Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Politechnika Śląska

ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice

Telefon:
32 237 19 87, 32 237 23 62

Adres e-mail:
rd1@polsl.pl

Adres www:
www.rekrutacja.polsl.pl

Politechnika Śląska

O UczelniPolitechnika Śląska to najstarsza uczelnia techniczna w regionie i jedna z największych w kraju. Powstała w 1945 roku jako zaplecze naukowo-dydaktyczne dla najbardziej uprzemysłowionego okręgu w Polsce i jednocześnie jednego z bardziej zindustrializowanych obszarów w Europie – Górnego Śląska. Przez ponad 70 lat dotychczasowego funkcjonowania stanowi istotną instytucję życia publicznego i pełni szczególną rolę kulturotwórczą i opiniotwórczą zakorzenioną w regionie.

W tegorocznym w rankingu studiów inżynierskich Perspektywy Politechnika Śląska zajęła czwarte miejsce w Polsce. Dwa spośród blisko 60 oferowanych przez uczelnię kierunków uznano za najlepsze w kraju, dwa zajęły drugie miejsca, a jeden uplasował się na trzeciej pozycji. Obecnie w piętnastu jednostkach – trzynastu wydziałach, kolegium i instytucie – prowadzonych jest ponad 50 kierunków studiów i około 200 specjalności, obejmujących cały zakres działalności inżynierskiej. Oprócz kierunków technicznych na Politechnice Śląskiej można studiować
 • administrację, 
 • analitykę biznesową, 
 • socjologię i zarządzanie, w tym zarządzanie projektami,
 • filologię (angielską, francuską, hiszpańską, niemiecką i włoską) 
 • pedagogikę. 
Dziewięć wydziałów, Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych oraz Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne znajdują się w Gliwicach, dwa wydziały zlokalizowane są w Katowicach i dwa w Zabrzu, dzięki czemu uczelnia obejmuje swoim naukowo-dydaktycznym oddziaływaniem znaczny obszar województwa śląskiego.
Aktualnie Politechnika Śląska kształci ponad 20 tys. studentów, w tym prawie 15 tys. na studiach stacjonarnych. Uczelnia oferuje studia I stopnia – inżynierskie i licencjackie, II stopnia – magisterskie, III – stopnia doktoranckie, a także podyplomowe. Studia prowadzone są w systemie stacjonarnym oraz niestacjonarnym – zaocznym lub wieczorowym. Politechnika Śląska oferuje również bezpłatne studia w języku angielskim. Na studiach I stopnia prowadzonych jest 13 kierunków, 16 kierunków w języku angielskim oferujemy na studiach II stopnia.

Do tej pory Politechnika Śląska wypromowała blisko 193,7 tys. Absolwentów. Absolwenci uczelni nierzadko zajmują stanowiska kierownicze, dyrektorskie oraz wysokie pozycje w korporacjach przemysłowych, czego dowodzą liczne rankingi prowadzane przez niezależne ośrodki badawcze. Z raportu przeprowadzonego przez firmę Sedlak & Sedlak wynika, że co dwunasty prezes w Polsce ukończył studia właśnie na Politechnice Śląskiej. Z kolei według dziennika „Rzeczpospolita” gliwicka uczelnia znajduje się na czwartym miejscu w kraju pod względem kształcenia ludzi sukcesu.

Bogata oferta dydaktyczna i wysoka jakość kształcenia sprawiają, że Politechnika Śląska od lat należy do ścisłej czołówki polskich uczelni technicznych, o czym świadczą wysokie miejsca w rankingach szkół wyższych. Swoją silną pozycję potwierdza dorobkiem naukowym i dydaktycznym wybitnych specjalistów oraz licznymi sukcesami na skalę ogólnopolską i międzynarodową. Studia na Politechnice Śląskiej to szansa na współpracę z wieloma firmami, które chętnie zatrudniają absolwentów uczelni. Według tygodnika „Wprost” uczelnia znajduje się na czwartym miejscu wśród uczelni w Polsce, których absolwenci są najbardziej poszukiwani przez pracodawców. Absolwenci Politechniki Śląskiej w rok po ukończeniu studiów zarabiają najwięcej spośród absolwentów wszystkich szkół wyższych woj. śląskiego (Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń, Sedlak&Sedlak). Nowością w ofercie dydaktycznej Politechniki Śląskiej są studia dualne, które stwarzają studentom możliwość jednoczesnego studiowania i pracy – za wynagrodzeniem – już od pierwszego roku studiów. W roku akademickim 2017/2018 możliwość studiowania w takim systemie oferuje Wydział Mechaniczny Technologiczny na kierunku mechanika i budowa maszyn o profilu praktycznym.
Szkoła oferuje swoim studentom możliwość zagranicznego wyjazdu stypendialnego do jednej z ponad dwustu uczelni na całym świecie. Szerokie kontakty zarówno z zagranicznymi, jak i krajowymi ośrodkami naukowymi, znakomicie wykwalifikowana kadra oraz prowadzone badania naukowe skierowane na aktywną współpracę z przemysłem, zapewniają wysoki poziom nauczania na Politechnice Śląskiej. To tutaj rodzą się nowe pomysły i rozwiązania, które pozwalają na realizację wielostronnej współpracy naukowej w wielu istotnych dla gospodarki dziedzinach i sprawiają, że Politechnika Śląska jest aktywnym graczem w zakresie innowacji i nowych technologii, niezbędnych w gospodarce opartej na wiedzy.


Nowości w ofercie edukacyjnej Politechniki Śląskiej na rok akademicki 2018/2019:
 • Analityka biznesowa 
  (Wydział Organizacji i Zarządzania)
 • Automatyka i informatyka przemysłowa – profil praktyczny 
  (Wydział Górnictwa i Geologii)
 • Budownictwo podziemne 
  (Wydział Budownictwa)
 • Gospodarka surowcami mineralnymi 
  (Wydział Górnictwa i Geologii)
 • Inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa 
  (Wydział Chemiczny)
 • Inżynieria produkcji 
  (Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii)
 • Monitoring i zarządzanie środowiskiem 
  (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki)
 • Zarządzanie projektami 
  (Wydział Organizacji i Zarządzania)


Politechnika Śląska
oferuje studia stacjonarne (dzienne, bezpłatne) i niestacjonarne (zaoczne lub wieczorowe, w zależności od kierunku, gdzie wysokość opłat uzależniona jest od kierunku studiów):
 • I stopnia – trwają od 6 do 8 semestrów, kończą się nadaniem tytułu inżyniera lub licencjata (w zależności od kierunku),
 • II stopnia (dla absolwentów studiów I stopnia) – trwają od 3 do 4 semestrów i kończą się nadaniem tytułu magistra inżyniera lub magistra (w zależności od kierunku),
 • III stopnia (doktoranckie) – trwają 4 lata i kończą się nadaniem stopnia doktora,
 • podyplomowe – dla absolwentów studiów I i II stopnia.
Politechnika Śląska oferuje edukację na blisko 60 kierunkach obejmujących cały zakres działalności inżynierskiej. Oprócz kierunków technicznych na uczelni można studiować administrację, analitykę biznesową, socjologię i zarządzanie, w tym zarządzanie projektami, a także filologię (angielską, francuską, hiszpańską, niemiecką i włoską) oraz pedagogikę. Kształcenie realizowane jest w 15 jednostkach zlokalizowanych z Gliwicach, Katowicach i Zabrzu.


 • Architektura
  (S I i II, N II)
 • Architektura wnętrz – profil praktyczny
  (S I i II)
 • Automatyka i robotyka 

  (S I i II)
 • Makrokierunek Automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka 

  (w języku angielskim)
  (S I i II)
 • Biotechnologia
  
(S I i II)
 • Elektronika i telekomunikacja
  (S I i II, NZ I i II)
 • Informatyka 

  (S I i II, NZ I i II)
 • Teleinformatyka

  (S I i II)
 • Budownictwo
  (w języku polskim lub angielskim)

  (S I i II, NZ I i II) 
 • Budownictwo podziemne
  
(S I, NZ I)
 • Biotechnologia
  (S I i II)
 • Chemia
  
(S I i II)
 • Inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa 

  (S I)
 • Technologia chemiczna
  (S I i II, NZ II)
 • Technologia i inżynieria chemiczna
  (w języku angielskim)
  
(S I i II)
 • Elektronika i telekomunikacja
  (S I i II, NZ I i II)
 • Elektrotechnika
  (w języku polskim lub angielskim)

  (S I i II, NZ I i II)
 • Energetyka – profil praktyczny
  (S I, NZ I)
 • Informatyka 

  (S I, NZ I)
 • Mechatronika
  (S I i II, NZ I i II)
 • Automatyka i informatyka przemysłowa – profil praktyczny 

  (S I, NZ I)
 • Gospodarka surowcami mineralnymi
  
(S I i II, NZ I i II)
 • Górnictwo i geologia
  (w języku polskim lub angielskim) 

  (S I i II, NZ I i II)
 • Inżynieria bezpieczeństwa 

  (S I i II, NZ I i II)
 • Inżynieria biomedyczna
  (w języku polskim lub angielskim)

  (S I i II, NZ I i II)
Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii 
 • Informatyka przemysłowa
  
(S II, NZ I i II)
 • Informatyka przemysłowa – profil praktyczny
  
(SI)
 • Inżynieria materiałowa
  (w języku polskim lub angielskim)

  (S I i II, NW II)
 • Inżynieria produkcji
  
(S I, NZ I)
 • Technologie metali 

  (S II)
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji 

  (S II, NZ I i II)
 • Biotechnologia
  (w języku polskim lub angielskim)
  
(S I i II)
 • Energetyka
  (w języku polskim lub angielskim)
  
(S I i II, NZ I i II)
 • Gospodarka Obiegu Zamkniętego
  (S I)
 • Inżynieria bezpieczeństwa 

  (S I i II)
 • Inżynieria środowiska
  
(S I i II, NZ I i II)
 • Mechanika i budowa maszyn
  (w języku polskim lub angielskim)

  (S I i II)
 • Matematyka
  (w języku polskim lub angielskim)
  
(S I i II, NZ I i II)
 • Informatyka – profil praktyczny
  
(S I, NZ I)
 • Automatyka i robotyka
  (w języku polskim lub angielskim)
  
(S I i II, NZ I i II)
 • Inżynieria materiałowa
  (w języku polskim lub angielskim)

  (S I i II, NZ I i II)
 • Mechanika i budowa maszyn
  (w języku polskim lub angielskim)
  
(S I i II, NZ I i II)
 • Mechanika i budowa maszyn
  (profil praktyczny) - studia dualne

  (S I i II)
 • Mechatronika
  (w języku polskim lub angielskim)
  
(S I i II)
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji 

  (S I, NZ I i II)
 • Analityka biznesowa 

  (S I, NZ I)
 • Logistyka
  
(S I i II, NZ I i II)
 • Socjologia 

  (S I i II, NZ I i II)
 • Zarządzanie 

  (S I i II, NZ I i II)
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
  (w języku polskim lub angielskim)

  (S I i II, NZ I i II)
 • Zarządzanie projektami 

  (S I i II, NZ I i II)
 • Transport
  (w języku polskim lub angielskim)
  
(S I i II, NZ I i II)
 • Transport kolejowy
  (profil praktyczny)
  
(SI, NZ I)
 • Filologia – język angielski
  
(S I, NZ I)
 • Filologia – języka hiszpański 

  (S I, NZ I)
 • Filologia – język niemiecki
  
(S I, NZ I)
 • Pedagogika
  
(S I i II, NZ I i II)
Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne
 • Fizyka techniczna – profil praktyczny
  (S I)


Legenda:
S – studia stacjonarne (dzienne)
NZ – studia niestacjonarne zaoczne
NW – studia niestacjonarne wieczorowe
I – studia pierwszego stopnia
II – studia drugiego stopnia
* studia zostaną uruchomione po uzyskaniu uprawnienia na podstawie decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

kliknij aby pobrać :


Politechnika Śląska
ul. Akademicka 2A
44-100 Gliwice
tel. 32 237 11 81
e-mail: rd1@polsl.pl
www.polsl.pl

udziela informacji kandydatom na studia, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00
ul. Akademicka 2A (pok. 34, 36, 38), 44-100 Gliwice
tel. 32 237 19 87, 32 237 23 62
tel. 32 237 11 90 (studia podyplomowe)Zapraszamy:

Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec