Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

Telefon:
22 589 36 00; 658 00 69

Fax:
22 658 11 18

Adres e-mail:
aps@aps.edu.pl

Adres www:
www.aps.edu.pl

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Informacja o szkole 
jest państwową uczelnią o ponad 95-letniej tradycji

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej zgodnie z przesłaniem patronki Uczelni „nie ma kaleki - jest człowiek” przygotowuje pedagogów specjalnych i nauczycieli pracujących na rzecz osób z różnorodnymi rodzajami niepełnosprawności w duchu poszanowania ich ludzkich i obywatelskich praw, zrozumienia i akceptacji dla odmienności, traktowania niepełnosprawności jako niezbywalnego elementu ludzkiej kondycji oraz włączania osób niepełnosprawnych w życie społeczeństwa na zasadzie równoprawnych obywateli. W podobnym duchu tolerancji i sprzeciwu wobec wszelkich form dyskryminacji kształceni są i będą wszyscy inni studenci naszej Uczelni, przygotowujący się do zawodów określanych mianem zawodów zaufania społecznego. Intencją APS jest wykształcenie światłych i twórczych profesjonalistów, dbających zarówno o rozwijanie własnej osobowości, zamiłowań naukowych i zawodowych umiejętności praktycznych – jak i troszczących się o wszechstronny rozwój osób i środowisk na rzecz których będą pracować.
Jako ośrodek akademicki Uczelnia ma ambicje wzbogacania swego potencjału badawczego i dydaktycznego, rozwijając nurt badań podstawowych i aplikacyjnych oraz doskonaląc warsztat dydaktyczny.

Uczelnia pełni również służebną rolę wobec środowiska lokalnego, poszerzając systematycznie wachlarz usług edukacyjnych i terapeutycznych, oferowanych zarówno przez nauczycieli akademickich, jak i studentów – wolontariuszy.

W perspektywie, Uczelnia aspiruje do roli wiodącego krajowego i europejskiego centrum wymiany myśli i idei w zakresie nowoczesnej pedagogiki, pedagogiki specjalnej oraz nauk społecznych, zorientowanych na profesjonalne wspieranie ludzi z różnego rodzaju trudnościami, wynikającymi ze stanu zdrowia i sytuacji społecznej.


 


Przygotowujemy kadrę o najwyższych kwalifikacjach. Naszym zadaniem jest kształtowanie wysokiego poziomu kultury pedagogicznej absolwenta, otwartości na sprawy dzieci, młodzieży i dorosłych, postawy życzliwości i gotowości do dialogu oraz umiejętności komunikowania się i nawiązywania kontaktów społecznych. Studia w APS formują u słuchaczy postawę odpowiedzialności zawodowej i służebności wobec społeczeństwa. Swą powinnością Uczelnia czyni zadanie krzewienia wśród studentów poszanowania wartości humanistycznych i uznania dla postaw charakteryzujących się opiekuńczością, tolerancją, łączeniem podejścia racjonalnego z serdecznością, dobrze pojętego profesjonalizmu z pedagogiką dialogu. Szacunek dla tradycji pedagogicznych łączy z potrzebą kształtowania postaw proinnowacyjnych szczególnie w tych dziedzinach, w jakich będą w przyszłości pracować absolwenci. Skuteczność w tej pracy zapewniają wysoko kwalifikowani pracownicy naukowi, coraz lepsze warunki studiowania w postaci nowych budynków i wyposażonych w nowoczesny sprzęt pomieszczeń dydaktycznych, a także atrakcyjne plany i programy kształcenia, zorientowane na indywidualne potrzeby i zainteresowania studentów.

Studenci APS mają możliwość realizowania części studiów w uczelniach zagranicznych korzystając ze stypendiów programu Erasmus. W ramach tego programu współpracujemy z uniwersytetami Norwegii, Szwecji, Niemiec, Belgii, Anglii, Portugalii, Włoch, Turcji, Węgier. W naszych murach gościmy także studentów obcokrajowców oraz zagranicznych profesorów. Prowadzimy również szeroki program interdyscyplinarnych badań w obszarach pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii, socjologii, realizowany w tym we współpracy z zagranicą, w który wpisuje się także działalność licznych studenckich kół naukowych. Pozadydaktyczna aktywność studentów znajduje swój wyraz w działalności studenckiego wolontariatu, Akademickiego Związku Sportowego jak również bogatej oferty programowej Samorządu Studenckiego, będącego realnym współgospodarzem Uczelni.

APS jest Uczelnią przyjazną dla studentów niepełnosprawnych, którzy znajdą tu dogodne warunki dla studiowania, pomoc ze strony Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych oraz ułatwienia w poruszaniu się i orientacji przestrzennej (windy, podjazdy, oznakowania w języku Braille’a, przewodnicy).

Studia stacjonarne bezpłatne.


Oferta edukacyjna


WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH

Kierunek PEDAGOGIKA 
studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie)

SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE
 • Animacja społeczno-kulturowa, edukacja wczesnoszkolna
 • Animacja społeczno-kulturowa z edukacją kulturalną
 • Edukacja dorosłych i BHP 
 • Doradztwo zawodowe 
 • Pedagogika informatyki i pedagogika zdolności 
 • Pedagogika wczesnoszkolna i korekcyjna
 • Wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną 
SPECJALNOŚCI NIENAUCZYCIELSKIE
 • Edukacja medialna 
 • Psychopedagogika kreatywności

Kierunek PEDAGOGIKA 
profil praktyczny 
studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie)

SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
 • Wychowanie żłobkowe i przedszkolne

Kierunek PEDAGOGIKA 
studia stacjonarne drugiego stopnia (2-letnie)

SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE
dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z przygotowaniem pedagogicznym po specjalnościach nauczycielskich
 • Pedagogika szkolna i pedagogika zdolności 
 • Pedagogika przedszkolna 
 • Pedagogika wczesnoszkolna
 • Pedagogika przedszkolna z metodyką nauczania języka obcego nowożytnego
 • Wczesnoszkolna pedagogika zrównoważonego rozwoju z wychowaniem ekologicznym
SPECJALNOŚCI NIENAUCZYCIELSKIE
dla absolwentów różnych kierunków studiów pierwszego stopnia – również bez przygotowania pedagogicznego
 • Andragogika i doradztwo personalne 
 • Edukacja zdalna i grafika komputerowa 
 • Opieka nad dzieckiem i wsparcie społeczne
 • Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Pedagogika kultury z animacją teatru dzieci i młodzieży
 • Zarządzanie w oświacie
 • Edukacja muzealna 

Kierunek PEDAGOGIKA 
studia niestacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie)

SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE
 • Edukacja dorosłych i BHP 
 • Doradztwo zawodowe 
 • Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza 
 • Edukacja wczesnoszkolna
 • Wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną 

Kierunek PEDAGOGIKA 
profil praktyczny 
studia niestacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie)

SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE:
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
 • Wychowanie żłobkowe i przedszkolne

Kierunek PEDAGOGIKA 
studia niestacjonarne drugiego stopnia (2-letnie)

SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE
(dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z przygotowaniem pedagogicznym po specjalnościach nauczycielskich):
 • Pedagogika przedszkolna 
 • Pedagogika wczesnoszkolna  
 • Pedagogika korekcyjna
 • Pedagogika przedszkolna z metodyką nauczania języka obcego nowożytnego
 • Wczesnoszkolna pedagogika zrównoważonego rozwoju z wychowaniem ekologicznym
SPECJALNOŚCI NIENAUCZYCIELSKIE
(dla absolwentów różnych kierunków studiów pierwszego stopnia – również bez przygotowania pedagogicznego):
 • Andragogika i doradztwo personalne 
 • Opieka nad dzieckiem i wsparcie społeczne
 • Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi 
 • Zarządzanie w oświacie
 • Pedagogika kultury z animacją teatru dzieci i młodzieży
 • Edukacja muzealna

Kierunek PEDAGOGIKA SPECJALNA 
studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie)

SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, pedagogika wczesnoszkolna
 • Pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 
 • Surdopedagogika, pedagogika wczesnoszkolna
 • Surdopedagogika, wychowanie przedszkolne 
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, wychowanie przedszkolne 
 • Terapia pedagogiczna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Logopedia
 • Pedagogika terapeutyczno-lecznicza i opiekuńczo-wychowawcza z pedagogiką wczesnoszkolną
 • Tyflopedagogika, pedagogika wczesnoszkolna
SPECJALNOŚCI NIENAUCZYCIELSKIE:
 • Profilaktyka społeczna z resocjalizacją
 • Pedagogika terapeutyczno-lecznicza i arteterapia

Kierunek PEDAGOGIKA SPECJALNA 
studia stacjonarne drugiego stopnia (2-letnie)

SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA – kontynuacja 
(kontynuacja specjalności ze studiów I stopnia)
 • Logopedia
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem
SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA – kwalifikacja 
(dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z przygotowaniem pedagogicznym po specjalnościach nauczycielskich):
 • Surdopedagogika z terapią pedagogiczną 
 • Edukacja integracyjna i włączająca 
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 
 • Terapia pedagogiczna 
 • Rehabilitacja wzroku osób słabowidzących
SPECJALNOŚCI NIENAUCZYCIELSKIE
(dla absolwentów różnych kierunków studiów pierwszego stopnia – również bez przygotowania pedagogicznego):
 • Rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością 
 • Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną – Kontynuacja specjalności ze studiów I stopnia
 • Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną – Kwalifikacja, dla osób po innych niż resocjalizacja kierunkach i specjalnościach
 • Rehabilitacja społeczno-zawodowa

Kierunek PEDAGOGIKA SPECJALNA 
studia niestacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie)

SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE:
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 
 • Logopedia 
 • Pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 
 • Surdopedagogika, pedagogika wczesnoszkolna 
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, wychowanie przedszkolne 
 • Terapia pedagogiczna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Kierunek PEDAGOGIKA SPECJALNA 
studia niestacjonarne drugiego stopnia (2-letnie)

SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE – kontynuacja 
(kontynuacja specjalności ze studiów I stopnia):
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem 
 • Logopedia
SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA – kwalifikacja 
(dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z przygotowaniem pedagogicznym po specjalnościach nauczycielskich)
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 
 • Surdopedagogika z terapią pedagogiczną
 • Edukacja integracyjna i włączająca
 • Terapia pedagogiczna
 • Pedagogika terapeutyczno-lecznicza
SPECJALNOŚCI NIENAUCZYCIELSKIE:
(dla absolwentów różnych kierunków studiów pierwszego stopnia – również bez przygotowania pedagogicznego)
 • Rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością 
 • Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną – Kontynuacja specjalności ze studiów I stopnia
 • Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną – Kwalifikacja, dla osób po innych niż resocjalizacja kierunkach i specjalnościach
 • Profilaktyka społeczna z resocjalizacją sądową
 • Rehabilitacja społeczno-zawodowa

Kierunek INTERDYSCYPLINARNE STUDIA NAD NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
stacjonarne studia drugiego stopnia (2-letnie)
kierunek w przygotowaniu 
(dla absolwentów kierunków studiów pierwszego stopnia w zakresie nauk pedagogicznych, społecznych lub medycznych)


Kierunek EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH 
studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie)

SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE
 • Edukacja plastyczna z arteterapią  
 • Edukacja plastyczna i media cyfrowe 

Kierunek EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH 
studia stacjonarne drugiego stopnia (2-letnie)

SPECJALNOŚCI NIENAUCZYCIELSKIE: 
(dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków artystycznych lub pokrewnych – w tym pedagogicznych, humanistycznych itp.):
 • Arteterapia
 • Specjalność artystyczna (malarstwo, grafika, rzeźba)


WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH

Kierunek PRACA SOCJALNA
profil praktyczny studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie)

SPECJALNOŚCI
 • Praca socjalna w pomocy społecznej
 • Praca socjalna na rzecz rodziny  

Kierunek PRACA SOCJALNA
profil praktyczny studia niestacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie)

SPECJALNOŚCI
 • Praca socjalna w pomocy społecznej 
 • Praca socjalna na rzecz rodziny 

Kierunek PSYCHOLOGIA 
jednolite magisterskie studia stacjonarne (5-letnie)

SPECJALNOŚCI
 • Psychologia kliniczna 
 • Psychologia wspierania rozwoju i kształcenia
 • Stosowana psychologia społeczna  

Kierunek PSYCHOLOGIA 
jednolite magisterskie studia niestacjonarne (5-letnie)

SPECJALNOŚCI
 • Psychologia kliniczna 
 • Psychologia wspierania rozwoju i kształcenia
 • Stosowana psychologia społeczna

Kierunek SOCJOLOGIA 
studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie)

SPECJALNOŚCI
 • Socjologia kultury 
 • Socjologia komunikacji i procesów społecznych

Kierunek SOCJOLOGIA 
studia stacjonarne drugiego stopnia (2-letnie)

SPECJALNOŚCI
(po każdym kierunku studiów pierwszego stopnia)
 • Socjologia polityki i problemów społecznych 
 • Socjologia mediów

Kierunek SOCJOLOGIA 
studia niestacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie)

SPECJALNOŚCI
 • Socjologia kultury 
 • Socjologia komunikacji i procesów społecznych

Kierunek SOCJOLOGIA 
studia niestacjonarne drugiego stopnia (2-letnie)

SPECJALNOŚCI 
(po każdym kierunku studiów pierwszego stopnia)
 • Socjologia polityki i problemów społecznych 
 • Socjologia mediów


 
AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ
im. Marii Grzegorzewskiej
rok założenia 1922

02 – 353 Warszawa,ul. Szczęśliwicka 40
tel.: (22) 589-36-00, fax: (22) 658-11-18
tel. rekrutacja: (22) 589 36 78


Zapraszamy !!!Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec