Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora

ul. Daszyńskiego 17, 06-100 Pułtusk

Telefon:
(23) 692 98 13 do 16

Fax:
(23) 692 53 98

Adres e-mail:
rektorat@ah.edu.pl

Adres www:
www.ah.edu.pl

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora

Historia

WYDZIAŁ HISTORYCZNY
ADRES DZIEKANATU

ul. Mickiewicza 36B
06-100 Pułtusk
tel. (23) 692 97 22 do 23
e-mail: historia@ah.edu.pl


KIERUNEK: HISTORIA


Studia pierwszego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) dają przygotowanie specjalistyczne. Program, konsultowany z potencjalnymi pracodawcami, uwzględnia aktualnie obowiązujące przepisy kwalifikacyjne i potrzeby rynku pracy. Obejmuje wiedzę teoretyczną, warsztatową oraz praktyki zawodowe, a także objazdy naukowe.

Student nabywa wiedzę z zakresu historii od starożytności do współczesności, umiejętności z zakresu humanistyki oraz kompetencje społeczne umożliwiające elastyczne dostosowanie się do wymagań pracodawców. 

Student pozyskuje umiejętności warsztatowe przygotowujące do uczestnictwa w działalności badawczej. Przedmioty z zakresu kompetencji społecznych rozwijają m.in. umiejętności pracy zespołowej. Nowa specjalność dziedzictwo europejskie jest realizowana wspólnie z uniwersytetami rosyjskimi (Nowosybirsk, Barnauł).

Studia drugiego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) służą pogłębieniu specjalistycznego przygotowania do pracy zawodowej. Kładą nacisk na rozwijanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do prowadzenia pracy badawczej. Absolwenci są przygotowani do pracy na średnich i wyższych stanowiskach w instytucjach kultury, ochrony dziedzictwa oraz do prowadzenia działalności badawczej.

W trakcie wykładów o charakterze monograficznym student nabywa pogłębioną wiedzę z zakresu poszczególnych epok historycznych. Ćwiczenia, translatoria językowe, statystyka, demografia historyczna oraz seminaria poszerzają znacząco wachlarz umiejętności warsztatowych. W zakresie kompetencji społecznych kładzie się nacisk na samodzielność w doborze metod badawczych, planowania pracy, współdziałania w zespole i pełnienia istotnych funkcji w lokalnych instytucjach życia społeczno-kulturalnego.

Kierunek został pozytywnie oceniony przez Polską Komisję Akredytacyjną. 

Dotychczas studentki i studenci kierunku historia otrzymali 29 stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe.

Wydział Historyczny posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia.Specjalności:


Studia I i II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)
 • archeologiczna
 • archiwalno-muzealna
 • historia wojskowości
 • nauczycielska
 • dziedzictwo europejskie /tylko studia stacjonarne I stopnia/
Studia podyplomowe kwalifikacyjne (3 semestry)
 • historia i społeczeństwo
Studia podyplomowe doskonalące (2 semestry)
 • rekonstrukcje i turystyka historyczna 
SEMINARIA DOKTORSKIE
 • w dyscyplinie historii


Charakterystyka specjalności:


archeologiczna

Przedmioty:
  • archeologia wikingów  
  • historia archeologii
  • metodyka badań terenowych
  • muzealnictwo, konserwatorstwo i popularyzacja archeologii
  • numizmatyka
  • objazd naukowy
  • praktyka archeologiczna
  • starożytny Egipt i Bliski Wschód
Perspektywy zawodowe:
  • wykopaliska archeologiczne
  • opracowywanie zabytków
  • działy archeologiczne i badawcze muzeów
  • instytucje zajmujące się promocją i ochroną dziedzictwa kultury


archiwalno-muzealna

Przedmioty:
  • archiwa zakładowe
  • dzieje muzealnictwa i kolekcjonerstwa
  • edytorstwo
  • informatyka archiwalna
  • metodyka badań genealogicznych
  • metodyka kształtowania i udostępniania zasobu archiwalnego
  • objazd naukowy
  • prawo w muzeum i w ochronie zabytków
  • warsztaty muzealnicze
Perspektywy zawodowe:
  • archiwa państwowe 
  • archiwa zakładowe 
  • instytucje państwowe w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego
  • instytucje samorządowe w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego
  • muzea wszystkich typów
  • wydawnictwa naukowe
  • redakcje czasopism


historia wojskowości

Przedmioty:
  • architektura militarna
  • historia wojskowości poszczególnych epok
  • historiografia wojskowa
  • objazd naukowy
  • wybrane problemy z zakresu muzealnictwa i kolekcjonerstwa wojskowego
Perspektywy zawodowe:
  • muzea o profilu wojskowym
  • archiwa o profilu wojskowym
  • działalność ekspercka  na rynku kolekcjonerskim i antykwarycznym
  • wydawnictwa o profilu wojskowym
  • redakcje o profilu wojskowym
  • działalność szkoleniowa w jednostkach i instytucjach wojskowych


nauczycielska

Przedmioty:
  • diagnostyka psychopedagogiczna 
  • dydaktyka historii
  • dydaktyka historii i społeczeństwa
  • kluczowe kompetencje nauczyciela
  • pedagogika
  • pedagogika specjalna 
  • praktyka
  • psychologia rozwojowa
Perspektywy zawodowe:
  • nauczyciel historii i społeczeństwa w szkołach podstawowych (absolwent studiów licencjackich)
  • nauczyciel historii oraz historii i społeczeństwa we wszystkich typach szkół (absolwent studiów magisterskich)
  • nauczyciel-wychowawca lider/koordynator w lokalnych organizacjach pozarządowych


dziedzictwo europejskie

Przedmioty:
  • demografia Europy i jej uwarunkowania
  • historia gospodarcza Europy
  • historia sztuki i architektury
  • integracja europejska
  • język obcy
  • stosunki międzynarodowe w Europie 
Perspektywy zawodowe:
  • instytucje kultury
  • podmioty gospodarcze
  • firmy turystyczne
  • samorządy


STUDIA PODYPLOMOWE KWALIFIKACYJNE (3 semestry)


Historia i społeczeństwo 
  • dla absolwentów studiów drugiego stopnia kierunków humanistycznych posiadających przygotowanie pedagogiczne. 
  • dla uczestników seminariów doktorskich nie będących absolwentami kierunku historia, przygotowujące do podjęcia pracy badawczej nad dysertacją doktorską.
Przedmioty:
  • dydaktyka przedmiotów historia oraz historia i społeczeństwo
  • epoki historyczne 
  • historia regionalna
  • język, komunikacja, media
  • ojczysty panteon i ojczyste spory
  • praktyka
  • swojskość i obcość
  • vademecum studiów historycznych
Perspektywy zawodowe:
  • nauczyciel historii oraz historii i społeczeństwa we wszystkich typach szkół


STUDIA PODYPLOMOWE DOSKONALĄCE (2 semestry)


Rekonstrukcje i turystyka historyczna 
  • dla absolwentów studiów pierwszego/drugiego stopnia
  • dla osób zaangażowanych w ruch rekonstrukcyjny oraz w promocję i organizację turystyki.
Przedmioty:
  • antropogeniczne przekształcanie krajobrazu
  • architektura militarna 
  • historia wojskowa
  • historia życia codziennego
  • kostiumologia
  • prawne aspekty ruchu rekonstrukcyjnego
Perspektywy zawodowe:
  • działy promocji jednostek  samorządowych
  • instytucje kultury i ochrony dziedzictwa
  • firmy turystyczne
  • grupy rekonstrukcji historycznej


SEMINARIA DOKTORSKIE

Dotyczą historii Polski i powszechnej. Stwarzają możliwość prowadzenia badań z zakresu historii: politycznej, społecznej, gospodarczej, wojskowej, ustroju, Kościoła, oświaty i wychowania, kultury, nauki, techniki. Przewidziane są dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminów z filozofii, ekonomii oraz nauk o polityce, a także wykłady wybitnych postaci polskiej i obcej humanistyki.Zapraszamy!


Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec