Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego

ul. Bytkowska 1b, 40-955 Katowice

Telefon:
32 258 24 20, 32 258 24 27, 32 258 24 29

Fax:
32 258 70 70

Adres e-mail:
writv@us.edu.pl

Adres www:
www.writv.us.edu.pl

Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego

O uczelni


Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego został utworzony w 1978 roku. W 2001 roku decyzją Senatu Uniwersytetu Śląskiego otrzymał imię Krzysztofa Kieślowskiego.            

Wydział jest jednostką organizacyjną Uniwersytetu Śląskiego prowadzącą kształcenie w szczególności w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych. Wydział Radia i Telewizji zatrudnia kadrę o najwyższym dorobku artystycznym i naukowym.  Na strukturę Wydziału składają się trzy zakłady, w których prowadzona jest działalność dydaktyczna związana z prowadzonymi kierunkami oraz działalność artystyczna   i naukowa. Są to: Zakład Reżyserii Telewizyjno - Filmowej, Zakład Zarządzania Mediami i Organizacji Produkcji Filmowej i Telewizyjnej oraz Zakład Realizacji Obrazu Telewizyjno - Filmowego. W strukturze Wydziału nie ma instytutów ani katedr. Ponadto w Wydziale znajdują się: atelier, specjalistyczne pracownie: fotografii wielkoformatowej, montażu, technik multimedialnych, fotografii, komputerowa oraz biblioteka, archiwum.      

W proces dydaktyczny zaangażowany jest Dział Techniki i Produkcji odpowiedzialny za produkcję studenckich prac praktycznych i ćwiczeń. Wydział kształci studentów na trzech kierunkach: Reżyseria, Realizacja obrazu filmowego telewizyjnego i fotografia oraz Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej. Proces dydaktyczny prowadzony jest w oparciu o standardy kształcenia dla wymienionych kierunków zatwierdzone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz model szkoły mistrzowskiej charakterystyczny dla dydaktyki artystycznej. Jednostka posiada drugą kategorię naukową przyznaną przez Radę Nauki. Prowadzi badania naukowe w zakresie nauk humanistycznych oraz w zakresie sztuki i twórczości artystycznej.      

Wydział Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego należy wraz z Akademią Muzyczną w Katowicach oraz Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach do wiodących instytucji edukacyjnych w dziedzinie sztuki zlokalizowanych w regionie. Pełni istotną rolę kulturotwórczą, prowadzi działalność na rzecz upowszechniania sztuki i kultury filmowej. Wydział współpracuje w dziedzinie twórczej i organizacyjnej także z Wyższą Szkołą Teatralną w Krakowie, Telewizją Polską SA, Telewizją TVN, Telewizją Polsat, Canal+ i Kino Polska oraz Instytucją Filmową Silesia Film – Centrum Sztuki Filmowej.

Twórczość studentów Wydziału jest prezentowana i nagradzana na krajowych i międzynarodowych festiwalach (np. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni,  Krakowski Festiwal Filmowy, Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty, Camerimage, festiwale w Cottbus, San Sebastian, Clermont-Ferrand, Tampere, Santiago de Compostela, Kioto, Monachium, Nowym Jorku, Aspen, Wilnie, Kijowie i Bratysławie). Działalność w zakresie produkcji studenckich etiud filmowych Wydziału jest finansowana z dotacji z budżetu państwa (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) oraz ze środków programów operacyjnych Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Kierunki studiów


 • Reżyseria
  - studia stacjonarne I stopnia

 • Reżyseria
  - studia stacjonarne II stopnia

 • Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia
  - studia stacjonarne jednolite magisterskie

 • Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
  - studia stacjonarne I stopnia

 • Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
  studia stacjonarne II stopnia

 • Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
  - studia niestacjonarne I stopnia

 • Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
  - studia niestacjonarne II stopniaInformacje dla kandydatów na studia 
- tryb oraz kryteria rekrutacji
 
 • REŻYSERIA
 
Egzamin wstępny składa się z dwóch etapów. Warunkiem przystąpienia do I etapu jest złożenie:

1. Jednego scenariusza filmu fabularnego (30 min. – ok. 30 stron pisanych czcionką Courier New, wielkość 12 pkt).
2. Dwóch projektów filmów dokumentalnych, w tym jeden oparty na własnych doświadczeniach, drugi dowolny.
3. Jednostronicowego pomysłu na „prowokowanie rzeczywistości”, uruchamiającego w bohaterach zdarzenia, zachowanie warte obserwowania kamerą (event, performance).
4. Autoportretu fotograficznego.
5. Cyklu dziesięciu fotografii opisujących świat w którym żyje kandydat.
6. Innych dowolnych prac własnych (film, literatura, sztuki plastyczne).
 
ETAP I 
- Egzamin pisemny: zadanie analityczno-scenariopisarskie  - analiza podanego tekstu oraz zastosowanie się do poleceń Komisji w zakresie materiału
- Egzamin ustny: zadanie plastyczne – montażowe – wybór kilku fotografii (spośród przygotowanych wcześniej przez Komisję), które wg kandydata układają się w opowieść
- Egzamin ustny: zadanie plastyczne – inscenizacyjne – przy użyciu dostępnych rekwizytów oraz z pomocą operatora (studenta kierunku Realizacja obrazu) należy zbudować kadr
- Egzamin ustny: obrona prac własnych (teczka) – rozmowa o wszystkich złożonych projektach  
 
ETAP II 
- Zadanie dokumentalne  –  reportaż – realizacja fotoreportażu na zadany temat. Zdjęcia muszą ułożyć się w opowieść. 
- Zadanie inscenizacyjne – studio – zadanie obejmuje napisanie jednostronicowego scenariusza na zadany temat oraz sfilmowanie go w jednym ujęciu z pomocą studenta kierunku

Realizacja obrazu. Można korzystać z rekwizytów. Kandydat ma do dyspozycji trzech aktorów.
- Rozmowa kwalifikacyjna. Obrona zadania dokumentalnego i inscenizacji
 
Ocena niedostateczna uzyskana z jakiegokolwiek egzaminu w każdym etapie decyduje o negatywnym wyniku postępowania kwalifikacyjnego.
 

 • REALIZACJA OBRAZU FILMOWEGO, TELEWIZYJNEGO
  i FOTOGRAFIA
 
Egzamin wstępny składa się z trzech etapów. Warunkiem przystąpienia do I etapu jest obowiązkowa prezentacja przynajmniej 10 prac fotograficznych (o wymiarach minimum 13X18 cm). Ponadto można również składać dowolne prace plastyczne i filmowe (DVD). 
 
ETAP I  
- przegląd i ocena prac fotograficznych (oraz przedstawionych przez kandydata dodatkowych prac plastycznych i filmowych).
Komisja rekrutacyjna złożona z wykładowców Wydziału ocenia treść i formę przedstawionych prac. Szczególnym przedmiotem oceny są: walory formalne, poziom techniczny, kompozycja, oświetlenie, forma narracyjna, wizja artystyczna, sposób interpretacji rzeczywistości, wrażliwość estetyczna, potencjał twórczy kandydata.
 
ETAP II  
- egzamin praktyczny w zakresie wykonanych samodzielnie przez kandydata (w czasie ściśle określonym przez komisję egzaminacyjną) prac fotograficznych na zadany temat w formie:         
a. reportażu oraz
b. zadania formalnego.

Komisja ocenia treść, sposób narracji oraz formę: kompozycję, oświetlenie, oryginalny sposób postrzegania, rzeczywistości, wrażliwość artystyczną oraz  potencjał kreacyjnego myślenia kandydata.
- egzamin pisemny -  analiza warsztatowa wizji plastycznej filmu.

Kandydat analizuje w formie pisemnej zaprezentowane w czasie egzaminu dzieło filmowe ze szczególnym uwzględnieniem zastosowanych środków wyrazu (technicznych i artystycznych),  warsztatu operatora obrazu: wizję plastyczną dzieła filmowego, kompozycję sekwencji, scen, ujęć, poszczególnych kadrów, efektów wizualnych, wizję kolorystyczną, rytm obrazu filmowego, artystyczną interpretację rzeczywistości.
 
ETAP III  
- egzamin praktyczny – realizacja oraz prezentacja zadania inscenizacyjnego.

Kandydat realizuje (w ściśle określonym czasie w studio telewizyjnym) zadanie inscenizacyjne, którego „bohaterem” jest rekwizyt. Zadanie polega na realizacji sceny filmowej (zdarzenia). Komisja ocenia: oryginalność pomysłu, umiejętność wyrażenia przez kandydata założeń artystycznych, warsztatowych zaprezentowanej sceny oraz sposób i formę realizacji.
- egzamin ustny – rozmowa kwalifikacyjna z zakresu wiedzy o fotografii i sztuce filmowej.

Ocena niedostateczna uzyskana z jakiegokolwiek egzaminu w każdym etapie decyduje o negatywnym wyniku postępowania kwalifikacyjnego.
 

 • ORGANIZACJA PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ
 
W trakcie egzaminu wstępnego Komisja rekrutacyjna złożona z wykładowców Wydziału ocenia kompetencje kandydata oraz jego predyspozycje organizacyjno-twórcze w zakresie sztuki, kultury, filmu i mediów. Pytania dotyczą historii filmu polskiego i światowego, kierunków kina współczesnego, zasad funkcjonowania kinematografii oraz mediów w Polsce. Kandydat może zostać również poproszony o zaproponowanie rozwiązania dla postawionego przed nim problemu organizacyjnego z zakresu produkcji filmowej.

Kandydatom zalecamy zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami z następujących publikacji:
Gregory Goodel, Sztuka produkcji filmowej
Jerzy Płażewski, Historia filmu 1895-2005
Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 o kinematografii
Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 o radiofonii i telewizji
Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec