Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora

ul. Daszyńskiego 17, 06-100 Pułtusk

Telefon:
(23) 692 98 13 do 16

Fax:
(23) 692 53 98

Adres e-mail:
rektorat@ah.edu.pl

Adres www:
www.ah.edu.pl

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora

Bezpieczeństwo narodowe

WYDZIAŁ NAUK POLITYCZNYCH
ADRES DZIEKANATU

ul. Spacerowa 7
06-102 Pułtusk
tel. (23) 692 98 56 do 58, 692 98 62
e-mail: politologia@ah.edu.plKIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunku bezpieczeństwo narodowe dają przygotowanie specjalistyczne odpowiadające oczekiwaniom studentów oraz potrzebom rynku pracy związanego ze współczesnymi zagrożeniami bezpieczeństwa państwa, firm oraz instytucji. Program kształcenia obejmuje wiedzę teoretyczną, warsztaty oraz praktyki zawodowe. Student nabywa wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z  zakresu bezpieczeństwa narodowego.

Zajęcia dydaktyczne prowadzą eksperci w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie. Posiadają oni nie tylko wiedzę teoretyczną, lecz także bogate doświadczenie zawodowe. Prowadzą badania naukowe dotyczące problematyki bezpieczeństwa, uczestnicząc także w międzynarodowych programach badawczych.

Potwierdzeniem wysokiego poziomu studiów na prowadzonym kierunku są pozytywne opinie studentów i absolwentów. Studenci korzystają z wymiany międzynarodowej w ramach programu Erasmus. Na kierunku bezpieczeństwo narodowe studiują także studenci zagraniczni. Kierunek został pozytywnie oceniony przez Polską Komisję Akredytacyjną.

Na studiach są realizowane następujące przedmioty: administracja publiczna, geografia polityczna i gospodarcza, ekonomia i ekonomika bezpieczeństwa, teoria bezpieczeństwa, prawne podstawy bezpieczeństwa, polityka bezpieczeństwa, strategia bezpieczeństwa, system bezpieczeństwa narodowego, zarządzanie kryzysowe, międzynarodowe stosunki polityczne i wojskowe, współczesne systemy polityczne, wstęp do nauki o państwie i prawie, organizacja i zarządzanie, logistyka w sytuacjach kryzysowych, historia Polski XX w., filozofia, podstawy metodologii badań, ochrona własności intelektualnej.


Specjalności:

Studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)
 • bezpieczeństwo firm i instytucji
 • bezpieczeństwo międzynarodowe
 • bezpieczeństwo portów lotniczych
 • ochrona informacji niejawnych i prawnie chronionych
 • zarządzanie kryzysowe w administracji lokalnej


Charakterystyka specjalności


bezpieczeństwo firm i instytucji

Przedmioty:
  • bezpieczeństwo logistyki
  • bezpieczeństwo prawne firm i instytucji
  • bezpieczeństwo technologii i produktu
  • bezpieczeństwo zasobów informacyjnych
  • bezpieczeństwo zasobów ludzkich 
  • controlling w systemach ochrony 
  • polityka bezpieczeństwa w organizacji 
  • zagrożenia i patologie gry rynkowej
  • zasoby krytyczne organizacji 
Perspektywy zawodowe:
  • komórki odpowiedzialne za ochronę zasobów organizacji (informacja, relacje, technologie, procedury, infrastruktura), w tym przedsiębiorstwa i instytucje publiczne 
  • agencje ochrony

bezpieczeństwo międzynarodowe

Przedmioty:
  • bezpieczeństwo międzynarodowe Polski
  • międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne 
  • organizacje międzynarodowe
  • systemy bezpieczeństwa międzynarodowego 
  • terroryzm międzynarodowy
  • Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE
  • współczesne konflikty międzynarodowe
  • współczesne zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego 
Perspektywy zawodowe:
  • jednostki organizacyjne i instytucje podległe:
–Biuru Bezpieczeństwa Narodowego
–Ministerstwu Spraw Zagranicznych
  • krajowe oraz zagraniczne instytucje zajmujące się problematyką bezpieczeństwa w skali międzynarodowej
  • służby odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa 
  • organizacje międzynarodowe, rządowe i pozarządowe odpowiedzialne za bezpieczeństwo 
  • firmy międzynarodowe


bezpieczeństwo portów lotniczych

Przedmioty:
  • ochrona i bezpieczeństwo portów lotniczych
  • organizacja ruchu lotniczego
  • podstawy polityki transportowej
  • podstawy prawne polityki lotniczej Polski i UE
  • porty lotnicze w strukturze miast i regionów
  • prawa pasażerów w transporcie publicznym
  • procedury bezpieczeństwa w lotnictwie
  • procesy obsługi pasażerów
  • zasady funkcjonowania portów lotniczych
Perspektywy zawodowe:
  • służby i instytucje obsługujące porty lotnicze
  • komórki organizacyjne odpowiedzialne za bezpieczeństwo obiektów 
  • komórki organizacyjne odpowiedzialne za pasażerów
  • Straż Graniczna
  • komórki organizacyjne odpowiedzialne za zarządzanie lotniskami 


ochrona informacji niejawnych i prawnie chronionych

Przedmioty:
  • bezpieczeństwo informacji w systemie teleinformatycznym
  • bezpieczeństwo informacyjne
  • instytucje i prawne podstawy ochrony informacji w Polsce
  • komunikacja społeczna i prawo do informacji
  • ochrona danych osobowych w prawie krajowym i w prawie UE
  • ochrona informacji niejawnych
  • organizacja obiegu informacji w administracji 
  • warsztaty ochrony informacji
Perspektywy zawodowe:
  • komórki odpowiedzialne za ochronę informacji niejawnych wszystkich podmiotów (państwowych, spółdzielczych, prywatnych), które realizują zadania z zakresu bezpieczeństwa narodowego


zarządzanie kryzysowe w administracji lokalnej

Przedmioty:
  • media w zarządzaniu kryzysowym 
  • metodologia zarządzania kryzysowego 
  • ochrona dóbr kultury 
  • system ratownictwa
  • system zarządzania kryzysowego w Polsce 
  • warsztaty pomocy kryzysowej
  • współpraca cywilno-wojskowa 
  • zarządzanie ryzykiem
Perspektywy zawodowe:
  • instytucje, organizacje oraz urzędy zajmujące się problematyką zarządzania kryzysowego w gminach i w powiatach
  • komórki odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe
  • centra zarządzania kryzysowego (np. grupa planowania cywilnego, grupa monitorowania prognoz i analiz) 
  • grupy tworzone w sytuacjach kryzysowych 
  • inspekcje, służby i straże realizujące zadania zarządzania kryzysowego w gminach i w powiatach


Zapraszamy!


Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec