczelnię anglistyka, germanistyka i rusycystyka były pozytywnie oceniane przez Państwową Komisję Akredytacyjną i tak jest do dziś. Prowadzimy studia licencjackie I stopnia, studia magisterskie II stopnia oraz studia podyplomowe w zakresie filologii angielskiej, germańskiej i rosyjskiej, zarówno dla Polaków, jak i obcokrajowców.


.


Studenci rozpoczynający studia w LSW, po ukończeniu specjalizacji nauczycielskiej uzyskują uprawnienia do nauczania w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych placówkach edukacyjnych w Polsce i za granicą. Uprawnienia do nauczania są ważne w całej Unii Europejskiej. Absolwenci specjalizacji tłumaczeniowej wykonują tłumaczenia pisemne i ustne w języku specjalności i funkcjonują zawodowo na rynku tłumaczeń. Specjalizacja łączona kształci studentów pod kątem nabycia uprawnień do nauczania i tłumaczenia w języku specjalności. Osobom z dyplomem licencjata LSW oferujemy kontynuację nauki na studiach magisterskich II stopnia filologii angielskiej. Od kandydatów, którzy ukończyli studia licencjackie lub magisterskie dowolnego kierunku wymagana jest znajomość języka kierunkowego odpowiednio na poziomie C1 lub C2 wg ESOKJ. Dla absolwentów wszystkich kierunków prowadzimy studia podyplomowe. W ofercie mamy trzysemestralne studia podyplomowe dla nauczycieli języków obcych oraz dwusemestralne studia podyplomowe dla tłumaczy:

Obecna pozycja LSW to efekt rozwoju naukowego jej pracowników i współpracowników oraz konsekwentnego wdrażania nowoczesnych rozwiązań dydaktycznych. Wykładowcy aktywnie uczestniczą w projektach badawczych i naukowych. Sama uczelnia jest również organizatorem cyklicznych konferencji „W dialogu języków i kultur” obejmujących szerokie spektrum nauk filologicznych. LSW wydaje punktowany rocznik naukowy, w którym ukazują się recenzowane publikacje pracowników naukowych i wyróżniające się prace studenckie. Dokładamy starań, aby studenci zostali przygotowani do zmieniających się wyzwań dzisiejszego rynku pracy. Organizacja zajęć w niewielkich grupach oraz ich warsztatowo–seminaryjny charakter zapewniają komfort procesu kształcenia i jego wysoką jakość.

Gmach Lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie to obiekt o kameralnej atmosferze, a jego położenie w centrum Warszawy, blisko węzłów komunikacyjnych (autobusowych i tramwajowych) sprawia, że studenci z łatwością mogą dojechać do uczelni z różnych części Warszawy i okolic. W gmachu uczelni mają swoją siedzibę wszystkie władze szkoły, znajdują się w nim również pomieszczenia administracyjne, sale wykładowe oraz zaplecze naukowe i socjalne.


Studia licencjackie I stopnia

Czas trwania: 3 lata - 6 semestrów
Filologia angielska, germańska, rosyjska

Forma studiów:
 • Stacjonarne studia dzienne
 • Niestacjonarne zaoczne
 • Niestacjonarne wieczorowe
Specjalizacje:
  • tłumaczeniowa
  • nauczycielska
  • nauczycielsko-tłumaczeniowa
  • komunikacja w biznesie międzynarodowym i administracji
Celem studiów jest wykształcenie absolwenta, który zgodnie z wybraną specjalizacją, przygotowany jest do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela lub tłumacza. Służy temu strategia kształcenia pozwalająca na: Znajomość języka specjalności w obszarze wypowiedzi ustnych i pisemnych, na poziomie C1 wg skali biegłości językowej ESOKJ. Nabycie znajomości drugiego wy - branego języka obcego na poziomie komunikacyjnym. (Dla zainteresowanych organizujemy dodatkowe zajęcia z praktycznej nauki drugiego języka obcego w trakcie III roku studiów, po - zwalające na rozwijanie kompetencji językowych).

Nabycie wiedzy z zakresu nauk filologicznych: znajomość podstaw teorii językoznawczych i historii języków. Zapoznanie się z kulturą krajów obszaru języka specjalności, świadomość podobieństw i różnic kulturowych między krajami wybranych języków, a Polską. Nabycie umiejętności lingwistycznych i wymaganych kwalifikacji zawodowych odpowiednio w zawodzie nauczyciela języka lub (i) tłumacza języka specjalności. Kultura myślenia, sztuki argumentacji i podstaw przedsiębiorczości Specjalizacje i kontynuacja kształcenia: Absolwent specjalizacji nauczycielskiej nabywa uprawnienia do nauczania języka specjalności w szkołach podstawowych i przedszkolach (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Jest uprawniony do kontynuowania studiów II stopnia na tym samym kierunku, uprawniających do pracy we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek. Dysponuje bogatym warsztatem dydaktycznym, pozwalającym im na nowoczesne prowadzenie nauczania kierunkowego. Absolwent specjalizacji tłumaczeniowej potrafi wykonywać tłumaczenia pisemne i ustne w języku specjalności, używa różnych stylów i rejestrów językowych. Potrafi zawodowo funkcjonować na rynku tłumaczeń, potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu prawnej i organizacyjnej strony pracy tłumacza. Potrafi właściwie dobrać i zastosować odpowiednie strategie i techniki wykorzystywane w tłumaczeniach.

Absolwent specjalizacji nauczycielsko-tłumaczeniowej nabywa uprawnienia do nauczania języka specjalności w szkołach podstawowych i przedszkolach oraz posiada umiejętność wykonywania tłumaczeń pisemnych i ustnych w języku specjalności. Uczelnia w ramach oferowanego kierunku studiów proponuje zróżnicowany system studiów, który pozwala na wybór optymalnej dla każdego formy studiowania. Realizuje program obu specjalizacji. Zdobyte kwalifikacje I stopnia uprawniają absolwenta do kontynuowania kształcenia na dowolnych studiach uzupełniających II stopnia oraz na studiach podyplomowych. Znajomość języków obcych jest gwarantem zdobycia pracy w kraju pochodzenia i zagranicą.


Studia magisterskie II stopnia

Filologia angielska, germańska, rosyjska
Czas trwania: 2 lata - 4 semestry

Forma studiów:
  • Stacjonarne studia dzienne
  • Niestacjonarne zaoczne
  • Niestacjonarne wieczorowe
   /tylko Filologia angielska
Specjalizacja
  • tłumaczeniowa
  • nauczycielska

W Lingwistycznej Szkole Wyższej uczestnicy studiów stacjonarnych i niestacjonarnych realizują ten sam program studiów i mają jednakowy dostęp do zajęć.

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem licencjata lub magistra do wolnego kierunku o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym. Kierunek studiów filologia angielska należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk humanistycznych. Filologia angielska, germańska i rosyjska reprezentuje nauki bazujące na badaniach językoznawczych, literaturoznawczych i kulturoznawczych.


Studia podyplomowe

(dwusemestralne)
język angielski, niemiecki, rosyjski
 • Podyplomowe Studium Tłumaczy Przysięgłych
 • Podyplomowe Studium Tłumaczy Specjalistycznych
 • Podyplomowe Studium Tłumaczy Literackich
 • Podyplomowe Studium Specjalistycznego Języka Obcego
 • Podyplomowe Studium Przekładu Literackiego
 • Język angielski dla księgowych i finansistów
 • Język angielski dla prawników i Język niemiecki dla prawników
 • Język angielski dla Personelu Medycznego


Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie
Kasprzaka 2/8 (wejście od ul. Karolkowej, I piętro)
01-211 Warszawa
tel. 22 12 85 882
Biuro rekrutacji:

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec