Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Sztuk Pięknych

Nazwa kursu: Grafika
Tematyka: Artystyczne
Tryb:  stacjonarny

Rodzaj: studia jednolite magisterskie

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ GRAFIKĘ?
Takie studia to okazja do rozwijania talentu, zdobywania umiejętności praktycznych dotyczą¬cych warsztatu twórczego oraz rozległej wiedzy, między innymi dotyczącej teorii i historii sztuki.
 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ GRAFIKĘ NA UMK?
 • Toruń zaliczany jest do najlepszych ośrodków artystycznych w kraju, 
 • Wydział Sztuk Pięknych ma bogate tradycje, jest jednym z najstarszych wydziałów UMK, 
 • studiowanie grafiki pozwala uczyć się upra¬wiania sztuki zarówno osadzonej w tradycji, jak i częstokroć stosującej najnowsze zdoby¬cze techniki, 
 • daje możliwość nabycia interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu historii sztuki, historii kultury i cywilizacji, etyki oraz filozofii,
 • możliwość opanowania języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, 
 • w Zakładzie Grafiki istnieje możliwość prowadzenia ćwiczeń w języku: angielskim, francuskim, hiszpańskim, białoruskim, niemieckim i rosyjskim, a w Zakładzie Projektowania Graficznego w języku angielskim, 
 • grafika to bardzo kameralne studia, gwaran¬tujące studentowi bliski kontakt z wykładowcami, 
 • studenci grafiki mogą skorzystać z wyjazdów na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS),
 • mają możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST).
CO PO STUDIACH? 
Absolwent grafiki może prowadzić samodzielną działalność artystyczną i wystawienniczą. Graficy często kierują pracami arty¬styczno-graficznymi przy wydawaniu książek, czasopism i gazet z wykorzystaniem techniki komputerowej. Dzięki wykorzystaniu komputera grafik poszerza swoje możliwości o liczne specja¬lizacje, na przykład o wiedzę na temat wizualiza¬cji, grafiki trójwymiarowej czy multimediów. Ale absolwent grafiki może także prowadzić galerie, być scenografem, projektantem sztuki użytkowej i wielu przedmiotów codziennego użytku, do¬radcą w sprawach wystroju i aranżacji wnętrz. Po ukończeniu studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela może także zostać nauczycielem plastyki w szkole podstawowej i gimnazjum. 

Czas trwania: 5 lat

Osoba kontaktowa: 
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15


Nazwa kursu: Malarstwo
Tematyka: Artystyczne
Tryb:  stacjonarny

Rodzaj: studia jednolite magisterskie

Opis kursu: 
DLACZEGO  WARTO  STUDIOWAĆ  MALARSTWO?
 
W ten sposób można rozwijać swój artystyczny talent, zdobyć umiejętności praktyczne dotyczące warsztatu malarskiego oraz rozległą wiedzę, między innymi dotyczącą teorii i historii sztuki.
 
DLACZEGO  WARTO  STUDIOWAĆ  MALARSTWO  NA  UMK?
 • Toruń zaliczany jest do najlepszych ośrodków artystycznych w kraju, 
 • Wydział Sztuk Pięknych ma bogate tradycje, jest jednym z najstarszych wydziałów UMK, w gronie osób związanych z nim byli tak znakomici artyści, jak: prof. Tymon Niesiołowski, prof. Bronisław Jamontt czy prof. Stanisław Borysowski, 
 • daje możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie swej dyscypliny,
 • możliwość przygotowania do wykonywania prac z zakresu malarstwa sztalugowego oraz technik pokrewnych,
 • możliwość opanowania języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, 
 • w Zakładzie Malarstwa istnieje możliwość prowadzenia ćwiczeń w języku: angielskim, niemieckim i rosyjskim, 
 • malarstwo to bardzo kameralne studia gwarantujące studentowi bliski kontakt z wykładowcami, 
 • studenci malarstwa mogą skorzystać z wyjazdów na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS),
 • mają możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST).
CO PO STUDIACH?
 
Absolwent malarstwa może prowadzić samodzielną działalność artystyczną i wystawienniczą. Ale może także prowadzić galerie, być scenografem, specjalistą od oprawy plastycznej imprez, instytucji, projektantem sztuki użytkowej i wielu przedmiotów codziennego użytku, doradcą w sprawach wystroju i aranżacji wnętrz. Po ukończeniu studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela może także zostać nauczycielem w szkole podstawowej i gimnazjum. 

Czas trwania: 5 lat

Osoba kontaktowa: 
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15


Nazwa kursu: Rzeźba
Tematyka: Artystyczne
Tryb:  stacjonarny

Rodzaj: studia jednolite magisterskie

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ RZEŹBĘ?
 
Takie studia to okazja do rozwijania talentu, zdobywania umiejętności praktycznych dotyczą¬cych warsztatu twórczego oraz rozległej wiedzy, między innymi dotyczącej teorii i historii sztuki www.rzezba.umk.pl.
 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ RZEŹBĘ NA UMK?
 • Toruń zaliczany jest do najlepszych ośrodków artystycznych w kraju, 
 • Wydział Sztuk Pięknych ma bogate tradycje, jest jednym z najstarszych wydziałów UMK, w gronie osób związanych z nim byli tak zna¬komici artyści jak prof. Tymon Niesiołowski, prof. Bronisław Jamontt, prof. Tymon Niesiołowski czy prof. Adolf Ryszka, 
 • studiowanie rzeźby pozwala uczyć się upra¬wiania sztuki zarówno osadzonej w tradycji, jak i częstokroć stosującej najnowsze zdoby¬cze techniki, 
 • daje możliwość nabycia interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu historii sztuki, historii kultury i cywilizacji, historii etyki, estetyki oraz filozofii,
 • możliwość opanowania języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, 
 • w Zakładzie Rzeźby istnieje możliwość prowadzenia ćwiczeń w języku: angielskim, francuskim i rosyjskim,
 • to kierunek wręcz elitarny, a niewielka grupa słuchaczy gwarantuje studentom na każdych zajęciach bliski kontakt z wykładowcami, 
 • studenci rzeźby mogą skorzystać z wyjazdów na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS),
 • mają możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
 • kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej. 
CO PO STUDIACH?
 
Absolwent rzeźby to osoba świetnie przygoto¬wana do samodzielnej działalności artystycznej. Może jednak też zatrudnić się jako scenograf, projektant sztuki użytkowej i wielu przedmiotów codziennego użytku, projektant wnętrz, doradca plastyczny, specjalista od rzeźby wspomagający konserwatorów zabytków. Po ukończeniu studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela może także zostać nauczycielem w szkole podstawowej i gimnazjum. 

Czas trwania: 5 lat

Osoba kontaktowa: 
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15


Nazwa kursu: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Tematyka: Artystyczne
Tryb:  stacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ EDUKACJĘ ARTYSTYCZNĄ W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH? 

Masz wszechstronny talent plastyczny, chcesz go rozwijać, zdobyć zarazem wiele umiejętności praktycznych dotyczących warsztatu twórczego oraz rozległą wiedzę, między innymi dotyczącą teorii i historii sztuki. To studia dla Ciebie!
 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ EDUKACJĘ ARTYSTYCZNĄ W ZAKRESIE SZUK PLASTYCZNYCH NA UMK? 
 • Toruń zaliczany jest do najlepszych ośrodków artystycznych w kraju, 
 • Wydział Sztuk Pięknych ma bogate tradycje, jest jednym z najstarszych wydziałów UMK, 
 • ten kierunek to znakomite połączenie tradycji z nowoczesnością, czego świetnym przykładem są takie specjalności jak plastyka intermedialna, mixmedia czy media rysunkowe, 
 • kształcenie na tyk kierunku zostało zaprojektowane jako wielostronne, odpowiadające wyzwaniom współczesnej kultury w szczególności praktyki artystycznej oraz edukacyjnej, 
 • w Zakładzie Edukacji Artystycznej istnieje możliwość prowadzenia wszystkich przedmiotów w języku angielskim, w Zakładzie Plastyki Interdyscyplinarnej w języku: angielskim, niemieckim, rosyjskim i litewskim, a w Zakładzie Rysunku istnieje możliwość prowadzenia ćwiczeń w języku: angielskim, niemieckim i rosyjskim, 
 • studenci edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych mogą skorzystać z wyjazdów na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS),
 • mają możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych na UMK zdobyła ocenę wyróżniającą Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
CO PO STUDIACH?
 
Po takich studiach możesz sam uprawiać sztukę, ale możesz też uczyć tego innych. Stosując najnowsze technologie komputerowe, będziesz cenionym projektantem sztuki użytkowej, autorem prac w środkach masowego przekazu i innych mediach. Możesz projektować scenografię, być współtwórcą filmów. Po ukończeniu studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela możesz także zostać nauczycielem plastyki i wiedzy o kulturze w szkole podstawowej i gimnazjum. Masz możliwość kontynuowania dalszego kształcenia na studiach II stopnia (2-letnie magisterskie).

Czas trwania: 3 lata

Osoba kontaktowa: 
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15


Nazwa kursu: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Tematyka: Artystyczne
Tryb:  stacjonarny

Rodzaj: studia II stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO  WARTO  STUDIOWAĆ  EDUKACJĘ  ARTYSTYCZNĄ  W  ZAKRESIE  SZTUK  PLASTYCZNYCH?
 
Celem kształcenia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest wszechstronny rozwój osobowości twórczej studentów, wyposażenie ich w bogatą wiedzę i umiejętności plastyczne na poziomie akademii sztuk pięknych oraz w szeroką wiedzę humanistyczną na poziomie uniwersyteckim, poszerzoną o wykształcenie kompetencji w zakresie edukacji artystycznej.
W czasie dwuletnich magisterskich studiów uzupełniających studenci otrzymują:
 • ogólne wykształcenie humanistyczne i specjalistyczne edukacyjne,
 • ogólne wykształcenie plastyczne i podstawy multimediów,
 • specjalistyczne wykształcenie artystyczne.
DLACZEGO  WARTO  STUDIOWAĆ  EDUKACJĘ  ARTYSTYCZNĄ  W  ZAKRESIE  SZTUK  PLASTYCZNYCH  NA  UMK?
 
Wyjazdy na stypendia zagraniczne (m.in. w ramach programu ERASMUS),
 • Możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych na UMK zdobyła ocenę wyróżniającą Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
 • Studia dają właściwe podstawy do podejmowania pracy zawodowej w Polsce, krajach Unii
Europejskiej i innych. Absolwenci otrzymują tytuł magistra sztuki edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych w wybranej specjalności: mixmedia, media rysunkowe, plastyka intermedialna, uzyskując następujące uprawnienia i potrójne przygotowanie zawodowe:
 • tytuł magistra sztuki i uprawnienia Ministerstwa Kultury pozwalające na podejmowanie indywidualnej pracy twórczej w charakterze artysty plastyka,
 • specjalisty w zakresie edukacji plastycznej posiadającego uprawnienia do pracy w instytucjach prowadzących zajęcia edukacyjne oraz po ukończeniu studiów podyplomowych w zakresie nauczania drugiego przedmiotu w szkolnictwie 
 • specjalisty w zakresie plastyki intermediów, multimediów i mediów rysunkowych.
Absolwenci specjalności mixmedia przygotowani są do podejmowania samodzielnej aktywności twórczej w zakresie sztuk plastycznych oraz szeroko rozumianej, nowoczesnej edukacji twórczej. Studia na tej specjalności przygotowują do działalności edukacyjnej w galeriach i muzeach, w telewizji i wydawnictwach oraz w innych strukturach, w których ważne są kompetencje związane z twórczością oraz umiejętnościami z zakresu sztuk plastycznych, intermedialnych i multimedialnych.
 
Absolwenci specjalności media rysunkowe otrzymują wykształcenie w zakresie szeroko rozumianego rysunku klasycznego, rysunku nowych mediów, rysunku autonomicznego i użytkowego: animacji rysunkowej, rysunku ilustracyjnego, prasowego, satyrycznego, komiksowego itp. Specjalistyczne wykształcenie edukacyjne, ogólne plastyczne oraz multimedialne w zakresie fotografii, wideo, grafiki i animacji komputerowej przygotowują do pracy w studiach grafiki, animacji i reklamy, studiach telewizyjnych, wydawnictwach prasowych i książkowych a także w ośrodkach edukacyjnych.
 
Absolwenci specjalności plastyka intermedialna otrzymują ogólne wykształcenie plastyczne i specjalistyczne edukacyjne. Zapoznają się z najnowszymi technologiami w zakresie plastyki intermedialnej i multimediów: fotografią klasyczną i cyfrową, realizacjami wideo i audio, grafiką i animacją komputerową, opracowaniami multimedialnymi. Przygotowani są do podejmowania pracy w studiach realizujących multimedialne wydawnictwa edukacyjne, ośrodkach telewizyjnych, studiach grafiki komputerowej, studiach wideo i reklamowych, wydawnictwach oraz w szkolnictwie i ośrodkach edukacyjnych.
 
Wielokierunkowe wykształcenie na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych zapewnia należyte przygotowanie absolwenta do funkcjonowania we współczesnym świecie cywilizacji informatycznej. Globalizacja z jednoczesną koniecznością zachowania tożsamości kulturowej wskazuje na ważność takiego kształcenie, które pozwoli absolwentowi na dobre rozumienie przemian i najnowszych tendencji w kulturze i sztuce oraz własną aktywność artystyczną oraz na twórczą i elastyczną postawę, pozwalająca na dostosowanie się do zróżnicowanych
struktur w krajach Unii z poszanowaniem oryginalności i tożsamości kultury lokalnej i narodowej.
 
Powyżej sformułowane cele wymagają wykształcenia u absolwenta następujących predyspozycji i umiejętności:
 • otwarty i refleksyjny (poznawczy i krytyczny) stosunek do różnorodnych przejawów i form kultury współczesnej,
 • własna aktywność twórcza w dziedzinie sztuk plastycznych ze szczególnym uwzględnieniem intermediów, multimediów i mediów rysunkowych,
 • umiejętne stymulowanie i kierowanie aktywnością kreacyjną innych poprzez różne formy edukacji artystycznej i medialnej,
 • podejmowanie roli krytyka sztuki i autora koncepcji edukacyjnych w zakresie sztuk wizualnych, umiejętność wielokierunkowej promocji sztuki i działań poprzez sztukę oraz efektywnego funkcjonowania na rynku sztuki.
Czas trwania: 2 lata

Osoba kontaktowa: 
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15


Nazwa kursu: Konserwacja i restauracja dzieł sztuki
Tematyka: Artystyczne
Tryb:  stacjonarny

Rodzaj: studia jednolite magisterskie

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ KONSERWACJĘ I RESTAURACJĘ DZIEŁ SZTUKI? 
Ratowanie zabytków i pamiątek przeszłości to spore wyzwanie i pasjonujące zajęcie. Ale wymaga dużej wiedzy i znakomitych umiejętności praktycznych. I choć studia te są długie i do łatwych nie należą, dają zawód bardzo ceniony w kraju i za granicą.
 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ KONSERWACJĘ I RESTAURACJĘ DZIEŁ SZTUKI NA UMK?
 • Toruń zaliczany jest do najlepszych ośrodków konserwatorskich, mówi się nawet o toruńskiej szkole konserwacji zabytków, 
 • Wydział Sztuk Pięknych ma bogate tradycje, jest jednym z najstarszych wydziałów UMK, 
 • program studiów jest ciekawy i urozmaicony, 
 • możliwość wyboru specjalizacji: konserwacja i restauracja rzeźby polichromowanej, konserwacja i restauracja papieru i skóry, bądź konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektonicznych, 
 • w ramach przedmiotów kształcenia podstawowego między innymi zajęcia z historii sztuki, pracownie rzeźby, kopii oraz pracownia fotograficzna i anatomii plastycznej,
 • w ramach kształcenia kierunkowego (w zależności od wybranej specjalizacji) zajęcia między innymi: z rysunku i malarstwa dawnego, kopii malarstwa nowożytnego, materiałoznawstwa podobrazi, barwników i pigmentów malarskich, podstaw geologii ze spektografią, dezynsekcją i dezynfekcją zabytków, konserwacji kamiennych obiektów zabytkowych – profilaktyka, wzmacnianie, uzupełnianie ubytków, historii książki, historii grafiki, liternictwa, pracownia kopii i miniatury książkowej,   
 • możliwość wyjazdów na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS),
 • możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
 • kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Uczelnianej Komisji Akredytacyjnej.
CO PO STUDIACH? 

Absolwent kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki może sam poprowadzić pracownię konserwatorską, może też podjąć pracę w już istniejących placówkach, między innymi w biurach wojewódzkiego konserwatora zabytków, placówkach muzealniczych, domach aukcyjnych i różnego rodzaju instytucjach kultury. Ten zawód pozwala na elastyczne dysponowanie czasem. Wielu konserwatorów dzieł sztuki przyjmuje dodatkowe zlecenia. Warto też pamiętać, że jest to zawód, który docenią pracodawcy w każdym kraju.

Czas trwania: 6 lat

Osoba kontaktowa: 
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15


Nazwa kursu: Ochrona dóbr kultury
Tematyka: Artystyczne
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ OCHRONĘ DÓBR KULTURY?
 
Dzięki takim studiom staniesz się cenionym ekspertem w sprawach konserwatorstwa, zabytkoznawstwa i muzealnictwa. Połączysz wiedzę teoretyczną z wieloma praktycznymi umiejętnościami niezbędnymi w instytucjach zajmujących się ochroną dóbr kultury.
 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ OCHRONĘ DÓBR KULTURY NA UMK? 
 • Toruń zaliczany jest do najlepszych ośrodków artystycznych w kraju,
 • Wydział Sztuk Pięknych ma bogate tradycje, jest jednym z najstarszych wydziałów UMK, 
 • specjalności (do wyboru): konserwatorstwo; zabytkoznawstwo i muzealnictwo, 
 • możliwość nabycia umiejętności do własnej pracy badawczej w dziedzinie nauk o sztuce,
 • możliwość zdobycia umiejętności posługiwania się fotografią, technikami komputerowymi,
 • znakomita kadra, ciekawy program studiów - na dodatek w mieście, które
 • z racji bezcennych zabytków samo jest prawdziwą skarbnicą doświadczeń dla studentów takiego kierunku, 
 • studenci ochrony dóbr kultury mogą skorzystać z wyjazdów na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS), 
 • mają możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
 • kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Uczelnianej Komisji Akredytacyjnej.
CO PO STUDIACH?
 
 • Absolwent kierunku ochrona dóbr kultury ma możliwość kontynuowania dalszego kształcenia na studiach II stopnia (2-letnie magisterskie).
 • Może podjąć pracę, możliwości jest wiele. Oto tylko niektóre z nich:
 • specjalista od konserwatorstwa zabytków w urzędach administracji państwowej i samorządowej,
 • pracownik muzeów i innych placówek gromadzących dzieła sztuki dawnej i współczesnej,
 • organizator wystaw i innych imprez artystycznych,
 • publicysta, krytyk sztuki, kurator wystaw sztuki nowoczesnej.
Czas trwania: 3 lata

Osoba kontaktowa: 
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15


Nazwa kursu: Ochrona dóbr kultury
Tematyka: Artystyczne
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia II stopnia

Opis kursu: 
Specjalność:  konserwatorstwo
  
Absolwent Ochrony Dóbr Kultury o specjalności konserwatorskiej po dokonaniu wyboru specjalizacji przygotowany zostanie do pracy w biurach konserwatorów miejskich i wojewódzkich oraz ośrodkach dokumentacji zabytków. Będzie dysponował warsztatem umożliwiającym ocenę wartości architektury i urbanistyki w oparciu o głęboką znajomość problematyki historii sztuki i zagadnień konserwatorskich. Posiadać będzie wiedzę o aspektach prawnych ochrony zabytków. Kształtować będzie sposoby ochrony zarówno zespołów miejskich jak i poszczególnych obiektów architektonicznych czy np. sztuki ogrodowej.
  
Specjalność:  zabytkoznawstwo i muzealnictwo
  
Absolwent Ochrony Dóbr Kultury o specjalności zabytkoznawstwo i muzealnictwo winien posługiwać się gruntowną wiedzą pozwalającą na rozumienie i interpretację - poprzez odwołanie się do utrwalonych metod naukowych - poszczególnych zjawisk z zakresu historii sztuki. Będzie potrafił dostrzegać i opisywać związki pomiędzy różnymi dziedzinami sztuki oraz definiować ich specyfikę. Powinien mieć orientację w zakresie form instytucjonalnych i organizacyjnych ochrony dóbr kultury. Powinien posługiwać się wiedzą i umiejętnościami ułatwiającymi samodzielne rozwiązywanie problemów naukowych, stawiać nowe tezy badawcze. Absolwent tej specjalności dodatkowo przygotowany zostanie do pracy w instytucjach muzealnych, galeriach sztuki, ośrodkach animacji kultury. W zależności od zainteresowań może podjąć pracę naukową w wyżej wymienionych jednostkach lub organizować lub współorganizować wystawy artystyczne i aukcje dzieł sztuki. 
Będzie przygotowany do tworzenia nowoczesnej działalności wystawienniczej.
Specjalizować się też może w znawstwie dzieł sztuki, w tym szeroko pojętego rzemiosła artystycznego.  

Czas trwania: 2 lata

Osoba kontaktowa: 
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15


Nazwa kursu: Krytyka artystyczna
Tematyka: Artystyczne
Tryb:  stacjonarny

Rodzaj: studia jednolite magisterskie

Czas trwania: 3 lata

Osoba kontaktowa: 
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15


Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec