Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

„Apeiron” – Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Katowicach

ul. Słowackiego 41, I piętro, 40-093 Katowice

Telefon:
+48 32 205 13 25, 534 082 592

Adres www:
apeiron.edu.pl

„Apeiron” – Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Katowicach

O uczelni
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie „Apeiron”
powstała, by kształcić w zakresie szeroko rozumianego porządku oraz bezpieczeństwa w wymiarze społecznym oraz indywidualnym. Naszym celem jest dostarczanie studentom kompleksowej wiedzy i umiejętności praktycznych, które pozwolą osiągać sukcesy w sektorze bezpieczeństwa publicznego i prywatnego.
    


Naszą domeną są studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne (studia licencjackie oraz magisterskie). Stawiamy na wszechstronny rozwój studentów, każdemu z nich dostarczając narzędzia niezbędne do osiągnięcia sukcesu zawodowego.


Studia prowadzone są zgodnie z nowoczesnym, przystosowanym do otaczających nas realiów programem nauczania, pozwalającym zarówno zgłębić podstawy teoretyczne bezpieczeństwa publicznego – prawne, ekonomiczne, a także psychologiczne, czy też filozoficzne, jak również zdobyć kompetencje przydatne w pracy zawodowej. Nasi studenci mają szansę uczestniczyć między innymi w zajęciach związanych z antyterroryzmem, prawem międzynarodowym, kryminalistyką i kryminologią, czy też w zajęciach strzeleckich, z zakresu sztuk walk oraz taktyki i technik interwencji. Zapewniamy również szeroki wybór specjalizacji, dostosowanych do zróżnicowanych zainteresowań i potrzeb zawodowych.

Naszym atutem jest również kadra wykładowców. To ludzie z pasją, doświadczeniem w sektorze bezpieczeństwa wewnętrznego, bogatą wiedzą teoretyczną i praktyczną. Ich kreatywność oraz nietuzinkowe sposoby przekazywania wiedzy przekładają się na przyjazną atmosferę oraz wysoką efektywność prowadzonych zajęć.

Nieustannie poszerzamy swoją ofertę edukacyjną. Na dzień dzisiejszy posiadamy dwie jednostki, co sprawia, że możliwe są studia w Krakowie lub Katowicach – zgodnie z własnymi potrzebami. Niezależnie od tego, czy student wybierze się na studia w Katowicach (w naszym Wydziale Zamiejscowym), czy w Krakowie (w naszej Głównej Siedzibie) – otrzyma wykształcenie, które otworzy przed nim nowe perspektywy zawodowe.

Wszystkich zainteresowanych poszerzeniem swoich kompetencji w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego zachęcamy do bliższego zapoznania się z naszą ofertą. Do rekrutacji przystąpić można zarówno osobiście, odwiedzając dziekanat w Krakowie lub Katowicach, lub też za pośrednictwem Internetu.

Zalety studiowania w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron"
 • Niszowe specjalności, w których poszukiwani są pracownicy.
 • Atrakcyjna rata miesięczna wynosząca 380 zł.
 • Możliwość płatności w ratach miesięcznych.
 • Zgrupowania sportowe.
 • Duża baza przedmiotów specjalizacyjnych, m.in.: Terroryzm jako zagrożenie państwa i obywateli, Wywiad i kontrwywiad gospodarczy.
 • Indywidualne podejście do studenta.
 • Kadra dydaktyczna składająca się z profesjonalistów, którzy kładą duży nacisk na wiedzę praktyczną.
 • Branżowa uczelniana biblioteka.


Zapraszamy na studia, które dają szerokie perspektywy!
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Studia I stopnia


trwające 3 lata wyższe studia zawodowe,
umożliwiają osiągnięcie wyższego wykształcenia i otrzymania tytułu zawodowego licencjata.

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne powstały z myślą o osobach chcących w przyszłości pracować w sektorach związanych z bezpieczeństwem – jednostkach administracji specjalnej, firmach zajmujących się ochroną osób i mienia, czy też jednostkach wojskowych.

W związku ze stale rosnącą rolą bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce, a także na terenie całej Unii Europejskiej, wykształcenie w tym kierunku staje się cennym atutem na rynku pracy i znacznie poszerza perspektywy szybkiego awansu zawodowego.

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego oferuje możliwość studiowania na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne – studia na poziomie licencjackim trwają przez sześć semestrów. Przygotowany przez nas program nauczania – zgodny z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – łączy w sobie zagadnienia z zakresu: prawa, humanistyki oraz ekonomii, pozwalając studentowi poszerzyć wiedzę merytoryczną, a jednocześnie nabyć umiejętności praktyczne – w tym językowe i związane ze sztukami walki.

Jeżeli interesują Cię studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Kraków i Katowice to miasta, w których realizowane są studia w tym zakresie. Zaś każdy student ma możliwość wybrania jednej z kilku specjalności.

Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych w Krakowie obecnie oferuje następujące specjalności:
 • bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 • poszukiwanie osób zaginionych,
 • detektywistyka,
 • zarządzanie kryzysowe,
 • bezpieczeństwo informacji.
Zamiejscowy Wydział w Katowicach obecnie oferuje następujące specjalności:
 • bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 • zarządzanie kryzysowe,
 • bezpieczeństwo informacji.
Stawiamy na nowoczesne i dostosowane do obecnej sytuacji społeczno-politycznej przedmioty. Nasi studenci zapoznają się między innymi z zagadnieniami takimi jak: zwalczanie przestępczości, ochrona mienia, bezpieczeństwo państwa, ale także z prawami człowieka, etyką zawodową, dodatkowo przechodząc szkolenie strzeleckie, czy z zakresu sztuk walki.

Wiemy, że nowoczesny i praktyczny program nauczania to nie wszystko. Ważni są również wykładowcy. Na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne zajęcia prowadzone są przez ekspertów z pasją, którzy znają zarówno merytoryczne, jak i praktyczne aspekty pracy w sektorze bezpieczeństwa i chętnie dzielą się własnymi doświadczeniami ze studentami.

Podejmując studia z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego na naszej uczelni, otwierasz sobie drogę do kariery na stanowiskach kierowniczych w jednostkach bezpieczeństwa wewnętrznego i nie tylko.

Wybrane przedmioty z planu kształcenia na studiach I stopnia:
 • filozofia,
 • logika z semiotyką,
 • ochrona własności intelektualnej,
 • technologia informacyjna,
 • wybrane zagadnienia z zakresu bhp i ergonomii,
 • psychologia,
 • socjologia,
 • organizacja i zarządzanie,
 • nauka o państwie i prawie,
 • bezpieczeństwo państwa,
 • bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej,
 • prawa człowieka,
 • kultura bezpieczeństwa i etyka,
 • kryminologia,
 • kryminalistyka,
 • zwalczanie przestępczości,
 • bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie,
 • bezpieczeństwo społeczne,
 • ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów,
 • bezpieczeństwo społeczności lokalnych i kształtowanie bezpiecznych przestrzeni,
 • ochrona danych osobowych i informacji niejawnych,
 • zwalczanie terroryzmu,
 • zarządzanie w sytuacjach kryzysowych,
 • taktyki i techniki interwencji,
 • wyszkolenie strzeleckie,
 • wychowanie fizyczne – sztuki i sporty walki,
 • język obcy do wyboru: angielski, niemiecki.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów wyższych na kierunku: Bezpieczeństwo wewnętrzne otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Student w ramach kształcenia pozna organizację i zasady funkcjonowania państwa − jego ustrój, podział władzy, strukturę, zadania jego poszczególnych organów, ze szczególnym uwzględnieniem usytuowania i roli administracji publicznej oraz innych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne. Ponadto, student nabędzie wiedzę związaną z systemem bezpieczeństwa państwa, systemem zarządzania kryzysowego oraz z problematyką przestępczości i sposobami jej zwalczania. Będzie rozumiał i potrafił analizować zjawiska związane z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej.

Absolwent nabędzie wysokie zdolności interpersonalne i będzie potrafił kierować małymi zespołami ludzkimi. Istotnym zagadnieniem bezpieczeństwa wewnętrznego jest szybkość przekazu i dostępność informacji, dlatego też absolwent będzie umiał posługiwać się nowoczesnymi systemami łączności.

Absolwent opanuje nowożytny język obcy co najmniej na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Ponadto, rozwinie swoją sprawność fizyczną. Będzie przygotowany do pracy w administracji publicznej, a zwłaszcza w jednostkach organizacyjnych służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, na stanowiskach związanych z szeroko pojętym zarządzaniem kryzysowym, obroną cywilną, a także zapobieganiem i zwalczaniem skutków klęsk żywiołowych. Absolwent opanuje podstawowe zasady, procedury i medyczne czynności ratunkowe podejmowane w razie zagrożeń i katastrof.

Zostanie uruchomiony u każdego absolwenta naszej uczelni autonomiczny proces internalizacji praktycznych zagadnień, których realizacja zazębia się z funkcjonowaniem mechanizmów psychologicznych i socjologicznych. Służy temu japońska koncepcja „karada de oboeru” stosowana w wielu strukturach organizacyjno-zarządczych, a oznaczająca „uczenie się całym ciałem”. Prowadzi to do ukształtowania takiej sylwetki absolwenta, który zasadę odpowiedzialności i samodoskonalenia zintegrował zgodnie z powyższą koncepcją pełnego, komplementarnego psychofizycznego angażowania się w swoją profesję. Koncepcja jest zbieżna z misją uczelni i wyłącza udział studentów o wysokim stopniu niepełnosprawności.
Studia II stopnia
(magisterskie)


Wszystkim zainteresowanym kontynuacją studiów licencjackich i zdobyciem perspektywicznego wykształcenia, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” oferuje na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne studia II stopnia (magisterskie).

Nasi studenci mają szansę zdobyć pogłębioną wiedzę dotyczącą szeroko pojętego bezpieczeństwa wewnętrznego oraz nabyć umiejętności praktyczne, predestynujące do pracy w sektorze bezpieczeństwa. Nasi absolwenci mają szerokie możliwości zatrudnienia – między innymi na stanowiskach kierowniczych w jednostkach administracji państwowej, a także prywatnych firmach zajmujących się ochroną osób i mienia, czy też pionach bezpieczeństwa dużych korporacji.

Studentom oferujemy praktyczny oraz dostosowany do realiów geopolitycznych program nauczania, który pozwoli zapoznać się ze wszystkimi niuansami pracy w sektorze bezpieczeństwa od strony teoretycznej i taktycznej, jak i w działaniach praktycznych.

W ramach zajęć, studenci zgłębiają zagadnienia z zakresu nauk prawnych (m.in. prawo krajowe i międzynarodowe, orzecznictwo sądowe), ekonomicznych i poszerzają horyzonty humanistyczne – m.in. w obszarze psychologii terroryzmu, etyki, dowodzenia zespołami itp. Dodatkowo, każdy student ma szansę uczestniczyć w zajęciach praktycznych – między innymi w lekcjach sztuk walki z elementami taktyki i techniki interwencji, czy też zajęciach z zakresu kryminalistyki i kryminologii.

Wiedząc, że bezpieczeństwo wewnętrzne to dziedzina szeroka, przygotowaliśmy specjalności, które pozwolą każdemu wybrać swoje pole zainteresowań i dostosować je do planowanej kariery zawodowej.

Wybrać można studia na nowoczesnych specjalnościach takich, jak:
 • Policyjna
Studia II stopnia w specjalności policyjnej są kolejnym etapem kształcenia. Wykładowcami są głównie nauczyciele akademiccy, w tym pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz praktycy. Absolwenci powinni uzyskać rozszerzoną – w stosunku do studiów I stopnia (licencjackich) – wiedzę i umiejętności twórczego rozwiązywania problemów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Uzyskaną wiedzę oraz umiejętności powinni umieć wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem odpowiednich zasad prawnych i etycznych. Powinni umieć kompetentnie i zgodnie z zasadami etyki kierować pracą zespołów ludzkich i organizować operacje reagowania kryzysowego. Powinni być przygotowani do pracy w administracji publicznej, organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa państwa, instytucjach naukowo-badawczych, oświatowych i akademickich zajmujących się problematyką szeroko rozumianego bezpieczeństwa, a także w służbach mundurowych takich jak: Policja, Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna. Absolwenci winni również posiadać ukształtowane nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz być przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich).
 • Ochrona osób i mienia
Absolwenci powinni uzyskać pogłębioną wiedzę z zakresu zagadnień związanych z realizacją zadań ochrony osób i mienia. Powinni posiąść umiejętności oceny ryzyka i przewidywania skutków podejmowanych decyzji oraz rozwiązywania złożonych problemów zawodowych dotyczących między innymi: ochrony osób, zbierania informacji, ochrony mienia, ochrony infrastruktury krytycznej, strzeżenia tajemnic przedsiębiorstw i innych tajemnic prawnie chronionych. Powinni posiąść umiejętności organizowania i zarządzania zespołami pracowników ochrony fizycznej i technicznej, a także umieć prowadzić koncesjonowany podmiot gospodarczy realizujący zadania w zakresie fizycznej i technicznej ochrony osób i mienia oraz kierować wewnętrznymi służbami ochrony różnych jednostek organizacyjnych. Absolwenci winni również posiadać ukształtowane nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz być przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich).
 • Poszukiwanie osób zaginionych
Absolwenci specjalności poszukiwanie osób zaginionych będą posiadali przygotowanie teoretyczne i praktyczne za zakresu metodyki i koordynacji działań poszukiwawczych, będą posiadali wiedze o nowoczesnych środkach technicznych, przetwarzaniu nośników cyfrowych i tworzeniu dokumentacji procesowej, w sposób praktyczny będą potrafili prowadzić działania w terenie eksponowanym – przy użyciu technik alpinistycznych oraz miejskich trudnodostępnych np. zbiorniki wodne z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa według procedury „czerwonej taktyki”.

Proponowane przedmioty na specjalności poszukiwanie osób zaginionych:

- zaginięcia osób - aspekty kryminalistyczne, kryminologiczne
i prawne,
- poszukiwanie osób ukrywających się przed organami ścigania
z elementami taktyki zielonej,
- ratownictwo medyczne w działaniach specjalnych z elementami taktyki czerwonej,
- terenoznawstwo z elementami techniki GPS,
- taktyka i metodyka poszukiwania osób zaginionych,
- działania poszukiwawcze w terenie eksponowanym
i trudno dostępnym.


Zajęcia ogólne i specjalizacyjne w naszej uczelni prowadzone są przez doświadczonych wykładowców z pasją, którzy posiadają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także praktykę zawodową. Dzięki temu, student ma szansę przygotować się na przyszłe wyzwania zawodowe w sektorze bezpieczeństwa, a jednocześnie otrzymuje możliwość wszechstronnego, interdyscyplinarnego rozwoju.

Jeżeli zatem chcesz podjąć studia na niszowym i pragmatycznym kierunku, który da Ci doskonałe perspektywy na karierę w ciekawym zawodzie, już teraz zapoznaj się ze szczegółowym programem nauczania i przystąp do rekrutacji.

Wybrane przedmioty z planu kształcenia na studiach II stopnia:
 • Strategie bezpieczeństwa wewnętrznego.
 • Zarządzanie systemami bezpieczeństwa wewnętrznego.
 • Ochrona ludności i obrona cywilna.
 • Metodologia badań nad bezpieczeństwem.
 • Zarządzanie jakością w instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne.
 • Ochrona przed czynnikami masowego rażenia.
 • Strategie zapobiegania przestępczości.
 • Historia bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce.
 • Pozarządowe formy bezpieczeństwa.
 • Kontrola i audyt w zakresie bezpieczeństwa.
 • Współczesne zagrożenia terroryzmem.
 • Psychologia społeczna.
 • Filozofia bezpieczeństwa.
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna.
 • Wychowanie fizyczne/elementy samoobrony oraz taktyki i techniki interwencji.
SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent ma kwalifikacje do podjęcia pracy na kierowniczych stanowiskach w administracji publicznej, w szczególności w jednostkach organizacyjnych służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne oraz posiada umiejętności niezbędne do objęcia stanowisk kierowniczych w pionach bezpieczeństwa w firmach sektora prywatnego.
SIEDZIBA UCZELNI
ul. Krupnicza 3, 31-123 Kraków
poniedziałek – piątek, 9.00 – 17.00
tel. +48 12 422 30 68

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY
ul. Słowackiego 41, I piętro, 40-093 Katowice
poniedziałek – piątek, 9.00 – 17.00
tel. +48 32 205 13 25

PUNKTY NABOROWE
Kraków: +48 12 422 30 68
+48 663 350 870
poniedziałek – piątek, 9.00 – 17.00
sobota, 9.00 – 14.00 (1.VI – 30.IX)

Katowice: +48 32 205 13 25
+48 534 082 592
poniedziałek – piątek, 9.00 – 17.00
sobota, 9.00 – 14.00 (1.VI – 30.IX)

ZapiszZapisz
Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec