Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora

ul. Daszyńskiego 17, 06-100 Pułtusk

Telefon:
(23) 692 98 13 do 16

Fax:
(23) 692 53 98

Adres e-mail:
rektorat@ah.edu.pl

Adres www:
www.ah.edu.pl

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora

Politologia

WYDZIAŁ NAUK POLITYCZNYCH
ADRES DZIEKANATU

ul. Spacerowa 7
06-102 Pułtusk
tel. (23) 692 98 56 do 58, 692 98 62
e-mail: politologia@ah.edu.plKIERUNEK: POLITOLOGIA


Studia na kierunku politologia przygotowują do rozumienia zjawisk i procesów politycznych oraz do analizowania zależności między funkcjonowaniem instytucji politycznych a innymi podmiotami życia społecznego. Studenci nabywają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu nauk politycznych.

Absolwenci są przygotowani do podejmowania decyzji politycznych, do pracy w administracji rządowej i samorządowej, w organach partii politycznych, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach międzynarodowych oraz w mediach.

Zapewniamy wysoki poziom kształcenia oraz dostosowujemy ofertę dydaktyczną do wymogów współczesnego rynku pracy, a także do oczekiwań studentów. 

Zajęcia dydaktyczne prowadzą eksperci w dyscyplinie politologii. Posiadają oni nie tylko wiedzę teoretyczną, lecz także bogate doświadczenie zawodowe. Pracownicy naukowo-dydaktyczni prowadzą badania naukowe w tym zakresie, także uczestnicząc w programach międzynarodowych. Wydają kwartalnik „Społeczeństwo i polityka”, który należy do czołowych polskich czasopism naukowych. Pracownicy podjęli intensywną współpracę z lokalnym środowiskiem przedsiębiorców i władzami samorządowymi. 

Kierunek został pozytywnie oceniony przez Polską Komisję Akredytacyjną. Według  Polskiej Komisji Akredytacyjnej kierunek spełnia kryteria oceny programowej we wszystkich obszarach, tj.: koncepcji rozwoju kierunku politologia, celów i efektów kształcenia oraz systemu ich weryfikacji, programu studiów, zasobów kadrowych, infrastruktury dydaktycznej, prowadzenia badań naukowych, systemu wsparcia studentów w procesie uczenia się, wewnętrznego systemu zapewnienia jakości. 

Studenci korzystają z wymiany międzynarodowej w ramach programu Erasmus. Kilkunastu studentów otrzymało stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia. Na kierunku politologia studiują  także  studenci  zagraniczni.Specjalności:

Studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) 3 lata
 • dziennikarstwo
 • marketing i reklama
 • polityczno-prawna
 • polityka bezpieczeństwa państwa
 • współpraca międzynarodowa 
Studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) 2 lata:
 • administracja publiczna
 • bezpieczeństwo publiczne
 • coaching polityczny
 • dziennikarstwo 
 • marketing i doradztwo polityczne
 • polityczno-prawna
 • polityka innowacyjna w przedsiębiorstwach
 • polityka transportowa UE
 • współpraca międzynarodowa
 • zarządzanie bezpieczeństwem
Studia podyplomowe doskonalące (3 semestry)
 • wiedza o społeczeństwie i przedsiębiorczości
Studia podyplomowe doskonalące (2 semestry)
 • bezpieczeństwo firm i instytucji
 • coaching i doradztwo polityczno-medialne 
 • marketing polityczny
 • zarządzanie bezpieczeństwem
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
SEMINARIA DOKTORSKIE
 • w dyscyplinie nauk o polityceCharakterystyka specjalności

Studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne – 3 lata)


dziennikarstwo

Przedmioty:
  • dziennikarstwo międzynarodowe
  • etyka dziennikarska i prawo prasowe 
  • gatunki dziennikarskie
  • informacja i dokumentacja dziennikarska
  • marketing mediów
  • pola eksploatacji medialnej
  • rzecznictwo radiowe
  • rzecznictwo telewizyjne 
  • system medialny RP i konwergencja mediów 
  • warsztat prasy i nowych mediów
  • warsztat radiowy i wystąpienia publiczne przed mikrofonem
  • warsztat telewizyjny i wystąpienia publiczne przed kamerą 
  • wizerunek przekazu medialnego
  • wizualizacja medialna
Perspektywy zawodowe:
  • telewizja
  • media elektroniczne 
  • radio
  • prasa 
  • wydawnictwa 
  • agencje informacyjne 
  • rzecznik prasowy 
  • specjalista ds. public relations

marketing i reklama

Przedmioty:
  • fotografia i film reklamowy 
  • kompozycja plastyczna 
  • podstawy promocji i reklamy 
  • projektowanie graficzne
  • public relations 
  • techniki marketingu 
  • techniki promocji i reklamy 
  • warsztaty marketingowe
Perspektywy zawodowe:
  • agencje reklamowe 
  • środki masowego przekazu
  • administracja samorządowa 
  • administracja rządowa 
  • organizacje polityczne
  • doradztwo i konsulting polityczny
  • działy marketingowe firm
  • specjalista ds. wizerunku

polityczno-prawna

Przedmioty:
  • doktryny polityczno-prawne
  • etyka prawnicza
  • konstytucyjne podstawy społeczeństwa obywatelskiego
  • mniejszości narodowe na świecie
  • prawa człowieka
  • prawo dyplomatyczne i konsularne
  • prawo międzynarodowe publiczne
  • zagrożenia współczesnej demokracji
Perspektywy zawodowe:
  • działy prawne firm i instytucji
  • administracja rządowa
  • administracja samorządowa
  • organizacje polityczne
  • organizacje pozarządowe
  • firmy konsultingowe
  • środki masowego przekazu
  • placówki dyplomatyczne i konsularne

polityka bezpieczeństwa państwa

Przedmioty:
  • administracja specjalna 
  • bezpieczeństwo infrastruktury kryzysowej 
  • obrona cywilna
  • organizacja i kierowanie instytucjami bezpieczeństwa wewnętrznego
  • siły zbrojne w państwie
  • system bezpieczeństwa RP
  • zagrożenia bezpieczeństwa państwa
  • zarządzanie bezpieczeństwem
Perspektywy zawodowe:
  • jednostki organizacyjne i instytucje podległe:
– Ministerstwu Spraw Wewnętrznych
– Ministerstwu Obrony Narodowej
– Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji
  • administracja wojewódzka 
  • administracja lokalna
  • organy porządku publicznego
  • służby mundurowe

współpraca międzynarodowa

Przedmioty:
  • międzynarodowa ochrona praw człowieka
  • międzynarodowe prawo publiczne
  • międzynarodowe stosunki gospodarcze 
  • organizacje międzynarodowe
  • polityka zagraniczna państwa
  • prawo dyplomatyczne i konsularne
  • protokół i korespondencja dyplomatyczna 
  • struktury bezpieczeństwa międzynarodowego 
Perspektywy zawodowe:
  • instytucje międzynarodowe, w tym społeczno-polityczne i gospodarcze
  • krajowe i zagraniczne agendy rządu polskiego
  • międzynarodowe organizacje pozarządowe
  • ośrodki eksperckie 
  • firmy zorientowane na współpracę zagraniczną 
  • środki masowego przekazu

Studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne – 2 lata)administracja publiczna

Przedmioty:
  • administracja państw UE
  • administracja w zarządzaniu kryzysowym 
  • etyka zawodowa 
  • obrona cywilna
  • partycypacja i animacja społeczna 
  • public relations 
  • służba cywilna w państwie demokratycznym 
Perspektywy zawodowe:
  • jednostki organizacyjne i instytucje podległe:
–Ministerstwu Spraw Wewnętrznych
–Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji 
  • urzędy wojewódzkie
  • urzędy marszałkowskie 
  • administracja centralna
  • administracja lokalna
  • instytucje i agendy europejskie


bezpieczeństwo publiczne

Przedmioty:
  • administracja bezpieczeństwa publicznego
  • bezpieczeństwo i zarządzanie w sytuacjach kryzysowych 
  • instytucjonalno-prawne problemy bezpieczeństwa publicznego
  • polityka bezpieczeństwa w UE
  • służby mundurowe w systemie bezpieczeństwa
  • socjologia bezpieczeństwa
  • zagrożenia bezpieczeństwa publicznego
Perspektywy zawodowe:
  • administracja centralna 
  • administracja wojewódzka
  • administracja lokalna
  • krajowe oraz zagraniczne instytucje zajmujące się problematyką bezpieczeństwa publicznego
  • służby odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa
  • jednostki organizacyjne i instytucje podległe:
–Biuru Bezpieczeństwa Narodowego 
–Ministerstwu Spraw Wewnętrznych 
–Ministerstwu Obrony Narodowejcoaching polityczny

Przedmioty:
 • marketing polityczny
 • motywacja i rozwój osobisty
 • negocjacje w polityce
 • public relations w polityce
 • umiejętności i kompetencje interpersonalne
 • warsztaty twórczego myślenia
 • wprowadzenie do coachingu
Perspektywy zawodowe:
 • administracja samorządowa 
 • administracja rządowa
 • organizacje polityczne
 • organizacje pozarządowe
 • działy marketingowe firm
 • specjalista ds. rozwoju osobistego i zawodowego
 • specjalista ds. wizerunku
 • specjalista ds. HR
 • agencje reklamowe 
 • środki masowego przekazu


dziennikarstwo 

Przedmioty:
  • dokumentacja medialna, public relations i formy agencyjne działań medialnych
  • multimedialne techniki przekazu
  • rozwój kompetencji medialnych 
  • synergia mediów międzynarodowych
  • warsztat twórczości radiowej 
  • warsztat twórczości telewizyjnej
  • warsztat twórczości w prasie i nowych mediach 
  • zarządzanie mediami
Perspektywy zawodowe:
  • telewizja
  • media elektroniczne 
  • radio 
  • prasa 
  • wydawnictwa
  • agencje prasowe 
  • rzecznik prasowy
  • specjalista ds. public relations


marketing i doradztwo polityczne

Przedmioty:
  • lobbing polityczny 
  • marketing w firmie
  • marketingowa organizacja kampanii politycznej
  • negocjacje
  • techniki promocji politycznej
  • warsztaty marketingowe
Perspektywy zawodowe:
  • agencje reklamowe 
  • środki masowego przekazu
  • administracja samorządowa 
  • administracja rządowa
  • organizacje polityczne
  • działy marketingowe firm

polityczno-prawna

Przedmioty:
  • kultura polityczna i prawna
  • media i polityka
  • podstawy prawa i postępowania administracyjnego
  • podstawy prawa i postępowania cywilnego
  • podstawy prawa i postępowania karnego
  • polityczne i prawne problemy współczesnego świata
  • transformacja ustrojowa w Polsce po 1989 roku
Perspektywy zawodowe:
  • działy prawne firm i instytucji
  • administracja rządowa
  • administracja samorządowa
  • organizacje polityczne
  • organizacje pozarządowe
  • firmy konsultingowe
  • środki masowego przekazu
  • przedsiębiorstwa państwowe i prywatne


polityka innowacyjna w przedsiębiorstwach

Przedmioty:
  • innowacja w działalności organizacji
  • innowacja we współczesnej działalności państwa
  • ochrona informacji w działaniach innowacyjnych
  • podstawy prawne działań innowacyjnych w Polsce i UE
  • strategia przedsiębiorstwa a strategia innowacji
  • środowisko informacyjne w działalności organizacji
Perspektywy zawodowe:
  • prowadzenie własnej działalności gospodarczej
  • administracja publiczna
  • działy przedsiębiorstw zajmujące się kontaktami i weryfikacją klientów
  • organizacje finansowe w zakresie weryfikacji klientów i windykacji
  • organizacje pozarządowe


polityka transportowa Unii Europejskiej

Przedmioty:
  • finansowanie rozwoju transportu
  • marketing w transporcie
  • mobilność w obszarach zurbanizowanych
  • podstawy logistyki
  • polityka rozwoju transportu
  • regulacja rynków transportowych
  • transport zrównoważony
Perspektywy zawodowe:
  • organy administracji samorządowej i centralnej odpowiedzialnej za funkcjonowanie systemu transportowego, zarządzanie sieciami i inwestycje infrastrukturalne
  • firmy i przedsiębiorstwa transportowe, zwłaszcza w przewozach międzynarodowych 
  • centra logistyczne i dystrybucyjne


współpraca międzynarodowa

Przedmioty:
  • konflikty narodowościowe
  • kształtowanie się instytucji demokratycznych w Europie Wschodniej
  • międzynarodowe prawo prywatne
  • pozycja międzynarodowa USA
  • Rosja w systemie stosunków międzynarodowych
  • systemy religijne świata 
  • teoria stosunków międzynarodowych
Perspektywy zawodowe:
  • instytucje międzynarodowe, w tym społeczno-polityczne i gospodarcze
  • krajowe agendy rządu polskiego
  • zagraniczne agendy rządu polskiego
  • międzynarodowe organizacje pozarządowe
  • ośrodki eksperckie 
  • firmy zorientowane na współpracę zagraniczną
  • środki masowego przekazu


zarządzanie bezpieczeństwem

Przedmioty:
  • bezpieczeństwo ekologiczne
  • bezpieczeństwo ekonomiczne
  • bezpieczeństwo informacyjne 
  • gra decyzyjna
  • stany nadzwyczajne w państwie
  • zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym RP
  • zarządzanie kryzysowe
Perspektywy zawodowe:
  • jednostki organizacyjne i instytucje podległe:
–Ministerstwu Spraw Wewnętrznych 
–Ministerstwu Obrony Narodowej
–Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji
  • administracja wojewódzka
  • administracja lokalna
  • organy porządku publicznego
  • służby mundurowe


Studia podyplomowe

STUDIA DOSKONALĄCE 


wiedza o społeczeństwie i przedsiębiorczości (3 semestry)
dla absolwentów studiów II stopnia 

Przedmioty:
  • antropologia kultury
  • dydaktyka przedsiębiorczości
  • dydaktyka wiedzy o społeczeństwie
  • edukacja czytelnicza i medialna 
  • edukacja regionalna
  • edukacja europejska
  • ekonomia 
  • elementy ekologii
  • gospodarka we współczesnym państwie
  • historia Polski i świata XX wieku 
  • instytucje UE
  • organizacja i zarządzanie
  • podstawy marketingu
  • polityka gospodarcza i społeczna
  • prawo wspólnotowe 
  • psychologia społeczna
  • socjologia ogólna 
  • stosunki międzynarodowe
  • system gospodarczy i prawo handlowe
  • system polityczny RP
  • system prawa RP
  • współczesna myśl polityczna
  • współczesne systemy polityczne
Perspektywy zawodowe:
  • administracja rządowa
  • administracja samorządowa
  • media
  • organizacje pozarządowe 
  • prowadzenie własnej działalności gospodarczej


bezpieczeństwo firm i instytucji (2 semestry)
dla absolwentów studiów I lub II stopnia

Przedmioty:
  • bezpieczeństwo i porządek publiczny
  • bezpieczeństwo logistyki 
  • bezpieczeństwo prawne firm i instytucji
  • bezpieczeństwo technologii i produktu
  • bezpieczeństwo zasobów informacyjnych
  • bezpieczeństwo zasobów ludzkich
  • controlling w systemach ochrony
  • ochrona własności intelektualnej
  • polityka bezpieczeństwa w organizacji 
  • zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego
  • zagrożenia i patologie gry rynkowej
  • zasoby krytyczne organizacji
Perspektywy zawodowe:
  • komórki odpowiedzialne za ochronę zasobów organizacji (informacja, relacje, technologie, procedury, infrastruktura)
  • przedsiębiorstwa i instytucje publiczne
  • jednostki organizacyjne i instytucje podległe:
–Ministerstwu Spraw Wewnętrznych
–Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji
–Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
–Agencji Wywiadu
–Straży Granicznej
–Siłom Zbrojnym RP


coaching i doradztwo polityczno-medialne (2 semestry)

Przedmioty:
  • doradztwo medialne
  • doradztwo polityczne
  • elementy psychologii polityki i mediów
  • kampanie polityczne i medialne
  • komunikacja interpersonalna
  • motywacja oraz rozwój osobisty i zawodowy
  • planowanie i realizacja celów
  • podstawy coachingu
  • praca i narzędzia coacha
  • proces coachingowy
  • public relations
  • warsztaty autoprezentacji
  • warsztaty coachingowe
  • zarządzanie zasobami ludzkimi
Perspektywy zawodowe:
  • agencje reklamowe
  • doradztwo i konsulting polityczny
  • doradztwo medialne
  • organizacje polityczne
  • działy marketingowe firm
  • specjalista ds. rozwoju osobistego i zawodowego
  • specjalista ds. wizerunku
  • specjalista ds. HR
  • środki masowego przekazu


marketing polityczny (2 semestry)

Przedmioty:
  • doradztwo polityczne
  • kierowanie zespołem
  • komunikacja interpersonalna
  • marketing polityczny w ujęciu historycznym
  • marketingowa organizacja kampanii wyborczych
  • mechanizmy wywierania wpływu
  • negocjacje
  • prowadzenie kampanii reklamowych
  • psychologiczne aspekty zachowań społecznych
  • psychologiczne uwarunkowania reklamy
  • public relations
  • retoryka i erystyka
  • strategie marketingowe
  • techniki autoprezentacji 
  • warsztaty graficzne
  • wizerunek publiczny
Perspektywy zawodowe:
  • agencje reklamowe  
  • środki masowego przekazu
  • administracja samorządowa 
  • administracja rządowa 
  • organizacje polityczne
  • doradztwo i konsulting polityczny


zarządzanie bezpieczeństwem (2 semestry)

Przedmioty:
  • bezpieczeństwo i porządek publiczny
  • bezpieczeństwo imprez masowych i zgromadzeń publicznych
  • bezpieczeństwo informacyjne
  • edukacja dla bezpieczeństwa
  • obrona cywilna
  • prawne uwarunkowania zarządzania bezpieczeństwem państwa
  • siły zbrojne i policja w sytuacjach kryzysowych
  • służby ratownicze 
  • stany nadzwyczajne w państwie
  • zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego
  • zarządzanie kryzysowe 
Perspektywy zawodowe:
  • jednostki organizacyjne i instytucje podległe:
- Ministerstwu Spraw Wewnętrznych
- Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji
- Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
- Agencji Wywiadu
- Straży Granicznej
- Siłom Zbrojnym RP 
  • organizacje europejskie i euroatlantyckie (m.in. UE, NATO, OBWE)


zarządzanie zasobami ludzkimi (2 semestry)

Przedmioty:
  • budowanie efektywnych systemów wynagrodzeń
  • komunikacja interpersonalna w ZZL
  • konflikty i strategie ich rozwiązywania
  • kultura i etyka organizacji
  • ocena pracownicza
  • planowanie rozwoju pracowników; polityka szkoleniowa
  • prawo pracy
  • psychologia działań zespołowych
  • public relations i publicity
  • rekrutacja i selekcja 
  • rynek pracy
  • strategia personalna firmy
  • systemy motywacyjne
  • zakładowy system płac
  • zasoby ludzkie w organizacji
Perspektywy zawodowe:
  • kierowanie jednostkami organizacyjnymi w administracji 
  • kierowanie jednostkami organizacyjnymi w  biznesie
  • działy personalne firm
  • agencje konsultingowe 
  • specjalista ds. HR 

Zapraszamy!


Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec