Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Politechnika Lubelska

ul. Nadbystrzycka 38d, 20-618 Lublin

Telefon:
81 536 66 22, -23, -24, -32

Adres e-mail:
politechnika@pollub.pl

Adres www:
www.pollub.pl

Politechnika Lubelska

Opis kierunków

WYDZIAŁ MECHANICZNY

 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Specjalności:
Budowa śmigłowców (S1), (S2);
Budowa i eksploatacja napędów lotniczych (S1), (NZ1), (S2);
Informatyka w inżynierii produkcji (S1), (S2), (NZ1), (NZ2);
Komputerowe wspomaganie projektowania maszyn (S1), (S2);
Komputerowo wspomagane projektowanie technik wytwarzania (S1), (S2);
Metrologia i komputerowe systemy pomiarowe (S1), (S2);
Przetwórstwo tworzyw polimerowych (S1), (S2), (NZ1), (NZ2);
Samochody i ciągniki (S1), (S2), (NZ1), (NZ2);
Technologia maszyn (S1), (S2), (NZ1), (NZ2);
Urządzenia inżynierii procesowej, spożywczej i ekotechniki (S1), (S2);
Transport samochodowy (NZ2)x

Absolwent posiada wiedzę z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji współczesnych maszyn i urządzeń, uzyskuje umiejętności w zakresie projektowania, technologii wytwarzania oraz zarządzania i eksploatacji obiektów technicznych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych. Zdobyta wiedza umożliwia zatrudnienie w nowoczesnych przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego oraz w innych gałęziach produkcji przemysłowej i usług zajmujących się projektowaniem, organizacją i automatyzacją procesów technologicznych oraz zagadnieniami eksploatacji maszyn, w specjalistycznych jednostkach odbioru technicznego produktów i materiałów, jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych a także w jednostkach zajmującymi się problematyką naukowo-badawczą i konsultingową.

 • INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
bez specjalności (S1)x

Międzyuczelniany kierunek realizowany przez Wydział Mechaniczny Politechniki Lubelskiej i Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego Lublinie.

Absolwent posiada wiedzę z zakresu elektroniki i informatyki medycznej, biomechaniki inżynierskiej, inżynierii biomateriałów. Jest przygotowany do współpracy z lekarzami medycyny w zakresie integracji, eksploatacji, obsługi i konserwacji aparatury medycznej oraz obsługi systemów diagnostycznych i terapeutycznych; udziału w wytwarzaniu i projektowaniu aparatury medycznej oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych oraz udziału w pracach naukowo-badawczych. Studia przygotowują do podjęcia pracy w szpitalach, jednostkach klinicznych, ambulatoryjnych oraz innych jednostkach organizacyjnych lecznictwa, jednostkach wytwórczych aparatury i urządzeń medycznych, oraz obrotu handlowego.

 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
bez specjalności (S1), (NZ1);
specj. Inżynieria powierzchni (S2), NZ2);
Materiały funkcjonalne (S2), (NZ2),
Materiały polimerowe (S2), (NZ2) x

Absolwent posiada wiedzę obejmującą procesy wytwarzania, przetwarzania i badania materiałów, metody doboru materiałów do różnych zastosowań i ocenę ich właściwości. Posiada także umiejętność formułowania założeń technicznych i wytycznych projektowych procesów i urządzeń wytwarzających i przetwarzających materiały. Jest przygotowany do pracy w zakresie zastosowań materiałów oraz tworzenia nowych i usprawniania tradycyjnych urządzeń i linii technologicznych wykorzystywanych w przemyśle materiałowym.

 • MECHATRONIKA


  Kierunek międzywydziałowy prowadzony wspólnie przez Wydział Mechaniczny oraz Wydział Elektrotechniki i Informatyki.

bez specjalności (S1), (NZ1) x

kierunek prowadzony łącznie z Wydziałem Elektrotechniki i Informatyki

Absolwent posiada umiejętność integracji wiedzy z zakresu mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki oraz sterowania. Jest przygotowany do pracy w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy związane z konstrukcją, wytwarzaniem, sprzedażą, eksploatacją, serwisowaniem i diagnozowaniem układów mechatronicznych oraz maszyn i urządzeń, w których one występują, do eksploatacji i projektowania systemów automatyki oraz robotyki, a także posługiwania się nowoczesnymi systemami wspomagania projektowania i wytwarzania.

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI


  Kierunek międzywydziałowy prowadzony wspólnie przez Wydział Mechaniczny oraz Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki.

bez specjalności (S1),(NZ1);
Zarządzanie w transporcie (S2), (NZ2);
Inżynieria produkcji w przemyśle maszynowym (S2), (NZ2),
Komputerowa integracja wytwarzania (S2), (NZ2),
Komputerowe systemy zarządzania przedsiębiorstwem (S2), (NZ2) x

kierunek międzywydziałowy prowadzony przez Wydział Mechaniczny oraz Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki

Absolwent przygotowany jest do projektowania i nadzorowania procesów produkcyjnych, eksploatacyjnych i logistycznych, nadzorowania obiektów i systemów zarządzania oraz udziału w pracach dotyczących doradztwa technicznego i organizacyjnego w wybranym zakresie inżynierii wytwarzania. Dzięki wszechstronnemu wykształceniu może podjąć pracę w małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstwach, jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się wybranym zakresem inżynierii produkcji, a także w jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych.


WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI

 • ELEKTROTECHNIKA
Specjalności:
Technologie informatyczne w elektrotechnice (S1),
Elektroenergetyka (S2), (NZ2),
Odnawialne źródła energii (S2),
Przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej (S2), (NZ2),
Inżynierskie zastosowanie informatyki (NZ2)

Absolwent posiada praktyczne i teoretyczne umiejętności w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych, automatyki, napędu, komputerowych systemów pomiarowych oraz wytwarzania i przetwarzania energii elektrycznej w tym odnawialnych źródeł energii. Może ubiegać się o uprawnienia Stowarzyszenia Elektryków Polskich w zakresie konserwacji, remontów, obsługi i montażu urządzeń elektrycznych, oraz aparatury kontrolno-pomiarowej do 1kV. Dzięki swojemu wszechstronnemu wykształceniu może prowadzić prace projektowe, badawcze i rozwojowe zarówno w małych firmach jak i dużych zakładach przemysłowych, w biurach projektowych, konstrukcyjnych i laboratoriach.

 • INFORMATYKA
Specjalności:
Inżynieria systemów komputerowych (S1), (NZ1),
Administrowanie i bezpieczeństwo systemów informatycznych (S2), (NZ2),
Narzędzia gospodarki elektronicznej (S2), (NZ2),
Przemysłowe systemy informatyczne (S2), (NZ2),
Grafika komputerowa i multimedialna (S2), (NZ2),
Inżynieria oprogramowania (S2), (NZ2),
Systemy teleinformatyki i sieci komputerowe (S2), (NZ2) x

Absolwent posiada znajomość informatyki, umożliwiającą samodzielne rozwiązywanie problemów informatycznych, przygotowanie, realizację i weryfikację projektów informatycznych, umiejętnością praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi i biegłością w programowaniu. Posiada wiedzę i umiejętności techniczne w zakresie obsługi sprzętu informatycznego i oprogramowania. W zależności od profilu studiów może znaleźć zatrudnienie jako pracownik naukowy, projektant i twórca oprogramowania, administrator złożonych systemów informatycznych, projektant, twórca sieci teleinformatycznych
i komputerowych oraz administrator sieci komputerowych, specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa systemów informatycznych, specjalista z zakresu grafiki komputerowej, systemów multimedialnych, systemów mobilnych, twórca aplikacji internetowych.

 • MECHATRONIKA
bez specjalności (S1), (NZ1) x (kierunek prowadzony łącznie z Wydziałem Mechanicznym)


WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

 • ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
bez specjalności (S1), (S2)

Absolwent posiada wiedzę z zakresu projektowania architektoniczno-urbanistycznego, konserwatorskiego, przestrzennego, stosowania procedur opracowania projektów, ekonomiki projektowania i organizacji procesu budowlanego. Jest także przygotowany do wykonywania zawodu architekta, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej, podjęcia prac badawczych. Może podjąć zatrudnienie w pracowniach projektowych, w jednostkach administracji państwowej i samorządowej, jednostkach badawczo-rozwojowych oraz doradczych. Po ukończeniu studiów II stopnia ma możliwość uzyskania pełnych uprawnień umożliwiających pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

 • BUDOWNICTWO
bez specjalności) (S1), (NZ1);
Drogi i mosty (S2), (NZ2),
Konstrukcje budowlane i inżynierskie (S2), (NZ2),
Remonty i konserwacja zabytków (S2), (NZ2),
Technologia i organizacja budownictwa (S2), (NZ2) x

Absolwent posiada wiedzę z zakresu wykonawstwa i projektowania obiektów budowlanych, kierowania procesem inwestycyjnym, wytwarzania i stosowania materiałów budowlanych, zastosowania nowoczesnych technologii oraz technik komputerowych. Uzyskana wiedza umożliwia pracę w biurach projektowych, w przedsiębiorstwach wykonawczych, w ośrodkach badawczych, w produkcji i dystrybucji materiałów budowlanych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej także innych związanych z budownictwem i architekturą. Po ukończeniu studiów I stopnia może ubiegać się o ograniczone uprawnienia do wykonawstwa i projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, mostowej, drogowej, architektonicznej i sanitarnej, a po ukończeniu studiów II stopnia, o uprawnienia do samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.


WYDZIAL ZARZĄDZANIA

 • ZARZĄDZANIE
bez specjalności (S1), (NZ1),
Informatyka w zarządzaniu (S2), (NZ2),
Przedsiębiorczość i marketing (S2), (NZ2),
Komputerowe systemy zarządzania przedsiębiorstwem (NZ2),
Zarządzanie finansami (NZ2),
Zarządzanie rozwojem regionu (S2), (NZ2),
Zarządzanie bezpieczeństwem (S2), (NZ2) x

Absolwent nabywa gruntowną wiedzę z zakresu procesów gospodarczych, biznesowych i społecznych, funkcjonowania organizacji, kierowania zespołami ludzkimi oraz komunikacji społecznej i negocjacji. Wyposażony w umiejętności diagnozowania i rozwiązywania problemów zarządzania jest przygotowany do podjęcia pracy w charakterze specjalisty lub menedżera we wszystkich komórkach organizacyjnych małych, średnich lub dużych przedsiębiorstw, jednostkach administracyjnych wszystkich szczebli, organizacjach społecznych, zespołach zadaniowych i projektowych a także do podjęcia własnej działalności gospodarczej.

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

  Kierunek międzywydziałowy prowadzony wspólnie przez Wydział Mechaniczny oraz Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki.
Specjalności:
Zarządzanie bezpieczeństwem (S2), (NZ2),
Informatyka w zarządzaniu (S2), (NZ2),
komputerowe systemy zarządzania przedsiębiorstwem (S2), (NZ2) x

Absolwent przygotowany jest do projektowania i nadzorowania procesów produkcyjnych, eksploatacyjnych i logistycznych, nadzorowania obiektów i systemów zarządzania oraz udziału w pracach dotyczących doradztwa technicznego i organizacyjnego w wybranym zakresie inżynierii wytwarzania. Dzięki wszechstronnemu wykształceniu może podjąć pracę w małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstwach, jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się wybranym zakresem inżynierii produkcji, a także w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.


WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA

 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Specjalności:
Instalacje i sieci sanitarne (S1), (NZ1),
Ogrzewnictwo i wentylacja (S2),
Technologia wody, ścieków i odpadów (S2),
Wodociągi i kanalizacja (S2),
Urządzenia sanitarne (NZ2),
Technologie energooszczędne (S1),
Informatyka w inżynierii środowiska (S2) x

Absolwent kształcony zgodnie z zasadą „zrównoważonego rozwoju” może podejmować pracę w zakresie projektowania i wykonawstwa inwestycji oraz eksploatacji obiektów technologii wody, ścieków i odpadów, ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji, wodociągów i kanalizacji, a także w administracji i samorządzie terytorialnym, fundacjach na rzecz ochrony środowiska, placówkach naukowo-badawczych, szkolnictwie i organizacjach pozarządowych związanych z inżynierią środowiska. Studia przygotowują również do zdobycia uprawnień zawodowych w specjalności instalacje i sieci sanitarne.


WYDZIAŁ PODSTAW TECHNIKI

 • EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA
bez specjalności (S1), (NZ1),
Elektronika z eksploatacją sieci komputerowych (S2), (NZ2)
Informatyka z techniką (S2), (NZ2),
Grafika komputerowa w technice i biznesie (S2), (NZ2),
Multimedia w edukacji i biznesie (S2), (NZ2) x

Absolwent posiada wiedzę z dziedziny techniki oraz informatyki połączonej z kompleksowym przygotowaniem w zakresie pedagogiki, psychologii i zarządzania zasobami ludzkimi oraz uprawnieniami nauczycielskimi. Studia przygotowują do podjęcia pracy w różnych gałęziach przemysłu, administracji gospodarczej, nauki a także jako nauczyciel przedmiotów technicznych oraz informatycznych w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponad gimnazjalnych.

 • FIZYKA TECHNICZNA
specjalność;
Konwersja energii odnawialnej (S1) x

Absolwent kierunku posiadając wiedzę z zakresu fizyki oraz jej technicznych zastosowań jest przygotowany do pracy w laboratoriach badawczo – rozwojowych, przemysłowych i diagnostycznych, jednostkach wytwórczych aparatury i urządzeń pomiarowych, jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych, a także w szkolnictwie i nauce oraz jako inżynier w dziedzinie energii odnawialnej i różnych gałęziach przemysłu. Jest przygotowany pracy nad rozwojem energetyki słonecznej, hydroenergetyki, geotermii, technologii wodorowych, ogniw paliwowych, technologii pozyskiwania energii z biomasy i biopaliw.

 • MATEMATYKA
Specjalności:
Matematyka w finansach i ubezpieczeniach (S1), (NZ1),
Matematyka techniczna (S1), (NZ1) x

Absolwent poza gruntowną wiedzą teoretyczną z zakresu matematyki uzyskuje umiejętność analizy danych empirycznych, zarówno na podstawie ogólnych teorii, jak i wielu gotowych rozwiązań proponowanych przez twórców specjalistycznego oprogramowania. Studia przygotowują do podjęcia pracy w interdyscyplinarnych jednostkach naukowo – badawczych, biznesie (m.in. marketing, badania sondażowe), przemyśle (np. planowanie, analiza i kontrola jakości), instytucjach zajmujących się bankowością, ubezpieczeniami, badaniami opinii społecznej, przepływem i gromadzeniem danych.


X) Oznaczenia skrótów
S 1- studia stacjonarne (dzienne) pierwszego stopnia;
NZ1 - studia niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia,
S 2 - studia stacjonarne drugiego stopnia;
NZ 2 - studia niestacjonarne zaoczne drugiego stopniaPrzedmioty i współczynniki wagowe stosowane do liczby punktów uwzględnianych w postępowaniu
plik PDF

Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec