Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

Telefon:
12 662 60 14

Fax:
12 637 22 43

Adres e-mail:
info@up.krakow.pl

Adres www:
www.up.krakow.pl

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

O uczelniUniwersytet Pedagogiczny
– Talent, nauka, innowacjeUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w.Krakowie jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się uczelni w Krakowie. Atuty naszego Uniwersytetu, to przede wszystkim wysoki poziom nauczania, wykwalifikowana kadra, zróżnicowana oferta dydaktyczna i bardzo dobre warunki studiowania (komfortowe domy studenckie, multimedialne sale wykładowe, nowoczesne pracownie komputerowe, doskonale wyposażone sale ćwiczeniowe i laboratoryjne oraz wysokie stypendia naukowe i socjalne).  

Oferta edukacyjna, obejmująca studia I i II stopnia, studia doktoranckie i podyplomowe, odpowiada aktualnym potrzebom rynku pracy, a także zainteresowaniom i oczekiwaniom młodych ludzi. 

Na Uniwersytecie studenci mogą zdobyć wykształcenie na sześciu wydziałach:
 • Humanistycznym, 
 • Filologicznym, 
 • Pedagogicznym, 
 • Geograficzno-Biologicznym, 
 • Matematyczno-Fizyczno-Technicznym, 
 • Sztuki.

Nasi absolwenci uzyskują tytuły zawodowe: magistra, magistra sztuki, magistra inżyniera, inżyniera lub licencjata, dzięki czemu mogą pracować na odpowiedzialnych stanowiskach w szkolnictwie, instytucjach kultury, przedsiębiorstwach oraz w administracji państwowej. Absolwenci Uniwersytetu Pedagogicznego stanowią najlepszą kadrę nauczycielską w Polsce, jak również są cenionymi ekspertami w różnorodnych dziedzinach nauki i biznesie. 
 
Zdobycie wykształcenia na Uniwersytecie łączy się z rozwijaniem swoich zainteresowań i pasji. Poprzez uczestnictwo w licznych organizacjach studenckich i Samorządzie Studentów, kołach naukowych, sekcjach sportowych, chórze akademickim „Educatus”, internetowym Radiu „Spektrum” czy grupie teatralnej działającej z ramienia Klubu Studenckiego „Bakałarz”, studenci mają możliwość spędzania czasu w sposób przyjemny i pożyteczny.

Działając w oparciu o model kształcenia integralnego, Uczelnia łączy wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności. Nowoczesne kształcenie studentów opiera się m. in. na międzynarodowej współpracy z ośrodkami naukowymi z całej Europy (m. in. z Ukrainy, Portugalii, Szwecji, Bułgarii, Francji). W ramach programu Erasmus Uniwersytet Pedagogiczny współpracuje ze 160 uczelniami partnerskimi. Dzięki zagranicznym stypendiom i wymianie międzynarodowej studenci mogą zdobywać nowe doświadczenia i doskonalić umiejętności językowe.Uniwersytet Pedagogiczny oferuje kształcenie dostosowane do potrzeb zmieniającego się rynku pracy. Jednostką koordynującą rozwój zawodowy studentów i absolwentów jest aktywnie działające Biuro Promocji i Karier, które współpracując z doradcami zawodowymi oraz psychologiem, oferuje fachową pomoc w odnalezieniu się na wymagającym rynku pracy. Ponadto, Biuro Promocji i Karier organizuje bezpłatne warsztaty, kursy i szkolenia (m. in. Akademię Biznesu Capgemini oraz Akademię Profesjonalistów Alexander Mann Solutions), współpracuje z pracodawcami oraz posiada uzupełnianą na bieżąco bazę ofert pracy.

Do dyspozycji studentów Uniwersytet udostępnia nowoczesne zaplecze sportowe (m. in. pływalnię, siłownię, saunę, sale gimnastyczne, salę fitness). W ramach zajęć z wychowania fizycznego Centrum Sportu i Rekreacji (CSiR) daje możliwość uprawiania sportów (zimowych i letnich), np.: turystyka rowerowa, kajakarstwo, aerobik, joga, kulturystyka, pilates, piłka nożna, tenis stołowy, zajęcia taneczne, koszykówka, siatkówka.

Nieocenioną pomoc w pogłębianiu wiedzy stanowią uczelniane biblioteki, które dysponują bogatymi zbiorami polskich i obcojęzycznych książek, czasopism i dokumentów cyfrowych. Ponadto, na Uczelni funkcjonują: Studium Kształcenia Nauczycieli, Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego  oraz Studium Dziennikarskie

Uczelnia posiada również nowocześnie wyposażone obserwatorium astronomiczne na Suhorze (1000 m n.p.m.) w Gorcach, włączone do ogólnoświatowej sieci obserwatoriów astronomicznych.


STUDIA I STOPNIA 
OFERTA NA ROK 2017/2018

STUDIA I STOPNIA I JEDNOLILTE MAGISTERSKIE

 • administracja (S,N)
 • architektura informacji (S,N)
 • bezpieczeństwo narodowe (S,N) 
 • bezpieczeństwo wewnętrzne (S,N)
 • bioinformatyka-(studia inżynierskie (S)
 • biologia (S,N)
 • digital design(S)
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych(S,N)
 • edukacja techniczno-informatyczna- studia inżynierskie (S,N)
 • etyka – mediacje i negocjacje (S,N)
 • filologia angielska(S,N)
 • filologia germańska(S,N)
 • filologia hiszpańska(S,N)
 • filologia polska (S,N)
 • filologia romańska(S,N)
 • filologia romańska z językiem rosyjskim(S)
 • filologia rosyjska ( S,N)
 • filologia rosyjska z językiem francuskim (S)
 • filologia włoska(S,N)
 • filozofia (S,N):
- filozofia z etyką (S)
- filozofia z elementami psychologii( N)
- fizyka z matematyką(S)
- fizyka z przyrodą(S)
- fizyka z informatyką (S) 
- ekofizyka z ochroną radiologiczną(S)
- fizyka z astronomią i popularyzacją wiedzy(S)
 • geografia (S,N)
 • gospodarka przestrzenna (studia inżynierskie S,N)  
 • grafika ( S,N)
 • historia(S,N)
 • infobrokerstwo, zarządzanie dokumentacją i archiwistyka (S,N)
 • informacja naukowa i bibliotekoznawstwo ( S,N)
 • informatyka (S,N) :
- multimedia i technologie internetowe ( S,N)
- social media (S) 
- przedsiębiorczość w sektorze IT (N) 
 • kulturoznawstwo i wiedza o mediach(S,N)
 • malarstwo- studia jednolite magisterskie (S) 
 • matematyka(S, N)
 • ochrona środowiska - studia inżynierskie S
 • pedagogika(S,N):
- społeczna w języku angielskim (S)
- promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień (S,N)
- społeczno-opiekuńcza z pedagogiką szkolną(S,N)
- psychoprofilaktyka zaburzeń i wspomaganie rozwoju (S,N)
- wychowanie małego dziecka (S)
- kreowanie lokalnej polityki społecznej (S, N)
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna(S,N)
 • pedagogika specjalna -  nauczycielska(S,N) :
- edukacja i rehabilitacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną –oligofrenopedagogika( S,N)
- edukacja i rehabilitacja uczniów niesłyszących i słabo słyszących - surdopedagogika (S,N)
- edukacja i rehabilitacja uczniów niewidomych i słabo widzących - tyflopedagogia  (S,N) 
 • pedagogika specjalna- nienauczycielska S,N) :
- asystent osoby niepełnosprawnej (S,N) 
- terapia zajęciowa osób głębiej i głęboko niepełnosprawnych intelektualnie (S,N)
 • politologia(S,N)
 • praca socjalna (S,N)
- asystent rodziny(S,N)
- asystent pomocy instytucjonalnej (S,N)
 • socjologia(S,N)
 • stosunki międzynarodowe (S,N)
 • turystyka i rekreacja(S,N)
 • wzornictwo (S)
 • zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi (S,N) STUDIA II STOPNIA 
OFERTA NA ROK 2017/2018


 • Antropologia historyczna ( S,N)
 • administracja (S,N) 
- administracja gospodarcza(S,N):  
- e -administracja(S,N)
- służba publiczna (S,N)
 • bezpieczeństwo narodowe (S,N)
 • bezpieczeństwo wewnętrzne (S,N)
 • biologia(S,N) :
- biologia z chemią(S,N)
- biologia eksperymentalna i środowiskowa(S,N)
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (S,N)
 • edukacja dla zrównoważonego rozwoju (S,N)
 • edukacja techniczno-informatyczna(S,N) 
 • etyka – mediacje i negocjacje(S,N)
 • filologia angielska (S,N)
 • filologia germańska(S)
 • filologia hiszpańska (S)
 • filologia polska (S,N)
 • filologia romańska(S,N)
 • filologia rosyjska(S)
 • filologia włoska(S)
 • filozofia (S,N) :
- filozofia z wos (S,N)
- coaching-zarządzanie-komunikacja społeczna (S,N)
 • fizyka (S): 
- fizyka z elementami inżynierii materiałowej  (S)
- technologie internetowe i ich zastosowania w fizyce (S)
- fizyka z astronomią (S)
- ekoizyka (S)
- fizyka z matematyką (S) 
- fizyka nauczycielska( S) 
- technologie internetowe i ich zastosowanie w fizyce
 • geografia (S,N)
 • grafika (S,N)
 • historia(S,N):
- historia nauczycielska(S,N)
- zarządzanie dokumentacją i archiwistyka(S,N)
- turystyka historyczna(N)
 • informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (S,N)
 • informatyka(S,N)
 • kulturoznawstwo i wiedza o mediach (S,N)
 • matematyka(S,N)
 • ochrona środowiska(S):
- ochrona zasobów leśnych(S)
- ochrona środowiska wodno-gruntowego(S)
 • odnowa biologiczna ( N)
 • pedagogika (S,N):
- edukacja dla bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe(S, N)
- edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie (S, N)
- edukacja dla wielokulturowości z elementami glottodydaktyki (S,N)
- edukacja dorosłych z gerontopedagogiką (S,N)
- kreowanie lokalnej polityki społecznej (S, N)
- poradnictwo edukacyjne i zawodowe(S,N)
 • pedagogika społeczno –opiekuńcza(S,N)
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna(S,N)
 • pedagogika specjalna- nauczycielska :
- terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna (S,N) 
- edukacja i rehabilitacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika S,N)
 • pedagogika specjalna - nienauczycielska :
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (S,N)
 • politologia(S,N)
 • praca socjalna(S,N):
- asystent osoby starszej i niepełnosprawnej (S,N)
- opieka nad dzieckiem i rodziną (S,N) 
- aktywizacja i poradnictwo społeczne ( S,N)
 • socjologia(S):
- kryminologia i dezorganizacja społeczna (S)
- komunikacja audiowizualna (S)
 • stosunki międzynarodowe (S,N)
 • studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie(S)
 • wzornictwo (S)

S- Studia stacjonarne
N- Studia niestacjonarne


STUDIA PODYPLOMOWE

Studia podyplomowe - Informator on-line:  
www.wsp.krakow.pl/main/?page=informator


Zapraszamy do skorzystania z oferty studiów podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. 

Studia podyplomowe realizowane w naszej Uczelni są propozycją dla osób, które chcą doskonalić, poszerzać horyzonty, wzbogacać i aktualizować posiadaną wiedzę, ale również dla tych, którzy planują zmianę profilu zatrudnienia.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom proponujemy bogatą ofertę studiów podyplomowych dostosowaną do wymagań rynku pracy i spełniającą najwyższe europejskie standardy.

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie prowadzi dwa rodzaje studiów podyplomowych:
 • kwalifikacyjne - dające nowe kwalifikacje zawodowe,
 • doskonalące - służące doskonaleniu posiadanych kwalifikacji zawodowych.

Studia podyplomowe są odpłatną formą usług edukacyjnych. Mogą być finansowane - częściowo lub w całości - ze środków pozauczelnianych. W takim przypadku słuchacz ponosi koszty uzależnione od wysokości dofinansowania.DOMY STUDENCKIE

Uczelnia posiada bardzo dobrą bazę noclegową. Wysoki standard Akademickiego Centrum Hotelowego, obejmującego domy studenckie "Za Kolumnami" i "Krakowiak" sprawia, że są one jednymi z najlepszych i najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce!  Warto dodać, iż w DS. „Za Kolumnami” mieści się  Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, oferujące profesjonalną pomoc osobom niepełnosprawnym.
Zapraszamy!


Uniwersytet Pedagogiczny
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
tel. informacja: (12) 662 60 14, fax: (12) 637 22 43
www.up.krakow.pl 

Informacje dla kandydatów:
www.up.krakow.pl/main/?page=rekrutacja 
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
ul. Podchorążych 2, pok. 29
tel. (12) 662 60 93
Zapisz
Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
8. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
14. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
15. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
16. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
19. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
23. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec