Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora

ul. Daszyńskiego 17, 06-100 Pułtusk

Telefon:
(23) 692 98 13 do 16

Fax:
(23) 692 53 98

Adres e-mail:
rektorat@ah.edu.pl

Adres www:
www.ah.edu.pl

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora

Administracja

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI
ADRES DZIEKANATU

ul. Daszyńskiego 17
06-100 Pułtusk
tel. (23) 692 98 25 do 27,
e-mail: wydzial.administracji@ah.edu.pl


KIERUNEK: ADMINISTRACJA


Studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunku administracja dają przygotowanie specjalistyczne odpowiadające potrzebom zmieniającego się rynku pracy. Program studiów jest dostosowany do potrzeb administracji państwowej, administracji samorządowej, instytucji ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, administracji gospodarczej oraz przedsiębiorstw prywatnych. 

Na podstawie porozumienia między Akademią i Komendą Główną Policji absolwenci kierunku administracja o specjalności administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, podejmując służbę w Policji zostaną zwolnieni z części policyjnego szkolenia podstawowego. 

Zajęcia są prowadzone przez wybitnych specjalistów zarówno teoretyków, jak i praktyków.

Kierunek został pozytywnie oceniony przez Polską Komisję Akredytacyjną. 

Student nabywa wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu administracji. 

W trakcie trwania studiów są realizowane następujące przedmioty: podstawy prawoznawstwa, prawo cywilne, prawo pracy, prawo karne, finanse publiczne i prawo finansowe, zamówienia publiczne, ustrój samorządu terytorialnego, nauka administracji, prawo i postępowanie administracyjne, techniki negocjacji i mediacji. 


Specjalności:


  Studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) 
  • administracja publiczna
  • administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego
  • administracja organów ścigania – kryminalistyka i praca dochodzeniowo-śledcza
   Studia podyplomowe doskonalące (2 semestry)
   • administracja bezpieczeństwa informacyjnego
   • administracja publiczna
   • e-administracja
   • kontrola i audyt w administracji publicznej
   • pozyskiwanie i zarządzanie funduszami europejskimi
   • rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
   • studia podatkowe 

   Charakterystyka specjalności

   Studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)
    


    administracja organów ścigania
    – kryminalistyka i praca dochodzeniowo-śledcza

    Przedmioty:
     
      • finanse publiczne
      • instytucje UE
      • kryminalistyka 
      • kryminologia
      • metodyka zwalczania przestępczości
      • patologie społeczne
      • podstawy ekonomii
      • prawne formy i metody działania w procesie wykrywczym 
      • prawo administracyjne
      • prawo finansowe
      • prawo karne
      • prawo karne procesowe
      • prawo karne skarbowe
      • prawo konstytucyjne
      • taktyka przesłuchania
      • teoria pracy dochodzeniowo - śledczej
      • zasady i prawne formy funkcjonowania administracji publicznej 
      Perspektywy zawodowe: 
       • Policja
       • Straż Graniczna
       • Biuro Ochrony Rządu
       • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
       • biura detektywistyczne
       • agencje ochrony


       administracja publiczna 

       Przedmioty: 
          • ekonomia
          • finanse publiczne
          • instytucje UE
          • prawo administracyjne
          • prawo bankowe
          • prawo finansowe
          • prawo karne
          • prawo karne skarbowe
          • prawo konstytucyjne
          • prawo podatkowe
          • zasady i prawne formy funkcjonowania administracji publicznej 
          Perspektywy zawodowe: 
           • administracja publiczna
           • przedsiębiorstwa
           • spółdzielnie 
           • stowarzyszenia


           administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego 

           Przedmioty: 
             • kryminalistyka
             • kryminologia
             • nauki o bezpieczeństwie i porządku publicznym
             • podstawy ekonomii 
             • prawo administracyjne
             • prawo karne
             • prawo konstytucyjne
             • prawo wykroczeń
             • psychologia
             • socjologia
             Perspektywy zawodowe: 
              • administracja rządowa
              • Policja
              • Straż Graniczna
              • Biuro Ochrony Rządu
              • Państwowa Straż Pożarna
              • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
              • samorząd terytorialny 
              • podmioty niepubliczne


              Studia podyplomowe 

               Program studiów odpowiada potrzebom administracji i oczekiwaniom pracodawców. Zajęcia są prowadzone przez wybitnych specjalistów. Oferta jest skierowana do absolwentów studiów pierwszego oraz drugiego stopnia.


               administracja bezpieczeństwa informacyjnego

               Przedmioty: 
                  • bezpieczeństwo danych osobowych
                  • bezpieczeństwo informacji
                  • bezpieczeństwo teleinformatyczne
                  • ochrona informacji niejawnych
                  • organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
                  • postępowanie administracyjne 
                  • prawo konstytucyjne
                  • system organów właściwych w sprawach ochrony informacji prawnie chronionych
                  • systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji
                  • teoria informacji
                  • zarządzanie bezpieczeństwem informacji elektronicznej
                  Perspektywy zawodowe: 
                   • administracja publiczna
                   • administracja prywatna
                   • organizacje pozarządowe  
                   • Policja 
                   • Straż Graniczna
                   • Biuro Ochrony Rządu
                   • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego


                  administracja publiczna 

                  Przedmioty: 
                     • etyka w administracji
                     • finanse i prawo finansowe 
                     • instytucje i źródła prawa UE
                     • kontrola w administracji 
                     • nauka administracji 
                     • organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
                     • postępowanie administracyjne
                     • pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE
                     • prawo administracyjne
                     • prawo konstytucyjne 
                     Perspektywy zawodowe: 
                      • administracja publiczna
                      • administracja prywatna 
                      • przedsiębiorstwa
                      • stowarzyszenia
                      • spółdzielnie 
                      • własna działalność gospodarcza


                      e-administracja

                      Przedmioty:
                         • Biuletyn Informacji Publicznej i inne formy elektronicznego udostępniania informacji publicznej
                         • dokument elektroniczny w administracji publicznej i podpis elektroniczny
                         • elektroniczna Platforma Administracji Publicznej (e-PUAP) i inne elektroniczne usługi publiczne
                         • faktury elektroniczne i płatności elektroniczne
                         • finansowanie projektów informatycznych z funduszy UE
                         • środki komunikacji elektronicznej i dokumenty elektroniczne w postępowaniu administracyjnym i podatkowym
                         • uwarunkowania prawne e-administracji w Polsce
                         • uwarunkowania UE w zakresie e-administracji
                         • wykorzystanie technologii informacyjnych – przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych
                         • zamówienia publiczne w formie elektronicznej
                         Perspektywy zawodowe: 
                          • administracja publiczna
                          • administracja prywatna 
                          • przedsiębiorstwa
                          • stowarzyszenia
                          • spółdzielnie 
                          • własna działalność gospodarcza


                          kontrola i audyt w administracji publicznej

                          Przedmioty: 
                             • audyt wewnętrzny 
                             • budżet państwa i administracji publicznej
                             • etyka zawodowa
                             • metodyka kontroli
                             • organizacja kontroli w Polsce i w wybranych państwach europejskich
                             • podstawy rachunkowości budżetowej
                             • psychologia stosunków międzyludzkich
                             • ustrój administracji publicznej
                             • zarządzanie informacją w administracji
                              Perspektywy zawodowe: 
                               • administracja publiczna w zakresie prowadzenia kontroli, kontrolingu i audytu

                               pozyskiwanie i zarządzanie funduszami europejskimi

                               Przedmioty: 
                                  • aplikowanie o fundusze pomocowe
                                  • archiwizacja dokumentacji projektowej
                                  • audyt i kontrola projektu
                                  • audyt i kontrola środków pomocowych
                                  • krajowe środki pomocowe
                                  • księgowość w projektach dla niefinansistów
                                  • podstawy prawa europejskiego
                                  • pozaunijne środki pomocowe
                                  • przygotowanie projektów
                                  • wykorzystanie technik informatycznych
                                  • założenia unijnej perspektywy finansowej 2014-2020
                                  • zamówienia publiczne
                                  • zarządzanie projektami współfinansowanymi ze źródeł pomocowych
                                  Perspektywy zawodowe: 
                                   • pozyskiwanie i zarządzanie funduszami europejskimi i innymi funduszami:
                                  - w administracji publicznej
                                  - w administracji gospodarczej 
                                  - w firmach prywatnych


                                  rachunkowość i finanse przedsiębiorstw 

                                  Przedmioty: 
                                      • finanse przedsiębiorstw
                                      • rachunkowość
                                      • rachunkowość podatkowa
                                      • systemy podatkowe 
                                      • ubezpieczenia społeczne
                                      • zagadnienia prawa
                                      Perspektywy zawodowe: 
                                       • podmioty gospodarcze: rachunkowość, finanse, podatki 
                                       • własna działalność gospodarcza

                                        studia podatkowe 

                                        Przedmioty: 
                                          • kontrola i audyt
                                          • organizacja pracy w administracji
                                          • patologie w zakresie stosowania prawa gospodarczego
                                          • postępowanie egzekucyjne w administracji
                                          • postępowanie przed samorządowymi organami podatkowymi
                                          • prawo administracyjne
                                          • prawo podatkowe w świetle wyroków sądowych
                                          • prawo rodzinne i spadkowe
                                          • prawo rzeczowe
                                          • prawo upadłościowe
                                          • procedury postępowania podatkowego
                                          • przepisy ogólne prawa podatkowego
                                          • wstęp do prawa cywilnego
                                          • wstęp do prawoznawstwa
                                          • wybrane zagadnienia prawa celnego
                                          Perspektywy zawodowe: 
                                           • administracja państwowa
                                           • administracja samorządowa
                                           • urzędy skarbowe
                                           • podmioty gospodarcze
                                           • doradztwo i rozliczenia podatkowe


                                           Zapraszamy!


                                           Galeria uczelni

                                           Najczęściej oglądane prezentacje:

                                           1. Uniwersytet Wrocławski
                                           Wrocław, dolnośląskie
                                           2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
                                           Warszawa, mazowieckie
                                           3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
                                           Warszawa, mazowieckie
                                           4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
                                           Pułtusk, mazowieckie
                                           5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
                                           Wrocław, dolnośląskie
                                           6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
                                           Toruń, kujawsko-pomorskie
                                           7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
                                           Łódź, łódzkie
                                           8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
                                           Wrocław, dolnośląskie
                                           9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
                                           Lublin, lubelskie
                                           10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
                                           Olsztyn, warmińsko-mazurskie
                                           11. Akademia Morska w Szczecinie
                                           Szczecin, zachodniopomorskie
                                           12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
                                           Szczytno, warmińsko-mazurskie
                                           13. Akademia Makijażu Mokotowska
                                           Warszawa, mazowieckie
                                           14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
                                           Poznań, wielkopolskie
                                           15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
                                           Poznań, wielkopolskie
                                           16. Politechnika Częstochowska
                                           Częstochowa, śląskie
                                           17. Uniwersytet Łódzki
                                           Łódź, łódzkie
                                           18. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
                                           Dęblin, lubelskie
                                           19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
                                           Wrocław, dolnośląskie
                                           20. Akademia Morska w Gdyni
                                           Gdynia, pomorskie
                                           21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
                                           Warszawa, mazowieckie
                                           22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
                                           Warszawa, mazowieckie
                                           23. Uczelnia Łazarskiego
                                           Warszawa, mazowieckie
                                           24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
                                           Łódź, łódzkie
                                           25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
                                           Kraków, małopolskie
                                           26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
                                           Kraków, małopolskie
                                           Ranking szkół WPROST
                                           Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec