Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora

ul. Daszyńskiego 17, 06-100 Pułtusk

Telefon:
(23) 692 98 13 do 16

Fax:
(23) 692 53 98

Adres e-mail:
rektorat@ah.edu.pl

Adres www:
www.ah.edu.pl

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora

Pedagogika

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY
ADRES DZIEKANATU

ul. Mickiewicza 36B
06-100 Pułtusk
tel. (23) 692 97 12 (18,26)  
e-mail: pedagogika@ah.edu.pl


KIERUNEK: PEDAGOGIKA

Studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunku pedagogika dają możliwość nabycia rzetelnej wiedzy i umiejętności pedagogicznych.

Absolwenci są dobrze przygotowani do pracy w szkolnictwie, w placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, instytucjach profilaktyki społecznej i w wymiarze sprawiedliwości.

Posiadane kwalifikacje pedagogiczne umożliwiają Absolwentom aktywne uczestniczenie w rozwiązywaniu problemów społeczno-wychowawczych w środowisku lokalnym.

Zajęcia prowadzą wybitni specjaliści. W 2014 roku kierunek pedagogika został pozytywnie oceniony przez Polską Komisję Akredytacyjną.

Kształcenie obejmuje następujące przedmioty: aksjologiczne podstawy kształcenia, biomedyczne podstawy rozwoju, filozofia, wprowadzenie do pedagogiki, pedagogika specjalna, wprowadzenie do psychologii, psychologia rozwojowa, socjologia wychowania, współczesne kierunki pedagogiczne, diagnoza pedagogiczna, dydaktyka ogólna, etyka zawodowa, historia wychowania, komunikacja interpersonalna, metodologia badań pedagogicznych, pedagogika społeczna, podstawy prawa oświatowego, prawa człowieka i ich ochrona, profilaktyka w szkole, teoria wychowania.

Studenci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań  w kołach naukowych oraz w programach wymiany zagranicznej studentów. 


Specjalności:

Studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) 3 lata

Specjalności nauczycielskie
 • edukacja elementarna (przedszkolna i wczesnoszkolna)
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Specjalności nienauczycielskie
 • asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 • profilaktyka społeczna i resocjalizacja
Studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) 2 lata

Specjalności nauczycielskie
 • edukacja elementarna (przedszkolna i wczesnoszkolna) z terapią pedagogiczną 
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Specjalności nienauczycielskie
 • doradztwo zawodowe i personalne
 • pedagogika w zakresie ogólnym
 • profilaktyka społeczna i resocjalizacja
Studia podyplomowe kwalifikacyjne (3 semestry)
 • edukacja elementarna (przedszkolna i wczesnoszkolna) 
 • logopedia
Studia podyplomowe kwalifikacyjne (2 semestry)
 • asystent kulturowy
 • asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe
 • metodyka nauczania języka obcego na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 
 • organizacja i zarządzanie oświatą
 • przygotowanie pedagogiczne
 • terapia pedagogiczna
Studia podyplomowe doskonalące (2 semestry)
 • profilaktyka uzależnień chemicznych, behawioralnych i zachowań ryzykownych


Charakterystyka specjalności:

Specjalności nauczycielskie


edukacja elementarna (przedszkolna i wczesnoszkolna)

Przedmioty:
  • emisja głosu
  • formy aktywności dziecka
  • integracyjne kształcenie i wychowanie
  • kształtowanie dojrzałości szkolnej
  • metodyka edukacji językowej polonistycznej
  • metodyka edukacji matematycznej
  • metodyka edukacji muzycznej
  • metodyka edukacji plastycznej
  • metodyka edukacji przyrodniczej
  • metodyka pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • metodyka prowadzenia zajęć technicznych i komputerowych
  • metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
  • metodyka wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej
  • pedagogika kultury
  • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
  • pedagogika przedszkolna
  • pedagogika wczesnoszkolna
  • praktyka pedagogiczna
  • terapia pedagogiczna w edukacji elementarnej
  • współpraca nauczyciela ze środowiskiem lokalnym
Perspektywy zawodowe:
  • nauczyciel wychowania przedszkolnego
  • nauczyciel w klasach I-III szkoły podstawowej
  • wychowawca/nauczyciel w placówkach wychowania, kształcenia oraz opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym


pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Przedmioty:
  • animacja czasu wolnego
  • europejska polityka rodzinna
  • instytucje opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne
  • mediacja w rodzinie
  • metodyka pracy wychowawczej
  • metodyka zajęć opiekuńczych
  • patologie społeczne
  • pedagogika kultury
  • pedagogika opiekuńcza
  • podstawy wiedzy o rodzinie
  • polityka społeczna
  • praktyka pedagogiczna
  • prawo rodzinne i opiekuńcze
  • psychologia rodziny
  • opieka nad dzieckiem w różnych typach placówek oświatowo-wychowawczych
  • warsztaty muzyczne
  • warsztaty plastyczne
  • warsztaty techniczne
Perspektywy zawodowe:
  • pedagog - wychowawca-opiekun w: 
−szkołach
−świetlicach szkolnych
−świetlicach środowiskowych
−domach dziecka
−pogotowiach opiekuńczych
−schroniskach
−domach opieki społecznej
−placówkach wspierających rodzinę dysfunkcjonalną w środowisku lokalnym
−różnego typu placówkach opiekuńczo-wychowawczychSpecjalności nienauczycielskie


asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Przedmioty:
  • agresja i rozładowywanie negatywnych emocji w rodzinie
  • animacja czasu wolnego
  • cele i zadania polityki społecznej w UE i w Polsce
  • diagnozowanie potrzeb rodziny
  • elementy ekonomii
  • instytucje i organizacje udzielające pomocy rodzinie
  • interwencja kryzysowa
  • mediacja w rodzinie
  • metody pracy z dziećmi
  • metodyka pracy asystenta rodziny
  • pedagogika kultury
  • pedagogika opiekuńcza
  • pomoc dzieciom ze specjalnymi potrzebami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi 
  • pomoc w opiece i wychowaniu dzieci
  • praktyka pedagogiczna
  • prawo rodzinne i opiekuńcze
  • problemy współczesnej rodziny
  • profilaktyka społeczna w środowisku otwartym
  • profilaktyka uzależnień
  • psychologia rodziny
  • techniki aktywizujące członków rodziny 
  • terapia rodziny
Perspektywy zawodowe:
  • asystent rodziny 
  • koordynator pieczy zastępczej
  • pracownik w placówkach pomocy 
  • pracownik w placówkach opieki społecznej


profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Przedmioty:
  • animacja czasu wolnego
  • diagnostyka w resocjalizacji
  • europejskie systemy resocjalizacji
  • instytucje opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne
  • kryminologia z elementami wiktymologii
  • metodyka wychowania resocjalizacyjnego
  • modele i programy profilaktyki szkolnej
  • patologie społeczne
  • pedagogika opiekuńcza
  • pedagogika penitencjarna
  • podstawy prawne resocjalizacji
  • polityka kryminalna
  • polityka społeczna
  • poradnictwo w resocjalizacji
  • praktyka pedagogiczna
  • prawo rodzinne i opiekuńcze
  • problemy resocjalizacji w warunkach izolacji penitencjarnej
  • profilaktyka społeczna w środowisku lokalnym
  • profilaktyka uzależnień
  • psychologia kryminalistyczna
  • resocjalizacja w środowisku otwartym
  • socjologia kryminalistyczna
  • warsztaty neutralizacji agresji i rozładowywania negatywnych emocji
Perspektywy zawodowe:
  • wychowawca w ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz w placówkach socjalizacyjnych
  • funkcjonariusz służb resocjalizacyjnych w zakładach karnych, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich
  • funkcjonariusz w placówkach o charakterze interwencyjnym (policja, straż miejska, ośrodki interwencji kryzysowej, policyjne izby dziecka)


Studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) 
na kierunku pedagogika dają specjalistyczne przygotowanie odpowiadające potrzebom rynku pracy.


Specjalności nauczycielskie


edukacja elementarna (przedszkolna i wczesnoszkolna) z terapią pedagogiczną

Przedmioty:
  • arteterapia
  • diagnoza i terapia dyskalkulii
  • diagnoza i terapia dysleksji, dysgrafii i dysortografii
  • diagnoza i terapia logopedyczna
  • diagnoza i terapia uczniów z ADHD
  • dydaktyka ogólna
  • dydaktyka twórczości
  • edukacja regionalna i  międzykulturowa
  • konstruowanie programów edukacyjnych
  • literatura dla dzieci
  • metodyka terapii pedagogicznej
  • podstawy edukacji medialnej
  • praktyka pedagogiczna
  • projekt w edukacji
  • psychologia rozwojowa
  • psychologia uczenia się
Perspektywy zawodowe:
  • nauczyciel wychowania przedszkolnego
  • nauczyciel w klasach I-III szkoły podstawowej
  • wychowawca/nauczyciel w placówkach wychowania, kształcenia oraz opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym


pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Przedmioty:
  • diagnozowanie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych
  • dydaktyka ogólna
  • interwencja kryzysowa
  • metodyka pracy z dzieckiem niedostosowanym społecznie
  • podstawy edukacji medialnej
  • praktyka pedagogiczna
  • profilaktyka uzależnień
  • projekt w edukacji
  • psychologia rozwojowa
  • sekty i subkultury młodzieżowe
  • socjologia rodziny
  • warsztaty umiejętności wychowawczych
  • współczesne tendencje w pedagogice opiekuńczej
Perspektywy zawodowe: 
  • pedagog-wychowawca w: 
- szkołach
- świetlicach szkolnych
- świetlicach środowiskowych
- domach dziecka
- pogotowiach opiekuńczych
- schroniskach
- domach opieki


Specjalności nienauczycielskie


doradztwo zawodowe i personalne

Przedmioty:
  • diagnostyka potrzeb szkoleniowych
  • diagnostyka przydatności zawodowej
  • doradztwo zawodowe i orientacja zawodowa w krajach UE
  • edukacja regionalna i międzykulturowa
  • kompendium metod szkoleniowych
  • konstruowanie programów edukacyjnych
  • podstawy edukacji medialnej
  • praktyka pedagogiczna
  • promocja zatrudnienia, instytucje rynku pracy i zatrudnienie socjalne 
  • rynek pracy i doradztwo zawodowe
  • współczesne koncepcje kształcenia zawodowego
Perspektywy zawodowe:
  • doradca zawodowy w: 
- szkołach
- powiatowych i wojewódzkich urzędach pracy
- centrach informacji i planowania kariery zawodowej
- agencjach zatrudnienia


pedagogika w zakresie ogólnym

Przedmioty:
  • dydaktyka ogólna
  • edukacja regionalna i międzykulturowa
  • interwencja kryzysowa
  • konstruowanie programów edukacyjnych
  • metodyka pracy pedagoga szkolnego
  • metodyka pracy w poradni psychologiczno-pedagogicznej
  • podstawy edukacji medialnej
  • praktyka pedagogiczna
  • profilaktyka uzależnień
  • projekt w edukacji
  • psychologia rozwojowa
  • psychologia uczenia się
  • sekty i subkultury młodzieżowe
Perspektywy zawodowe:
  • pedagog w:
- szkołach, po spełnieniu warunków wynikających z rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2015 r., poz. 1264 j.t.)
- placówkach oświatowo-wychowawczych


profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Przedmioty:
  • arteterapia
  • dydaktyka ogólna
  • edukacja regionalna i międzykulturowa
  • konstruowanie programów profilaktycznych
  • metodyka pracy z dzieckiem niedostosowanym społecznie
  • pedagogika resocjalizacyjna
  • podstawy edukacji medialnej
  • polityka kryminalna
  • praktyka pedagogiczna
  • profilaktyka uzależnień
  • psychologia rozwojowa
  • sekty i subkultury młodzieżowe 
Perspektywy zawodowe:
  • wychowawca w ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz w placówkach socjalizacyjnych
  • funkcjonariusz służb resocjalizacyjnych w zakładach karnych, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich
  • funkcjonariusz w placówkach o charakterze interwencyjnym (policja, straż miejska, ośrodki interwencji kryzysowej, policyjne izby dziecka)


Studia podyplomowe


asystent kulturowy (2 semestry)
dla kandydatów z przygotowaniem pedagogicznym 

Przedmioty:
  • antropologia kulturowa
  • dialog kulturowy
  • edukacja międzykulturowa
  • etyczny wymiar pracy asystenta kulturowego
  • język polski jako język obcy
  • odmienności kulturowe
  • polityka UE a problemy imigracji
  • praktyka zawodowa
  • psychologia międzykulturowa
  • socjologia imigracji
  • społeczeństwo obywatelskie
  • uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  • wprowadzenie do religioznawstwa
Perspektywy zawodowe:
  • asystent kulturowy w placówkach oświatowych

asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (2 semestry)

Przedmioty:
  • Etyka pracy asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej opieki zastępczej
  • Metodyka pracy asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej opieki zastępczej
  • Patologie społeczne
  • Pedagogika resocjalizacyjna
  • Podstawy prawne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
  • Praktyka zawodowa 
  • Psychologia dziecka
  • Współpraca asystenta z rodziną
  • Wybrane zagadnienia dysfunkcji rodziny
Perspektywy zawodowe:
  • asystent rodziny 
  • koordynator pieczy zastępczej
  • pracownik w placówkach pomocy
  • pracownik w placówkach opieki społecznej


doradztwo edukacyjno-zawodowe (2 semestry)
dla kandydatów z przygotowaniem pedagogicznym 

Przedmioty:
  • komunikacja społeczna
  • metodyka pracy doradcy zawodowego
  • narzędzia pracy doradcy edukacyjno-zawodowego
  • planowanie kariery
  • podstawy doradztwa zawodowego, zatrudnienia i społecznej integracji osób niepełnosprawnych
  • podstawy prawne poradnictwa zawodowego
  • podstawy teoretyczne doradztwa edukacyjno-zawodowego
  • praktyka zawodowa
  • psychologiczne podstawy wyboru zawodu
  • rynek pracy w okresie przemian
  • rynek pracy - informacja edukacyjna i zawodowa
  • seminarium dyplomowe
  • zawodoznawstwo
Perspektywy zawodowe
  • doradca edukacyjno-zawodowy w: 
- placówkach oświatowo-wychowawczych
- w poradniach psychologiczno-pedagogicznych
- w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
- w ochotniczych hufcach pracy


edukacja elementarna (przedszkolna i wczesnoszkolna) (3 semestry)
dla kandydatów z przygotowaniem pedagogicznym 

Przedmioty:
  • emisja głosu
  • integracyjne kształcenie i wychowanie
  • komunikacja interpersonalna
  • metodyka edukacji językowej
  • metodyka edukacji matematycznej
  • metodyka edukacji muzycznej
  • metodyka edukacji plastycznej
  • metodyka edukacji przyrodniczej
  • metodyka pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • metodyka prowadzenia zajęć technicznych i komputerowych
  • metodyka wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej
  • pedagogika kultury
  • pedagogika przedszkolna
  • pedagogika wczesnoszkolna 
  • praktyka zawodowa
Perspektywy zawodowe:
  • nauczyciel wychowania przedszkolnego
  • nauczyciel w klasach I-III szkoły podstawowej
  • wychowawca/ nauczyciel w placówkach wychowania, kształcenia oraz opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym


logopedia (3 semestry)
dla kandydatów z przygotowaniem pedagogicznym

Przedmioty:
  • afazja – diagnoza i terapia
  • anatomia i fizjologia narządów mowy i słuchu
  • dyslalia – diagnoza i terapia
  • fonetyka i fonologia języka
  • jąkanie – diagnoza i terapia
  • medyczne podstawy logopedii (neurologia dziecięca, foniatria, ortodoncja) 
  • muzyka w terapii dziecka z zaburzeniami mowy 
  • podstawy dydaktyki i metodyki logopedii
  • praktyki zawodowe 
  • rozwój mowy dziecka w normie i w patologii
  • seminarium dyplomowe 
  • terapia specyficznych zaburzeń w rozwoju mowy
  • warsztaty logopedyczne 
  • wprowadzenie do języka 
  • wykorzystanie komputera w terapii logopedycznej
  • zaburzenia komunikacji u dzieci autystycznych
Perspektywy zawodowe:
  • logopeda w przedszkolach i szkołach 
  • logopeda w placówkach ochrony zdrowia


metodyka nauczania języka obcego na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (2 semestry)
dla absolwentów specjalności edukacja elementarna

Przedmioty:
  • dziecięca literatura anglojęzyczna 
  • glottodydaktyka
  • gry i zabawy w nauczaniu dzieci
  • język angielski – konwersatorium 
  • kompetencje nauczyciela języka angielskiego
  • kultura Wielkiej Brytanii i USA
  • metodyka nauczania języka obcego w przedszkolu
  • metodyka nauczania języka obcego w szkole
  • nauczanie języka obcego na etapie wczesnoszkolnym z wykorzystaniem gier, zabaw i literatury dziecięcej 
  • praktyki zawodowe
  • seminarium dyplomowe
Perspektywy zawodowe:
  • nauczyciel języka obcego na pierwszym etapie kształcenia (w przedszkolu oraz w klasach I-III szkoły podstawowej) po spełnieniu warunków wynikających z rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2015 r., poz. 1264 j.t.)


organizacja i zarządzanie oświatą (2 semestry)

Przedmioty:
  • diagnozowanie potrzeb szkoły
  • elementy prawa pracy
  • komunikacja interpersonalna
  • nadzór pedagogiczny i zarządzanie jakością kształcenia
  • praktyka zawodowa
  • prawo oświatowe
  • technologie informacyjne w zarządzaniu placówką oświatową
  • wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli 
  • zarządzanie finansami publicznymi
  • zarządzanie zasobami ludzkimi
Perspektywy zawodowe:
  • dyrektor przedszkola, szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej, po spełnieniu warunków wynikających z rozporządzenia MEN z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. z 2009 r.,  nr 184, poz. 1436 z późn. zm.)


profilaktyka uzależnień chemicznych, behawioralnych i zachowań ryzykownych (2 semestry)

Przedmioty:
  • cyberprzestępczość
  • integralna profilaktyka uzależnień
  • narkotyki i dopalacze 
  • portale społecznościowe w profilaktyce 
  • rozpoznawanie zachowań narkotykowych i dopalaczowych
  • sekty i destrukcyjne kulty 
  • społeczeństwo ryzyka
  • technologie cyfrowe
  • uzależnienia behawioralne 
  • wprowadzenie do pracy z osobą uzależnioną
  • zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży 
Perspektywy zawodowe:
  • kurator sądowy
  • pedagog w placówkach oświatowych
  • pracownik w instytucjach opieki społecznej, resocjalizacji, placówkach opiekuńczo-wychowawczych
  • własna działalność gospodarcza


przygotowanie pedagogiczne (2 semestry)
dla obecnych lub przyszłych nauczycieli nieposiadających przygotowania pedagogicznego

Przedmioty:
  • diagnoza i terapia pedagogiczna 
  • dydaktyka ogólna 
  • emisja głosu
  • etyka zawodowa
  • pedagogika ogólna
  • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
  • pedagogika specjalna 
  • pedeutologia 
  • praktyka pedagogiczna
  • psychologia rozwojowa 
  • podstawy prawa oświatowego 
  • teoria wychowania
  • wprowadzenie do pedagogiki
  • wprowadzenie do psychologii
Perspektywy zawodowe:
  • absolwenci zdobywają przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli w rozumieniu rozporządzenia MNiSWz dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela(Dz.U. z 2012 r., poz. 131)


terapia pedagogiczna
- dla kandydatów z przygotowaniem pedagogicznym: nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych, pedagogów szkolnych, psychologów i innych pracowników placówek oświatowo-wychowawczych (2 semestry)

Przedmioty:
  • diagnoza psychologiczno-pedagogiczna
  • elementy logopedii i terapia zaburzeń mowy
  • konstruowanie programów terapeutycznych
  • metodyka prowadzenia zajęć wyrównawczych i korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania i pisania
  • metodyka prowadzenia zajęć wyrównawczych i korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki
  • metodyka terapii pedagogicznej
  • podstawy prawne udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • praca z uczniem o zaburzonym rozwoju społeczno-emocjonalnym i niedostosowanym społecznie
  • praca z uczniem zdolnym
  • praktyka zawodowa
  • psychopatologie rozwoju dzieci i młodzieży
  • terapia przez muzykę
  • terapia przez plastykę
Perspektywy zawodowe:
  • nauczyciel-specjalista w:
- szkołach
- przedszkolach
- gabinetach terapii pedagogicznej
- poradniach psychologiczno-pedagogicznych
- świetlicach środowiskowych
- placówkach opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży Zapraszamy!


Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec