Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Nauk Pedagogicznych

Nazwa kursu: Pedagogika
Tematyka: Pedagogika/Edukacja
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ  PEDAGOGIKĘ? 
 
Na początku XXI stulecia stoimy wobec wyzwań cywilizacyjnych wyzwolonych przez gwałtowne zmiany polityczne, społeczne, ekonomiczne, kulturowe, tak w wymiarze polskim, jak i europejskim i światowym.
Tym istotniejsze staje się pytanie – kim jest i kim może być człowiek? W poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania istotna rola przypada naukom humanistycznym, a szczególnie pedagogice. Zwłaszcza, że gwałtowny rozwój wielu dziedzin życia niesie z sobą zarówno korzyści i dobrodziejstwa, jak też zagrożenia. Być pedagogiem to umieć wspierać człowieka w stawaniu się i byciu człowiekiem. Być pedagogiem – to fascynujące wyzwanie obecnego tysiąclecia. Jest też i inny wymiar, dla którego warto podjąć studia pedagogiczne – wymiar osobisty. Dzięki zasobowi wiedzy, a także umiejętności wychowywania, kształtowania i rozwijania człowieka, nawiązywania i wzbogacania kontaktów międzyludzkich, bycia twórczym i aktywnym – możemy kształtować samych siebie i wspomagać innych. Studia pedagogiczne obejmują bowiem nie tylko szerokie spektrum wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, ale także psychologii, socjologii, filozofii, najnowszych technologii komunikacyjnych, sztuki, kreatywności.
 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ  PEDAGOGIKĘ NA UMK?
 
Tradycja i nowoczesność. Pedagogika na UMK powołana została wraz z początkiem istnienia uczelni, a nabór na studia pedagogiczna odbywa się nieprzerwanie od roku 1973. Pedagogika toruńska, jako dyscyplina naukowa oraz jako kierunek studiów, ciągle się rozwija i dynamicznie reaguje na potrzeby edukacyjne regionu i kraju.
Akredytacja. Gwarancją jakości działalności edukacyjnej prowadzonej przez daną uczelnię jest certyfikat jakości kształcenia udzielany przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną. Decyzją Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich od 2001 r. – certyfikat ten posiada także pedagogika prowadzona przez UMK.
Renoma. Wysoką jakość kształcenia w Instytucie Pedagogiki odnotowują także media – w rankingu „Polityki” toruńska pedagogika plasuje się na wysokim III miejscu w kraju. Dodajmy, że miejsce to utrzymujemy w trudnej rywalizacji już kolejny rok z rzędu.
 
Pomoc w organizowaniu wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach w Polsce, w ramach programu MOST oraz za zagranicą – program Erasmus.
 
CO PO STUDIACH? 
 
Ukończenie pedagogiki na UMK daje rozległe możliwości znalezienia ciekawej pracy. To zarazem także okazja szybkiego przystosowania się do błyskawicznie zmieniających się warunków na rynku pracy.
Absolwenci pedagogiki mają możliwość podjęcia dalszego kształcenia na studiach II stopnia (2-letnie magisterskie). 
 
Absolwenci pedagogiki UMK (w zależności od specjalizacji) są chętnie zatrudniani m.in. jako:
 • specjaliści prowadzący działalność oświatową w placówkach szkolnych i pozaszkolnych (w kraju i zagranicą),
 • pracownicy urzędów pracy, administracji oświatowej,
 • pracownicy domów pomocy społecznej, instytucji, fundacji, stowarzyszeń edukacyjnych,
 • specjaliści w działach szkoleń różnorodnych firm, przedsiębiorstw,
 • nauczyciele,
 • eksperci w poradniach  rodzinnych.
Czas trwania: 3 lata

Osoba kontaktowa: 
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15


Nazwa kursu: Pedagogika
Tematyka: Pedagogika/Edukacja
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia II stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ  PEDAGOGIKĘ? 
 
Na początku XXI stulecia stoimy wobec wyzwań cywilizacyjnych wyzwolonych przez gwałtowne zmiany polityczne, społeczne, ekonomiczne, kulturowe, tak w wymiarze polskim, jak i europejskim i światowym.
Tym istotniejsze staje się pytanie – kim jest i kim może być człowiek? W poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania istotna rola przypada naukom humanistycznym, a szczególnie pedagogice. Zwłaszcza, że gwałtowny rozwój wielu dziedzin życia niesie z sobą zarówno korzyści i dobrodziejstwa, jak też zagrożenia. Być pedagogiem to umieć wspierać człowieka w stawaniu się i byciu człowiekiem. Być pedagogiem – to fascynujące wyzwanie obecnego tysiąclecia. Jest też i inny wymiar, dla którego warto podjąć studia pedagogiczne – wymiar osobisty. Dzięki zasobowi wiedzy, a także umiejętności wychowywania, kształtowania i rozwijania człowieka, nawiązywania i wzbogacania kontaktów międzyludzkich, bycia twórczym i aktywnym – możemy kształtować samych siebie i wspomagać innych. Studia pedagogiczne obejmują bowiem nie tylko szerokie spektrum wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, ale także psychologii, socjologii, filozofii, najnowszych technologii komunikacyjnych, sztuki, kreatywności.
 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ  PEDAGOGIKĘ NA UMK?
 
Tradycja i nowoczesność. Pedagogika na UMK powołana została wraz z początkiem istnienia uczelni, a nabór na studia pedagogiczna odbywa się nieprzerwanie od roku 1973. Pedagogika toruńska, jako dyscyplina naukowa oraz jako kierunek studiów, ciągle się rozwija i dynamicznie reaguje na potrzeby edukacyjne regionu i kraju.
Akredytacja. Gwarancją jakości działalności edukacyjnej prowadzonej przez daną uczelnię jest certyfikat jakości kształcenia udzielany przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną. Decyzją Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich od 2001 r. – certyfikat ten posiada także pedagogika prowadzona przez UMK.
Renoma. Wysoką jakość kształcenia w Instytucie Pedagogiki odnotowują także media – w rankingu „Polityki” toruńska pedagogika plasuje się na wysokim III miejscu w kraju. Dodajmy, że miejsce to utrzymujemy w trudnej rywalizacji już kolejny rok z rzędu.
 
Pomoc w organizowaniu wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach w Polsce, w ramach programu MOST oraz za zagranicą – program Erasmus.
 
CO PO STUDIACH? 
 
Ukończenie pedagogiki na UMK daje rozległe możliwości znalezienia ciekawej pracy. To zarazem także okazja szybkiego przystosowania się do błyskawicznie zmieniających się warunków na rynku pracy.
Absolwenci pedagogiki mają możliwość podjęcia dalszego kształcenia na studiach II stopnia (2-letnie magisterskie). 
 
Absolwenci pedagogiki UMK (w zależności od specjalizacji) są chętnie zatrudniani m.in. jako:
 • specjaliści prowadzący działalność oświatową w placówkach szkolnych i pozaszkolnych (w kraju i zagranicą),
 • pracownicy urzędów pracy, administracji oświatowej,
 • pracownicy domów pomocy społecznej, instytucji, fundacji, stowarzyszeń edukacyjnych,
 • specjaliści w działach szkoleń różnorodnych firm, przedsiębiorstw,
 • nauczyciele,
 • eksperci w poradniach  rodzinnych.
Czas trwania: 2 lata

Osoba kontaktowa: 
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15


Nazwa kursu: Pedagogika specjalna
Tematyka: Pedagogika/Edukacja
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ  PEDAGOGIKĘ SPECJALNĄ NA UMK?
  
Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika specjalna otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Podczas toku studiów uzyska nowoczesną wiedzę dotyczącą prawidłowości rozwojowych człowieka oraz działań edukacyjnych, rehabilitacyjnych, resocjalizacyjnych podejmowanych wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie i niedostosowanych społecznie. Program studiów realizowany będzie w oparciu o kadrę jednego z najlepszych instytutów pedagogiki w Polsce jak również pracowników innych Wydziałów UMK (w tym Collegium Medicum). Podczas studiów ma możliwość skorzystania z wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach w Polsce, w ramach programu MOST oraz za zagranicą – program Erasmus. 
Absolwenci kierunku pedagogika specjalna są przygotowani do pracy na stanowisku: wychowawcy, nauczyciela wspierającego, pedagoga specjalnego – terapeuty, specjalisty – pedagoga specjalnego, pedagoga specjalnego – rehabilitanta, doradcy, kuratora.
 
Absolwenci są przygotowani do pracy w różnych formach organizacyjnych właściwych dla ukończonej specjalności, w tym:
 • placówkach oświatowo-wychowawczych,
 • poradniach specjalistycznych,
 • instytucjach opieki,
 • wychowania i rehabilitacji,
 • w oświatowych instytucjach samorządowych.
Czas trwania: 3 lata

Osoba kontaktowa: 
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15


Nazwa kursu: Praca socjalna
Tematyka: Pedagogika/Edukacja
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ PRACĘ SOCJALNĄ?
 
Wiedza i umiejętności zdobyte na kierunku praca socjalna pozwalają rozumieć podstawowe procesy mające miejsce w dzisiejszej rzeczywistości społecznej, ich strukturę, dynamikę oraz wytworzyć umiejętność diagnozowania i rozwiązywania problemów społecznych.
Absolwent uzyskuje nowoczesne kwalifikacje akcentujące twórczość i innowacyjność działania.
Pod tym pojęciem kryje się umiejętność prowadzenia indywidualnej i grupowej pracy socjalnej, projektowania, organizowania i ewaluacji własnej pracy. Ponadto absolwent uzyskuje niezbędne kompetencje interpersonalne potrzebne do pracy z różnymi kategoriami podopiecznych czyli m.in. budowanie kontaktu, komunikacja, negocjowanie, sposoby rozwiązywania konfliktów. 
Główny cel studiów to przekazanie absolwentom niezbędnej wiedzy i kompetencji pozwalających na twórcze organizowanie środowisk społecznych, w celu dostarczania wielorakiej pomocy osobom i grupom, które tego wymagają.
 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ PRACĘ SOCJALNĄ NA UMK?
 
Nowoczesność. Studia pedagogiczne na UMK są kontynuowane nieprzerwanie od 1973 roku. Jednakże Toruńska Uczelnia reagując na potrzeby rynku stworzyła nowy kierunek studiów – praca socjalna, na którym studenci mają możliwość zdobycia nowoczesnych kompetencji i umiejętności z danego zakresu.
 
Kształcenie. Oferta edukacyjna UMK na kierunku praca socjalna ma na celu przekazanie gruntownej wiedzy z zakresu m.in. pracy socjalnej, jej metodyki, wiedzy o rozwoju człowieka, problemów społecznych oraz instytucji polityki społecznej. Ponadto oferta jest wzbogacona o kształcenie w zakresie nauk społecznych, ekonomii i zarządzania oraz prawa.
 
CO PO STUDIACH?
 
Ukończenie pracy socjalnej na UMK daje możliwości znalezienia ciekawej pracy w wielu różnych instytucjach i placówkach państwowych, samorządowych oraz w organizacjach pozarządowych.
 
Absolwenci pracy socjalnej na UMK uzyskają możliwość zatrudnienia m.in. w:
 • państwowych instytucjach i agendach zajmujących się opieką i pomocą społeczną,
 • komórkach i jednostkach organizacyjnych samorządowej administracji publicznej realizujących ustawowo zdefiniowane, jak i zlecone zadania w zakresie pracy socjalnej i opieki,
 • organizacjach pozarządowych zajmujących się pomocą społeczną i opieką – stowarzyszenia, fundacje,
 • lokalnych stowarzyszeniach, agencjach, fundacjach i funduszach gromadzących i rozdzielających środki materialne przeznaczone na pomoc społeczną.
Absolwenci kierunku praca socjalna na UMK uzyskują kompetencje niezbędne do podejmowania własnej działalności w obszarze pracy socjalnej, np. poprzez tworzenie pozarządowych instytucji pomocy społecznej.

Czas trwania: 3 lata

Osoba kontaktowa: 
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15


Nazwa kursu: Praca socjalna
Tematyka: Pedagogika/Edukacja
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ PRACĘ SOCJALNĄ?
 • Wiedza i umiejętności zdobyte na kierunku praca socjalna pozwalają rozumieć podstawowe procesy mające miejsce w dzisiejszej rzeczywistości społecznej, ich strukturę, dynamikę oraz wytworzyć umiejętność diagnozowania i rozwiązywania problemów społecznych.
 • Absolwent uzyskuje nowoczesne kwalifikacje akcentujące twórczość i innowacyjność działania.
 • Pod tym pojęciem kryje się umiejętność prowadzenia indywidualnej i grupowej pracy socjalnej, projektowania, organizowania i ewaluacji własnej pracy. Ponadto absolwent uzyskuje niezbędne kompetencje interpersonalne potrzebne do pracy z różnymi kategoriami podopiecznych czyli m.in. budowanie kontaktu, komunikacja, negocjowanie, sposoby rozwiązywania konfliktów. 
 • Główny cel studiów to przekazanie absolwentom niezbędnej wiedzy i kompetencji pozwalających na twórcze organizowanie środowisk społecznych, w celu dostarczania wielorakiej pomocy osobom i grupom, które tego wymagają.
 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ PRACĘ SOCJALNĄ NA UMK?
 
Nowoczesność. Studia pedagogiczne na UMK są kontynuowane nieprzerwanie od 1973 roku. Jednakże Toruńska Uczelnia reagując na potrzeby rynku stworzyła nowy kierunek studiów – praca socjalna, na którym studenci mają możliwość zdobycia nowoczesnych kompetencji i umiejętności z danego zakresu.
 
Kształcenie. Oferta edukacyjna UMK na kierunku praca socjalna ma na celu przekazanie gruntownej wiedzy z zakresu m.in. pracy socjalnej, jej metodyki, wiedzy o rozwoju człowieka, problemów społecznych oraz instytucji polityki społecznej. Ponadto oferta jest wzbogacona o kształcenie w zakresie nauk społecznych, ekonomii i zarządzania oraz prawa.
 
CO PO STUDIACH?
 
Ukończenie pracy socjalnej na UMK daje możliwości znalezienia ciekawej pracy w wielu różnych instytucjach i placówkach państwowych, samorządowych oraz w organizacjach pozarządowych.
 
Absolwenci pracy socjalnej na UMK uzyskają możliwość zatrudnienia m.in. w:
 • państwowych instytucjach i agendach zajmujących się opieką i pomocą społeczną,
 • komórkach i jednostkach organizacyjnych samorządowej administracji publicznej realizujących ustawowo zdefiniowane, jak i zlecone zadania w zakresie pracy socjalnej i opieki,
 • organizacjach pozarządowych zajmujących się pomocą społeczną i opieką – stowarzyszenia, fundacje,
 • lokalnych stowarzyszeniach, agencjach, fundacjach i funduszach gromadzących i rozdzielających środki materialne przeznaczone na pomoc społeczną.
Absolwenci kierunku praca socjalna na UMK uzyskują kompetencje niezbędne do podejmowania własnej działalności w obszarze pracy socjalnej, np. poprzez tworzenie pozarządowych instytucji pomocy społecznej.

Czas trwania: 3 lata

Osoba kontaktowa: 
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15


Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec