Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Nauk Historycznych

Nazwa kursu: Archeologia
Tematyka: Humanistyczne
Tryb:  stacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ ARCHEOLOGIĘ?

 Archeologia pozwala na połączenie zainteresowań historycznych z pasją poszukiwania, odkrywania wciąż nowych materialnych śladów minionych epok i ich interpretowania. Studiowanie archeologii to także okazja do poznania najnowszych technik badawczych, opartych również na ustaleniach uczonych z wielu innych dziedzin.
 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ ARCHEOLOGIĘ NA UMK? 
 • kierunek uzyskał akredytację potwierdzającą wysoki poziom kształcenia,
 • studenci kierunku archeologia uzyskują w trakcie studiów gruntowną i wszechstronną wiedzę w zakresie archeologii poszczególnych epok i okresów (w tym także wiedzę źródłoznawczą w zakresie chronologii i przynależności kulturowej znalezisk archeologicznych) oraz propedeutyki archeologii,
 • nabywają umiejętności w zakresie metod i technik wykopaliskowych oraz dokumentacyjnych, uzyskają teoretyczną i praktyczną wiedzę w zakresie konserwacji zabytków archeologicznych, a także w zakresie nauk pomocniczych archeologii, 
 • otrzymują jednocześnie ogólne wykształcenie humanistyczne oraz możliwość opanowania języka obcego w stopniu pozwalającym na porozumiewanie się i posługiwanie słownictwem specjalistycznym (archeologicznym), 
 • studenci uczestniczą nie tylko w ćwiczeniach, wykładach, ale także w wielu zajęciach w terenie, w tym w wykopaliskach archeologicznych w różnych regionach kraju i za granicą,
 • studenci mają możliwość wyboru ścieżek dydaktycznych, między innymi w zakresie archeologii architektury, archeologii podwodnej, archeologii antycznej, konserwacji zabytków archeologicznych,
 • studenci archeologii mogą skorzystać z wyjazdów na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS),
 • mają możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
 • studenci mają do dyspozycji bardzo dobrze wyposażoną bibliotekę ze stanowiskami komputerowymi oraz dostępem do Internetu,
 • kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej potwierdzającą wysoki poziom kształcenia.
CO PO STUDIACH?

Absolwent zna metody i techniki prac wykopaliskowych i dokumentacyjnych oraz podstawowe zabiegi konserwacji  zabytków archeologicznych i zasady muzealnego opracowywania zbiorów. Pozwala to na wykonywanie prac technicznych w trakcie badań archeologicznych i prac laboratoryjno-inwentaryzacyjnych (w tym zakresie konserwacji zabytków archeologicznych) w placówkach zajmujących się gromadzeniem oraz upowszechnianiem zabytków archeologicznych. Absolwent jest przygotowany do kontynuowania nauki na studiach II stopnia (2-letnie magisterskie).  

Czas trwania: 3 lata

Osoba kontaktowa: 
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15


Nazwa kursu: Archeologia
Tematyka: Humanistyczne
Tryb:  stacjonarny

Rodzaj: studia II stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO  WARTO  STUDIOWAĆ  ARCHEOLOGIĘ?
 
Archeologia pozwala na połączenie zainteresowań historycznych z pasją poszukiwania, odkrywania wciąż nowych materialnych śladów minionych epok i ich interpretowania. Studiowanie archeologii to także okazja do poznania najnowszych technik badawczych, opartych również na ustaleniach uczonych z wielu innych dziedzin.
 
DLACZEGO  WARTO  STUDIOWAĆ  ARCHEOLOGIĘ  NA  UMK?
 • Kierunek uzyskał akredytację potwierdzającą wysoki poziom kształcenia;
 • absolwenci kierunku archeologia uzyskują w trakcie studiów gruntowną i wszechstronną wiedzę w zakresie wybranej specjalności;
 • poznają metody i osiągnięcia nauk pokrewnych archeologii;
 • nabywają umiejętności stosowania i rozwijania wiedzy specjalistycznej - w sferze źródłoznawczej i teoretycznej;
 • studenci uczestniczą nie tylko w ćwiczeniach, wykładach, ale także w wielu zajęciach w terenie, w tym w wykopaliskach archeologicznych w różnych regionach kraju i za granicą;
 • mogą wyjeżdżać na stypendia zagraniczne (między innymi w ramach programu ERASMUS);
 • mają możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST).
CO  PO  STUDIACH?
 
Absolwent posiada gruntowną i wszechstronną wiedzę z wybranych działów archeologii. Zna metody i osiągnięcia nauk pokrewnych (humanistycznych i przyrodniczych), potrafi posługiwać się metodami właściwymi dla tych nauk. Zna zasady organizowania i funkcjonowania zespołów badawczych. Może podjąć zatrudnienie w instytucjach naukowych, muzealnych i konserwatorskich. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia doktoranckich).

Czas trwania: 2 lata

Osoba kontaktowa: 
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15


Nazwa kursu: Archiwistyka
Tematyka: Humanistyczne
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO  WARTO  STUDIOWAĆ  ARCHIWISTYKĘ I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ?
 
Studia dają poszukiwany na rynku pracy zawód archiwisty i zarządcy dokumentacją (records menager) we wszelkiego typu instytucjach archiwalnych, a ponadto dobre przygotowanie do pracy administracyjnej w urzędzie. Pozwalają na zdobycie wykształcenia, na które składają się elementy wielu dziedzin wiedzy: historii, prawa i administracji, informacji naukowej i informatyki, zarządzania. 
 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ  ARCHIWISTYKĘ I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ NA UMK?
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu jest jedyną w Polsce uczelnią, która kształci archiwistów nieprzerwanie od roku 1951 do dzisiaj (pierwotnie w ramach kierunku historia), 
 • UMK dysponuje największym w kraju i liczącym się w świecie dorobkiem naukowym i doświadczeniem dydaktycznym w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją, a także najliczniejszą kadrą naukowo-dydaktyczną realizującą kształcenie archiwistów i zarządców dokumentacją, 
 • od roku akademickiego 2006/2007 UMK prowadzi unikatowy kierunek studiów – archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, jedyny w całym kraju,
 • studenci archiwistyki i zarządzania dokumentacją mogą skorzystać z wyjazdów na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS),
 • mają również możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST).
CO PO STUDIACH?
 
Absolwenci archiwistyki i zarządzania dokumentacją mają możliwość, po uzyskaniu licencjatu, kontynuowania nauki na studiach II stopnia (2-letnie magisterskie).
Studia w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją przygotowują absolwenta do pracy w:
 • archiwach historycznych (archiwach państwowych lub państwowych wyodrębnionych, w tym resortu spraw wewnętrznych oraz Instytucie Pamięci Narodowej),
 • archiwach zakładowych lub składnicach akt istniejących w każdym urzędzie, instytucji, przedsiębiorstwie,
 • bibliotekach i muzeach, zwłaszcza w działach rękopisów,
 • instytucjach naukowo-badawczych, zwłaszcza prowadzących działalność w zakresie archiwistyki i nauk historycznych,
 • biurze lub kancelarii na stanowisku menedżera procesu zarządzania dokumentacją i organizatora pracy biurowej,
 • ośrodkach dokumentacyjnych i informacyjnych,
 • wydawnictwach i redakcjach czasopism,
 • prywatnych przedsiębiorstwach świadczących usługi archiwizacyjne (porządkowanie i przechowalnictwo dokumentacji).
Czas trwania: 3 lata

Osoba kontaktowa: 
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15


Nazwa kursu: Archiwistyka
Tematyka: Humanistyczne
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia II stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO  WARTO  STUDIOWAĆ  ARCHIWISTYKĘ I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ?
 
Studia dają poszukiwany na rynku pracy zawód archiwisty i zarządcy dokumentacją (records menager) we wszelkiego typu instytucjach archiwalnych, a ponadto dobre przygotowanie do pracy administracyjnej w urzędzie. Pozwalają na zdobycie wykształcenia, na które składają się elementy wielu dziedzin wiedzy: historii, prawa i administracji, informacji naukowej i informatyki, zarządzania. 
 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ  ARCHIWISTYKĘ I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ NA UMK?
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu jest jedyną w Polsce uczelnią, która kształci archiwistów nieprzerwanie od roku 1951 do dzisiaj (pierwotnie w ramach kierunku historia), 
 • UMK dysponuje największym w kraju i liczącym się w świecie dorobkiem naukowym i doświadczeniem dydaktycznym w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją, a także najliczniejszą kadrą naukowo-dydaktyczną realizującą kształcenie archiwistów i zarządców dokumentacją, 
 • od roku akademickiego 2006/2007 UMK prowadzi unikatowy kierunek studiów – archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, jedyny w całym kraju,
 • studenci archiwistyki i zarządzania dokumentacją mogą skorzystać z wyjazdów na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS),
 • mają również możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST).
CO PO STUDIACH?
 
Absolwenci archiwistyki i zarządzania dokumentacją mają możliwość, po uzyskaniu licencjatu, kontynuowania nauki na studiach II stopnia (2-letnie magisterskie).
Studia w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją przygotowują absolwenta do pracy w:
 • archiwach historycznych (archiwach państwowych lub państwowych wyodrębnionych, w tym resortu spraw wewnętrznych oraz Instytucie Pamięci Narodowej),
 • archiwach zakładowych lub składnicach akt istniejących w każdym urzędzie, instytucji, przedsiębiorstwie,
 • bibliotekach i muzeach, zwłaszcza w działach rękopisów,
 • instytucjach naukowo-badawczych, zwłaszcza prowadzących działalność w zakresie archiwistyki i nauk historycznych,
 • biurze lub kancelarii na stanowisku menedżera procesu zarządzania dokumentacją i organizatora pracy biurowej,
 • ośrodkach dokumentacyjnych i informacyjnych,
 • wydawnictwach i redakcjach czasopism,
 • prywatnych przedsiębiorstwach świadczących usługi archiwizacyjne (porządkowanie i przechowalnictwo dokumentacji).
Czas trwania: 2 lata

Osoba kontaktowa: 
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15


Nazwa kursu: Etnologia – antropologia kulturowa
Tematyka: Humanistyczne
Tryb:  stacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ  ETNOLOGIĘ - ANTROPOLOGIĘ KULTUROWĄ?

 Studia na takim kierunku są okazją do zapoznania się nie tylko z wiedzą z zakresu etnologii, ale też z nauk pokrewnych, a zwłaszcza z antropologii kultury, socjologii, filozofii, folklorystyki, muzealnictwa, a więc z wiedzą o człowieku jako twórcy kultury i istocie posługującej się kulturą, w jej aspekcie regionalnym, etnicznym, narodowym, z jej uniwersalnymi wartościami humanistycznymi.
 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ  ETNOLOGIĘ - ANTROPOLOGIĘ KULTUROWĄ NA UMK?
 • bardzo ciekawy i rozległy zakres tematyczny studiów, 
 • student zdobywa podstawową wiedzę z zakresu etnologii i wybranych elementów nauk pokrewnych (zwłaszcza antropologii kultury, folklorystyki, muzealnictwa), tj. wiedzę o człowieku jako twórcy kultury i istocie posługującej się kulturą, w jej aspekcie regionalnym, etnicznym, narodowym, z jej uniwersalnymi wartościami humanistycznymi,
 • zajęcia „Kultury Świata” prowadzone są w językach: angielskim, niemieckim, francuskim i rosyjskim,
 • wyjazdy na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS),
 • możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
 • oprócz etnologów zajęcia prowadzą specjaliści z zakresu historii kultury, archeologii i kulturoznawstwa, niektóre zajęcia prowadzą również pracownicy naukowi z innych jednostek UMK oraz specjaliści i wykładowcy z innych uczelni,
 • kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej potwierdzającą wysoką jakość kształcenia.
CO PO STUDIACH?
Absolwenci etnologii - antropologii kulturowej mają możliwość, po uzyskaniu licencjatu, kontynuowania nauki na studiach II stopnia (2-letnie magisterskie). 
Studia przygotują absolwenta do podjęcia pracy, między innymi:
 • w muzealnictwie etnograficznym i regionalnym,
 • w placówkach kulturalnych i instytucjach komercyjnych zajmujących się kulturą typu ludowego (folklorem, sztuką nieprofesjonalną),
 • w państwowych, samorządowych i społecznych instytucjach regionalnych. 
Warto pamiętać także o tym, że w związku z wprowadzeniem do programów szkolnych wiedzy o kulturze w jej aspekcie regionalnym, licencjat z etnologii, uzyskany obok dyplomu magisterskiego na kierunku nauczycielskim, poszerzy w atrakcyjnym stopniu możliwości zawodowe absolwenta historii, geografii, polonistyki.

Czas trwania: 3 lata

Osoba kontaktowa: 
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15


Nazwa kursu: Etnologia – antropologia kulturowa
Tematyka: Humanistyczne
Tryb:  stacjonarny

Rodzaj: studia II stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ  ETNOLOGIĘ - ANTROPOLOGIĘ KULTUROWĄ?

Studia na takim kierunku są okazją do zapoznania się nie tylko z wiedzą z zakresu etnologii, ale też z nauk pokrewnych, a zwłaszcza z antropologii kultury, socjologii, filozofii, folklorystyki, muzealnictwa, a więc z wiedzą o człowieku jako twórcy kultury i istocie posługującej się kulturą, w jej aspekcie regionalnym, etnicznym, narodowym, z jej uniwersalnymi wartościami humanistycznymi.
 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ  ETNOLOGIĘ - ANTROPOLOGIĘ KULTUROWĄ NA UMK?
 • bardzo ciekawy i rozległy zakres tematyczny studiów, 
 • student zdobywa podstawową wiedzę z zakresu etnologii i wybranych elementów nauk pokrewnych (zwłaszcza antropologii kultury, folklorystyki, muzealnictwa), tj. wiedzę o człowieku jako twórcy kultury i istocie posługującej się kulturą, w jej aspekcie regionalnym, etnicznym, narodowym, z jej uniwersalnymi wartościami humanistycznymi,
 • zajęcia „Kultury Świata” prowadzone są w językach: angielskim, niemieckim, francuskim i rosyjskim,
 • wyjazdy na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS),
 • możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
 • oprócz etnologów zajęcia prowadzą specjaliści z zakresu historii kultury, archeologii i kulturoznawstwa, niektóre zajęcia prowadzą również pracownicy naukowi z innych jednostek UMK oraz specjaliści i wykładowcy z innych uczelni,
 • kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej potwierdzającą wysoką jakość kształcenia.
CO PO STUDIACH?

Absolwenci etnologii - antropologii kulturowej mają możliwość, po uzyskaniu licencjatu, kontynuowania nauki na studiach II stopnia (2-letnie magisterskie). 
Studia przygotują absolwenta do podjęcia pracy, między innymi:
 • w muzealnictwie etnograficznym i regionalnym,
 • w placówkach kulturalnych i instytucjach komercyjnych zajmujących się kulturą typu ludowego (folklorem, sztuką nieprofesjonalną),
 • w państwowych, samorządowych i społecznych instytucjach regionalnych. 
Warto pamiętać także o tym, że w związku z wprowadzeniem do programów szkolnych wiedzy o kulturze w jej aspekcie regionalnym, licencjat z etnologii, uzyskany obok dyplomu magisterskiego na kierunku nauczycielskim, poszerzy w atrakcyjnym stopniu możliwości zawodowe absolwenta historii, geografii, polonistyki.

Czas trwania: 2 lata

Osoba kontaktowa: 
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15


Nazwa kursu: Historia
Tematyka: Humanistyczne
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ  HISTORIĘ?
 
To jedno z najciekawszych wyzwań dla osób o bogatych zainteresowaniach humanistycznych. Dzięki takim studiom poznają nie tylko historię Polski i świata, ale także zdobywają wiedzę z wielu pokrewnych dziedzin. Absolwenci potrafią interpretować mechanizmy społeczne, polityczne i gospodarcze kształtujące dzieje poszczególnych narodów i państw.
 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ  HISTORIĘ NA UMK?
 • w 2001 r. kierunek, jako jeden z pierwszych uzyskał certyfikat wysokiej jakości kształcenia nadany na wniosek Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich, 
 • toruński ośrodek historyczny należy do wiodących w kraju i w Europie,
 • szczyci się bogatymi tradycjami naukowymi, 
 • bardzo urozmaicony zakres tematyczny studiów, uwzględniający zainteresowania studentów oraz wymogi rynku pracy, 
 • urozmaicona oferta specjalności pozwala na rozwijanie własnych zainteresowań studentów oraz uzyskanie wysokich kompetencji zawodowych, 
 • możliwość wyboru trzech specjalności: nauczycielskiej w zakresie historii, historii stosowanej - historii w mediach i administracji, dziedzictwa kulturowego Europy, 
 • możliwość kształcenia w zakresie kilku języków nowożytnych (angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, norweskiego) jak również języków specjalistycznych do odpowiednich typów źródeł historycznych, 
 • wyjazdy na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS),
 • możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
 • cykliczne wykłady wybitnych historyków europejskich, 
 • możliwość działania w licznych kolach naukowych i w redakcjach historycznych czasopism studenckich, 
 • studenci historii studiują głównie w Collegium Humanisticum, najnowocześniejszym w kraju budynku dydaktycznym oddanym do użytku w roku 2011, znajdującym się w miasteczku akademickim na Bielanach,
 • kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej.
CO PO STUDIACH?
 
Absolwenci historii mają możliwość, po uzyskaniu licencjatu, kontynuowania nauki na studiach II stopnia (2-letnie magisterskie).
Studia historyczne przygotowują absolwenta do podjęcia pracy w:
 • szkolnictwie z uprawnieniami do nauki historii,
 • placówkach oświatowych różnych szczebli, 
 • placówkach naukowych, zajmujących się różnymi aspektami badania dziejów (w tym w IPN),
 • archiwach i innych instytucjach gromadzących oraz opracowujących dokumentację, 
 • muzealnictwie,
 • placówkach upowszechniających wiedzę o historii dawnej i współczesnej, 
 • państwowych, samorządowych i społecznych instytucjach kulturalnych, zajmujących się ochroną dziedzictwa kulturowego,
 • w redakcjach czasopism społeczno-politycznych i historycznych oraz wydawnictwach naukowych i popularno-naukowych,
 • instytucjach i firmach specjalizujących się w obsłudze ruchu turystycznego.
Czas trwania: 3 lata

Osoba kontaktowa: 
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15

Nazwa kursu: Historia
Tematyka: Humanistyczne
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia II stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ  HISTORIĘ?
 
To jedno z najciekawszych wyzwań dla osób o bogatych zainteresowaniach humanistycznych. Dzięki takim studiom poznają nie tylko historię Polski i świata, ale także zdobywają wiedzę z wielu pokrewnych dziedzin. Absolwenci potrafią interpretować mechanizmy społeczne, polityczne i gospodarcze kształtujące dzieje poszczególnych narodów i państw.
 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ  HISTORIĘ NA UMK?
 • w 2001 r. kierunek, jako jeden z pierwszych uzyskał certyfikat wysokiej jakości kształcenia nadany na wniosek Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich, 
 • toruński ośrodek historyczny należy do wiodących w kraju i w Europie,
 • szczyci się bogatymi tradycjami naukowymi, 
 • bardzo urozmaicony zakres tematyczny studiów, uwzględniający zainteresowania studentów oraz wymogi rynku pracy, 
 • urozmaicona oferta specjalności pozwala na rozwijanie własnych zainteresowań studentów oraz uzyskanie wysokich kompetencji zawodowych, 
 • możliwość wyboru trzech specjalności: nauczycielskiej w zakresie historii, historii stosowanej - historii w mediach i administracji, dziedzictwa kulturowego Europy, 
 • możliwość kształcenia w zakresie kilku języków nowożytnych (angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, norweskiego) jak również języków specjalistycznych do odpowiednich typów źródeł historycznych, 
 • wyjazdy na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS),
 • możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
 • cykliczne wykłady wybitnych historyków europejskich, 
 • możliwość działania w licznych kolach naukowych i w redakcjach historycznych czasopism studenckich, 
 • studenci historii studiują głównie w Collegium Humanisticum, najnowocześniejszym w kraju budynku dydaktycznym oddanym do użytku w roku 2011, znajdującym się w miasteczku akademickim na Bielanach,
 • kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej.
CO PO STUDIACH?
 • Absolwenci historii mają możliwość, po uzyskaniu licencjatu, kontynuowania nauki na studiach II stopnia (2-letnie magisterskie).
 • Studia historyczne przygotowują absolwenta do podjęcia pracy w:
 • szkolnictwie z uprawnieniami do nauki historii,
 • placówkach oświatowych różnych szczebli, 
 • placówkach naukowych, zajmujących się różnymi aspektami badania dziejów (w tym w IPN),
 • archiwach i innych instytucjach gromadzących oraz opracowujących dokumentację, 
 • muzealnictwie,
 • placówkach upowszechniających wiedzę o historii dawnej i współczesnej, 
 • państwowych, samorządowych i społecznych instytucjach kulturalnych, zajmujących się ochroną dziedzictwa kulturowego,
 • w redakcjach czasopism społeczno-politycznych i historycznych oraz wydawnictwach naukowych i popularno-naukowych,
 • instytucjach i firmach specjalizujących się w obsłudze ruchu turystycznego.
Czas trwania: 2 lata

Osoba kontaktowa: 
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15


Nazwa kursu: Historia sztuki
Tematyka: Humanistyczne
Tryb:  stacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ HISTORIĘ SZTUKI?
 
Celem studiów jest wieloaspektowe przygotowanie adeptów do wykonywania zawodu historyka sztuki oraz profesji z nim powiązanych.
 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ HISTORIĘ SZTUKI NA UMK?
 
Nowoczesny, zgodny ze standardami program kształcenia przewiduje około 2700 godzin dydaktycznych. Nacisk w dydaktyce położony jest na problemy kontekstu kulturowego, wiedzę o wydarzeniach artystycznych, artefaktach oraz umiejętność ich interpretacji i zdolność do samodzielnej pracy, której możliwości dają przede wszystkim seminaria. Wyjazdy na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS), jak również możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST).
Program składa się z pięciu wyraźnie wydzielonych segmentów dydaktycznych oraz zajęć ogólnouczelnianych (lektoraty z języków obcych, wychowanie fizyczne, informatyka itd.).
 
Segmenty dydaktyczne:
  I. rozbudowane zajęcia ze wstępu do historii sztuki;
 II. zajęcia epokowe;
III. seminaria;
 IV. zajęcia fakultatywne;
  V. wykłady monograficzne.
 
Odrębną część zajęć stanowią praktyki i wyjazdy:
 • obóz po II roku studiów, 
 • wyjazd do Krakowa na II roku studiów, 
 • objazd zabytkoznawczy na III roku studiów, 
 • praktyki muzealne lub konserwatorskie po IV roku studiów. 
O atrakcyjności oferty dydaktycznej decydują zarówno zajęcia, jak i wyposażenie jednostki. Planowane jest stopniowe wzbogacanie oferty o wykłady i ćwiczenia prowadzone przez fachowców z innych ośrodków polskich (Poznań, Kraków, Wrocław) oraz zagranicznych (Paryż, Augsburg, Florencja).
Duży nacisk kładziony jest także na interdyscyplinarny charakter zajęć.
Brak galerii malarstwa staramy się zrekompensować zajęciami prowadzonymi w Muzeach Narodowych w Warszawie, Poznaniu i Gdańsku oraz wyjazdami do galerii zagranicznych.
Kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
 
CO PO STUDIACH?
 
Wykształcony na UMK historyk sztuki obok ogólnej znajomości sztuki i szeroko pojętej kultury dysponuje warsztatem historycznym oraz znajomością badań interdyscyplinarnych z pogranicza wielu pokrewnych historii sztuki dziedzin.
 
Absolwent historii sztuki może pracować w:
 • w szkole podstawowej i gimnazjum jako nauczyciel wiedzy o sztuce (po ukończeniu studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela),
 • placówkach oświatowych różnych szczebli,
 • placówkach naukowych zajmujących się różnymi aspektami badania dziejów sztuki,
 • instytucjach muzealnych, 
 • placówkach upowszechniających wiedzę o kulturze i sztuce,
 • galeriach, domach aukcyjnych,
 • jako dziennikarz specjalizujący się w tematyce kulturalnej i artystycznej, 
 • państwowych, samorządowych i społecznych instytucjach kulturalnych.
Czas trwania: 3 lata

Osoba kontaktowa: 
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15

Nazwa kursu: Historia sztuki
Tematyka: Humanistyczne
Tryb:  stacjonarny

Rodzaj: studia II stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO  WARTO  STUDIOWAĆ  HISTORIĘ  SZTUKI?
 
Celem studiów II stopnia jest poszerzenie wiedzy z zakresu historii sztuki, zdobycie samodzielności – jako badacza zgłębiającego problemy związane ze zjawiskami artystycznymi tak epok dawnych, jak i naszej współczesności – a wreszcie wszechstronne przygotowanie do wykonywania zawodu historyka sztuki oraz profesji z nim powiązanych.
 
DLACZEGO  WARTO  STUDIOWAĆ  HISTORIĘ  SZTUKI  NA  UMK?
 
Katedra Historii Sztuki i Kultury UMK już w 2002 roku uzyskała certyfikat wysokiej jakości kształcenia nadany na wniosek Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich. W roku 2006 uzyskała akredytację wydaną przez Państwową Komisję Akredytacyjną. Akredytacja została przyznana Katedrze ponownie w roku 2009 na kolejne sześć lat.
W Katedrze Historii Sztuki i Kultury UMK realizowany jest nowoczesny, zgodny ze standardami program kształcenia, który przewiduje blisko 1000 godzin dydaktycznych. Nacisk w dydaktyce położony jest na problemy kontekstu kulturowego, wiedzę o wydarzeniach artystycznych, artefaktach oraz umiejętność ich interpretacji. Studenci w znacznej mierze sami komponują swój indywidualny program studiów wybierając zajęcia z szerokiej oferty wykładów monograficznych i fakultetów specjalistyczno-kierunkowych. Niektóre spośród zajęć fakultatywnych są prowadzone w języku angielskim.
 
W programie studiów znajdują się następujące przedmioty:
 • Seminarium magisterskie,
 • Dzieje doktryn artystycznych,
 • Współczesna kultura wizualna,
 • Metodologia historii sztuki,
 • Warsztat badawczy historyka sztuki,
 • Wykłady monograficzne,
 • Zajęcia fakultatywne specjalistyczno-kierunkowe,
 • Lektorat języka nowożytnego,
 • Praktyka muzealna lub konserwatorska. 
O atrakcyjności studiowania w Katedrze Historii Sztuki i Kultury UMK decyduje nie tylko bogata oferta dydaktyczna, ale także komfortowe warunki lokalowe (zabytkowy budynek przy ul. Mickiewicza 121), bogate wyposażenie audiowizualne oraz własna biblioteka i fototeka. Zajęcia dydaktyczne odbywają się również poza siedzibą Katedry w muzeach w Gdańsku, Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, a także w galeriach zagranicznych.
Studiowanie na UMK umożliwia wyjazdy na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS), jak również możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST). 
 
CO PO STUDIACH?
 
Wykształcony w Katedrze Historii Sztuki i Kultury UMK magister zyskuje wszechstronne przygotowanie do wykonywania zawodu historyka sztuki. Posiada szerokie wykształcenie humanistyczne i wiedzę w dziedzinie historii sztuki, biegłość w zakresie wyszukiwania, porządkowania informacji i krytycznej ich oceny, warsztat badawczy i pisarski pozwalający tworzyć oryginalne teksty naukowe i popularnonaukowe. A przy tym wszystkim rozwinięte indywidualne zdolności twórczego, niezależnego myślenia, pozwalające odnaleźć się w działalności zawodowej i z dużą elastycznością reagować na potrzeby rynku pracy.
 
Absolwent historii sztuki może pracować w:
 • szkolnictwie jako nauczyciel wiedzy o sztuce (po ukończeniu studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela),
 • placówkach oświatowych różnych szczebli,
 • placówkach naukowych zajmujących się różnymi aspektami badania dziejów sztuki,
 • instytucjach muzealnych, 
 • placówkach upowszechniających wiedzę o kulturze i sztuce,
 • galeriach i domach aukcyjnych,
 • państwowych, samorządowych i społecznych instytucjach kulturalnych,
 • a także jako dziennikarz specjalizujący się w tematyce kulturalnej i artystycznej. 
Czas trwania: 2 lata

Osoba kontaktowa: 
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15


Nazwa kursu: Wojskoznawstwo
Tematyka: Humanistyczne
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ WOJSKOZNAWSTWO?
 
Wojskoznawstwo jest kierunkiem unikatowym, którego program dostosowany jest do specyficznych potrzeb polskich sił zbrojnych. Stały się one profesjonalne i na bieżąco muszą uzupełniać swoje szeregi nowymi ochotnikami. Każdego roku kilka tysięcy młodych ludzi będzie mogło podjąć taką służbę. Wojsko Polskie potrzebuje jednak ludzi sprawnych intelektualnie i przygotowanych zawodowo – teoretycznie i praktycznie do swoich specyficznych potrzeb. Takimi będą osoby legitymujące się dyplomem licencjata wojskoznawstwa. Zdobyta na studiach specyficzna wiedza wojskoznawcza znacznie ułatwi wykonywanie obowiązków służbowych oraz będzie podstawą, a nawet gwarancją, sukcesu w karierze wojskowej. Licencjaci wojskoznawstwa, ze względu na swoje walory intelektualnie i zawodowe, będą także przydatni w Policji i innych służbach mundurowych. Zdobyta na tym kierunku wiedza, ukoronowana dyplomem licencjata będzie bardzo dobrym punktem wyjścia do kariery zawodowej, także w tych formacjach. Wojskoznawstwo powinny także studiować osoby, których pasją jest historia wojskowa, szeroko pojęta problematyka militariów, członkowie klubów rekonstrukcji historycznych i pracownicy instytucji zajmujących się ochroną miejsc pamięci narodowej. 
 
Program studiów zawiera szereg przedmiotów dostarczających wiedzy z szerokiego zakresu problematyki militarnej oraz służb ochrony porządku publicznego. Dzięki przekazaniu zasad sztuki wojennej, analizie problematyki bezpieczeństwa międzynarodowego i krajowego, sił zbrojnych poszczególnych państw świata, prawnych podstaw funkcjonowania sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Policji daje on solidne podstawy dla dalszego rozwoju kariery w Wojsku Polskim, Policji czy innych służbach mundurowych. Zdobyta wiedza z pewnością będzie pomocna w pracy w szeregu instytucji mających do czynienia z militariami, jak choćby muzea, w których zbiorach są tego rodzaju zabytki.
 
Dodatkowo dla studentów przewidziano cztery tygodnie atrakcyjnych praktyk w różnego rodzaju instytucjach oraz służbach. Praktyki mają zapoznać studentów ze specyfiką wojska i służb mundurowych, a także nauczyć praktycznego wykorzystywania nabywanej w trakcie studiów wiedzy teoretycznej.
 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ WOJSKOZNAWSTWO NA UMK?
 
Toruń w dwudziestoleciu międzywojennym był jednym z największych i najważniejszych ośrodków szkolenia kadr dla Wojska Polskiego. Kształcono tu artylerzystów, lotników, marynarzy, piechurów i innych. Istniały tu m.in. Szkoła Oficerska Marynarki Wojennej (Szkoła Podchorążych Marynarki Wojennej) i Centrum Wyszkolenia Artylerii. Po wojnie działała Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Rakietowych i Artylerii. Teraz kadry dla wojska szkoli i doskonali Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia. Bogata militarna przeszłość miasta i twierdzy toruńskiej pozostawiła wspaniałą, oryginalną infrastrukturę wojskową, wyśmienicie nadającą się do celów dydaktycznych (np. mury miejskie i forty pruskie otaczające Toruń. Tutaj znajduje się poligon artyleryjski, strzelnice oraz muzeum sprzętu artyleryjskiego. Dzięki współpracy naukowej i dydaktycznej UMK z Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia można prowadzić ciekawe specjalistyczne zajęcia dydaktyczne. 
 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika dysponuje kadrą wysoko wykwalifikowaną w zakresie problematyki militarnej, zorientowaną nie tylko na przeszłość, ale również na badania zagadnień współczesnej wojskowości. Na UMK od wielu lat prowadzone są badania z zakresu szeroko pojętej historii wojskowej. To właśnie w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK powstał drugi w Polsce na uczelni cywilnej Zakład Historii Wojskowej, który od wielu lat prowadzi unikatową specjalizację – „Historia wojskowa, służb mundurowych i specjalnych”. UMK zatrudnia wielu wybitnych naukowców, o międzynarodowym autorytecie, których wiedza teoretyczna i praktyczna oraz umiejętności dydaktyczne będą bardzo pomocne w kształceniu. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UMK posiada możliwości kadrowe i lokalowe do nauczania studentów wojskoznawstwa sportów walki, niezbędnych w służbie wojskowego, policjanta lub pracy agenta ochrony.
 
MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA PO STUDIACH NA WOJSKOZNAWSTWIE  
 
Absolwent kierunku wojskoznawstwo będzie przygotowany do podjęcia pracy lub służby w strukturach wojska, Policji, Straży Granicznej bądź innych służb mundurowych (m.in. Straży Miejskiej, Straży Ochrony Kolei, Staży Pożarnej, a nawet w profesjonalnych firmach ochroniarskich). Uzyskana podczas studiów wiedza będzie też przydatna w przypadku podjęcia pracy w instytucjach lub organizacjach prowadzących działalność w zakresie ochrony i popularyzacji dziedzictwa historycznego oraz w mediach lub ich strukturach specjalizujących się w tematyce wojskowości, obronności lub bezpieczeństwa. Absolwent będzie też przygotowany do podjęcia pracy w strukturach administracji państwowej i samorządowej odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne i międzynarodowe.

Czas trwania: 3 lata

Osoba kontaktowa: 
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15


Nazwa kursu: Zarządzanie informacją i bibliologia
Tematyka: Humanistyczne
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ I BIBLIOLOGIĘ?
 
„Kto posiada informację, ten ma władzę!” Informacja we współczesnym świecie odgrywa olbrzymią rolę i jest jednym z podstawowych narzędzi rozwoju i zysku. Specjaliści zarządzania informacją, gromadzenia, przetwarzania i handlu zasobami informacyjnymi już obecnie są niezbędni w licznych działach gospodarki. Szacuje się, że w najbliższych latach będzie to jeden z dziesięciu najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy. Dlatego nasz dawny kierunek: „informacja naukowa i bibliotekoznawstwo” został bardzo mocno przebudowany i unowocześniony. Jest to zawód przyszłości!
 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ I BIBLIOLOGIĘ NA UMK?
 • studia ZIiB obejmują m.in. takie treści jak: zagadnienia informacji naukowej i szerzej informatologii, technologie informatyczne, usługi informacyjne, też dla osób niepełnosprawnych, zarządzanie bazami danych, edytorstwo i ruch wydawniczy, bibliotekarstwo, historia i sztuka książki, kulturoznawstwo, czytelnictwo, biblioterapia, komunikacja społeczna, naukoznawstwo i prasoznawstwo,
 • kierunek posiada akredytacje dwóch najważniejszych w Polsce komisji akredytacyjnych,
 • ze względu na nowatorskie programy kształcenia, wiele przedmiotów realizuje się w specjalistycznych pracowniach komputerowych. Natomiast zajęcia dotyczące kształcenia kompetencji społecznych są realizowane w formie warsztatów psychologicznych.
Proponujemy:
 • możliwości poszerzania zainteresowań w studenckich kołach naukowych, redakcjach czasopism i wielu innych indywidualnych formach dokształcania, organizowanych przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii,
 • wyjazdy na semestralne stypendia zagraniczne do wielu krajów europejskich i Turcji,
 • okresowe studia w innych wiodących ośrodkach krajowych,
 • uczestnictwo w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych dla studentów,
 • cykliczne wykłady ze specjalistami ZIiB z innych państw,
 • możliwość uczestnictwa w kierunkowych zajęciach dydaktycznych w języku angielskim,
 • indywidualny dostęp do kilku specjalistycznych pracowni komputerowych,
 • wysoko wykwalifikowaną i przyjazną kadrę,
CO PO STUDIACH?
 
Studia przygotowują absolwenta do podjęcia pracy w:
 • ośrodkach informacji europejskiej, branżowej i naukowej,
 • wywiadowniach gospodarczych i firmach infobrokerskich,
 • działach informacji w przedsiębiorstwach,
 • innych instytucjach zajmujących się przetwarzaniem i obrotem (handlem) informacją, zarówno w postaci tradycyjnej jak i elektronicznej, tak w kraju, jak zagranicą,
 • archiwach i innych placówkach gromadzących informacje i dokumenty,
 • bibliotekach, mediatekach, szkolnych learning centers,
 • wydawnictwach i księgarniach,
 • ośrodkach i pracowniach prasoznawczych,
 • specjalistycznych ośrodkach pomocowych dla osób niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
 • absolwenci mają też możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia (2-letnich magisterskich).
Czas trwania: 3 lata

Osoba kontaktowa: 
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15


Nazwa kursu: Zarządzanie informacją i bibliologia
Tematyka: Humanistyczne
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia II stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ I BIBLIOLOGIĘ?
 
„Kto posiada informację, ten ma władzę!” Informacja we współczesnym świecie odgrywa olbrzymią rolę i jest jednym z podstawowych narzędzi rozwoju i zysku. Specjaliści zarządzania informacją, gromadzenia, przetwarzania i handlu zasobami informacyjnymi już obecnie są niezbędni w licznych działach gospodarki. Szacuje się, że w najbliższych latach będzie to jeden z dziesięciu najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy. Dlatego nasz dawny kierunek: „informacja naukowa i bibliotekoznawstwo” został bardzo mocno przebudowany i unowocześniony. Jest to zawód przyszłości!
 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ I BIBLIOLOGIĘ NA UMK?
 • studia ZIiB obejmują m.in. takie treści jak: zagadnienia informacji naukowej i szerzej informatologii, technologie informatyczne, usługi informacyjne, też dla osób niepełnosprawnych, zarządzanie bazami danych, edytorstwo i ruch wydawniczy, bibliotekarstwo, historia i sztuka książki, kulturoznawstwo, czytelnictwo, biblioterapia, komunikacja społeczna, naukoznawstwo i prasoznawstwo,
 • kierunek posiada akredytacje dwóch najważniejszych w Polsce komisji akredytacyjnych,
 •  ze względu na nowatorskie programy kształcenia, wiele przedmiotów realizuje się w specjalistycznych pracowniach komputerowych. Natomiast zajęcia dotyczące kształcenia kompetencji społecznych są realizowane w formie warsztatów psychologicznych.
Proponujemy:
 • możliwości poszerzania zainteresowań w studenckich kołach naukowych, redakcjach czasopism i wielu innych indywidualnych formach dokształcania, organizowanych przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii,
 • wyjazdy na semestralne stypendia zagraniczne do wielu krajów europejskich i Turcji,
 • okresowe studia w innych wiodących ośrodkach krajowych,
 • uczestnictwo w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych dla studentów,
 • cykliczne wykłady ze specjalistami ZIiB z innych państw,
 • możliwość uczestnictwa w kierunkowych zajęciach dydaktycznych w języku angielskim,
 • indywidualny dostęp do kilku specjalistycznych pracowni komputerowych,
 • wysoko wykwalifikowaną i przyjazną kadrę,
CO PO STUDIACH?
 
Studia przygotowują absolwenta do podjęcia pracy w:
 • ośrodkach informacji europejskiej, branżowej i naukowej,
 • wywiadowniach gospodarczych i firmach infobrokerskich,
 • działach informacji w przedsiębiorstwach,
 • innych instytucjach zajmujących się przetwarzaniem i obrotem (handlem) informacją, zarówno w postaci tradycyjnej jak i elektronicznej, tak w kraju, jak zagranicą,
 • archiwach i innych placówkach gromadzących informacje i dokumenty,
 • bibliotekach, mediatekach, szkolnych learning centers,
 • wydawnictwach i księgarniach,
 • ośrodkach i pracowniach prasoznawczych,
 • specjalistycznych ośrodkach pomocowych dla osób niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
 • absolwenci mają też możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia (2-letnich magisterskich).
Czas trwania: 2 lata

Osoba kontaktowa: 
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15


Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Gagarina 11
87-100 Toruń
tel. (56) 611-40-10

Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec