Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony O'CHIKARA

ul. Prusa 8, 20-064 Lublin

Telefon:
81 533 76 73

Adres e-mail:
lublin@ochikara.pl

Adres www:
www.ochikara.pl

Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony O'CHIKARA

Program Bezpieczny Uczeń

Program edukacyjny
"Bezpieczny uczeń - jak unikać zagrożeń"

Geneza programu edukacyjnego "Bezpieczny uczeń - jak unikać zagrożeń"
Problem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej jest jednym z najważniejszych i najtrudniejszych, z jakimi stykają się szefowie placówek oświatowych. Dzisiejszy świat różnorodności pozostaje także światem przemocy i zagrożeń, z którymi uczniowie i kadra nauczycielska nie zawsze są w stanie poradzić sobie bez specjalistycznej wiedzy i przygotowania. Edukacja w zakresie bezpieczeństwa stanowi zatem ważny element wychowania młodzieży. Świadomość wagi problemu i pragnienie służenia pomocą w zapewnieniu bezpieczeństwa polskiej młodzieży dały początek, objętemu patronatem Ministra Edukacji Narodowej, programowi edukacyjnemu "Bezpieczny uczeń - jak unikać zagrożeń".

Cele programu
Głównym celem programu "Bezpieczny uczeń - jak unikać zagrożeń" jest edukacja młodzieży w zakresie postępowania w sytuacji zagrożenia oraz kształtowanie odpowiedzialności za wspólne bezpieczeństwo. Eksperci opracowujący założenia programu, opierając się na wnioskach z obserwacji i doświadczeniach wynikających z ich wieloletniej praktyki, wyłonili podstawowe obszary edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa młodzieży:

1. Zapoznanie młodzieży z zasadami przeciwdziałania zagrożeniom w środowisku szkolnym i pozaszkolnym, co może skutkować samokontrolą i modyfikowaniem własnych zachowań w sytuacjach społecznych.
2. Kształtowanie postaw sprzyjających minimalizacji agresji w najbliższym otoczeniu dzieci i młodzieży, co sprzyjać będzie unikaniu zachowań ryzykownych.
3. Opanowanie przez uczniów podstawowych technik samoobrony, co przyczyni się do zwiększenia poczucia pewności siebie i bezpieczeństwa w sytuacjach społecznych.
4. Uświadomienie uczniom i ich rodzicom zagrożeń, jakie niesie ze sobą zjawisko braku reakcji na przemoc i kształtowanie tym samym postaw odpowiedzialności za wspólne bezpieczeństwo.
Wiedza zdobyta przez uczniów pozwoli im w dorosłym życiu lepiej dbać o bezpieczeństwo własnych rodzin i właściwie reagować w sytuacji zagrożenia.

Korzyści z uczestnictwa w programie
Bezpieczeństwo uczniów stanowi ważną kwestię dla każdego członka grona pedagogicznego.
Potrzeba bezpieczeństwa to właściwość człowieka sprowadzająca się do unikania sytuacji zagrażającej jemu i jego dobrom w kontekście jego relacji (zależności) z otoczeniem. Wiąże się ona zarówno z brakiem możliwości zaspakajania potrzeb, jak i niemożnością normalnego funkcjonowania psychofizycznego. Mówiąc o bezpieczeństwie należy przede wszystkim zwrócić uwagę na główne kierunki działań skierowane na zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa, przezwyciężenie sytuacji trudnych, problemowych, szkodliwych. Bezpieczeństwo w środowisku dotyczy życia ludzkiego, zdrowia człowieka, jego wielostronnego rozwoju i kształtowania systemu wartości.
Dyrektor placówki oświatowej jest osobą, która bierze najpełniejszą odpowiedzialność za dobro i bezpieczeństwo oddanego mu w opiekę ucznia. Rodzice, wychowując dziecko, pragną by spędzało ono czas bezpiecznie, ucząc się i rozwijając swe umiejętności pod okiem doświadczonych opiekunów. Wyjściem naprzeciw tym potrzebom, wynikającym z oczekiwań osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo dzieci, rodziców i samych uczniów, jest edukacja w zakresie bezpieczeństwa oparta na przekazaniu praktycznej wiedzy, niejednokrotnie niezbędnej wychowankom w sytuacji zagrożenia.

Uczniowie mają szansę nauczyć się lepiej dbać o bezpieczeństwo własne i kolegów poprzez:
•.zdobywanie wiedzy na temat potencjalnych zagrożeń i zasad przeciwdziałania
•.naukę postaw sprzyjających minimalizacji agresji w ich najbliższym otoczeniu
•.poznanie optymalnych sposobów zachowań w trakcie i po ewentualnym napadzie
•.uświadomienie sobie zagrożenia jakie niesie ze sobą zjawisko braku reakcji na przemoc - rozbudzanie motywacji do przeciwstawiania się zachowaniom ryzykownym
•.nabycie praktycznych umiejętności w zakresie samoobrony w sytuacjach zagrożenia
•.możliwość poruszenia trudnych tematów w obecności profesjonalnie przygotowanego specjalisty (zadawanie pytań, rozwiązywanie problemów, szukanie rozwiązań, podejmowanie polemiki, prowadzenie dyskusji na nurtujące młodzież tematy).

Dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy mogą wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa młodzieży poprzez:
•.doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności w zakresie zapobiegania sytuacjom zagrażającym zdrowiu, życiu, normalności funkcjonowania, sytuacjom trudnym
•.określenie stanu bezpieczeństwa młodzieży w miejscach ich codziennych zajęć
•.podejmowanie działań interwencyjno-kompensacyjnych
•.ewaluację i monitorowanie działań wychowawczych, profilaktycznych i terapeutycznych.

Rodzice mają pewność, iż w szkole do której uczęszcza ich dziecko:
•.przedmiotem troski wychowawczej jest zaspakajanie potrzeb związanych
z bezpieczeństwem na terenie szkoły
•.zadania edukacyjne szkoły zmierzają do kształtowania poczucia odpowiedzialności młodzieży za własne zachowania w szkole i poza nią
•.nabędzie umiejętności różnicowania sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu
•.kadra pedagogiczna wspiera rodziców w podejmowaniu tematyki dotyczącej unikania zachowań ryzykownych
•.jest miejscem w którym ich dzieci uczą się postaw prospołecznych i zachowań prozdrowotnych.

Patroni i partnerzy
Program objęty jest patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Ponadto licznie wsparły go media ogólnopolskie i regionalne, Urzędy Miejskie i Wojewódzkie, Kuratoria Oświaty oraz Straże Miejskie. Spotkał się także z dużym zainteresowaniem kadry kierowniczej oświaty podczas prezentacji na I Kongresie Zarządzania Oświatą w Łodzi we wrześniu 2006 roku, w którym wzięło udział ponad 800 osób.

Organizatorzy programu
Program edukacyjny "Bezpieczny uczeń - jak unikać zagrożeń" organizowany jest przez wyspecjalizowane w tematyce bezpieczeństwa instytucje, które widzą potrzebę dbania o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży uczęszczającej do placówek oświatowych - Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa w Poznaniu oraz sieć Policealnych Szkół Detektywów i Pracowników Ochrony O'CHIKARA.

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa jest pierwszą w Polsce i jedną z nielicznych w Europie uczelnią, której obszar działalności dydaktyczno - wychowawczej stanowi problematyka bezpieczeństwa człowieka. Absolwenci uczelni stanowić będą czołową kadrę menadżerów bezpieczeństwa.
Sieć Policealnych Szkół Detektywów i Pracowników Ochrony O'CHIKARA, która powstała w 1995 roku, jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy. Kształci wysoko wykwalifikowanych pracowników ochrony oraz detektywów.

 

Organizator programu Bezpieczny Uczeń - jak unikać zagrożeń
www.bezpieczny-uczen.pl

 
 
 

Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec