Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT

ul. S. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa

Telefon:
(22) 683 79 38, 683 79 39

Fax:
(22) 683 79 38

Adres e-mail:
rekrutacja@wat.edu.pl

Adres www:
www.wat.edu.pl

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT

Rekrutacja na studia wojskowe stacjonarne I stopnia


ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH 
NA STACJONARNE STUDIA I STOPNIA (STUDIA WOJSKOWE)

1. Na studia, w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, może ubiegać się osoba (kandydat lub kandydatka), która:
 • posiada obywatelstwo polskie,
 • nie jest karana sądownie,
 • posiada odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,
 • ma co najmniej 18 lat,
 • posiada świadectwo dojrzałości.
2. Zdolność fizyczną i psychiczną orzekają wojskowe komisje lekarskie i wojskowe pracownie psychologiczne,  do których kandydat kierowany jest przez wojskową Komendę Uzupełnień (WKU) po złożeniu do Akademii wniosku o przyjęcie do służby wojskowej.

3. Kandydat ma prawo określić we wniosku o przyjęcie na studia do trzech kierunków studiów – w przypadku nieprzyjęcia na pierwszy kierunek, kandydat jest rozpatrywany kolejno na drugim i trzecim określonym przez siebie kierunku studiów.

4. Kandydat, który nie został przyjęty na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, może ubiegać się o przyjęcie na studia w Akademii w trybie przewidzianym dla studiów cywilnych I stopnia stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

5. Kierunki studiów, specjalności oraz limity przyjęć na studia wojskowe na dany rok akademicki ustala Ministerstwo Obrony Narodowej. 

6. Na zakres postępowania rekrutacyjnego na studia wojskowe składa się: 
 • rejestracja internetowa
 • złożenie wniosku w formie papierowej  
 • test sprawności fizycznej – szczegóły w stosownej uchwale Senatu WAT (www.wat.edu.pl)
 • rozmowa kwalifikacyjna 
 • test znajomości języka angielskiego dla kandydatów, którzy nie mają/nie będą mieli na świadectwie dojrzałości wyniku z języka angielskiego
 • analiza wyników (ocen) ze świadectwa dojrzałości: 
• matematyka – maks. 45 pkt. 
• fizyka z astronomią lub fizyka (zamiast fizyki – chemia na kierunku chemia)– maks. 30 pkt. 
• język angielski – maks. 20 pkt. 
• język polski – maks. 5 pkt.

7. Warunkiem koniecznym do przyjęcia kandydata na studia do WAT w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego są pozytywne wyniki testu sprawności fizycznej i rozmowy kwalifikacyjnej, pozytywne wyniki badań lekarskich i psychologicznych oraz uzyskanie przynajmniej 8 punktów rankingowych za język angielski (80% na poziomie podstawowym lub 40% na poziomie rozszerzonym) – szczegóły w stosownej uchwale Senatu WAT (www.wat.edu.pl)UWAGA! 

1. Rejestracja kandydatów rusza już w marcu i trwa do 31 marca

2. Studenci studiów wojskowych otrzymują uposażenie finansowe oraz zakwaterowanie, umundurowanie i wyżywienie na koszt MON.
 
3. Absolwenci studiów wojskowych otrzymują tytuł magistra-inżyniera i są mianowani na stopień podporucznika oraz kierowani są do pełnienia zawodowej służby wojskowej w Siłach Zbrojnych, RP.

4. Kierunki i limity miejsc na studia wojskowe, co roku określa minister obrony narodowej.

5. Oprócz studiów wojskowych oferujemy ogólnodostępne i bez zobowiązań wobec MON studia cywilne. 
(szczegóły dostępne są na stronie www.wat.edu.pl)


Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej
Wrocław, dolnośląskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
14. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
15. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
16. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
17. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
18. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
19. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
20. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
21. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
22. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
23. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
24. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
25. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
26. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2016 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec